Tip: Staňte se redaktorem! Přidejte se k našemu teamu!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Čím se zabývá oddělení sociálně-právní ochrany Odboru sociální péče a zdravotnictví MÚ Mělník

Velice zjednodušeně lze říci, že jsme oddělením, jehož klientem je dítě ve všech situacích, které jsou pro ně nějakým způsobem nebezpečné, kdy se setkává se světem dospělých a jsou ohrožena jeho práva, jeho zájmy. Samozřejmě, že prvním povolaným k hájení těchto zájmů, k zajištění všech potřeb dítěte, jsou jeho rodiče. Život ale přináší mnoho situací, kdy rodiče nejsou schopni, nemohou a bohužel se také někdy nechtějí tohoto svého úkolu dostatečně zhostit.

Činnost oddělení sociálně-právní ochrany dětí ( dále jen OSPOD) se dá rozdělit do několika oblastí. Velice často vykonává funkci tzv. kolizního opatrovníka v soudních řízení při rozvodu manželství, či rozpadu družeckého poměru rodičů dětí. Každý zná ze svého okolí případy, kdy rodiče mají rozdílné představy o tom, u koho a za jakých podmínek budou dále děti žít, stále jsou ale oba rovnocennými zákonnými zástupci dítěte. Pracovnice OSPOD tedy vystupuje v těchto řízeních jako opatrovník dítěte, jehož hlavním úkolem je hájit jeho zájem. Zároveň podává soudu zprávu o prostředí, ve kterém dítě žije a o jeho názoru na celou situaci tam, kde je možné takový názor zjistit. V mnoha případech se podaří jednáním s rodiči dospět k dohodě, která je pro rodinu a zejména pro dítě nejlepším možným východiskem. Rozvod je pro dítě prakticky vždy těžkou situací, jen na obou rodičích ale záleží, jaké následky si z něj právě jejich dítě odnese pro svůj život.

Setkáváme se i s rodinami, které z nějakého důvodu nejsou schopny své děti vychovávat. Důvody tohoto selhávání jsou nejrůznější - finanční situace, poškozené zdraví, neúplnost rodiny, ale i nezralost a neodpovědnost rodičů. K tomu, aby bylo možné takové rodiny podchytit a začít s nimi pracovat, je třeba spolupráce sociálních pracovníků, dětských lékařů, školních zařízení, nestátních institucí, ale především samotných rodičů. OSPOD by mělo být místem, kde se tyto informace a snahy setkávají a vzniká obraz toho, jak lze rodině pomoci. Rodiny jsou navštěvovány, je jim nabízena pomoc dalších odborných pracovišť, jsou informováni o zapojení do systému sociálních dávek, využití možností azylového bydlení apod.

Jsou však bohužel případy, kdy se situace nezlepšuje, spíše naopak, a dítě je mnohdy ohroženo přímo na zdraví či životě. Pak je OSPOD tím orgánem, který podává návrh na umístění dítěte do dětského domova. Na tomto místě je třeba zdůraznit, že toto řešení přichází skutečně po vyčerpání všech ostatních možností. Všichni vnímáme ústavní výchovu jako řešení krajní. Tím však povinnosti našeho oddělení k těmto dětem nekončí. Podle současné právní úpravy děti čtyřikrát ročně navštěvujeme, navštěvujeme i jejich rodinu a dále ji vedeme k tomu, aby byla co nejdříve schopna dítě převzít zpátky. V mnoha případech se ani toto nedaří a pak zde vzniká prostor pro další z funkcí OSPOD, tentokrát v oblasti náhradní rodinné výchovy, adopce a pěstounské péče. Tato problematika si ale zaslouží samostatnou kapitolu v některém z příštích vydání.

Další úkoly plní naše oddělení v případech, kdy je dítě obětí jakéhokoli trestného činu.. Jedná se o případy dětí týraných, zneužívaných, obětí dopravních nehod, krádeží apod.

Všichni si asi umí představit, jak citlivá a smutná je to oblast.

Samostatnou kapitolou činnosti OSPOD je práce kurátora pro mládež. Zjednodušeně se dá říci, že kurátor se zabývá již neblahými dopady zmíněných selhání rodiny i negativních osobnostních rysů dítěte.Vyhledává děti s dispozicemi k problémovému chování, děti vystavené vlivu špatně fungující rodiny nebo rizikové party, u kterých je v budoucnu zvýšené nebezpečí výskytu protiprávního chování. Široká škála jeho klientů zahrnuje jak děti s méně závažnými výchovnými problémy ( záškoláky, sprejery, vandaly, rváče), tak i pachatele nejčastěji majetkové, ale i násilné trestné činnosti. Ve spolupráci s rodinou, školou a dalšími subjekty se dlouhodobým cíleným působením snaží zvrátit negativně nasměrovaný osobnostní vývoj dítěte. Jsou případy, kdy se podaří dítěti podat pomocnou ruku včas.

Často však přes veškerou snahu všech zúčastněných je negativní vývoj bohužel nezvratný.Práce kurátora pro mládež ale nekončí ani poté, kdy se dítě stane aktérem trestního řízení, případně absolvuje výkon trestu. Rodina si mnohdy až tváří v tvář této mezní situaci uvědomí některá vlastní selhání a zde se rovněž otevírá široký prostor pro kurátorskou práci.

Ve všech uvedených oblastech má OSPOD zároveň funkci poradenskou. Pracovníci seznamují občany s právním rámcem jednotlivých řešených situací, s možnostmi postupů, upozorňují na možné dopady jejich konání v oblasti rodinného práva. Jsou nápomocni při sepsání právních podání a předávají kontakty na další instituce a odborná pracoviště.

Jak už bylo řečeno dříve, je těžké podchytit všechny problematiky, které tvoří činnost OSPOD. Většinou se bohužel setkáváme s občany v situacích, které jsou pro ně citlivé, vypjaté a málo radostné. Je mylná představa, že naše oddělení může tyto situace za někoho vyřešit. Snaží se však zmírnit jejich dopady na ty, kteří mají s ohledem na svou zranitelnost omezenou možnost obrany, na děti. A to je smyslem naší práce.

Ivana Šercová, Blanka ŠubrtováMěsto - z radnice