Tip: Nemáte se jak dostat domů? Pomůžeme vám zde.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Správní odbor 2009

Přehled činností
 
Ohlašovna - stav obyvatel – Mělník
V roce 2009 bylo na Mělníku přihlášeno 720 občanů k trvalému pobytu. Z toho přistěhováno z jiných obcí bylo 309 občanů a v rámci Mělníka si změnilo trvalé bydliště 411 občanů. Z Mělníka se odstěhovalo 302 obyvatel. V minulém roce se narodilo 212 mělnických dětí a zemřelo 176 mělnických občanů. Dále bylo na ohlašovně vydáno 38 výpisů z informačního systému, jednalo se o žádost občanů o sdělení údajů k jejich osobě a žádost majitele domu o sdělení osob hlášených v domě. V roce 2009 bylo podáno 115 žádostí o zrušení trvalého pobytu a ve správním řízení bylo zrušeno 110 údajů o místu trvalého bydliště. Ohlašovna přidělila 49 popisných a evidenčních čísel. Dále bylo předáno ohlašovně 68 nalezených věcí a z toho 28 jich bylo vráceno zpět majitelům. Od ledna do prosince 2009 ohlašovna vydala 472 výpisů z Czech POINTU. V rámci agendy Czech POINT provádí ohlašovna od listopadu 2009 autorizovanou konverzi dokumentů.
 
Evidence obyvatel – správní obvod
Evidence obyvatel zadala do centrálního registru celkem 3.178 přihlašovacích lístků, které zasílají ostatní obecní a městské úřady. Z tohoto počtu bylo 502osob mladších 15 let. Přestěhování v rámci okresu bylo 2.281a z toho 303mladších 15 let. V rámci našeho správního obvodu bylo 173 zrušení pobytu cizinců. Do centrálního registru jsme zadali celkem 552 narozených dětí a 493 zemřelých osob. Občanům, kteří si zažádali o poskytnutí informace z informačního systému bylo 10. Informace z informačního systému evidence obyvatel oprávněným subjektům jsme poskytli celkem 191.
 
Občanské průkazy 
Počet podaných žádostí v roce 2009 dosáhl výše 3 624 ks. Ztrát, odcizení, poškození, zničení, nálezů OP bylo v roce 2009 zaevidováno 781. Od 1.9.2006 lze vydávat OP bez strojově čitelných údajů s platností 1 měsíc při ztrátě, odcizení, této možnosti v roce 2009 využilo 107 občanů. V tomto roce bylo 125 občanských průkazů,kterým skončila platnost nabytím právní moci rozhodnutím obce trvalého pobytu.
 
Cestovní doklady
V roce 2009 bylo vydáno na MÚ Mělník celkem 1.445 cestovních pasů. Se strojově čitelnou zónou bylo vydáno celkem 1.345 cestovních dokladů, z toho dětem do 15 let na platnost pasu 5 let bylo vydáno celkem 410 cestovních dokladů. Cestovní doklady se strojově čitelnou zónou a s biometrickými prvky zpracovává Ministerstvo vnitra v Praze ve lhůtě do 30 dnů, proto občané nadále využívají služby vydání cestovního dokladu bez strojově čitelné zóny v kratší lhůtě do 15 dnů za poplatek ve výši 1.500,- Kč pro dospělou osobu a za 1.000,- Kč pro osobu do 15 let, ale s platností pouze na půl roku. O tuto službu bylo zažádáno celkem 100krát. Odcizeno bylo v roce 2009 celkem 21 cestovních dokladů, ztraceno 98 cestovních dokladů a poškozeny  4 cestovní doklady.
 
Matrika
V roce 2009 se na Mělníku narodilo 678 dětí, což je o 17 dětí méně, než v loňském roce a o 47 dětí více, než v roce 2007. Sňatků bylo uzavřeno 108 a zemřelo 527 občanů, z toho 502 osob zemřelo přímo v Mělníku. Úmrtnost od loňského roku stoupla o 42 osob. Dále bylo povoleno 5 změn jmen a příjmení, 1 změna příjmení po rozvodu a 14 žadatelů se vrátilo zpět ke svému předchozímu příjmení po rozvodu formou oznámení. Před matrikou bylo sepsáno 189 zápisů o určení otcovství, což znamená, že rodiče dětí nejsou manželé. Tento zápis lze sepsat již před narozením dítěte. Z celkového počtu sňatků bylo uzavřeno 15 mimo obřadní místo a 6 církevních, k nimž matrika vystavila osvědčení pro církev.
Občané nadále využívali provádění vidimace a legalizace, obraceli se na matriku ohledně vystavování dokladů pro cizinu a duplikátů všech matričních dokladů. Matrika vystavila 6 vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině. Na Zvláštní matriku v Brně byly odeslány 4 žádosti o vystavení matričního dokladu pro občany České republiky, kteří uzavřeli sňatek nebo se narodili v cizině. Za rok 2009 bylo požádáno o 272 osvědčení o státním občanství ČR k vyhotovení OP a cestovního pasu. V roce 2009 přijala matrika 9 žádostí o užívání příjmení v nepřechýleném (mužském) tvaru a 1 prohlášení o užívání druhého jména. V průběhu roku matrika průběžně prováděla dodatečné záznamy do matričních knih jako např. o popření otcovství, určení otcovství, osvojení, změně jména a příjmení, rozvodu manželství apod.
Matrika MÚ Mělník provedla kontrolu na 7 matričních úřadech ve správním obvodu, kde provádí i metodickou činnost a uskutečnila školení včetně úspěšně složených zkoušek pro provádění vidimace a legalizace 2 osob ze 2 obecních úřadů.
V roce 2009 matrika MÚ Mělník rovněž vydávala výpisy z Czech Pointu. Jednalo se nejčastěji o výpisy z rejstříku trestů, katastru nemovitostí, obchodního a živnostenského rejstříku. Jen žádostí o výpis z rejstříku trestů bylo elektronicky vyřízeno 401 a písemnou formou byly podány 4 žádosti. Celkem bylo z Czech Pointu vydáno 842 výpisů.
 
Přestupky
 
Přestupky
Celkem
- proti pořádku ve státní správě a územní samosprávě
16
- proti veřejnému pořádku
11
- proti občanskému soužití
106
- proti majetku
54
 
Správní orgán projednal za město Mělník došlé přestupkové případy a na základě rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje i přestupkové věci za další obce ze správního obvodu, a to za obec Velký Borek, Vraňany, Lužec nad Vltavou, Želízy, Dobřeň, Tuhaň, Vysoká, Střemy, Dolní Zimoř, Kokořín, Lhotka, Medonosy, Spomyšl, Vidim, Tupadly, Dolní Beřkovice, město Liběchov, Malý Újezd, Mělnické Vtelno, Hostín, Jeviněves, Byšice, Liblice. Celkem bylo oznámeno 296 přestupků a z roku 2008 přešlo k vyřízení do roku 2009 68 přestupků. Převážně se jednalo o přestupky proti občanskému soužití a proti majetku.
Správní odbor zajišťoval také výkon trestu obecně prospěšných prací. V roce 2009 zaslal Okresní soud v Mělníku 16 usnesení o nařízení trestu obecně prospěšných prací, ve kterých se odsouzeným nařizoval výkon trestu obecně prospěšných prací ve výměře od 100 do 400 hodin.


Město - z radnice