Tip: Chcete i Vy mít svůj banner nebo komerční inzerát na tomto webu? Napište nám na [email protected].

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Samospráva
Senioři
Jednorázové příspěvky se poskytovaly seniorům s nižšími příjmy ( 23 osob). V červnu 2009 se uskutečnil zájezd pro seniory do Litomyšle ( 156 osob). V listopadu 2009 bylo uspořádáno divadelní představení „ Písně ze Staré Prahy “ v Masarykově kulturním domě ( 317 osob). Vánoční nadílka obyvatelům domova důchodců, penzionu a domů s pečovatelskou službou proběhla v prosinci 2009 ( 275 osob). Sociální pracovnice navštěvují seniory starší 90 let s přáním a kytičkou ( 61 osob).
 
Dům s pečovatelskou službou 17. listopadu 246
kapacita zařízení (počet bytů) – 16, čekatelé na přijetí – 94, přijetí v roce 2009 – 3.
 
Dům s pečovatelskou službou Sokolská 1058-1060
kapacita zařízení (počet bytů) – 24, čekatelé na přijetí – 40, přijetí v roce 2009 – 6.
 
Příspěvky
organizacím zabývajícím se sociální problematikou a zdravotně postiženými – 18
na pohřbení neznámých a osamělých občanů - 5
 
Úsek sociální prevence
Komunitní plánování
„Komunitní plán sociálních služeb Mělník“ byl průběžně naplňován prostřednictvím jednotlivých aktivit. V rámci této aktivity bylo 30.11.2009 realizováno setkání s poskytovateli sociálních služeb.
Systém včasné intervence
V průběhu roku 2009 došlo k rozšíření systému, byly zapojeny všechny základní školy ve městě a spádových obcích. Nyní je již systém tedy plně funkční. Subjekty participující na péči o ohrožené děti a mládež, tedy orgán sociálně-právní ochrany, Policie ČR, Probační a mediační služba, okresní státní zastupitelství, okresní soud a městská policie, využívají možností SVI nejen ke zrychlení, zjednodušení a zefektivnění přenosu informací a běžné činnosti těchto subjektů, ale i k tvorbě individuálního plánu, který ve svém důsledku znamená snížení rizika ohrožení zdravého psychického i fyzického vývoje dítěte.
 
Sociální a protidrogová prevence
V průběhu roku 2009 úsek organizoval následující preventivní akce:
série přednášek a besed s právní tématikou v rámci projektu „Právo pro každého“
pro základní školy, celkem se zúčastnila 280 žáků, spolupráce s o.s. Semiramis – terénní program ve městě(zaměřený na uživatele návykových látek), spolupráce s o.s. Společně k bezpečí – poradenství pro školy, semináře, terénní program ve vyloučených lokalitách
víkendový seminář „Sociální prevence“ v Hoštce 15. – 17. 5. 2009, přednáška pro zaměstnance MÚ – OSVaZ a MP na téma „Komunikace s problémovým klientem“
 
Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi
V rámci registrované sociální služby bylo poskytováno:
  • projekt KUMOT- je určen pro děti předškolního věku s poruchami pozornosti, hyperaktivitou. Formou písničky učí děti ovládat impulsivitu, relaxovat, procvičuje koordinaci, napomáhá rozvoji grafomotoriky. Projekt probíhal od září do prosince, jedenkrát týdně v 60min. lekcích pro 8 dětí
  • odborné psychologické poradenství ( celkem 197 uživatelů v roce 2009), poskytuje se osobám v krizi, při neshodách v manželství, výchovných problémech dětí apod.
  • v průběhu jarních prázdnin (od 7.3.2009 do 14.3.2009) se uskutečnil pobyt na horách v Josefově Dole pro sociálně slabé rodiny ( 20 osob)
 
Opatrovnictví
Opatrovnictví vykonává Město Mělník pro 10 osob, z toho jsou 4 osoby v zdravotnických zařízeních, v zařízeních sociálních služeb. Proběhlo 46 šetření veřejného opatrovníka.
 
Osoby v péči sociálního kurátora
Celkem 218 osob, sociální kurátor provedl 38 návštěv osob ve výkonu trestu, 45 šetření.
 
Osoby v péči kurátorek pro mládež
Celkem 152 dětí, provedeno 318 šetření, přítomnost u 17 soudních trestních jednání.
Výchovné problémy a trestná činnost
Výchovné problémy – 25 dětí, přestupky – 62 dětí a výslechy na policii – 71 dětí.
 
Ústavní výchova
Děti umístěné v DDŠ a VÚM – celkem 17, v roce 2009 umístěny 4, pracovnice vykonaly 61 návštěv těchto zařízení.
 
Bezpečnostně preventivní akce
Kurátorky pro mládež se zúčastnily v 5 případech bezpečnostně preventivní akce Policie ČR a MP, zaměřené na kontrolu dodržování zákazu podávání alkoholu nezletilým a mladistvým.
 
 
Oddělení sociální pomoci
Úsek pomoci v hmotné nouzi
V roce 2009 byl zaveden institut veřejné služby novelou zákona o pomoci v hmotné nouzi. Tuto službu vykonávají osoby, které jsou v hmotné nouzi. Veřejná služba je vykonávaná na základě písemné smlouvy s obcí nebo organizací, která má zájem o zabezpečení veřejných služeb pro obec. Jde zejména o zlepšování životního prostředí v obci, udržování čistoty ulic a jiných veřejných prostranství, pomoc v oblasti kulturního rozvoje a sociální péče. Pokud tuto službu osoba v hmotné nouzi nevykonává, nemá jiné příjmy a je zabezpečována dávkami pomoci v hmotné nouzi déle než šest měsíců její částka na živobytí padá na výši existenčního minima, tj. 2 020,- Kč.
Během roku 2009 vykonávalo veřejnou službu 78 osob. Většinou tyto osoby jsou využívány na úklid veřejného prostranství.
Dávky pomoci v hmotné nouzi
vyplácení žadatelé – 4755 za rok, 397 měsíčně
z toho: příspěvek na živobytí – 3 468 za rok, 289 měsíčně
doplatek na bydlení – 1 287 za rok, 108 měsíčně
noví žadatelé - 378
přiznání, ukončení, změna dávky – 2 659
mimořádná okamžitá pomoc – 291
 
Úsek pomoci osobám zdravotně znevýhodněným
Příspěvky podmíněné zdravotním stavem
Příspěvek na péči - 710 žádostí v roce 2009, celkem – 1020, vykonáno 114 kontrolních
sociálních šetření a 728 sociálních šetření
 
Oddělení sociálně-právní ochrany dětí ( OSPOD)
Práce s rodinou
sepsané návrhy k soudu - 281
účast u soudních jednání: občansko-právní - 448
šetření - 932
vykonávaný dohled - 43
Ústavní výchova
Děti umístěné v DD – celkem 22, z toho umístěno v roce 2009 – 7. Děti umístěné v zařízení FOD Klokánek – 1 ( v roce 2009), děti umístěné v KÚ – 1 ( v roce 2009). Návštěvy v zařízeních – 55.
 
Náhradní rodinná péče (pěstounská péče , osvojení, cizí péče)
Žadatelé o osvojení – celkem 14, uspokojeni – 3.
Žadatelé o pěstounskou péči – celkem 2, uspokojeni - 2.
Děti svěřené do péče budoucích osvojitelů - 2
Děti svěřené do péče budoucích pěstounů – 2
Děti svěřené do pěstounské péče - 2
Děti svěřené do péče jiné osoby – 6
 
Služby psychologa - nejčastěji se jedná pomoc při řešení výchovných obtíží dětí, v rozvodových situacích, při úpravách styku dítěte s rodičem, pohovory s dětmi na podnět soudu a pod. Jednorázových konzultací proběhlo 17, dlouhodobých vedení – 24.
 
Komise pro sociálně-právní ochranu dětí, která na oddělení pracuje, zasedala 5x, projednáno bylo 7 případů (1 x zanedbání péče, 6 x výchovné problémy). Mimořádné zasedání komise se uskutečnilo 1x, projednáno bylo 6 případů nezletilců zajištěných v rámci bezpečnostně preventivní akce policie zaměřené na dodržování zákazu podávání alkoholu nezletilým.
 
Další aktivity
Ve 13 případech sociální pracovnice asistovaly v době pohotovostní služby u nezletilců a mladistvých řešených policií (tr.činnost, útěky, rodičovské spory). V  květnu a v září připravily pracovnice výchovně-rekreační pobyty pro děti ze sociálně znevýhodněného prostřední. První akce se uskutečnila v Doksech a zúčastnilo se jí 12 dětí, druhá v Harrachově s účastí 10 dětí. Pro širokou veřejnost zajistily pracovnice v měsíci září besedu na téma „Náhradní rodinná péče“. V a listopadu uspořádaly pracovnice pro dospívající dívky kurz „Vydejme se správnou cestou“, který je zaměřený na výchovu k partnerství a rodičovství. Kurzu se zúčastnilo 14 dívek ze Základní školy speciální a Základní školy praktické v Mělníku. Pracovnice OSPOD zajistily pro své kolegyně z odboru sociálních věcí a zdravotnictví přednášku MUDr. Františka Schneiberga /předseda Společnosti sociální pediatrie v Praze, lektor vysoké školy/ zaměřenou na péči o dítě v rodině funkční, nefunkční a náhradní. Účelem přednášky bylo seznámit sociální pracovnice s péčí o děti podle současných trendů. Dále pracovnice OSPOD zajistily pro odbor sociálních věcí MÚ Mělník výjezdní zasedání do Olivovy dětské léčebny v Říčanech u Prahy. Prohlédly si zařízení a seznámily se z jeho činností. Získaly informace, které mohou dále poskytovat občanům.


Město - z radnice