Tip: Máme přehled co se kde šustlo! Buďte v obraze!
Muzeum M

Nová pravidla silničního provozu

Zdůraznění přednosti chodců

Novela důrazněji upravila přednost chodců. Podle doplňujících ustanovení je řidič povinen:

přibližovat se k přechodu pouze takovou rychlostí, aby mohl zastavit vozidlo před přechodem, a pokud je to nutné, je povinen zastavit
snížit rychlost jízdy nebo zastavit vozidlo před přechodem, sníží-li rychlost jízdy nebo zastaví-li před přechodem řidiči ostatních vozidel jedoucích stejným směrem

Dětské autosedačky

Děti musí být přepravovány v dětských autosedačkách na všech druzích silnic (dříve jen na dálnicích a rychlostních komunikacích).
Pokud se přepravují na zadním sedadle 3 děti a není na něm dostatek prostoru pro 3 dětské autosedačky, je možné přepravovat třetí dítě starší 3 let připoutané pouze bezpečnostním pásem.

Zákaz telefonování

Důkladněji byl upraven zákaz telefonování. Řidič nesmí při jízdě držet v ruce nebo jiným způsobem telefonní přístroj nebo jiné hovorové nebo záznamové zařízení.
Je tedy zakázáno přidržování telefonu ramenem apod. a navíc ustanovení zakazuje držení takových zařízení jako je PDA či diktafon, které lze považovat minimálně za záznamová zařízení.

Odpovědnost provozovatele vozidla

Provozovatel vozidla nesmí přikázat nebo svěřit samostatné řízení vozidla osobě, o které nezná údaje potřebné k určení její totožnosti.
Provozovatel, příp. osoba, které provozovatel vozidlo svěřil, jsou povinni na výzvu policie, krajského nebo obecního úřadu obce s rozšířenou působností sdělit skutečnosti potřebné k určení totožnosti řidiče podezřelého z porušení pravidel silničního provozu.
Za nesplnění výše uvedených povinností může být uložena pokuta do výše 100.000 Kč právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě a do výše 50.000 v případě fyzické osoby.

Jízda ve třech pruzích

Na pozemní komunikaci, kde jsou tři jízdní pruhy v jednom směru jízdy, smí řidič z levého jízdního pruhu přejíždět do středního jen tehdy, pokud při tom neohrozí řidiče přejíždějícího do středního jízdního pruhu z pravého jízdního pruhu.
Obdobně se postupuje na komunikacích o čtyřech a více jízdních pruzích.

Zákaz jízdy vybraných vozidel v levém pruhu

Na pozemní komunikaci o dvou a více jízdních pruzích v jednom směru jízdy nesmí řidič:
nákladního automobilu o celkové hmotnosti nad 3,5 t,
jízdní soupravy, jejíž celková délka přesahuje 7 m,
zvláštního motorového vozidla a motocyklu s nejvyšší povolenou rychlostí do 45 km/h
užít k jízdě jízdního pruhu nejbližšího levému okraji vozovky, pokud to není nutné k objíždění, otáčení a odbočování.

Předjíždění nákladních vozidel na dálnici

Řidič nákladního automobilu o celkové hmotnosti nad 3,5 t a řidič jízdní soupravy, jejíž celková délka přesahuje 7 m, nesmí předjíždět jiné vozidlo, pokud k jeho předjetí nemá dostatečnou rychlost, takže by omezil v jízdě ostatní vozidla svou výrazně nižší rychlostí.

Kruhový objezd

Novelou byla upravena přednost na kruhovém objezdu následovně:
Vozidla jedoucí po kruhovém objezdu mají přednost před vozidly vjíždějícími na kruhový objezd. Toto však neplatí obecně jako před novelou, ale pouze na kruhových objezdech, které jsou označeny značkou "Kruhový objezd" společně se značkami "Dej přednost v jízdě!" nebo "Stůj, dej přednost v jízdě!".
Ministerstvo dopravy před účinností novely prohlásilo, že k 1.7.2006 budou všechny kruhové objezdy v ČR označeny výše uvedenými značkami, aby nedocházelo ke zmatkům. Pokud by kruhový objezd nebyl označen značkami "Dej přednost v jízdě!" nebo "Stůj, dej přednost v jízdě!", platí přednost zprava.

Znamení na kruhovém objezdu

Při vjíždění na kruhový objezd řidič znamení o změně směru jízdy nedává.
Znamení řidič nedává ani při jízdě po kruhovém objezdu (nepřejíždí-li z jednoho jízdního pruhu do druhého).
Znamení je řidič povinen dát až při výjezdu z kruhového objezdu.

Zastavení a stání

Řidič smí zastavit a stát na obousměrné komunikaci jen vpravo ve směru jízdy, na jednosměrné pak vpravo i vlevo.
Novela umožnila vozidlům o celkové hmotnosti do 3,5 t zastavovat a stát také kolmo, popřípadě šikmo k okraji pozemní komunikace, nedojde-li tím k ohrožení bezpečnosti a plynulosti silničního provozu. Musí však být přitom dodrženo pravidlo, podle kterého musí při stání zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro každý směr jízdy, při zastavení pak musí zůstat volný alespoň jeden jízdní pruh široký nejméně 3 m pro oba směry jízdy.

Celoroční svícení

Novela zavedla celodenní a celoroční svícení. Před ní byla stanovena povinnost svítit pouze pro období roku, po které platí tzv. "zimní čas".

Dopravní nehoda

Povinnosti řidiče, který měl účast na nehodě:
neprodleně zastavit vozidlo
zdržet se požití alkoholu a jiných návykových látek
učinit opatření k zabránění vzniku škody osobám nebo věcem, pokud hrozí v důsledku dopravní nehody
spolupracovat při zjišťování skutkového stavu

Povinnosti účastníků dopravní nehody:
učinit vhodná opatření, aby nebyla ohrožena bezpečnost provozu v místě nehody
oznámit ve stanovených případech (viz dále) nehodu policii
poskytnout první pomoc a přivolat zdravotnickou záchrannou službu
označit místo nehody
umožnit obnovení provozu
ohlásit policii poškození komunikace, obecně prospěšného zařízení nebo životního prostředí
prokázat si navzájem svou totožnost a sdělit údaje o vozidle, které mělo na nehodě účast

Účastníci nehody jsou povinni ji nahlásit policii:
při usmrcení či zranění osoby
při hmotné škodě převyšující částku 50.000 Kč
nedohodnou-li se na míře účasti na způsobení vzniklé škody
byla-li způsobena škoda na majetku třetí osoby (Pokud má účastník nehody automobil na leasing, jde vždy o hmotnou škodu, která vzniká třetí osobě - leasingové společnosti.)

Cyklisté

Ochranné přilby cyklistů (§ 58)
Přilbu na hlavě musí používat každý cyklista mladší 18 let. Znamení při předjíždění cyklistů (§ 17)
Při předjíždění cyklisty musí dát řidič znamení o změně směru jízdy.

Volný pruh v kolonách

Pokud se na dálnici nebo rychlostní komunikaci o dvou jízdních pruzích v jednom směru jízdy vytvoří kolona jsou řidiči souběžně jedoucích vozidel povinni vytvořit mezi sebou jeden průjezdný jízdní pruh široký nejméně 3 m pro průjezd vozidel s právem přednostní jízdy.
Je-li v jednom směru jízdy tři a více jízdních pruhů, sníží vzájemný boční odstup řidiči v levém a středním jízdním pruhu nebo středních jízdních pruzích.
Řidiči jedoucí v krajních jízdních pruzích v jednom směru jízdy mohou při vytváření průjezdného jízdního pruhu vjet na krajnici nebo na střední dělící pás.

Zadržení řidičského průkazu policistou

Policisté mohou zadržovat řidičské průkazy.
Po dobu zadržení řidičského průkazu nesmí jeho držitel řídit.

Postihy za porušení předpisů

Novela zpřísnila postihy za porušení předpisů o provozu na pozemních komunikacích.
Za přestupky podle přestupkového zákona (200/1990 Sb.) mohou být ukládány pokuty až do výše 50 000 Kč.
Za používaní antiradaru může být uložena pokuta až do 100 000 Kč.

Pořádková pokuta za nepodání vysvětlení

Tomu, kdo se na výzvu nedostaví k podání vysvětlení ve věci přestupku, nebo vysvětlení bezdůvodně odmítá, může být uložena pořádková pokuta až 5.000 Kč. Tato pokuta může být uložena i opakovaně.

Kauce

Policisté mohou vybírat od řidičů podezřelých ze spáchání přestupku, u kterých je důvodné podezření, že se budou vyhýbat přestupkovému řízení, kauce od 5.000 do 50.000 Kč, nejvýše však do výše hrozící peněžní sankce za spáchaný přestupek.

Výměna řidičských průkazů

Průkazy vydané:
od 1.7.1964 do 31.12.1993 musí být vyměněny do 31.12.2007
od 1.1.1994 do 31.12.2000 musí být vyměněny do 31.12.2010
od 1.1.2001 do 30.4.2004 musí být vyměněny do 31.12.2013

Bodový systém

Bodový systém sleduje opakování páchání přestupků nebo trestných činů spáchaných řidiči.
Body jsou stanoveny za jednání spočívající v porušení povinností.
Dopustí-li se řidič jedním skutkem více přestupků nebo trestných činů, zaznamenává se mu počet bodů stanovený za nejzávažnější z nich.
Vedení bodových kont:
Bodová konta jsou vedena v tzv. registru řidičů, správcem registru řidičů jsou obecní úřady s rozšířenou působností (příslušnost místu bydliště řidiče).
Obecní úřady nejsou povinny v případě změny na bodovém kontě řidiče informovat, jsou však povinny vydat řidiči výpis o stavu konta na požádání.

Odebrání řidičského průkazu

Pokud se na řidičově kontě objeví 12 bodů, oznámí tuto skutečnost řidiči příslušný obecní úřad a vyzve jej k odevzdání řidičského průkazu.
Řidič je povinen odevzdat řidičský průkaz nejpozději do 5 pracovních dnů ode dne doručení oznámení o dosažení 12 bodů.
Po dosažení 12 bodů pozbývá právo k řízení motorového vozidla na území ČR po dobu 1 roku.
O vrácení řidičského průkazu je řidič oprávněn požádat nejdříve po uplynutí 1 roku, podmínkou je přezkoušení z odborné způsobilosti.

Odečítání bodů
Po 12 měsících bez bodového přestupku 4 body.
Po 24 měsících bez bodového přestupku další 4 body.
Po 36 měsících bez bodového přestupku se odečtou zbývající body.
Po dobu zákazu řízení se body neodečítají.

Další podrobné informace naleznete na internetových stránkách www.novapravidla.cz, které provozuje ministerstvo dopravy ČR.Články

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".
Obrázek uživatele dusty

1 pes v aute


Nevíte jak je to se psem? Co musim udelat abych i se psem jel dle predpisu? slysel jsem ze jsou pry nejake autosedacky ci co :oD by me zajimalo jakej pes v tom bude sedet a neprekouse pas :oD

Obrázek uživatele raist

1.1 re: pes v aute


V uplném znění zákona 361/2000 Sb, ktere najdes na tech strankach o pravidlech (viz.clanek), se o zvíratech v aute zminuji jen v sekci Povinosti ridice
j) zajistit bezpečnost přepravované osoby nebo zvířete8) a bezpečnou přepravu nákladu,
k) zabezpečit přepravované zvíře tak, aby neohrozilo řidiče a přepravované osoby,

a pod tim malym bodem  8, najdes, ze se mas podivat do zakona : 246/1992 Sb., na ochranu zvířat proti týrání, ve znění pozdějších předpisů.

Kde se pise napr. toto :

§8a (3) Při přepravě zvířat různých druhů v jednom dopravním prostředku musí být tato umístěna odděleně podle druhů. Zvířata, která se vyznačují trvalou nesnášenlivostí, případně tuto akutně projevují, nebo jsou-li sama vystavena trvalému agresivnímu chování jiných zvířat, musí být umístěna odděleně.

§8c (4) Zvířata nebo kontejnery nesmějí být v dopravních prostředcích přepravovány společně s věcmi, které by mohly nepříznivě ovlivnit jejich pohodu nebo by jim mohly způsobit poškození zdraví nebo utrpení; těmito přepravovanými věcmi se rozumí zejména látky hořlavé nebo dráždivé.

Přivazování zvířat během přepravy
§8e (1) Během přepravy lze zvířata přivazovat pouze v případě, že jim tím nebude způsobeno nepřiměřené utrpení nebo zranění a zvířata budou moci :
a) volně přijímat podávané nápoje a krmivo,
b) zaujímat přirozený postoj,
c) uléhat, ležet, vstávat a stát přirozeným způsobem.

§8e (2) Pomůcky používané pro přivazování zvířat musí být vyrobeny z materiálu, který odolá zatížení s ohledem na hmotnost přepravovaného zvířete.

§8e (3) Je zakázáno zvířata přivazovat za rohy, za nosní kroužky nebo za končetiny, s výjimkou dravců chovaných v zajetí podle zvláštního právního předpisu.[2a]

Sice to vypada, ze to resi spise zakony pro oficialni prepravce zvirat, a primo o domacich mazliccich tam neni ani pismeno, ale predpokladam, ze se tam za zvire da dosadit i pes Smiling Vysledek je, ze pes autosedacku mit nemusi, alespon v zadnem z techto zakonu neni definovana.

Nevim, kde jinde to hledat, nepochybne to je zasantroceny napr. v zakone o povolenych stavebnich upravach na verejnych zachodcich Eye-wink

 

Obrázek uživatele cacenka.d

1.1.1 chapu to dobre? :)


Me z toho vyznelo, ze se vlastne pro nas jako pro obycejne lidi, ne prepravce (tipu na jatka) nic nemeni, chapu to dobre? Asi spis treba jen kdyz mas kocku v te prepravce tak zajistit, aby se ta prepravka neposunula.

Obrázek uživatele raist

1.1.1.1 re : chapu to dobre? :)


Ano, snad je to tak. Ale jak vidis, s jistotou to rict nemuzu... mozna se o tom pise jeste jinde. Zkusim zjistit.
Proste pravnici si umi zajistit nejaky zdroj obzivy, pri rozpletani zakonu, obycejny clovek na to nema Sad