Tip: Chcete i Vy mít svůj banner nebo komerční inzerát na tomto webu? Napište nám na [email protected].

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Úsek evidence obyvatel a osobních dokladů

Ohlašovna

V 1. čtvrtletí roku 2006 se přistěhovalo na Mělník 78 občanů, odstěhovalo 77 občanů a v rámci obce se stěhovalo 95 občanů. Ve 2. čtvrtletí tohoto roku bylo 60 přistěhovaných, 83 odstěhovaných a 106 občanů se stěhovalo v rámci Mělníka.

V prvním pololetí roku 2006 bylo podáno 42 návrhů na zrušení trvalého pobytu. O návrhu se rozhoduje ve správním řízení a pro vyhovění je nutné, aby byly splněny obě podmínky uvedené v § 12 odst.1 písm. c) zákona č. 133/2000 Sb., o evidenci obyvatel a to, že osobě, které se ruší trvalý pobyt, zaniklo užívací právo k objektu nebo jeho vymezené části a zároveň tento objekt neužívá.

Během tohoto pololetí bylo také přiděleno 22 čísel popisných a 2 čísla evidenční.

Ohlašovna též uchovává nalezené věci, a to po dobu půl roku po odevzdání věci nálezcem a po uplynutí této doby nalezená věc dle § 135 občanského zákoníku připadá do vlastnictví obce.

Evidence obyvatel pro správní obvod města Mělník

Statistické údaje na úseku evidence obyvatel pro pověřenou obec 3. typu za první pololetí roku 2006

Celkem přihlášených osob 1.683
        Z toho mladších 15 let 266
        Z toho z jiné obce 3.typu celkem 410
                Mladší 15 let 77
        V rámci obce 3.typu celkem 1.273
                Mladší 15 let 189
Počet odstěhovaných osob 751
Narození 209
Úmrtí 232
Sňatek 122
Rozvod 164
Poskytnutí informací z informačního systému na žádost občana    6
        správní poplatky 350
Poskytování informací státním subjektům 163

Matrika

Od 3. 7.2006 sídlí matrika Městského úřadu Mělník, správní odbor na nové adrese nám. Míru 51. V průběhu letních měsíců se navýšil počet svatebních obřadů a nadále je veliký zájem i o měsíce září a říjen. Za celé první pololetí letošního roku se v mělnické porodnici nenarodila žádná dvojčata, což je neobvyklé oproti předchozím rokům. První dvojčátka (děvčátka) se narodila až v červenci.

Bc. Květa Mrázová

vedoucí správního odboruMěsto - z radnice