Tip: Chcete i Vy mít svůj banner nebo komerční inzerát na tomto webu? Napište nám na [email protected].

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

ŽP - zpráva o činnosti za rok 2009

Úsek ochrany přírody a krajiny

Město ošetřuje celkem 454 791 m2 travnatých ploch. Pro město zajišťují tuto službu na základě smlouvy tyto společnosti: TS Mělník - 154 622 m2, Měl. Zeleň - 88 505 m2, Martin Jukl - 113 915 m2, Arbor s.r.o. - 81 619 m2, E. Malinská - 16 130 m2

V roce 2009 bylo provedeno 5 sečí se sběrem včetně hrabání listí. Pracovníci odboru zajišťovali kácení havarijních a suchých stromů, dosévání travnatých ploch, frézování pařezů, údržbu keřového patra a záhonů, nové výsadby stromů a keřů, výsadby květinových záhonu v ul. Pražská a Seifertova, údržbu radničního dvora, zálivku stromů a záhonů, ošetření stromů na hřbitovech, údržbu kompostárny Na Ráji, péči o vojenské pomníky a památníky, údržbu přístaviště osobních lodí, svoz polámáních větví a vánočních stromků, likvidaci nepůvodních dřevin a plevelů a kontrolu záborů zeleně .

V tomto roce postihly město dvě silné vichřice. Ve městě došlo k pádu 10 stromů ( zlomy či vývraty), celá řada stromů však zůstala po vichřici poškozena a jako havarijní musely být následně též pokáceny. Po celém Mělníku probíhaly intenzivní práce zaměřené především na bezpečnostní a redukční řezy, protože další nepřeberná část stromů byla poškozena a mohla být nebezpečím jak pro občany, tak pro jejich majetek. Probíhal úklid po vichřici napadaných a zlámaných větví. Rozpočet životního prostředí byl ve druhé polovině roku čerpán především na odstranění škod po vichřicích a nebylo tak možné zajistit všechny předem plánované práce údržby v plném rozsahu. Většina jich naštěstí byla zajištěna již v předjaří roku 2009, kdy byly komplexně řešeny úpravy keřového patra. Dále odbor zajišťoval akce na záchranu a přenos zvláště chráněných druhů obojživelníků a podílel se na záchranném programu pro ohrožené druhy sov.

Úsek péče o lesy

Město Mělník v současné době obhospodařuje 221,38 ha pozemků určených k plnění funkce lesa. Z toho na k.ú. Mělník se jednalo o 81,86 ha, v k.ú. Libiš 54,72 ha a v k.ú. Tišice 14,71 ha. Celkem bylo vytěženo 771,22 m3 dřeva, z toho v m3dub

dub červený

olše

jasan

Akát

bříza

472,95

30,73

110,84

37,49

38,23

17,01

lípa

vrba

jilm

topol

Borovice

celkem

12,42

4,86

11,34

14,58

20,77

771,22

Kulatina činila 107,54 m3 a palivo 663,68 m3. Větve po těžbě a materiál z prořezávek je štěpkován a vracen do lesa, nebo používáme na úpravu lesních cest.

Úseku ochrana ovzduší

Provozovatelé středních zdrojů podali celkem 82 oznámení o poplatku za znečišťování ovzduší včetně souhrnné provozní evidence za 114 zdrojů znečišťování ovzduší na území obce s rozšířenou působností. Orgán ochrany ovzduší předepsal 24 provozovatelům poplatky v celkové výši 73 000 Kč, které byly příjmem Státnímu fondu životního prostředí.

Za nesplnění oznamovací povinnosti podle podle § 19 odst. 10 zákona na ochranu ovzduší byla uložena 1 pokuta ve výši 11.000 Kč včetně nákladů řízení, pokuta byla městu uhrazena.

U malých zdrojů znečištění provozovatelé podali celkem 14 oznámení včetně podkladů pro výpočet poplatku za 18 zdrojů znečišťování ovzduší na území města Mělníka. Orgán ochrany ovzduší předepsal poplatky v celkové výši 24.100 Kč, všechny poplatky, které jsou příjmem města, byly uhrazeny.

V roce 2009 byla ze strany odboru ŽP věnována velká pozornost požadavku občanů Na Malém Spořilově na zlepšení kvality složek životního prostředí (emise a hluk ), a to v těsné blízkosti přejezdu železniční vlečky do podniku Mefrit spol. s r.o. Ve spolupráci s ŘSD, KÚ Středočeského kraje s panem senátorem Jiřím Nedomou se nakonec podařilo předmětný přejezd opravit.

O přípěvek dle schválených „Zásad o poskytování příspěvku za provedení změny topného systému na ekol. paliva“ požádali pouze 4 žadatelé, jeden žadatel do konce roku nesplnil schválené podmínky a od svého požadavku upustil, 2 žadatelé obdrželi příspěvek ve výši

7 000 Kč na jednu byt. jednotku, třetí žadatel bude uspokojen v letošním roce.

V průběhu roku odbor podával informace zájemcům o dotaci z programu Zelená úsporám.

Ochrana zvířat proti týrání

Odbor obdržel celkem 28 podnětů s podezřením na nevhodné chovatelské podmínky nebo na týrání zvířat v zájmových chovech. Podněty přicházely převážně od všímavých občanů, zástupců obcí ve svěřeném obvodu a ve  dvou případech od veterinárního lékaře. Na základě podnětů byly provedeny kontroly veterinárním inspektorem Krajské veterinární správy pro Středočeský kraj a pracovníky odboru životního prostředí. V osmi případech nebylo kontrolní činností zjištěno porušení zákona. V ostatních případech byla uložena potřebná nápravná opatření. Ani v jednom případě nebylo konstatováno takové porušení zákona, které by vedlo k odebrání zvířete. V jednom případě byla uložena pokuta občanovi v přestupkovém řízení.

Úsek státní správy lesů, myslivosti a rybářství

V oblasti státní správy lesů bylo hlavní náplní vedení správních řízení. Celkem bylo vydáno 84 rozhodnutí a závazných stanovisek, a to zejména ve věcech souhlasů k dotčení pozemků určených k plnění funkcí lesa a do 50 m od okraje lesa, dále souhlasů s dělením lesních pozemků, udělení výjimek z jednotlivých ustanovení lesního zákona, odnětí pozemků plnění funkcí lesa. Rovněž bylo vydáno 42 vyjádření k hospodaření v lese, k umísťování staveb, k územním plánům, ke komplexním pozemkovým úpravám atd. Celkem byly uskutečněno 52 venkovních šetření.

V rámci státní správy myslivosti pokračovala již dříve započatá správní řízení, týkající se uznávání honiteb či registrace honebních společenstev. Dále bylo po správních řízeních vydáno 9 rozhodnutí ve věci, a to zejména o odvolání a ustanovení mysliveckého hospodáře. S uživateli honiteb byl projednán plán mysliveckého hospodaření v honitbě a bylo jim vydáno celkem 2 813 kusů plomb k označení ulovené spárkaté zvěře a příslušný počet lístků o původu zvěře. Za všechny honitby byla sumarizována statistika o honitbě a mysliveckém hospodaření v ní, která je součástí rezortního statistického zjišťování. Za vydatné pomoci OMS Mělník bylo zorganizováno hodnocení trofejí s jejich následnou přehlídkou.

Na úseku státní správy rybářství bylo nově ustanoveno 8 rybářských stráží pro jednotlivé rybářské revíry a bylo také vydáno celkem 524 rybářských lístků pro české občany a pro cizince.

Úsek vodní hospodářství

Vodoprávní úřad vydal 237 vyjádření a stanovisek pro jiné orgány státní správy, zejména pak pro stavební úřady v rámci jimi vedeného územního, stavebního a kolaudačního řízení.

Činnost vodoprávního úřadu však spočívala především ve vedení stavebního a kolaudačního řízení v případě tzv. vodních děl, což jsou např. studny, domovní čistírny odpadních vod, vodovody, kanalizace s čistírnami odpadních vod, vodní nádrže, úpravy vodních toků – vodoprávní úřad je jedním z tzv. speciálních stavebních úřadů.

Celkem bylo v roce 2009 vydáno 466 stavebních povolení ke studni, 203 stavebních povolení k domovní čistírně odpadních vod, 46 stavebních povolení k vodovodu a kanalizaci a 160 kolaudačních rozhodnutí a 92 ostatních rozhodnutí.

Jako povodňový orgán v období mimo povodeň odbor potvrzoval soulad povodňových plánů objektů (areálů) a obcí s povodňovými plány vyšší úrovně a ve spolupráci se správci vodních toků organizuje a prováděl povodňové prohlídky.

Úsek odpadového hospodářství – samospráva

V roce 2009 bylo na k.ú. Mělníka vyprodukováno a odvezeno od občanů celkem 4 669,539 tun zbytkobvého komunálního odpadu, což je o 122 t méně než v roce 2008 ( - 2,5 %). Vývoz kontejnerů komunálního odpadu o obsahu 1 100 l od panelových domů na sídlištích probíhal 2 x týdně a to úterý a pátek. Od rodinných domů, kde nádoba na směsný komunální odpad je ve vlastnictví občana, se prováděl odvoz jednou týdně dle harmonogramu vývozu. Město Mělník má v rámci separace složek z komunálního odpadu rozmístěno na k.ú. Mělník celkem 370 kusů nádob o objemu 1 100 litrů a to na papír, sklo a plasty. Z tohoto množství je 136 ks kontejnerů na papír, 86 ks na sklo a 148 kusů na plasty. Z toho v bezplatném pronájmu má město Mělník 75 ks kontejnerů, které získalo jako zápůjčku od firmy EKO-KOM. V roce 2009 bylo v rámci této separace vytříděno 180,684 tun plastů, což je stejně jako v roce 2008, dále 321,899 tun papíru a 151,734 tun skla. Papíru a lepenky bylo primárně vyseparováno o 73,8 tuny více než v roce 2008 ( o 29,7 %). Na základě uzavřené smlouvy s firmou EKO-KOM a.s vyplácí tato firmy odměnu za zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů. V roce 2009 byla odměna poukázána na účet města Mělník ve výši 1,908 mil. Město Mělník uzavřelo smlouvu s firmami zajištujícími zpětný odběr použitých výrobků a to s fa. Asekol, Elektrowin, Ekolamp a Ecobat. Tyto firmy v rámci zpětného odběru odvážejí ze sběrových dvorů odložené televize, monitory, lednice a další chladící zařízení, sporáky, mikrovlnky, ale i feny, vrtačky a další.Firma Ekolamp odváží použité světelné zdroje a to zářivky, výbojky, žárovky . Za tyto použité výrobky pak město Mělník dostává odměnu a to jednak za množství, dále za poskytnutí místa pro odložení těchto použitých výrobků a poté bonusy v návaznosti na množství. V tomto roce bylo sebráno 7 079 elektrospotřebičů. V současné době jsou ve městě provozovány 4 sběrové dvory.

Odpadkové koše umístěné na k.ú.Mělník jsou ve vlastnictví města Mělníka. Průběžně probíhá výměna plastových košů, kdy na jejich místo jsou montovány koše plechové, kovářsky upravené a to z důvodu obrany proti vandalům. Výsyp těchto košů zajišťuje fa. BEC odpady s r.o. svým pracovníkem. Celkem bylo z odpadkových košů odstraněno 111,860 tun zbytkového komunálního odpadu.

Útulek pro zvířata v nouzi

V roce 2009 bylo v útulku celkem – 252 psů, z toho – vrácených původnímu majiteli – 87, umístěných do pěstounské péče – 163, zhynulých nebo utracených – 3, průměrná doba pobytu psa – 25dnů, odchyceno psů – 248. Útulek je také sběrným místem pro poraněná volně žijící zvířata (ježky, dravé ptáky, netopýry) - tato zvířata jsou předávána do záchranné stanice Brandýsek-Čabárna.Město - z radnice