Tip: Staňte se redaktorem! Přidejte se k našemu teamu!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Odbor správy majetku a služeb

Oddělení služeb

Oddělení služeb se organizačně a metodicky snažilo zabezpečovat prostřednictvím TS Mělník správu a údržbu městských komunikací, dopravního značení, veřejného osvětlení, městského mobiliáře, hřišť, materiální a technické zabezpečení společenských, kulturních a sportovních akcí pořádaných městem Mělník. Kromě akcí schválených rozpočtem města, oddělení zabezpečilo a zrealizovalo celou řadu neplánovaných, nepředvídaných akcí, vyplývající z havarijního stavu daných zařízení, objektů nebo z požadavků občanů.

V oblasti oprav silnic byla provedena oprava povrchů ulic V Úvoze, Na Pěšince, Pražská, Kokořínská, Růžová, Ve Žlábkách, Na Průhonu, Perunově, Nad Tůní, zajištěno odvodnění ul. Sokolovská, Klidná, oprava dešťového propustku ul. Mlýnská, obnoveny a nově vybudovány uliční vpusti v ul.Vehlovská, Českolipská, Komenského, Přístavní, Na Ráji a v ul. Vinohradská nová vodoměrná šachta. Dále byl opraven semafor v ul. Bezručova u autobusového nádraží a v ul. Pražské u ZŠ Matiegky. Vše za cca 3,5 mil. Kč.

V oblasti oprav chodníků byla provedena oprava chodníku ul. Mezní, Sokolovská, Bezručova, Pod Vrchem, Komenského, Chloumecká, Českobratrská, Kokořínská, Světická, Cukrovarská, Českolipská, Vehlovská, Zádušní, Školní, Smetanova, Sokolská, Polská, Vlasákova, Italská, sídl. Slovany, sídl. Pivovar. Vše za cca 3,6 mil. Kč.

Součástí ostatních oprav nejsou opravy, které provedly Technické služby města Mělník.

Zvláštní užívání veřejného prostranství (zábory)

Počet povolených záborů veřejného prostranství – 174. Jedná se o počet všech vydaných povolení za zábor veřejného prostranství. Oddělení služeb připravilo návrh nové vyhlášky o místních poplatcích pro užívání veřejného prostranství č. 3/2009 s platností od 15.12.2009.

Tepelné hospodářství

V současné době tepelné hospodářství provozuje formou nájmu ČEZ –EMĚ a.s.

Oddělení služeb provádělo kontrolu akcí, zajišťovaných firmou ČEZ a.s. včetně přípravy a čerpání rozpočtových prostředků.Město - z radnice