https://www.traditionrolex.com/7

 Aktuální informace k územně plánovací dokumentaci města Mělníka | Mělníček.cz - Mělník v pohybu
Tip: Chcete i Vy mít svůj banner nebo komerční inzerát na tomto webu? Napište nám na komerce@melnicek.cz.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Aktuální informace k územně plánovací dokumentaci města Mělníka

Proces pořízení územně plánovací dokumentace zahrnuje: rozhodnutí o pořízení, přípravné práce s průzkumy a rozbory, zadání, které se veřejně projednává, koncept řešení s veřejným projednáváním, souborné stanovisko, návrh s veřejným projednáním, schválení územně plánovací dokumentace a vydání obecně závazné vyhlášky. Územní plán řeší celé administrativní území města a stanoví zejména urbanistickou koncepci a funkční využití ploch. Regulační plán je podrobnější pro vymezenou část území. Stanoví využití jednotlivých pozemků a regulační prvky plošného a prostorového uspořádání. Před novelou stavebního zákona č.50/1976 v roce 1998 byl územní plán sídelního útvaru a územní plán zón.

 

Od roku 1998 je schválen územní plán zóny Chloumek a územní plán městské památkové zóny Mělník. V roce 2005 byla schválena změna č.1 územního plánu městské památkové zóny Mělník. Od roku 1999 je schválen územní plán sídelního útvaru Mělník a územní plán zóny Podolí. V roce 2005 byla schválena změna č.1a č.2 územního plánu sídelního útvaru Mělník. V únoru 2006 bylo zastupitelstvem města schváleno pořízení změny č.3 územního plánu sídelního útvaru, v této změně vysunout obchvat do volné krajiny mimo zastavěné území Mělníka do prostoru velmi vysokého napětí mezi Chloumek a Neuberg. Před sestavením zadání změny č.3 bylo rozhodnuto o zpracování studie Návrhu postupu rozvoje silniční sítě na území města Mělník. Dokončení studie se předpokládá do konce roku 2006. Studie navrhne nejvhodnější postup rozvoje a optimální polohu vedení silnic I/9 a I/16.

 

V současné době se pokračuje v pořizování regulačního plánu Blata (Neuberg), Mlazice (Na Výsluní), Průhon a Rousovice. U regulačního plánu Mlazice je schváleno souborné stanovisko a termín vystavení návrhu předpokládáme v září roku 2006. U regulačních plánů Rousovice a Průhon se připravuje souborné stanovisko. Veřejné projednání návrhů předpokládáme ke konci roku 2006. K regulačnímu plánu Blata se připravuje veřejné projednávání konceptu v září roku 2006.

 

Ing. Slavomír Vecko, referent úseku rozvoje, odboru výstavby a rozvojeMěsto - z radnice

https://www.traditionrolex.com/7