https://www.traditionrolex.com/7

 Zpráva o činnosti Městské policie Mělník za rok 2010 | Mělníček.cz - Mělník v pohybu
Tip: Chcete i Vy mít svůj banner nebo komerční inzerát na tomto webu? Napište nám na komerce@melnicek.cz.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Zpráva o činnosti Městské policie Mělník za rok 2010

Obchůzková činnost  

Katastr města je pro vnitřní potřeby MP rozdělen do dvanácti úseků. Každý z těchto úseků je přidělen konkrétnímu strážníkovi, který za něj nese osobní zodpovědnost. Poslední  roky  jednoznačně ukázaly, že toto opatření je smysluplné a přineslo řadu konkrétních výsledků. Strážníci získali a získávají lepší místní a osobní znalost, kdy tato je neustále využívána při spolupráci s Policií ČR při odhalování trestné činnosti. Ve svých úsecích strážníci  v roce 2010   zjistili    celkem   378   závad. Jednalo se o vraky osobních vozidel, nedostatečné dopravní značení, ničení veřejné zeleně, zakládání černých skládek a v neposlední řadě neoprávněné zábory veřejného prostranství. Vlastním opatřením se podařilo k 31.12.2010  odstranit   z tohoto počtu   celkem   313   závad. Další závady jsou předány  příslušným odborům a orgánům k dalšímu opatření a část závad a zjištění, strážníci postupně řeší ve své kompetenci a podílejí se tak na jejich odstranění.  Dlouhodobým působením strážníků v úsecích je jednoznačně patrné, že závažnější závady např. rozsáhlé černé skládky, rozsáhlejší ničení veřejné zeleně atd., mají  klesající tendenci. Od ledna roku 2011 budou závady pravidelně 2x v měsíci předávány a konzultovány s  místostarostou města.

Obchůzková činnost je prováděna v těchto úsecích :

·         úsek č. 1       (střed města)                                       - prap.      Ladislav Kerpl

·         úsek č. 2       (sídliště Střed a okolí)                           - strm.      Stanislav Hrabánek

·         úsek č. 3       (Polabí a přilehlé ulice)                          - prap.      Pavel Uher

·         úsek č. 4       (Pivovar)                                              - prap.      Jaroslav Stránský

·         úsek č. 5,6    (Podolí, Pšovka)                                    - por.        Petr Patera                              

·         úsek č. 7       (Mlazice)                                              - prap.      Rudolf Fidler

·         úsek č. 8       (sidliště Sportovní)                                - prap.     Josef Souček

·         úsek č. 9       (Slovany, Rousovice)                             - vprap.    Robert Novák

·         úsek č.10      (Blata, Nauberk)                                    - strm.      Václav Müller

·         úsek č.11,12 (Chloumek, Vehlovice)                           - vprap.    Zdeněk Ečer

 

2. Městský kamerový dohlížecí systém (MKDS)

MP  zajišťuje také provoz a obsluhu kamerového dohlížecího systému. MKDS je v činnosti od 1.11.1998. V současné době MKDS čítá celkem deset kamer. MKDS systém je umístěn na městské policii a je jedním z prostředků ke zvýšení bezpečnosti občanů, prevenci a potírání kriminality a sledování dopravní situace na exponovaných místech města. MKDS je systém nepřetržitě obsluhovaný plně kvalifikovanými pracovníky, kteří jsou schopni vyhodnotit ze sledovaného kamerového záznamu stupeň nebezpečnosti chování závadových osob nebo stupeň ohrožení občanů a předat tyto informace orgánům schopným zasáhnout a pomoci.           Popis přestupku /tr.činu / MKDS/

Počet

Zadržení pachatelů krádeže vloupáním do mot. vozidel a pokusu o odcizení mot. vozidla

 

6

Předejití a zabránění  dokonání trestního činu či závažnějšího přestupku

 

135

Přestupky na úseku dopravy

1940

Zadržení při neoprávněném vylepování různých plakátů a poutačů

32

Předáno orgánům činným v trestním řízení pro podezření ze sprejerství

4

Předáno přestupkové komisi MÚ Mělník.

11

Další přestupky na úseku veřejného pořádku

282

3. Pult centrální ochrany objektů (PCO)

MP dále zajišťuje pomocí pultu centrální ochrany objektů (PCO) ochranu objektů, které jsou ve vlastnictví MÚ Mělník a ušetří tak  nemalé finanční prostředky, které by musely být vynaloženy při zajištění této služby soukromou firmou. V roce 2010  byla hlídka městské policie ve 138 případech vyslána operátorkou k prověření signalizovaného poplachu, či přímo provedení kvalifikovaného zásahu.

4. Varovný informační systém

V závěru roku 2009 byl na operační pracoviště MP  instalován rovněž varovný informační systém obyvatel VISO, který podléhá krizovému řízení města. Součástí  systému  je  1  hladinové   čidlo  a  39  hlásičů,  které  jsou umístěny ve vytipovaných částech města, k těm patří i  tzv. zátopové  oblasti (Mlazice, Pšovka Rybáře).

5. Parkovací automaty

MP je pověřena provozem, údržbou a kontrolní činností parkovacích automatů, kdy tuto činnost plně zajišťuje od roku 2000. V roce 2010 jich obhospodařovala celkem osm.

6. Parkovací karty

MP je dále pověřena vydáváním parkovacích karet na vyhrazená parkoviště, pro obyvatele a podnikatele Mělníka.

7. Blokové čištění

Společnou akcí MP a technických služeb je blokové čištění města. V  roce 2010 toto čištění proběhlo ve dnech 12. dubna až 27.dubna.  Muselo být odtaženo 46 vozidel, jejichž majitelé vozidla včas nepřeparkovali.

8. Schránky důvěry

 V roce 2010 bylo např. do schránek odevzdáno 56 občanských průkazů, 18 řidičských průkazů, 42 platebních karet či 41 průkazů zdravotních pojišťoven.

9.  Integrovaný záchranný systém

 MP je také společně s hasičským záchranným sborem, Policií ČR a zdravotní záchrannou službou součástí integrovaného záchranného systému, kam byla začleněna jako složka vedlejší. 

10.  Spolupráce s Policií ČR

Samozřejmostí je spolupráce MP a Policie ČR.  Nejužší spolupráce je logicky s obvodním oddělením PČR. MP v roce 2010  zadržela   celkem   78   pachatelů trestné činnosti přímo na místě trestného činu. Jednalo se o pachatele krádeží vloupání do motorových vozidel, krádeží vloupáním do objektů  a násilných trestních činů.  Dále na Policii ČR  bylo   předáno 23 osob podezřelých ze spáchání trestné činnosti. Dále MP v roce 2010 zadržela celkem 16 osob, které byly evidovány v celostátním pátrání.

11.  Linka 156

Na lince 156 bylo v roce 2010 zaznamenáno  o 1 413 hovorů víc než za rok  2009, tedy  celkem  12 245 hovorů,  kdy  zhruba  v 88 %  se   jednalo   o  žádost  o  pomoc. V   ostatních  případech   se  jednalo  o   přesměrování  hovoru   na  MP  Neratovice, příp.omyl nebo zneužití této linky.

12. Systém včasné intervence (SVI)

MP je součástí  velkého preventivního projektu nazvaného „Systém včasné intervence“. Základním posláním SVI je rychlá, adekvátní a efektivní reakce všech institucí, do jejíchž působnosti spadá péče o rizikové a ohrožené děti, která směřuje k nápravě nežádoucího stavu – delikventního jednání dítěte, ohrožení dítěte apod. MP, vzhledem k povaze zákroků, místní znalosti a většinou i zajišťování prvotních úkonů na úseku trestních činů  je nenahraditelným článkem tohoto systému.

III.  Prevence kriminality

 Těžiště činnosti MP je především v oblasti prevence. Zde působí při zajišťování akcí spojených s programy prevence kriminality a taktéž sama organizuje akce, cíleně preventivně působí na mládež ale i na další občany města.   

Rámcové projekty prevence kriminality Městské policie Mělník:

 

Nabídka pro I.stupeň ZŠ a mateřské školy

Medvídek Šikula

Zejména pro školky a pro první třídy ZŠ je určen projekt s názvem Medvídek Šikula.

Chovám se dobře k pejskům ?

Jedná se o projekt, který se věnuje problematice chování dětí ke psům.

Cyklistou bezpečně

Projekt je zaměřen na dopravní výchovu.

Malý eMPík

Děti spolu se strážníkem provádějí upravenou kontrolní činnost v daných úsecích města, kde oslovují občany a zjišťují jejich případné přestupkové jednání, ale také chování v souladu se zákonem.

 

Nabídka pro II.stupeň ZŠ

Nenechte si ublížit

 Tento projekt je již mnoho let prováděn na takřka všech školách. Je určen dívkám z 8. – 9. tříd a pro střední školy. Úkolem je dívky upozornit na možná nebezpečí, které jim v dnešní době hrozí.

Vandalismus

  Strážníci se při těchto besedách určených zejména pro druhé stupně, zaměřují na problémy dnešní doby a to zejména na projevy Vandalství, krádeže, požívání alkoholu, kouření atd..

Kyberšikana

 Kyberšikana je již několik let plnohodnotnou součástí šikany a v některých případech se dokonce jedná o skutečnost, kdy dojde k závažnějším následkům.

Právo pro každého

Na tomto projektu spolupracuje MP přímo s vedoucí úseku sociální a drogové prevence MÚ Mělník a s dalšími přizvanými subjekty. Projekt je určen pro žáky 8. a 9. tříd základních škol. Cílem je seznámit studenty se širším pojmem práva to jak například trestního, přestupkového, tak i rodinného.

Individuální projekty prevence kriminality Městské policie Mělník

  • Střední průmyslová škola stavební- seznamovací kurz Lhotka u Mělníka
  • Základní škola Jindřicha Matiegky- Kurz správného způsobu života
  • Soutěž strážníků Městských policií - Lhotka 2010
  • Den bezpečí a pořádku
  • Besip - akce pořádána BESIPem - soutěž mladých cyklistů.
  • Společné akce ve spolupráci s Policií ČR
  • Šikana na mělnických školách

 

Celkový sumář projektů:Projekt
Počet besed
Počet účastníků
Chováte se dobře k pejskům
7
191
Kyberšikana
14
305
Cyklisté
8
162
Vandalismus
3
83
Medvídek Šikula
32
816
Malý eMPík
15
184
Nenechte si ublížit
3
42
Besip
2
210
Právo pro každého
3
260
Ostatní akce
14
1 300
Celkem
101
3 328

 

Významnou skutečností je, že v  roce 2010  nebyla řešena žádná oprávněná stížnost na postup strážníka při výkonu jeho pravomocí.Město - z radnice

https://www.traditionrolex.com/7