Tip: Chcete i Vy mít svůj banner nebo komerční inzerát na tomto webu? Napište nám na [email protected].

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Zpráva o činnosti městské policie za rok 2009

Činnost městské policie je z obecního pohledu zákona pojata jako činnost veřejně prospěšná. Prostřednictvím městské policie město zajišťuje klid a pořádek na svém teritoriu vymezeném konkrétním katastrálním území. V Mělníku ji zajišťuje 15 plně kvalifikovaných strážníků a 6 operátorek. MP řídí ředitel, má dva zástupce - vedoucího vnější služby a vedoucího vnitřního oddělení.
 
Pravidelná činnost městské policie
1. Obchůzková činnost - katastr města je pro vnitřní potřeby městské policie rozdělen do 12 úseků. Každý z  těchto úseků je přidělen konkrétnímu strážníkovi, který za něj nese osobní zodpovědnost. Ve svých úsecích strážníci zjistili 393 závad ( o vraky osobních vozidel, nedostatečné dopravní značení, ničení veřejné zeleně, zakládání černých skládek a neoprávněné zábory veřejného prostranství), k 31.12.2009 se jich podařilo odstranit 351. Další závady jsou předány na příslušné odbory městského úřadu k dalšímu opatření.
 
2. Městský kamerový dohlížecí systém (MKDS) - v současné době MKDS čítá deset kamer. Bohužel, v posledních dvou letech po stanovisku příslušných orgánů není možno získávat další dotace pro rozšiřování MKDS. V průběhu roku 2009 se firma Gepard Pardubice, která od roku 1998 zajišťovala montáž, rozšiřování a servis kamerového systému, dostala do insolventního řízení. Protože bylo potřeba zajistit pro MKDS servis, zvláště když koncem června 2009 došlo k poškození některých komponentů MKDS přepětím z bouřkové činnosti, byla oslovena firma TELMO Praha, která tuto větší opravu zvládla, a po dohodě bez jakéhokoliv problému zajišťuje od poloviny roku 2009 pro MP servis kamerového systému.
Popis přestupku /tr.činu / MKDS/
Počet
Zadržení pachatelů krádeže vloupáním do mot. vozidel a pokusu o odcizení mot. vozidla
 
8
Předejití a zabránění  dokonání trestního činu či závažnějšího přestupku
 
125
Přestupky na úseku dopravy
1 732
Zadržení při neoprávněném vylepování různých plakátů a poutačů
25
Předáno orgánům činným v trestním řízení pro podezření ze sprejerství
5
Předáno přestupkové komisi MÚ Mělník.
9
Další přestupky na úseku veřejného pořádku
340
 1. Pult centrální ochrany objektů - MPzajišťuje pomocí pultu centrální ochrany objektů (PCO) ochranu objektů, které jsou ve vlastnictví MÚ Mělník. V roce 2009  byla hlídka městské policie v 83 případech vyslána operátorkou k prověření signalizovaného poplachu, či přímo provedení kvalifikovaného zásahu. V rámci reorganizace Hasičského záchranného sboru a dalších zákonných úprav, kdy HZS již nestřeží budovy města formou protipožárních hlásičů na PCO, převzalo v I.čtvrtletí roku 2009 město Mělník od HZS Mělník zařízení dálkového přenosu GESPA, které bylo umístěno na operační pracoviště městské policie.

 2. Varovný informační systém - v závěru roku 2009 byl na operační pracoviště MP instalován varovný informační systém obyvatel VISO, který podléhá krizovému řízení města. Součástí systému je 1 hladinové čidlo a 29 hlásičů, které jsou umístěny ve vytipovaných částech města, k těm patří i tzv. zátopové oblasti (Mlazice, Pšovka Rybáře). Tímto systémem budou obyvatelé varováni a informováni v  případě hrozících povodní a dalších nebezpečí či kalamit ze štábu krizového řízení města přes operační pracoviště městské policie. V měsíci lednu 2010 probíhá zkušební provoz tohoto systému.
   
 3. Parkovací automaty a parkovací karty - MP je pověřena provozem 8 parkovacích automatů a také vydáváním parkovacích karet.
   
 4. Zajišťování kulturních a sportovních akcí – v roce 2009 jen v centru města proběhlo 59 akcí, které strážníci zajistili na odpovídající úrovni. Nedošlo k žádné mimořádné události.
   
 5. Blokové čištění – duben, po celou dobu akce je úkolem MP připravit pro mechanizaci technických služeb ulice, náměstí a ostatní prostranství tak, aby parkující vozidla nečinila překážku. Pře veškerá upozornění muselo být odtaženo 66 vozidel. V jednom případě se při tom podařilo nalézt vozidlo v celostátním pátrání, které bylo následně předáno majiteli.
   
 6. Schránky důvěry - téměř každý den se na strážníky městské policie obracejí nálezci různých věcí. Jedná se hlavně o různé doklady, písemnosti, platební karty, svazky klíčů a výjimkou nejsou ani jízdní kola a další předměty. Proto městská policie provozuje 4 schránky důvěry na budově radnice na náměstí Míru, druhá na budově obchodního domu na náměstí Karla IV., třetí na Pšovce na budově pošty a čtvrtá na sídlišti Sportovní.
   
 7. Spolupráce s policií ČR - MP zadržela 85 pachatelů trestné činnosti přímo na místě trestného činu. Jednalo se o pachatele krádeží vloupání do motorových vozidel, krádeží vloupáním do objektů a násilných trestních činů. Dále na policii ČR bylo předáno 23 osob podezřelých ze spáchání trestné činnosti. MP také zadržela 21 osob, které byly evidovány v celostátním pátrání.
   
 8. Linka 156 - zaznamenáno celkem 10 832 hovorů, kdy zhruba 89% se jednalo o žádost o pomoc. V ostatních případech se jednalo o omyl, zneužití této linky nebo přesměrování hovoru na MP Neratovice.
   
 9. Systém včasné intervence (SVI) - základním posláním je rychlá, adekvátní a efektivní reakce všech institucí, do jejíchž působnosti spadá péče o rizikové a ohrožené děti, která směřuje k nápravě nežádoucího stavu – delikventního jednání dítěte, ohrožení dítěte apod. Městská policie, vzhledem k povaze zákroků, místní znalosti a většinou i zajišťování prvotních úkonů na úseku trestních činů je nenahraditelným článkem tohoto systému, kdy do SVI vkládá různé poznatky získané při její činnosti týkající se dětí a mládeže tak, aby se tyto poznatky dostaly včas ke všem zúčastněným (např. odbor sociální péče, kriminální služba PČR, státní zastupitelství, probační a mediační služba, soud atd.)

 10. Stálé měřící zařízení pro kontrolu rychlosti - stálé měřící zařízení (radar) bylo v roce 2009 umístěno v ulici Kokořínské a v ul. Pražské. Všechny zjištěné přestupky - 8 084 - MP předala odboru dopravy ke správnímu řízení.
   
 11. Ostatní - strážníci zpracovali 227 případů v přestupkové agendě, které byly formou oznámení předány ke správnímu řízení, 129 případů krádeží zboží, hlavně v obchodních domech, 8 174 přestupků na úseku dopravy a 4 066 přestupků ostatních.
Prevence kriminality
 
V dubnu byl jmenován preventistou MP Mělník strážník Petr Limprecht. Od května do prosince provedl 74 besed a 10 dalších akcí. Celkový počet účastníků na akcích - 3 020 osob.
 
Rámcové projekty prevence kriminality Městské policie Mělník
I.stupeň ZŠ
 • Medvídek Šikula - projekt je určen zejména pro MŠ a 1.třídy ZŠ. Cílem je přiblížit dětem formou pohádkového příběhu nástrahy dnešního života. Speciální omalovánky, které děti při besedě obdrží, vytvořila studentka mělnického gymnázia
 • Chovám se dobře k pejskům ? - problematika bezpečného chování dětí ke psům – součástí besed je také práce s canisterapeutickým psem.
 • Cyklistou bezpečně - dopravní výchova, děti se seznamují se základními pravidly silničního provozu a s povinnosti spojenými s užíváním jízdního kola.
 • Malý eMPík - děti spolu se strážníkem provádějí upravenou kontrolní činnost v daných úsecích města, kde oslovují občany a zjišťují jejich případné přestupkové jednání, ale také jednání, které je provedeno v souladu se zákonem.
 • Děti hodnotí pejskaře - děti spolu se strážníkem ve městě hodnotí chování osob, které venčí své psy - zda je pejsek správně zajištěn, má potřebné označení a zda po něm majitel uklidí.
 
II.stupeň ZŠ
 • Nenechte si ublížit - projekt pro dívky z 8. – 9. tříd a ze středních škol. V první části dívky vyslechnou přednášku o nebezpečích, která jim hrozí. Druhá část akce je praktická – zaměřená na základní výuku sebeobrany.
 • Vandalismus - strážníci se zaměřují na problémy dnešní doby, a to zejména na projevy vandalství, krádeže, požívání alkoholu, kouření atd.
 • Kyberšikana - žáci se seznámí s hlavními důvody a projevy kyberšikany. Tento projekt je školami velmi žádán..
 • Právo pro každého - MP spolupracuje s vedoucí úseku sociální a drogové prevence MÚ Mělník a s dalšími přizvanými subjekty. Projekt je určen pro žáky 8. a 9. tříd základních škol. Cílem je seznámit studenty se širším pojmem práva trestního, přestupkového, tak i rodinného.
 
Další projekty prevence kriminality Městské policie Mělník:
 • Senioři 2009 - strážníci seznamují seniory se zásadami bezpečného chování v případě, kdy například zazvoní cizí osoba, dále o tom, jak si zajistit byt při odchodu, atd.
 • Soutěž strážníků Městských policií - Lhotka 2009 - 5.5. 2009 proběhl nultý ročník soutěže týmů strážníků z Mělníka, Neratovic a Kralup nad Vltavou v  chatovém táboře ve Lhotce u Mělníka. Na strážníky čekaly v lesnatém terénu čtyři úkoly ze zdravovědy a vyřešení tří situací, které je mohou při výkonu služby potkat. Nejlepší byl tým z Mělníka – Petr Patera a Zdeněk Ečer.
 • Dětská policie, aneb Říp 2009 - akce se zúčastnily děti, které jsou spolu se svými rodiči ubytováni na sociální ubytovně v ulici Dukelská. Na projektu tak úzce spolupracovala městská police spolu s pracovníky odboru sociální péče MÚ Mělník.
 • Městská policie Mělník v Harrachově - Na prázdnin byl odborem sociální péče pořádán tábor pro sociálně znevýhodněné děti. Jedním z mnoha táborových programů byla také návštěva strážníků Městské police Mělník ( výuka bojového umění a seznámení dětí s výstrojí a výzbrojí mělnických strážníků).
 • Střední a průmyslová škola stavební – Lhotka, září 2009 - seznámení žáků, kteří nastoupili do prvních ročníků. Strážníci MP Mělník zde připravili program - představení policejní práce, bojová umění.
 • Kurz správného způsobu života - 28. a 29. září se preventista MP zúčastnil kurzu, který byl pořádán pro žáky 8. tříd ZŠ Jindřicha Matiegky. Dvoudenní blok MP byl rozdělen do několika akcí – kyberšikana, sebeobrana, týmová akce – bojovníci asijských umění.
 • Železný měšťák - 3.11. – soutěž pro 33 tříčlenných družstev z II.stupně ZŠ – týmy zdolali 6 stanovišť s úkoly na dvoukilometrové trati vedoucí kolem Labe. Vyhlášení výsledků – 15.12. v MKD Mělník – půldenní akce pro cca 500 dětí
 • Odsouzené ženy na Mělníku – akce pro 550 studentů SŠ - 1.12.2009 do kulturního domu zavítala 15 členná skupina odsouzených vězenkyň z věznice Světlá nad Sázavou. Studenti slyšeli, jak je velmi jednoduché propadnout například alkoholu či drogám a začít páchat trestnou činnost a jak velmi složitá je pak cesta zpět do společnosti.
 
IV. Cílově zaměřené akce
 • Kontrola podávání alkoholu osobám mladším 18 let - 26.6.2009 ve večerních hodinách provedena ve spolupráci s pracovnicemi finančního a živnostenského odboru kontrola 11 provozoven - zjištěno 13 mladistvých, kteří požili návykovou látku a to zejména alkohol. Ve třech případech se podařilo prokázat, kdo podal, prodal či umožnil požití alkoholu mladistvému.
 • Pejskaři na Mělníku jsou pod kontrolou Městské policie - během června prováděla MP kontrolu cca 150 pejskařů ve městě. Naprostá většina majitelů měla vše v pořádku a dodržovala vyhlášku města týkající se veřejného pořádku. Ovšem 12 majitelů pejsků se dopustilo protiprávního jednání.
 • Kontroly u základních škol - od začátku března provádějí strážníci městské policie Mělník zvýšený dohled u všech základních škol v celém katastru města. Před příchodem strážníků ke školám bylo provedeno šetření, při kterém bylo zjištěno, že mnoho školu povinných dětí nerespektuje dopravní předpisy a například v ulici Pražská u ZŠ Jindřicha Matiegky dochází takřka k hazardování ze životem.
 


Město - z radnice