https://www.traditionrolex.com/7

 Živnostenský odbor | Mělníček.cz - Mělník v pohybu
Tip: Přehledná a stále aktuální nabídka zaměstnání je dostupná zde.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Živnostenský odbor

Podnikatelé s platným živnostenským oprávněním k 31. 12. 2009

 

  Tuzemská Zahraniční Celkem
Fyzická osoba 7017 215 7232
Právnická osoba 732 4 736
Celkem 7749 219 7968

 

Podnikatelé, jejichž všechna živnostenská oprávnění jsou k 31. 12. 2009 pozastavena nebo přerušena

 

  Tuzemská Zahraniční Celkem
Fyzická osoba 1403 16 1419
Právnická osoba 17 0 17
Celkem 1420 16 1436

 

Počet aktivních živností k 31. 12. 2009

 

  Fyzická osoba Fyzická osoba zahraniční Celkem
Koncesovaná živnost 340 2 342
Vázaná živnost 536 3 539
Řemeslná živnost 2466 38 2504
Volná živnost 4020 153 4173
Celkem 7362 196 7558

 

  Právnická osoba Právnická osoba zahraniční Celkem
Koncesovaná živnost 95 0 95
Vázaná živnost 176 1 177
Řemeslná živnost 376 3 379
Volná živnost 687 2 689
Celkem 1334 6 1340

 

Živnostenský odbor, jako obecní živnostenský úřad spravuje v současnosti 7 968 podnikatelských subjektů, z toho je 1 436 podnikatelských subjektů, jejichž všechna živnostenská oprávnění jsou sankčně pozastavena nebo přerušena na žádost. Dále k 31. 12. 2009 spravoval živnostenský odbor 8 898 aktivních živností, z toho 437 koncesovaných živností, 716 vázaných živností, 2 883 řemeslných živností a 4 862 volných živností.

Registrační činnosti v roce 2009

Oddělením registrace živnostenského odboru bylo vydáno především 1 838 Výpisů z živnostenského rejstříku jako průkazů živnostenského oprávnění, z toho 1 415 pro fyzické osoby, 175 pro zahraniční fyzické osoby a 284 pro právnické osoby. V roce 2009 bylo vydáno 241 Rozhodnutí o zrušení živnostenského oprávnění na vlastní žádost podnikatele u 275 živností, z toho 53 koncesovaných živností, 10 vázaných živností, 62 řemeslných živností a 150 volných živností. Dále bylo do informačního systému registru živnostenského podnikání zapsáno přerušení provozování živnosti k 1219 živnostem a pokračování v provozování živnosti před uplynutím doby, na kterou bylo provozování živnosti přerušeno na žádost podnikatele k 124 živnostem.

Správní řízení za rok 2009

Správní úsek živnostenského odboru vedl celkem 150 správních řízení s podnikateli. Ve  13 případech rozhodl o tom, že živnostenské oprávnění ohlášením nevzniklo, nebo nebyly splněny podmínky pro vznik živnostenského oprávnění. Dále vydal 12 rozhodnutí, jimiž sankčně zrušil živnostenská oprávnění, ve 2 případech z důvodu ztráty pobytu cizince na území ČR, ve 4 případech z důvodu závažného porušení živnostenského zákona, v 1 případě z důvodu zápisu do živnostenského rejstříku provedeného v rozporu se zákonem a v případě 5 podnikatelů bylo rozhodnuto o zrušení živnostenských oprávnění na základě návrhu Okresní správy sociálního zabezpečení Mělník. V 7 případech bylo vydáno rozhodnutí o pozastavení provozování živnosti, neboť podnikatelé závažným způsobem porušili podmínky stanovené živnostenským zákonem.

Zahájené správní řízení bylo v 7 případech zastaveno, protože odpadl důvod zahájeného správního řízení.

Za závažné porušení živnostenského zákona bylo uloženo správním úsekem živnostenského odboru celkem 11 pokut ve výši 17 000 Kč, z toho v 6 případech byla uložena pokuta formou příkazu a v 5 případech formou rozhodnutí.

Ve 118 případech bylo dopravcům, kteří měli povinnost doložit finanční způsobilost zasláno upozornění, z tohoto počtu si převážná většina podnikatelů svou povinnost skutečně splnila. Krajský úřad Středočeského kraje, odbor dopravy zaslal našemu odboru seznam dopravců, kteří tuto povinnost nesplnili, celkem se jednalo o 14 podnikatelů. Někteří z nich si stihli splnit svou povinnost dodatečně, případně svoje oprávnění přerušili nebo zrušili.

Živnostenský odbor vydal 66 změnových rozhodnutí pro koncesované živnosti. Dále vydal 27 rozhodnutí o udělení koncese a v 7 případech schválil ustanovení odpovědných zástupců pro koncesovanou živnost v samostatném řízení.

Na základě novely živnostenského zákona došlo ke změnám podmínek koncesovaných živností „ostraha majetku a osob“, „služby soukromých detektivů“ a „poskytovaní technických služeb k ochraně majetku a osob“. Na základě této skutečnosti bylo prověřeno celkem 75 podnikatelů.

Kontrolní činnost v roce 2009

V rámci kontrolního úseku bylo provedeno celkem 429 kontrol - z toho 259 kontrol fyzických a právnických osob, 57 doplnění protokolu, 18 společných kontrol s Českou obchodní inspekcí a 95 místních šetření. Pracovnice správního a kontrolního úseku uložily 193 blokových pokut ve výši 89 300 Kč a 5 pořádkových pokut ve výši 25 000 Kč.
Při kontrolní činnosti bylo ve 2 případech zjištěno neoprávněné podnikání, za které byly uloženy 2 pokuty ve výši 20 500 Kč, a v 21 případech byla zjištěna jiné porušení,
za která byly uloženy pokuty ve výši 35 500 Kč. Celkem - 221 pokut ve výši 170 300Kč.

Stížnosti a podněty za rok 2009

Správní a kontrolní úsek živnostenského odboru řešil v roce 2009 celkem 28 stížností a podnětů, a to jak od občanů, tak od jiných orgánů státní správy. Z prošetřených stížností a podnětů byly 2 oprávněné.

Evidence zemědělských podnikatelů k 31. 12. 2009

Živnostenský odbor evidoval 270 zemědělských podnikatelů. Vydal 29 nových Osvědčení zemědělského podnikatele a 6 změnových Osvědčení. Na žádost byla zrušena 3 Osvědčení zemědělského podnikatele. K 1. 5. 2009 byla ukončena evidence samostatně hospodařících rolníků v počtu 485. K tomuto datu zanikla Osvědčení vydaná před 1. 5. 2004.

Centrální registrační místo – CRM

V roce 2009 podnikatelé zcela využívali možnosti CRM a jeho prostřednictvím
se přihlašovali k daňové registraci, oznamovali zahájení činnosti pro správu sociálního zabezpečení a dávali přihlášku k důchodovému a nemocenskému pojištění, dále také oznamovali zahájení samostatné výdělečné činnosti pro zdravotní pojišťovnu. Údaje z elektronického podání, které s podnikateli vytvářely referentky živnostenského odboru přímo na počítači, se rovněž elektronicky předávaly z živnostenského rejstříku
do informačního systému finančních úřadů, úřadů práce, české správy sociálního zabezpečení
a zdravotních pojišťoven.

Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a pravosti podpisu, Czech POINT

Na živnostenském odboru je možné od 1. 5. 2009, nejen pro podnikatele, ale pro všechny občany, požádat o ověření shody opisu nebo kopie s listinou „vidimace“ a ověřování pravosti podpisu „legalizace“ dle zákona č. 21/2006 Sb., v platném znění. Bylo zpracováno 304 těchto žádostí. Od 20. 5. 2009 je na živnostenském odboru zahájen provoz terminálu Czech POINT). Od uvedeného data si mohou občané na našem kontaktním místě žádat o ověřené výstupy z těchto centrálních registrů: Katastr nemovitostí, Obchodní rejstřík, Rejstřík trestů, Živnostenský rejstřík, Výpis bodového systému, Seznam kvalifikovaných dodavatelů (z Informačního systému o veřejných zakázkách), Registr účastníku provozu MA ISOH („Modul Autogramy Informační Systém Odpadového Hospodářství“). Nejvíce vydaných výstupů z Czech POINT na našem odboru bylo na žádost o výpis z Obchodního rejstříku České republiky ( 44).

Česká obchodní inspekce

V prostorách živnostenského odboru probíhaly i v roce 2009 poradenské dny ČOI.
Vždy druhou středu v měsíci od 15:00 do 16:00 hodin inspektoři ČOI osobně zodpovídali dotazy občanů, kteří této poradenské služby využili a dostavili se ke konzultacím. V roce 2009 tuto službu využilo 34 občanů, kteří žádali zejména o radu týkající se reklamací, předváděcích akcí, smluv a kvality potravin.

Sdružení obrany spotřebitelů

Sdružení obrany spotřebitelů České republiky (SOS) nabízí spotřebitelům řadu užitečných informací a služeb. Živnostenský odbor, jako registrovaný partner, i v roce 2009 spolupracoval nejen prostřednictvím Spotřebitelské poradny SOS. Jedná se o elektronickou poradnu, kde mohou občané bezplatně konzultovat svůj problém. Tuto poradnu již navštívilo
175 903 občanů.Město - z radnice

https://www.traditionrolex.com/7