Tip: S ostatními uživateli si můžete posílat soukromé vzkazy!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Má složitá dopravní situace na Mělníku řešení?

Město Mělník nemá vyřešenou otázku obchvatu, trpí stále narůstajícím dopravní zatížením. V roce 1999 byl schválen územní plán, ve kterém je trasa obchvatu stanovena a označena jako stavba veřejně prospěšná. Projednávání variant před schválením obchvatu v dnešní podobě mělo dramatickou podobu. Zvažoval se i velký obchvat kolem města, ale stanovisko Ministerstva dopravy bylo záporné – protože Mělník není tranzitním městem.

Na 1.etapu schválené akce je zpracovaná dokumentace pro územní řízení, po proběhnutí posouzení vlivu na životní prostředí se mohlo pokračovat s postupnými kroky k územnímu rozhodnutí.

V okamžiku, kdy bylo na dosah zahájení akce, sepsali občané z té části města, kudy je trasa obchvatu v územním plánu zakreslena, petici.

Zastupitelé města uložili prověřit, zda by bylo možné část trasy obchvatu přeložit z Cukrovarské ulice na území bývalého tzv.řepného placu mělnického cukrovaru a 3.a 4.etapu vymístit mezi Neuberg a Chloumek. O tomto návrhu se začalo jednat s mělnickým cukrovarem jako vlastníkem řepného placu a s Ředitelstvím silnic a dálnic jako budoucím investorem – ten zatím přerušil veškeré projekční práce na původní trase vyznačené v územním plánu až do vyjasnění celé situace. Ministerstvo dopravy trvá na svém stanovisku, že Mělník je cílovým, ale ne tranzitním městem.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem bylo rozhodnuto, že město pořídí dopravní studii, která celou dopravní situaci ve městě prověří, stanoví zdroje a cíle dopravy, posoudí vhodnost dopravního řešení v územně plánovací dokumentaci, případně navrhne její optimální změnu.

O této studii město jednalo se Státním fondem dopravní infrastruktury a na její pořízení získalo grant ve výši 900 000 korun.

Ve výběrovém řízení na pořízení studie s přesně stanoveným zadáním zvítězila pražská firma SUDOP.

Ve čtvrtek 27.7. proběhlo první společné jednání všech zainteresovaných stran na mělnické radnici. Sešli se zástupci Ředitelství silnic a dálnic, Ministerstva dopravy ČR, Krajského úřadu Středočeského kraje, Města Mělníka, policie, autobusových dopravců. Projektanti všem vysvětlili svůj záměr a způsob, jak budou postupovat. Všichni se dohodli na harmonogramu pracovních setkání, kam budou přizváni i zástupci občanských iniciativ.

Studie bude zásadním dokumentem pro řešení dopravy na Mělníku. Půjde o odborné a objektivní posouzení celého problému. Do konce listopadu by měla být studie dokončena a může se stát podkladem pro případné změny v územním plánu.

Tato studie řeší silnice I.a II.třídy, proto v současné době probíhá jednání s Krajským úřadem Středočeského kraje o možnosti získat grant na vypracování další dopravní studie, která by řešila systém a stav místních komunikací, optimalizaci místní hromadné dopravy, zastávek MHD, systém parkování ve městě, rozmístění a budování záchytných parkovišť, trasy pro pěší, cyklotrasy, atd.

O postupu prací na studii budeme občany pravidelně informovat.

Pavel Průcha, vedoucí Odboru výstavby a rozvoje MÚ MělníkMěsto - z radnice