Tip: Nevíte kam večer vyrazit? Náš Průvodce Vám poradí!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Výroční zpráva za rok 2009 – odbor školství a kultury

ODDĚLENÍ ŠKOLSTVÍ

Státní správa

V roce 2009 mělo město Mělník jako obec PIII ve svém správním obvodu celkem 42 škol a školských zařízení, které zřizují jednotlivé obce. Oddělení zpracovává rozpis jejich mzdových rozpočtů a návrhy úprav rozpočtů. Dále připravuje podklady pro zúčtování prostředků státního rozpočtu poskytovaných KÚ a předává mu výsledky zúčtování.

Pro MŠMT provádí kontrolu a sumarizaci výkonových výkazů škol a školských zařízení zřizovaných v obvodu své působnosti.

Přestupkové řízení

V roce 2009 řešilo oddělení školství pouze 1 případ záškoláctví. Rodiče zanedbávali péči o povinnou školní docházku svého syna, který tak za čtyři měsíce v základní škole zameškal celkem 42 vyučovacích hodin. Za tento přestupek byla oběma rodičům uložena pokuta každému ve výši 1 500 Kč, přičemž za přestupky tohoto charakteru hrozí podle zákona o přestupcích sankce až 3 tisíce Kč.

Samospráva

Město jako zřizovatel - Město Mělník je zřizuje 14 školských příspěvkových organizací (5 základních škol, 1 základní školu praktickou a speciální, 1 základní uměleckou škola, 5 mateřských škol, 2 školní jídelny). Oddělení školství zajišťuje výkon zřizovatelských funkcí vůči těmto organizacím, vztah k rozpočtu města - zejména z hlediska provozu (provozní příspěvek) a organizačních záležitostí.

Nová třída MŠ - v roce 2009 byl dokončen záměr vedení města zřídit jednu třídu mateřské školy v ulici Wolkerova, kde dříve sídlila Pedagogicko – psychologická poradna. Tím vznikla jedna třída pro 24 dětí, školní výdejna, sociální zařízení a kompletní zázemí pro personál. Třída je odloučeným pracovištěm MŠ Motýlek v ulici Nemocniční. Odsud se také dováží pro děti jídlo. Ve školním roce 2009/2010 navštěvovalo všech pět městských mateřských škol celkem 554 dětí.

Počty dětí ve školních zařízeních – v šesti ZŠ plnilo povinnou školní docházku celkem 1 784 žáků. Prvňáčků nastoupilo 195, z toho bylo 33 dojíždějících. Základní uměleckou školu navštěvovalo 480 žáků. Dvě velkokapacitní školní jídelny, které město také zřizuje, uvařily obědy pro 1 437 strávníků, a vydaly tak během školního roku 245 600 jídel. Ve školním roce 2009/2010 pokračoval provoz speciální třídy v ZŠ J. Matiegky a přípravná třída v ZŠ praktické a ZŠ speciální, kde bylo 16 dětí.

Nový ředitel ZŠ J.Matiegky - k 1.9.2009 byl jmenován do funkce ředitele ZŠ J. Matiegky Mgr. Vladimír Škuta, který tak nahradil zastupující ředitelku Mgr. Bedřišku Frundlovou, která dočasně vykonávala post ředitelky školy po odvolaném řediteli Mgr. Miroslavu Jiřičkovi.

Úhrada neinvestičních nákladů - na základě §178 školského zákona účtuje oddělení školství okolním obcím úhradu neinvestičních nákladů za žáky, kteří mají trvalé bydliště mimo Mělník, ale plní povinnou školní docházku v základních školách zřízených městem Mělníkem. Mělníku byla za dojíždějící žáky do základních škol uhrazena od 36 obcí částka 2 106 620 Kč a do mateřských škol od 4 obcí částka 70 750 Kč.

Vítání občánků - oddělení školství také zajišťuje vítání občánků, které se koná v obřadní síni historické mělnické radnice. V roce 2009 se uskutečnilo celkem šest vítání občánků a bylo pozváno celkem 252 novorozených mělnických dětí. Z pozvaných rodičů jich přišlo zhruba 180.

ODDĚLENÍ PAMÁTKOVÉ PÉČE

Aktuální přehled kulturních památek v pověřeném území:

594 objektů zapsaných v Ústředním seznamu kulturních památek ČR, 85 objektů navržených na památkovou ochranu, 2 městské památkové zóny, 4 ochranná pásma kulturní památky,

4 vesnické památkové rezervace, 6 vesnických památkových zón

Přehledu činnost oddělení dle zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči ve znění pozdějších předpisů: vydaná závazná stanoviska a rozhodnutí – 143, vyjádření k dalším stavebním akcím, ÚP atd.- 145, ostatní písemnosti – 217, správní řízení (přestupky) - 1, přerušení řízení – 5, odvolání ke Krajskému úřadu – 1, kontrolní dny a místní šetření – 112, konzultace – 151, konzultace – studenti - 5

Přehled hlavních akcí realizovaných na územním obvodu oddělení v roce 2009:

Proběhla hlavní etapa revitalizace historického centra MPZ Mělník, během které se navrátily původní přírodní povrchy na vozovky a chodníky. V rámci revitalizace byly kompletně obnoveny fasády na domech čp. 1, 31, 40+41 a 122. Proběhla úprava Jungmannových sadů s ohradní zdí parkánového příkopu. Svou činnost zahájil Fond regenerace MPZ Mělník, který dotací podpořil obnovu 13 nemovitostí v MPZ Mělník. Byla kompletně obnovena fasáda na domě čp. 11 „U zlaté hvězdy“ a vyměněny výkladce na domě čp. 13. Bylo dokončeno restaurování bočního oltáře sv. Anežky v klášteře na Pšovce. Byla restaurována socha sv. Anny v Hoříně. Proběhlo vztyčení a očištění náhrobků na židovském hřbitovu ve Spomyšli. Pokračovalo čištění kamenných článků kostela sv. Petra a Pavla. Proběhla třetí etapa restaurování sousoší sv. Mikuláše Tolentinského v obci Kokořín. Byla provedena první etapa obnovy kaple na Boží Vodě v obci Liběchov. Pokračovala celková rekonstrukce městských lázní ve Mšeně. Pokračovala výměna střešní krytiny na kostele sv. Martina ve Mšeně. Byla provedena obnova vesnické usedlosti č.p.11 v obci Nosálov. Byla provedena celková rekonstrukce fary Vidim s využitím jako Informační středisko Vidim. Pokračovala celková rekonstrukce zámku Vidim. Vedle těchto náročných, zpravidla více etapových stavebních akcí, proběhla řada drobnějších oprav a rekonstrukcí, které měly spíše charakter udržovacích prací.

Dotace získané v roce 2009

Celkem bylo podáno 75 žádostí o dotace, 44 bylo úspěšných.

Ministerstvo kultury ČR: Program regenerace MPZ Mělník - celkem 495.000,-

Dům čp. 11 (fasáda) - 295.000,-, dům čp. 13 (výkladce)- 200.000,-

Ministerstvo kultury ČR: Program regenerace MPZ Mšeno - celkem 200.000,-

Městské lázně (celková rekonstrukce)- 95.000,-, kostel sv. Martina (střecha) - 105.000,-

Středočeský kraj: Fond obnovy památek - celkem 1.150.000,-

Liběchov čp. 148 (střecha) - 100.000,-, Mělnické Vtelno kostel (okna, jižní kruchta) - 100.000,- , Mšeno kostel (střecha) - 100.000,-, Nosálov čp. 11 (roubení a štít) - 50.000,-, N. Osinalice čp. 7 (štít, okna, roubení) - 100.000,-, Olešno čp. 1 (roubení) - 50.000,-, Řepín čp. 61 (střecha) - 100.000,-, Vidim čp. 3 (okno, pavlač) - 50.000,-, Mělník kostel (kamenné články) - 100.000,-, Mělník kostel (varhany) - 50.000,-, Mělník čp. 6 (fasáda) - 100.000,-, Mělník čp. 7 (fasáda) - 150.000,-, Mělník čp. 21 (fasáda) - 100.000,-

Středočeský kraj: Fond drobných památek - celkem 160.000,-

Bosyně kaplička (oprava) - 30.000,-, Vrbno kaple (restaurování obrazu) - 30.000,-, Šemánovice boží muka (oprava) - 40.000,-, Vidim boží muka (obnova) - 40.000,-, Chodeč památník obětem války (obnova) - 20.000,-

Ministerstvo kultury ČR: Podpora obnovy kulturních památek - celkem 1.363.000,-

Pšovka klášter (restaurování oltáře) - 160.000,-, Spomyšl židovský hřbitov (vyčištění) - 150.000,-, Liběchov kaple (střecha) - 150.000,-, Kokořín (restaurování sousoší) - 100.000,-, Hořín socha sv. Anny (restaurování) - 140.000,-, Řepín čp. 61 (střecha) - 150.000,-, Liběchov čp. 148 (střecha) - 160.000,-, Nebužely kostel (odvodnění) - 150.000,-, Lužec nad Vltavou kostel (fasáda) - 150.000,-, Vysoká kostel (okna) - 53.000,-

Ministerstvo kultury ČR: Havarijní fond - celkem 400.000,-

Chorušice čp. 1 (krov, střecha) - 400.000,-

Ministerstvo kultury ČR: Program záchrany lidové architektury - celkem 1.475.000,-

Nosálov čp. 4 (střecha) - 275.000,-, Nosálov čp. 11 (roubení a štít) - 245.000,-, N. Osinalice čp. 7 (štít, okna, roubení) - 280.000,-, Olešno čp. 1 (roubení) - 80.000,-, Sitné čp. 5 (roubení) - 290.000,-, Vidim čp. 72 (střecha, štít) - 150.000,-, Vidim sochy (restaurování) - 155.000,-

Město Mělník: Fond regenerace MPZ Mělník - celkem 2.330.000,-

kostel sv. Petra a Pavla (kamenné články) 95.000,-

dům čp. 5 (fasáda) 85.000,-

dům čp. 6 (fasáda, okna, výkladec) 254.000,-

dům čp. 7 (fasáda, střecha, socha) 312.000,-

dům čp. 21 (fasáda, okna) 200.000,-

dům čp. 22 (fasáda, střecha) 380.000,-

dům čp. 50 (fasáda) 360.000,-

dům čp. 61 (fasáda, okna) 35.000,-

dům čp. 90 (fasáda) 162.000,-

dům čp. 151 (branka, ohradní zeď) 150.000,-

dům čp. 255 (fasáda, okna) 120.000,-

dům čp. 265 (fasáda, okna) 145.000,-

dům čp. 335 (okna) 32.000,-

Dotace za rok 2009 - celkem 7.573.000,-

K výše uvedené částce je třeba konstatovat, že se díky ní daří památkový fond na území správního obvodu MÚ Mělník pouze udržovat, nikoliv kvalitně opravovat a rozvíjet. Skutečná potřeba finančních prostředků pro kvalitní uchovávání kulturního dědictví po našich předcích by představovala roční částku ve výši 15 až 20 miliónů korun. Dále je třeba zdůraznit, že objem poskytovaných finančních prostředků ze strany Ministerstva kultury ČR a Středočeského kraje každoročně klesá a celkovou bilanci pro rok 2009 zachránil pouze vznik Fondu regenerace MPZ Mělník, kdy město Mělník uvolnilo na obnovu památek značnou finanční částku.

ÚSEK KULTURY

Nejvýznamnější kulturní události na území města roku 2009

19.1. odhalení památníku Pocta Janu Palachovi, duben – prosinec Mělnicko v ozvěnách hudby 2009, 5. – 7. 6. Mělnický vrkoč , 26. – 27. 6. Setkání rodáků a přátel města Mělníka,

12. – 13. 9. Dny evropského dědictví, 18. – 20.9. Mělnické vinobraní 2009, 28. 11. Den města

Stříbrný řád města byl udělen - Folklornímu souboru Jarošovci, Vlastimilu Týmovi, Marii Sirůčkové in memoriam

Bronzový řád města byl udělen - Jiřímu Heroldovi, Janu Hudouskovi, Peteru Imhofovi,

Hansi-Joachimu Leasickemu

Plaketa města byla udělena - Sdružení Mělnický vrkoč, Dětskému folklornímu souboru Jarošáček při ZUŠ Mělník

Pamětní list převzala Muzika FS Jarošovci

Výběr akcí 2009

28. 2. Masopustní průvod, 19. – 21. 3. Jeden svět 2009 v Mělníce, 17. – 18.4. Krišpín 2009

25. 4. – Winefest 2009 , 26. 4. Koncert Mělnického pěveckého sboru na podporu projektu obnovy varhan chrámu sv. Petra a Pavla v Mělníku, 17.5. Benefiční koncert na podporu projektu obnovy varhan chrámu sv. Petra a Pavla v Mělníku, 6.6. SOS fest , 7.6. Svatotrojická pouť, 13.6. Šatlava Fest , 17.6. Koncert v rámci Dvořákova festivalu, 20. 6. Mělnická Jizerská padesátka, 21. 6. Evropský den hudby, 4. – 6. 8. Filmové léto 2009 Kinematograf bratří Čadíků, 8. 8. Svatovavřinecké slavnosti mělnických vín a gastronomie, 12.7., 2.8., 23.8., 13.9. Varhanní koncerty v chrámu sv.Petra a Pavla, 5. – 12.9. Hudební festival Jiřího Lokowicze, 4.10. Místa známá i neznámá, 11. 11. Průvod sv.Martina, 29. 11. Klášterní ztišení, 10.12. Varhanní půlhodinka, 14. – 23. 12. Vánoční trhy

Výstavy na radnici:

duben: Den země, květen: Salon výtvarníků ČR, červen: ZUŠ Mělník – Výtvarné práce učitelů, ZUŠ Mělník – Mělnické motivy, červenec – srpen: ZUŠ Mšeno – Děti Labe, ZUŠ Mšeno – Dny evropského dědictví – Malíři Mělnicka III., říjen: literární klub Pegas, listopad: Požární ochrana očima dětí, ZUŠ Mělník – Kočky, prosinec: ZUŠ Mšeno – Vánoční výstava

Podpora kulturní, sportovní a zájmové činnosti

Město poskytlo finanční podporu na provoz Kina Sokol a Galerie Ve věži a příspěvky na činnost organizací v kultuře, zájmové činnosti a práci s dětmi v celkové výši 632 000Kč. Granty v oblasti kultury, zájmů a cestovního ruchu byly přiděleny v celkové výši 187 000 Kč. Částkou 70 000 Kč byl podpořen festival Jiřího Lobkowicze a město přispělo 50 000 Kč do sbírky na Projekt obnovy varhan chrámu sv. Petra a Pavla.

Podpora činnosti sportovních organizací prostřednictvím finančních příspěvků byla v celkové výši 1 927 000Kč. HC Hvězda Praha byla poskytnuta účelová dotace ve výši 1 800 000 Kč na provoz zimního stadionu Mělník

Podpora byla poskytována také prostřednictvím propagace činnosti kulturních, sportovních a zájmových organizací a jejich akcí.

Úsek cestovního ruchu a propagace

Turistická nabídka byla od července 2009 obohacena o možnost pravidelných vyhlídkových plaveb, které s finanční pomocí města pořádá Labská plavební společnost.

V září došlo k přestěhování infocentra z dosavadní adresy na nám. Míru 11 do čp. 51 v ulici Legionářů.

Město se prezentovalo na veletrzích cestovního ruchu Regiontour v Brně (na stánku Zlatého pruhu Polabí v rámci expozice Středočeského kraje) a na výstavě Regiony na Výstavišti v Lysé nad Labem (stánek Zlatého pruhu Polabí a stánek Mělnicko - Kokořínsko).

Ve spolupráci s židovskou obcí a za finančního přispění Středočeského kraje byl vydán informační materiál Židovské hřbitovy na Mělnicku. Byla vydána aktualizovaná brožura čísel popisných města Mělníka.

Akce Královských věnných měst: nejvýznamnější událostí roku byla registrace svazku obcí Sdružení královských věnných měst. Zimní sportovní hry pořádalo město Dvůr Králové nad Labem, Letní sportovní dny se konaly ve Vysokém Mýtě – družstvo města Mělníka obsadilo 2.místo, tamtéž proběhl i Salon KVM – výtvarnými díly reprezentovali Milli Janatková, Zuzana Hokešová, Čeněk Hlavatý a Jaroslav Ježek. V roce 2009 se završila série pořádání Volby Královny věnných měst. V průběhu 9 let proběhla volba ve všech městech a v říjnu 2009 se vrátila do Hradce Králové, do města kde proběhla první volba v roce 2000. Ve zdejším konferenčním centru Aldis byl uspořádán Ples královen, na který byly pozvány všechny dívky, které byly v uplynulých 9 letech zvoleny královnou.

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO ( TIS)

(zpracovala Jana Kirchnerová)

Služby pro návštěvníky

Největší zájem návštěvníků zůstává především o aktuální přehled otevíracích dob hradů, zámků, muzeí a galerií, nabídky ubytovacích a stravovacích zařízení ve městě a v přilehlém okolí a na přání zákazníka i v jiných oblastech ČR. Pro zkvalitnění našich služeb zákazníkům v případě jejich zájmu o ubytování zjišťujeme i obsazenost daného ubytovacího zařízení, popřípadě umožníme telefonickou krátkodobou rezervaci. Velmi oblíbená zůstává stále také možnost vyhledání místních i mezinárodních autobusových a vlakových spojení. Lidem vyhovuje především to, že u nás seženou ucelené informace o všech dopravcích. Návštěvníci si zde mohou vybrat z mnoha bezplatných propagačních materiálů. V letošním roce jsme na četná přání zákazníků opět rozšířili nabídku map, průvodců a upomínkových předmětů.

Nové prostory

Získali jsme nové prostory pro infocentrum v ulici Legionářů - č.p.51. Pracovnice TIS se podílely na vytvoření interiéru a samostatně zabezpečily přestěhování do nových prostor bez jakéhokoli omezení provozu infocentra. V tomto roce jsme také zavedli nepřetržitý provoz celoročně - 7 dní v týdnu - od 9:00 do 17:00 hodin. Infocentrum je tedy zákazníkům k dispozici o víkendech a svátcích i v zimních měsících. K zabezpečení tohoto provozu byla také přijata třetí pracovnice. Nová otevírací doba se velmi osvědčila, lidé si pochvalují lepší dostupnost informací. Pracovnice se střídají a většinu měsíce slouží ve dvou.

V náplni práce infocentra je také provozování prohlídek Mělnického podzemí. Tuto atrakci navštívilo 5 226 lidí. Největší zájem o prohlídky je již tradičně od dubna do září. V ostatních měsících přicházejí především školní skupiny a zájezdy seniorů.

Návštěvnost v roce 2009

TIS navštívilo celkem 60 603 turistů, nejvíce v červenci – 9 116 a nejméně v únoru – 3 398.

Počty turistů podle dorozumívacího jazyka: česky - 48 631,německy - 9 351, anglicky – 777, italsky – 513, rusky – 364, holandsky – 183, Polsky – 168, slovensky – 109, francouzsky - 68, další – 439. Z porovnání návštěvnosti infocentra za rok 2009 a 2008 vyplynulo, že celková návštěvnost mírně stoupla, více než o polovinu však klesla návštěvnost zahraničních turistů (vloni 26 430) a naopak o 1/3 narostl počet domácích návštěvníků (vloni 35 776). Vysvětlení asi může být různé, ale rozhodně to svědčí o tom, že Češi více cestují po vlasti.Město - z radnice