Tip: Nevíte kam večer vyrazit? Náš Průvodce Vám poradí!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Odbor výstavby a rozvoje

Přehled vydaných rozhodnutí a písemnostíStavební povolení 180
ÚS a souhl.sproved.ohl.stavby 232
R-kolaudace 139
Souhlas s užíváním 181
R-zm.stavby před dokončením 177
Ohl.zm.stavby před dokončením 9
R-výjimka 20
Dodatečné povolení 19
Roz. s předčasným užíváním 11
Nařízení zabezpečovacích prací 1
Nařízení odstranění stavby 2
R-odstranění stavby 5
Ohl. odstranění stavby 29
R-změna v užívání stavby 8
Ohl.změna v užívání stavby 12
Prodl. platnosti staveb. povolení   
R-zkušební provoz 3
Územní souhlas 286
Územně plánovací inforamce 88
Územní rozhodnutí 97
Návrh výroku ÚR 10
Souhlas s vynětím ze ZPF 73
Rozhodnutí o odvodech 28
Přerušení řízení 167
Zaslání odvolání k rozhod. na KÚ 18
R-o zákazu stavby a užívání 19
R-zákaz provedení ohl.stavby 4
Usnesení - odložení podání 53
Zastav. stav. a územ. řízení 53
Rozhodnutí - zamítnutí návrhu 5
Ostatní rozhodnutí 10
Pokuta, přestupek, delikt 17
Ostatní opatření 2054
Ostatní písemnosti 436
Celkem 4446

 Povolení stavby   Bytová jednotka
Novostavba rodinného domu 126 128
Novostavba bytového domu 1 45
Změna stavby 23 26
Změna stavby 150 199
Kolaudace a souhlas s užíváním   Bytová jednotka
Novostavba rodinného domu 87 89
Novostavba bytového domu 1 36
Změna stavby 19 21
Celkem 107 146
Demolice   Bytová jednotka
Rodinný dům 7 7
Bytový dům 0 0
Celkem 7 7

Oddělení stavebního řádu v roce 2009 provádělo standardní činnosti, které ukládají ustanovení stavebního zákona ve všech 58 katastrálních územích (obvodu stavebního úřadu ) a na území pověřeného úřadu III. stupně ( speciálního stavebního úřadu ) u komunikací.

 

Stavební úřad např. povolil 126 novostaveb rodinných domů a 87 novostaveb rodinných domů kolaudoval, povoloval jeden bytový dům a jeden také kolaudoval. Zabýval se i nekázní stavebníků, udělil 10 pokut o celkové výši 141 tis. Kč. Povoloval provozovny, opravy památek a škol, stavby pro rekreaci, zemědělství a výrobu, řadu změn staveb, nové komunikace i jejich opravy atd.

V územních řízeních byly řešeny nové lokality pro výstavbu, sítě technického vybavení, dále bylo prováděno dělení a zcelování pozemků, umisťování staveb, vodních děl atd.

Stavební úřad v roce 2009 provedl exekuci přímým vynucením, resp. odstranění 5 staveb v ul. Nůšařská, které nařídil po povodni v roce 2002 odstranit. Ačkoliv jsou k dispozici rozhodnutí soudu, kdy je vlastník povinen náklady uhradit, stavební úřad stavební práce provedl na náklad města. S ohledem na solventnost vlastníka staveb je předpoklad, že se vynaložené prostředky již nevrátí.

Oddělení rozvoje v roce 2009 zajistilo projektovou dokumentaci na plynofikaci lokality u Nováků, ul. Révová, Vinohradská, Ludmily a Bořivoje. V rámci uzavřené smlouvy o převodu investorství tuto investici realizovala společnost Pragoplyn Praha v nákladu cca 5 mil. Kč. Odbor výstavby a rozvoje zajišťoval spolupráci mezi investorem a městem.

Z důležitých investičních akcí odbor zajišťoval přípravu projektové dokumentace pro stavbu „Protipovodňové ochrany Mělníka“ a inženýrskou činnost pro vydání územního rozhodnutí pro umístění stavby. Byla rovněž zpracována dokumentace řešení požárních nástupních ploch v sídlištích města, studie autobusové zastávky pro zájezdové autobusy ve Fibichově ulici, byla provedena aktualizace čísel popisných pro statistický úřad a katastrální úřad. Velice zásadní činností odboru byla koordinace prací mezi Ředitelstvím silnic a dálnic ČR a městem Mělník v přípravě stavby obchvatu .

Úřad územního plánování projednal 4 změny územně plánovací dokumentace města a na základě žádostí okolních obcí pořídil 19 změn územních plánů obcí. Byl zahájen sběr dat pro aktualizaci územně plánovacích podkladů.

V oddělení ochrany zemědělského půdního fondu je zajišťována agenda ochrany ZPF a agenda Programu obnovy venkova . V rámci své působnosti zajišťoval výkon státní správy na úseku ochrany ZPF pro administrativní území 4 stavebních úřadů. V rámci programu obnovy venkova oddělení zajišťovalo součinnost při administrativním a organizačním zajištění akcí a projektů dotovaných v rámci Programu obnovy venkova z rozpočtu Středočeského kraje .

V roce 2009 Krajský úřad změnil organizaci dotačního programu a nadále nové žádosti již nejsou přijímány.

 

 

 Město - z radnice