Tip: Nemáte se jak dostat domů? Pomůžeme vám zde.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Vypořádání připomínek k projektu Revitalizace historického centra města Mělníka

Vypořádání připomínek vzešlých z veřejného projednávání architektonických návrhů projektu „Revitalizace historického centra města Mělníka“.

Již v březnu tohoto roku pověřila Rada města Mělníka nově vzniklý odborný tým přípravou architektonického řešení lokalit náměstí Míru, Karla IV. a Svatováclavské ulice. Členy tohoto týmu jsou členové komise pro regeneraci, euromanažer a skupina architektů „Sdružení centrální zóna Mělník“. Tato skupina osob se pravidelně scházela až do června tohoto roku a za přispění řady odborných hostů vypracovala architektonický návrh řešení těchto lokalit.

Široká veřejnost byla pravidelně informována o průběhu těchto prací v měsíčníku Mělnická radnice a dalších médií a vyzvána k tzv. „veřejnému připomínkování“ těchto návrhů, které bylo možné realizovat standardními komunikačními cestami. Architektonické návrhy byly vystaveny  v průběhu měsíce července v prostorách chodeb historické budovy radnice (náměstí Míru 1) a zároveň na internetových stránkách města www.melnik.cz.

Na adresu MÚ Mělník došlo celkem 12 připomínek a návrhů z řad široké veřejnosti. Předmětem tohoto textu je sumarizovat relevantní připomínky k projektu a shrnout doporučující stanoviska odborného týmu.

V těchto připomínkách byly vysloveny jak kritické, tak pochvalné názory veřejnosti k předloženým návrhů, přičemž na tomto místě uvádíme ty návrhy, které se objevovaly nejčastěji:

·    kritika snížení počtu parkovacích míst na řešeném území města
·    doporučení na zvýraznění (rozšíření) chodníku na náměstí Karla IV. směrem od ulice 5. května mezi obchodní domy (respektování hlavního toku chodců)
·    kritika nadměrného využívání betonové dlažby na náměstí Karla IV.
·    doporučení zapracovat do koncepce návrh nového informačního systému
·    pozitivní i negativní názory na umístění vodního prvku na náměstí Karla IV.
·    doporučení navýšení počtu laviček a stojanů pro kola
·    různá doporučení k vybranému mobiliáři (sjednocení v celém centru města, méně modernistický, apod.)

Odborný tým se seznámil se všemi připomínkami a více než 70 % jich zapracoval do návrhu, který je nyní připraven pro projednání Radou města Mělníka. Byl přepracován především návrh řešení náměstí Karla IV., přičemž došlo oproti původnímu návrhu k navýšení parkovacích míst o 10 stání, byl rozšířen na 5,4 m a „usměrněn“ chodník ve směru od ulice 5. května mezi obchodní domy a dále došlo k nahrazení části ploch z betonové dlažby přírodními materiály (mozaikou). Komise dále doporučila ponechat vodní prvek na tomto náměstí, a to variantu č.2 – kruhová kašna se segmenty a mezikružím. V řešených lokalitách byl navýšen počet laviček, ale počet stojanů na kola byl ponechán dle návrhu. Komise rovněž doporučila ponechat mobiliář dle původního návrhu, jelikož v připomínkách nepřevažoval některý z názorů. V rámci realizace tohoto projektu komise doporučuje ponechat stávající informační systém ve městě a dále jej rozvíjet tak, aby odpovídal potřebám návštěvníkům města.

Po zapracování výše uvedených připomínek je nyní připraven návrh řešení projektu pro projednání radou a zastupitelstvem města. V případě jeho schválení bude zahájena tvorba technické projektové dokumentace.

Již v příštím roce budou existovat nové programy fondů EU, přičemž již nyní víme, že na projekt revitalizace centra města bude možné z některých z nich čerpat. Pokud půjde vše dle harmonogramu, měli bychom být připraveni žádat o finanční spoluúčast z fondů EU v březnu roku 2007.

Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, kteří se aktivně účastnili „veřejného projednávání“ návrhů revitalizace centra města Mělníka tím, že nám doručili své připomínky, návrhy i kritiky. Většina těchto návrhů byla zapracována a přispěla tak ke zkvalitnění tohoto projektu.

Ing. Tomáš Martinec, euromanažerMěsto - z radnice

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".
Obrázek uživatele Markéta Želva Přerovská

1 kašna na spodním náměstí?


pokud tomu rozumím dobře, a na spodním náměstí bude v letech budoucích opravdu kašna, tak to znamená (nerozčilujte se, pouze spekuluji), že v příštích letech bude o vinobraní méně kolotočů... (huráá! Smiling )