https://www.traditionrolex.com/7

 Masarykův kulturní dům Mělník,p.o. zanikne | Mělníček.cz - Mělník v pohybu
Tip: Přehledná a stále aktuální nabídka zaměstnání je dostupná zde.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Masarykův kulturní dům Mělník,p.o. zanikne

Tak a máme to tady. V roce 75. výročí otevření MKD Mělník bude zrušena příspěvková organizace Masarykův kulturní dům Mělník. Tedy pokud zastupitelstvo schválí tento materiál. Co to znamená? Že zmizí název organizace, která díky svým předchůdcům pod různými názvy byla s námi od vzniku budovy MKD. Budeme mít klasické Městské kulturní středisko pod správou knihovny. Tím dosáhneme hned několika prvenství

- budeme prvním městem, kde je kulturní dům pod knihovnou a ne naopak
 
- z hlediska velikosti podřídíme 2x větší organizaci té menší („obrat“ knihovna cca 4mil, kulturák cca 9mil)
 
- budeme městem, které se vrací zpět k již obecně opuštěnému modelu
 
- zefektivníme provoz a zvýšíme zaměstnanost zavedením rychlého posla (vhodné pro rychle utíkající nezaměstnané spoluobčany) pro komunikaci mezi dvěma, cca kilometr vzdálenými místy. V oddělených a takhle vzdálených budovách tuhle kombinaci nemá opravdu nikdo.
 
- vůbec nic neušetříme, protože nikdo nic zatím nespočítal a návrh na zrušení ředitele MKDM je prostě principiální pitomost. To může navrhnout pouze člověk, který absolutně nezná provoz v obou institucích. U účetní ano, pokud dáme té jedné 2x vyšší plat, pak obě firmy zvládne. To říkám jako ing. ekonomie.
 
-vytvoříme pracovní místo vhodné pro schizofrenika. Vést smysluplně tyto dvě organizace totiž vyžaduje rozpolcenou osobnost. Osobně bych si šéfovat knihovně netroufl, natolik orientovaný v oboru nejsem. Tedy, dal bych si tam pověřenou ředitelku, pak ano.
 
-  vymažeme z názvu organizace Masarykův kulturní dům. To je hezká pocta demokratickým tradicím této země. Navrhoval bych jiné vhodné jméno (starosta, místostarosta?). 
 
- při diskuzi s paní ředitelkou knihovny jsme se shodli, že ani jeden z nás netuší, jak spojení přispěje ke zkvalitnění kulturní nabídky. Co šlo, již se realizovalo, další jsou jen chiméry.
A proč to všechno? Každý člověk má svoji hodnotu. V mém případě je to hodnota zrušení MKDM jako organizace. V pátek minulý týden obdrželo město tento dopis. Po přečtení zřejmě pánové shledali, že bych mohl soudní spor vyhrát a vrátit se na pozici ředitele. Což je nepřípustné. Tímto je zajištěno, že nebude tak říkajíc kam. Je to v rámci „dlouhodobé koncepce“, která vznikla už minulý týden. Protože jinak by moudrá rada města určitě nevypisovala výběrové řízení na ředitele MKDM 7. března, aby je vlastně svým rozhodnutím 14. března negovala.  Dlouhodobě (celý týden!) tedy byla zpracovávána koncepce (v písemné podobě zřejmě neexistuje), o které nic nevím já, paní ředitelka knihovny ani vedoucí nás obou, vedoucí odboru školství a kultury, paní Jansová. Nikdy nikdo se neptal na nic z provozu obou organizací a důsledcích těchto kroků. Ale „dlouhodobá koncepce“ je zde a bylo navrženo sloučení obou organizací.  V žádném případě nesmí mít následnická organizace nic společného s MKDM, protože pak bych mohl nárokovat právní kontinuitu a to je onen základní problém. Ať to klidně odkašle kulturák i s knihovnou, hlavně, ať tam není Vajchr.
Míra mého znechucení je obrovská. Teď už ani nejde o moji osobu. Ale pokud jsem schopen zničit nějakou tradici jen pro to, abych ukojil své temné ego, pak je to konec.
 
Pokud by to viděli zakladatelé Masarykova kulturního domu, pak by jej snad ani nestavěli.
Nezasloužíme si ho.

ing. Radim Vajchr


Články

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".

97 Funguje MKD?


Dnes je 13.4. a na vynikajích webových stránkách MKD (předpokládám, že když už v MKD není pan Vajchr, tak by se konečně mohly dodělat) nevisí program na duben. Funguje MKD ještě vůbec, nebo se pod nadvládou knihovny hroutí sám do sebe?

97.1 "Nadvláda" se zatím nekoná


Pokuď vím, tak  nevyžádaná "nadvláda" se bude konat od 1.5.

Dnes máme 13.4........

96 Mě je úpe jedno kdo to


Mě je úpe jedno kdo to má na starost když to dělá dobře,hlavně ať tam zase jsou koncerty jako dřív.Tu a tam nějaký ten "umělec z Prahy" dorazí (spíš divadlo),ale postrádám živé koncerty tak jak dřív bývaly...

Obrázek uživatele raist

96.1 MKD dnes


Dneska tam má být Radůza, od 19:00
Věřím, že to bude jedinečný zážitek.

Program je zde.
(URL odkazu je však naprosto nepochopitelné)

96.1.1 Vstupné


Jsem docela zvědavý, kolik přišlo diváků. Vstupné 350 spoustu lidí odradilo. Nemyslím, že by Radůza byla tak drahá, spíš to takhle namastil kulturák (?) Koukal jsem namátkou - jinde po vlastech českých se pohybuje mezi 190 - 250 v předprodeji...

Obrázek uživatele Alexander Klimeš

95 Byl jsem zproštěn povinnosti mlčenlivosti


a požádán, aby zveřejnil podstatné části stanoviska, které se týká situace po odvolání pana inženýra Radima Vajchra. Ačkoliv se týká i starších článků, zveřejňuji je zde, kde se aktivně diskutuje.

----

Ihned po svém odvolání zveřejnil odvolaný ředitel Ing. Radim Vajchr (dále jen „odvolaný“) v médiích a prostřednictvím internetu stanovisko, ve kterém prezentoval názor, že ve věci tzv. zádlažby prostranství před Masarykovým kulturním domem Mělník (dále jen „MKDM“) manažersky nijak nepochybil. Pro posouzení celé věci jsou rozhodné následující události:

1)      Dne 21. srpna 2009 bylo přijato usnesení Rady města o opravě dlažby před MKDM. Odvolaný se dovolává toho, že usnesení je věcně nesprávné a chybné. S tímto stanoviskem odvolaného se ztotožňujeme. Ačkoliv Rada města Mělník rozhodla, že finanční krytí zakázky bude provedeno z investičního fondu MKDM, tato skutečnost sama o sobě neznamená, že objednatelem akce má být MKDM. Investiční fond příspěvkové organizace může být využit výlučně k financování investičních výdajů k úhradě investičních úvěrů nebo půjček, k odvodu do rozpočtu zřizovatele a k posílení zdrojů na financování údržby a oprav majetku používaného příspěvkovou organizací. S ohledem na to, že pozemek a zádlažba nejsou ve vlastnictví, nájmu ani správě MKDM, nemohlo jit takto o investiční výdaj MKDM ani o posílení zdroje na financování údržby a oprav majetku. Jestliže tedy rada města rozhodla o využití investičního fondu k opravě majetku ve vlastnictví města, pak fakticky mělo dojit k odvodu do rozpočtu zřizovatele dle § 31 odst. 2) písmeno c) zákona č. 250/2000 Sb., v platném znění, s tím, že objednatelem akce by následně bylo město Mělník a financování akce by bylo provedeno z tohoto odvodu.

2)      Otázkou je, zda se odvolaný mohl zprostit své odpovědnosti za nesprávné usnesení Rady města. Rada města je orgán složený z laiků. Zákon č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, nám v § 27 odpověď na tuto otázku nedává. V takovém případě je třeba aplikovat obecnější předpis, upravující vztahy statutárního orgánu k právnické osobě. § 66 odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník, v platném znění říká, že vztah mezi společností a statutárním orgánem se řídí přiměřeně ustanoveními o mandátní smlouvě. § 567 obchodního zákoníka pak hovoří o tom, že mandatář, tedy i statutární orgán, tedy i ředitel příspěvkové organizace je povinen oznámit všechny okolnosti, které zjistí při zařizování záležitostí a které mohou mít vliv na změnu pokynů. Protože odvolaný byl členem Rady města, měl okamžitě upozornit radu na nevhodnost textu předmětného usnesení rady. Jestliže tak neučinil a naopak se po celou dobu tímto věcně nesprávným usnesením řídil, nemůže se zprostit odpovědnosti za stav, který tím vznikl. Nehledě na to, že z dostupné dokumentace plyne, že odvolaný byl předkladatelem příslušného materiálu v Radě města, tedy že on sám tuto chybu způsobil.

3)      S ohledem na výše uvedené se odvolaný ani nemůže dovolávat toho, že zřizovatel prostřednictvím oddělení památkové péče následně několikrát vyslovil souhlas s jeho postupem. Odvolaný jako statutární orgán MKDM nese plnou odpovědnost za obsah a formu objednávky na provedení zádlažby MKDM. Na této objednávce je podepsán jako ředitel MKDM. Jestliže následně v médiích odvolaný používá argument, že po skončení Vinobraní zanikla jeho „aktivní legitimace“ danou věc řešit, pak takový argument bylo možno přijmout pouze v případě, že by objednávku podepsal na hlavičkovém papíře města Mělník, jako radní či osoba pověřená organizací Vinobraní. Právní úkon byl však jednoznačně učiněn příspěvkovou organizací MKDM prostřednictvím jejího statutárního orgánu.

4)      V další části by bylo možno zkoumat, zda je možno objednat dlažbu bez technické specifikace její nosnosti na prostranství, kam sice dle dopravního značení nemají zajíždět vozy, které však zároveň slouží k stěhování ozvučovací a jiné techniky a k případným vjezdům vozů záchranné služby či hasičského sboru. Rozbor tohoto aspektu počínání odvolaného však do značné míry přesahuje rámec tohoto vyjádření a přísluší spíše odborníkům z oblasti stavebnictví. Nelze však nepřipomenout, že v téže době byly odvolaným podepisovány smlouvy, které předpokládají dopravní obsluhu vozy a že v rozporu s objednávkou odvolaného, která garantovala možnost zatížení až od 18. září 2009 souhlasil se zatížením dlažby při organizaci představení dle 14. září 2009.

Zvýše uvedeného dovozujeme, že termín manažerské pochybení obstojí.

---

Tolik ke stanovisku. Osobně si myslím, že pokud odvolaný ředitel cokoliv napadá, neměl se obracet na Mělníček. Spory o odvolání ředitele příspěvkové organizace sem nepatří.

Nepřísluší mi hodnotit, zda je výše popsané pochybení legitimním důvodem pro odvolání, či nekoliv. Jsem si zcela jist, že někteří si po konci této debaty budou myslet, že šlo o záminku, a jiní se naopak budpou divit, proč nebyl jmenovaný odvolán ihned.

Berte toto prosím, jako věcné rozkrytí důvodů.

AK.

95.2 Trochu mimo


Dobrý den,

právní stanovisko je sice hezké, má ale pár zásadních nedostatků

- Odvolává se na zcela jiná pochybení, než která byla prezentována tisku či která byla veřejně projednána na zastupitelstvu dne 21. března. Vychází z chybného rozhodnutí rady města, ovšem: 

- Usnesení rady není z 21. srpna

- Na chybné usnesení rady upozornila vedoucí finančního odboru, v době, kdy již byla akce před dokončením a to i starostu města. Do té doby bylo konáno " v dobré víře".

- Na základě upozornění již nebylo v dané věci dále činěno.

- Starosta města měl dle zákona o obcích usnesení pozastavit a učinit další kroky, do dnešního dne se tak nestalo. Pravomoc napravit chybné rozhodnutí rady má ze zákona právě starosta.  

- Byl jsem pověřen organizací vinobraní, cituji ze zápisu č. 4 komise vinobraní ze dne 27.5.2009: Rada města i komise vinobraní vzala na vědomí, že zodpovědnost za uskutečnění akce Mělnické vinobraní 2009 přebírá ing. Vajchr. Byla i uzavřena dohoda o provedení práce a samostatně honorována. Pořadatelem vinobraní je obecně město Mělník, zastoupené MKDM. Veškeré dokumenty týkající se vinobraní byly na hlavičkovém papíře MKDM a podepsány mnou (tj. smlouvy, objednávky např.  kabeláže, ohňostroje, ozvučení či právě předláždění, dopisy atd.). Tento postup nebyl zpochybněn vnitřním auditem města ani kraje a je takto používán od roku 2006.   

- Podstatným momentem je skutečnost, že jsem nikdy nehlasoval v radě jako ředitel pro věci týkající se MKDM. Vždy jsem byl u hlasování uveden jako nehlasující. Tady jsem jako organizátor vinobraní hlasoval, tj. hlasování je 7 pro. Vina je tedy na všech 7 členech rady, předložení materiálu není chybou, chybou je až jeho schválení. Ale to jako právník velmi dobře víte. 

- Pokud jsem tedy v dané věci pochybil, měl jsem být okamžitě odvolán jako organizátor vinobraní, nikoliv jako ředitel MKDM.

- Předavácí písemný protokol zhotovitele dlažby ze září 2009 či ledna 2010 neobsahuje ani zmínku o poškození dlažby, předčasném užívání  či omezení zatížení dané dlažby.

Ostatní připomínky bych opravdu radši řešil v rámci osobního setkání. Pouze upozorním na zásadní skutečnost.

Rada města prostřednictvím pana starosty informovala o domnělých pochybeních formou tiskové konference. Následně informace převzal a publikoval regionální i celostátní tisk a rozhlas. Tedy i obrana byla provedena veřejným médiem. 

Hezký den

Vajchr

 

 

95.1 :-)


Už nějakou dobu získávám dojem, že diskuse zabředá úplně jinam než by měla. Podstatnou informací je to že odvolání p. Vajchra je jednoznačně výsledkem osobní msty. Když budeme podobnou formou jako Ty rozebírat postupně jednotlivá rozhodnutí RM, nebo ZM, zjistíme že většina z nich bude v důsledku protiprávní, nebo aspoň v nějakém aspektu vadná. Namátkou mě napadá například trapně nezvládnuté reklamační řízení ve věci revitalizace, nebo střet zájmů některých lidí kolem tohoto případu. A to neříkám abych nějak zpochybňoval Tvůj rozbor, nebo předchozí dopis právního zástupce p. Vajchra. V tom jsem proti Tobě jako zkušenému právníkovi opravdu jen diletant. Ještě jednou zdůrazňuju o co mi jde - ani Ty, ani já nevyřešíme to že někdo je hloupý, že lže, že má morálku Jidáše, že krade, nebo si na úkor města mastí kapsy. Konkrétně na Mělníku jsou tyhle mafiánské praktiky docela dobře zmáknuté a velmi kvalitně zavedené. Tomáš Vojta to naprosto přesně nazval "kmotrovskou koalicí z lisu". Kdo tam bydlí všichni víme. Ale to je věcí voličů. Kdo chce aby dál z radnice bylo s.r.o. na vydělávání těžkých peněz pro vyvolené, vybíral tak jak vvybíral. A Vajchrgate je jen důsledek takové volby...

94 Tetička Kateřina by řekla: Žádná kaše není tak horká


Žádná kaše není tak horká , jak se uvaří aneb Nestahujme kalhoty, když je brod ještě daleko.

Za sebe: uražené ego dokáže udělat divy a bohužel emocemi  stáhne  do víru špinavosti spoustu lidí, co s tím nemají co do činění (vč. ředitelky knihovny, která to prostě dostala befelem, a zaměstnanců kulturáku, kteří pravědpodoběně netuší, která bije a řeší hromadu domněnek, protože s nima nikdo kompetentní (sesazený ředitel  UŽ kompetentní není!) nemluví. 

Myslím si, že se kolem toho motá spousta lidí s máslem na hlavě, a holt jsou někteří výš a toho, kdo šel proti proudu, prostě poslali z kola ven.Mají na to mandát. A on kope kolem sebe a na to se nabaluje spousta dohadů, cobykdyby.

Doufám, že dnešní zastupitelstvo to utne a situace se vytříbí ku prospěchu  všem. Aby se vlk nažral a koza zůstala celá, v duchu nadpisu.

 

A poslední postřeh tetičky Kateřiny: Boží mlýny melou pomalu, ale jistě...

93 Link na živý přenos ze zastupitelstva zde


Živý videopřenos z dnešního jednání zastupitelstva města Mělníka (a následně i celý přehledně členěný záznam) opět na tomto odkazu: http://vox.optobone.cz/melnik/index.php.

Odkaz dávám pod toto téma, protože to bude asi jeden z nejzajímavějších bodů. Plánován je na úplný konec programu, který můžete vidět zde: http://www.melnik.cz/radnice-a-urad/rada-a-zastupitelstvo/zastupitelstvo-mesta/programy/programy-jednani-zm.html.

Ondřej Tichota,
zastupitel za TOP 09 a nezávislé

93.3 Technický dotaz


Nejsem si jistý, jestli se to už v nějakém tématu neřešilo, ale rád bych se zeptal, jestli indexování nahrávek bude časem automatizováno formou "odkazových" přesměrování rovnou na příslušnou stopu. Možná dělám něco špatně, ale zatím mám zato, že musím "naladit" příslušný časový úsek manuálně, a to v případě frekventovaných témat, jakým byl dnes například MKD, docela ztěžuje prohlížení. Pokud je to technicky obtížné, nevadí - díky za stávající formu - jestli zůstane alespoň ta, budu jedině rád.

Obrázek uživatele Markéta Želva Přerovská

93.2 termíny zasedání zastupitelstva


Ondro, mohu požádat za redakci Mělníčku.cz (a to Tebe nebo kohokoliv ze zastupitelů, kteří sem chodí a přispívají), zdali je možné dávat termíny zasedání zastupitelstva do kalendáře (klidně i s předstihem, když si na to vzpomeneš..)?

I v případě potenciálně nevýbušného materiálu se jistě najdou lidi, kteří by o to mohli mít zájem. Díky.

 

(samozřejmě prosím i ty ostatní, kdo tu čtete a přispíváte: dávejte do kalendáře všelicos, co se děje zajímavého; Mělníček bude takový, jaký si ho uděláme)

93.2.1 Jasně.


Jasně. Díky za upozornění a dobrý podnět Smiling

Obrázek uživatele Honza Čé

93.1 ...


Děkuji za link na "živák", který shlédnu z práce

Nebudu moci přijít na začátek zasedání. 

H.

92 hysterie


Rád bych řekl, že hysterie ohledně zániku Masarykova kulturního domu je neadekvátní a nesmyslná. Zaniká pouze status příspěvkové organizace, ale kulturák, jako instituce (i se svým jménem) by fungoval dál, pouze s jiným organizačním zařazením. Prostoru pro alternativní kulturu (včetně místních kapel, divadlo apod.) se to nijak nedotkne...
Zaznělo mnoho argumentů proti, ale -
Pokud se argumentuje čistě kompetencí a porozumění kulturní oblasti, pak bychom museli ještě založit organizaci čistě na divadlo, čistě na muziku (kdo rozumí divadlu, ještě nemusí rozumět muzice a naopak že) čistě na výtvarné umění apod. To chcete kulturu dělit do organizačních škatulek?
Argument zaměstnanců a obratu – nemyslím, že pro 6 zaměstnanců je třeba mít luxus statutára – ředitele, notabene ve veřejném sektoru. Pro příklad uvedu, že sociální odbor má cca 23 zaměstnanců (jen odbor, bez dotovaných pracovníků, p.o. aj.), kterým projde ročně cca 100mil korun (včetně dotací) – a řeší to vedoucí odboru. Pro kulturák je potřeba programový ředitel - dramaturg. Manažerskou funkci může teoreticky zastupovat kdokoliv, kdo rozumí plánování, řízení, monitorování a průběžné ekonomické reflexi a proč takovým člověkem plýtvat na jednu organizaci, když město má takové organizace tři (MKD, knihovnu a Informační centrum).
Čili tento krok se mi zatím jeví jako celkem výhodný, pokud budou zainteresovaní lidé dělat svou práci dobře. Úspory za účetní a ředitele jsou nezanedbatelné…
Chápu opozici, že to může v kontextu nedávného odvolání ředitele vnímat jako účelové opatření (bez ohledu na to, jaká je realita), ale znovu opakuji, hysterie, která kolem celé záležitosti vznikla, mi přijde neadekvátní a neprofesionální. Stejně účelově a demagogicky totiž působí všechny články, které tu pan Vajchr zveřejňuje (což mi v kontextu zveřejňování informací na www stránkách MKD za jeho působení připadá trochu komické, i když, to už tu také zaznělo…)

Teď za občana a příjemce kultury Volfa z trochu jiného soudku. Od dubna bude k dispozici všem, co chtějí organizovat hudební festivaly, divadlo, případně projekce, nově otevřený klub Stará Mydlárna na spodním náměstí (www bude brzy k dispozici – viď  Raiste? Eye-wink). Pokud si to budete organizovat sami, je vše ve Vaší režii. Tak snad se nám to tu zase kulturně rozroste…

92.4 :-)


Já bych nerad aby to vyznělo "jako hysterie", ale Tvůj příspěvek vidím jako něco, co přesně vystihuje situaci našeho města. U p.Vajchra jde zcela jednoznačně o osobní mstu p. Neumanna a jeho nohsledů. A je jedno jestli jako směšný zástupný důvod byla vybrána dlažba nebo třeba to že p.Vajchr má vousy. A když ta amatérština vyplave, maskujeme to ještě příšernější amatérštinou, která je navíc nekoncepční, patrně protiprávní a úplně normálně hloupá. A co jsem chtěl říct konkétně? Jen jedno - i kdybychom odhlédli od prosté, hloupé a typicky vidlácky malé pomstičky, nikdo se tady nezabývá skutečností že v zájmu nějakých osobních animozit, soukromých zájmů, výdělků pro kamarádíčky, nebo jen polechtání vlastního ega se dělá další opravdu nepromyšlený krok (existuje nějaká seriózní studie kolik se tím ušetří, jaké chyby v koncepci a provedení udělal p.Vajchr, nebo co bude dál?). A tak se město chová pořád - revitalizace, protipovodňová opatření, zacházení s městským majetkem, výběrová řízení, rozhazování peněz za nesmysly, Technické služby, využití potenciálu města... Bez koncepce, bez dlouhodobých vizí, bez rozmyslu. Jen vytloukání klínu klínem a řešení momentálních problémů. Prastará manažerská poučka praví že kdo se nedívá do budoucnosti, není na ní připraven a nemá ve vedení co dělat...

92.3 Opravdu nerozumím panu Volfovi


 

Moje hlava to přestává chápat. Asi je to tím, že od roku 1985 dělám systémy řízení. Ale systém řízení musí mít smysl. Jenže Vaše tvrzení smysl nemají.

Začnu prvním tvrzením v ohlase „hysterie“ - MKDM bude pod svým názvem fungovat.  Pane Volf, svým hlasem v radě jste schválil doporučení usnesení zastupitelstva města. že MKDM, p. o. se zrušuje tak, že zaniká bez likvidace ke dni 30. 4. 2011 (bod 1 návrhu). Jeho název tedy opravdu zaniká. To vyplývá z návrhu usnesení. Četl jste ho?

Jako samostatný subjekt nebude existovat, veškeré jeho funkce přebírá městská knihovna viz bod 2 návrhu. Název nové organizace zřejmě bude Městské kulturní středisko (takto to bylo prezentováno zaměstnancům MKDM).

Pokud by existoval jako samostatný subjekt, pak proč to neudělat obráceně? Neznám jiné město, kde by byl kulturák pod knihovnou. Prosím o příklad.

Z dalšího tvrzení je zřejmé, že jste nečetl ani zřizovací listinu MKDM, kde jsou právě určeny kompetence a zahrnují všechny Vámi vyjmenované oblasti.

Návrh na sloučení účetní a vypuštění ředitele je prostě mimo mísu. Bez ředitele nemá kulturák opravdu nikdo. Není od věci připomenout Cimrmanovské hledání slepých uliček. Neznáte totiž fungování MKDM. V této souvislosti mě velice mrzí, že nikdo z rady (ani Vy přes pozvání), se nepřišel seznámit s provozem MKDM. Rozhodnutí jsou tedy činěna od zeleného stolu bez znalosti dané problematiky.

V lednu jsem předal panu starostovi stručnou koncepci nazvanou Postavení MKDM vůči veřejnosti - nové směry. Zde byly naznačeny důsledky otevření nového sálu a princip fungování MKDM do budoucna. Jaká byla diskuze k danému materiálu? Nulová.

Existuje vůbec nějaká, radou schválená a písemná studie včetně ekonomického zhodnocení pro radou navržené řešení? Odpovím za Vás – do dnešního dne ji nikdo z dotčených (MKDM, knihovna, vedoucí odboru kultury) neviděl.

Víte, předpokladem diskuze je v prvé řadě pochopení alespoň vlastních argumentů. Jak diskutovat, když popíráte sám sebe?

Přeji hezký den

Ing. Vajchr

 

Obrázek uživatele Alexander Klimeš

92.3.1 Pane inženýre,


sloučení dvou příspěvkpových organizací s tím, že jedna zanikne bez likvidace NEZNAMENÁ Vámi avizované, tedy že kulturní dům bude pod knihovnou. Tedy nepravda, Vámi zveřejněná.


Musím však mlčet, nebo argumentovat veřejně známými fakty, to je nevýhoda právníků.

PRO ZRUŠENÍ ROZHODNUTÍ RADY, KTERÝM JSTE BYL ODVOLÁN, HLASOVALI VČERA DVA /NEBO TŘI/ ZASTUPITELÉ.

Což nevypadá, jako by za Vámi stála opozice jako jeden muž.

92.3.1.1 Vážený pane , obracím


článek raději smazán autorem

Obrázek uživatele Honza Čé

92.2 nedivte se


Petře, lidi, občané už mají obelhávání a manipulací ze všech stran plné hlavy a zuby ještě víc. Je to tak - co to způsobuje je složité rozebírat.

Proč rada města zavdává na další naštvání lidí tím, že narychlo sepíše a předloží takhle velkou a ožehavou změnu - jak si to mají lidé podle Vás přebírat? Žádné diskuze o tom, žádné vysvětlení a nezvratné usnesení o tom je přitom v čase tak blízko. Bodejť by lidi nehysterčili!!

A to už nejde svést na pana Vajchra, který brání své zájmy... I když mě a nejen mě z principu drtí, že "kulturák jde pod knihovnu" a ne naopak, jak je to logické a že to asi bude pro něčí pochybné zájmy.

Velice by mne vadilo, kdyby zanikl název se jménem T.G. Masaryka - komu by to asi nevadilo... Pokud zajistíte, že tomu tak nebude, bude sloučení PO akceptovatelné (pokud se dobře doladí efektivní fungování). Přiznám se, že jsem od p. Vajchra slyšel, že ale jméno MKD musí zaniknout, aby zanikl (z právního hlediska) i jeho nárok na pokračování ne určitém postu v nastupující organizaci. Hlavně má asi (jak jsem pochopil) starost o zdárnou rekonctrukci KD a nejde mu o nějaké posty, vliv apod. A samozřejmě mu přijde tragické, aby "kvůli němu" zanikl název včetně Masaryka....

Mohl by jste toto, prosím, nějak osvětlit? Snad se toto osvětlí i na zasedání ZM, ale pokud to napíšete zde, může to mnohým zchladit "zhysterčené" hlavy ještě než se začne opravdu rozhdovat.

Děkuji :-) 

92.1 P.S.


P.S. ...nechci, aby byl kulturák TRAFIKOU... (což bylo koneckonců hlavně kritizováno)

P.V.

92.1.3 hodnocení komentářů a trafika


...podle mínusových hodnocení u svého komentáře (92.1) předpokládám, že je zde (22.3.2011) minimálně jeden trafikant Laughing out loud

...inu i to o něčem vypovídá

92.1.2 Trafika


Dobrý den,

pane Volfe, můžete prosím definovat slovo TRAFIKA ve spojení s MKD?

Prosím Vás, co nejpodrobněji.

Děkuji

Petr V.

92.1.2.1 Ano


Nepochybuji o tom, že máte představu, jinak byste musel spadnout z jiné planety. Nicméně i přesto, že tuším Váš záměr, odpovím.

Dá se vztáhnout na všechny veřejné organizace - trafika znamená, že člověk je do nějaké funkce dosazený na základě politického klíče. Například za "zásluhy" při "čištění" vnitrostranických oponentů, ale taky při neúspěchu ve volbách, kdy je potřeba uklidit dotyčného (dotyčnou) na lukrativní (často ne příliš náročné) místo, nebo taky posadit takového člověka do představenstev různých společností, kde dostávají pravidelnou provizi, aniž by museli cokoliv udělat. Každý si pod tím představte cokoliv chcete. V médiích se to jenom hemží takovými jmény.

Sice to nevypovídá nic o schopnostech těchto lidí (mohou být více než kompetentní a naopak), ale principielně, u takových organizací je politický klíč nepřijatelný a můžete mě přesvědčovat jak chcete, že to tak není, nebývá a nebylo...

P.V.

92.1.2.1.1 Trafika podrobněji!


Jen bych doplnil, proč TRAFIKA nazývána TRAFIKOU.

Citát Wikipedie:

Už císař Josef II. rozhodl, aby se prodejny tabáku, který byl v Rakousku státním monopolem, přednostně přidělovaly válečným invalidům za prokázané služby v boji. Jednalo se vlastně o jistou formu státem prováděné hmotné kompenzace za ztrátu nohy, ruky či jíné utrpěné fyzické újmy apod. Po 1. světové válce se tato praxe udržela i v nástupnických zemích včetně Československa.

Prodavač v trafice se pak nazývá trafikant, žena-prodavačka pak trafikantka.

V našem případě tedy nejde o ztrátu nohy, ruky, oka či jiné fyzické újmy, ale spíše, v případě (politická trafika) jak píše Petr, jde o újmu a strádání psychické či osobnostní. Toto je pak kompenzováno úspěšnému (obecné zásluhy ve vnitrostranických strkanicích, černá práce v rámci strany, úspěšný nábor černých duší či členů bez názoru, projevení dostatečné flexibility v názorech, schopnosti hadího muže v názorové konzistenci atd. - je to práce velmi psychicky náročná a působí újmu zejména v dlouhodobém horizontu, kdy hlavní znakem je konečná otupělost, apatie a neschopnost logického uvažování) nebo neúspěšnému (propadák ve volbách, skandál na politické scéně, nepoužitelnost pro politickou práci atd.- uvědomění, že moc je v nedohlednu má obdodbné konečné důsledky, které jsou zmíněny výše). Nutně se však nemusí jednat o příspěvkovou, rozpočtovou, městskou organizaci, ale třeba i o obchodní společnosti zřizované (vlastněné) městem, krajem, státem atd.

TV

Obrázek uživatele Honza Čé

92.1.1 Máme to chápat tak, že


Máme to chápat tak, že se vypsáním výběrového řízení na řiditele MKD schylovalo k další "trafice"? A tak nám naznačujete, že sloučení přísp. org. tomu zamezí a proto, mimo jiné, to Vy podporujete?

91 Ostuda na druhou....


Po přečtení příspěvků k tomuto tématu docházím k přesvědčení, že se zde zuby nehty někdo z radnice snaží obhajovat své diletanství. Pokud jsem (jako absolutní laik a nezasvěcenec) dobře četl co zde píší učastníci diskuze, tak:

Rada města hledala záminku, jak vypráskat ředitele MKD z funkce za kritické poznámky* k dění ve státní správě. Bičem se stala jakási nedokonalá dlažba...... Ó Die.

Ovšem stalo se to v rozporu se stanovami, takže, aby blamáž netloukla příliš do očí (a propuštěný ředitel MKD nedošel satisfakce ve spolupráci s právními zástupci),  byla tato partyzánština zabalena celofánem sjednocení MKD s Městskou knihovnou.

Chtělo by se zvolat spolu s Kozinou : " Do roka a do dne....!"

Pokud na špatné rozhodnutí z něčí zvůle (zlá vůle) následuje (jako záplata) další a jěště horší,

 připadá mi to jako stavět základy domu v bažinách, či bez solidního základu.

 

* Kritika má vést k nápravě nedostatků a pokud se kritizovaný (í) cítí kritikou napadán (i) a z pozice síly (nebo chcete-li moci) kritika potopí, o něčem to vypovídá.

Třeba o tom, že kritik udeřil kritikou na citlivé místečko, poukázal na nějakou tu mrtvolu ve skříni a stojí za to se prohrabat historií a přečíst si jeho starší příspěvky.

Máslo na hlavě, může mít každý, nikdo nejsme bez chyby. Pojdme si začít takových kritický lidí vážit, aby se ta naše temná a zkorumpovaná (no jen ať se ozve husa potrefená) a po moci toužící koaliční nestvůra jež zasedla na radnici konečne pohnula do nenávratna.

Bylo by škoda bez hlesu sledovat, jak si lid mělnický přeje zachránit zločince Barabáše a ukřižovaní spravedlivého. Nerad bych si v Listech z radnice  přečetl "je to Vaše vůle, já si myju ruce"...!!!!!!

91.1 ostuda na druhou


Český národ hodně lpí na tradicích a tak bych byl pro , oživit i  tuhle :

defenestrace :  z latinské  předložky de (nesoucí význam z nebo také pryč) a výrazu fenestra (okno), jako výraz znamenající „vyhození z okna“, nebyly ve středověku a raném novověku  zas tak neobvyklé. Byly jednou z forem společně podniknutého trestu.

Marián Hyčko

91.1.1 Tak defenestrace je


Tak defenestrace je napoprvé moc silné slovo. Co třeba malá demonstrace. Domluvte se, dejte datum a já přijdu. Místní kapely které si už asi v kulturáku nezahrajou si můžou zahrát tady a bude se konečně něco dít.

 

Nejlepší datum by bylo hodinku před zasedáním zastupitelstva Smiling Kdo jde do toho?

91.1.1.1 Dejte datum a čas, a rád


Dejte datum a čas, a rád se zůčastním. I mně leží v žaludku chování "mocipánů" města .

Obrázek uživatele Markéta Želva Přerovská

91.1.1.1.1 Zastupitelstvo zasedá


Zastupitelstvo zasedá dneska od 16 hodin v budově městského úřadu. Snad se všichni zúčastnění oprostí od osobních animozit a budou jednat věcně, s ohledem na blaho celku.

91.1.1.1.1.1 super příspěvěk ,ale


super příspěvěk ,ale je na něj ještě brzy...apríla je až za 10 dnů

90 :-)


A co zefektivnit provoz knihovny a MKD tím že je přidáme k Technickým službám? Smiling

9 Důsledek!


Sloučení "zrušení" MKDM je opět jen a pouze důsledek naprosto amatérského a laického přístupu vedení města, které není ani schopno odvolat ředitele MKDM v souladu s platnými předpisy. Míra amaterismu, která je zde reprezentována zejména panem Mikešem, panem Neumannem a panem Šukem, skutečně již, dle mého názoru, překročila práh únosnosti, a proto je skutečně na zvážení, jestli by tito laici neměli předat vedení města někomu, kdo je kompetentní a nebude město Mělník takto diskreditovat.

Ovšem vypovídá vyjádření právních zástupců pana Vajchra (K&B - jedna z nejlepších právních kanceláří v ČR), jehož se zřejmě zalekl i právní zástupce města, a proto bylo následně vymyšelno sloučení "zrušení" MKDM.

Doufám, že toto bude dalším hřebíčkem do rakve této "kmotrovské" koalice z lisu!

S pozdravem

Tomáš Vojta

Obrázek uživatele Alexander Klimeš

9.1 Omyl


Hele Tome, upřímně, fakt jsem se nelekl, to zas ne. Pánové Kříž a Bělina píšou hezky, což to ano, ale to, že někdo vymyslel sloučení, nemá s mým názorem na celou věc nic společnýho.

Skoro mne udivuje, že sis to myslel ....

Jinak se tu pěkně všichni poplácejte po zádach, jak to stojí za houby. Chtěl jsem diskutovat, ale -8 za 10 minut od prvního příspěvku mne odrazuje, páč by nešlo o debatu, ale kamenování; tady moc lidí jiné názory slyšet nechce.

Takže bych vám jen rád připomněl: tato rada má většinu. Můžete diskutovat jak, jakou, co tomu předcházelo, ale prostě má většinu. Tak tak ....

 

Pápá

9.1.3 Tak dobrá


Tak dobrá, nezalekl jsi se. (čekal jsem, že se ozveš Eye-wink Musíš uznat, že je to celý "většinově" tak strašně amaterský, až to není hezký. Nezpochybňuju většinu "kmotrovské" koalice z lisu, ale spíš kompetentnost a diletantsví jednotlivých členů.

Jestli jsem skutečně tak nemožnej, že neumím odvolat ani efektivně ředitele KD, o čemž vím, minimálně od chvíle, kdy jsem se po volbách opět nakýbloval do funkce (4 měsíce na přípravu), tak bych se snad radši měl vrátit tam odkud jsem přišel a začít se živit něčím, co odpovídá mým schopnostem nebo snad radši nedělat nic, abych nedělal ostudu ne jen sobě, ale hlavně městu.

Každý, kdo se na této frašce podílí a nečině přihlíží, je úplně stejný amatér jako ti, kteří to vymýšlí a řídí. 

TV

Obrázek uživatele Alexander Klimeš

9.1.3.1 Stanovisko


Zpracovali jsme v kanceláři stanovisko. Mám povinnost mlčenlivosti, ale ... věc bude to na zastupitelstvu. Je možno kritizovat město za politickou neobratnost, nikoliv však za diletatství.

9.1.2 :-)


Stejně jako jsi Ty říkal nedávno mě - nevzdávej to!!!

9.1.1 bodování


Počkejte. Mě se tohle bodování taky nelíbí, nevím vůbec k čemu je, snad jen, že rozlišuje to, co lidi slyšet chtějí a to, co slyšet nechtějí. Kvalita příspěvku tím hodnotit nelze. Naopak i z kritických, "nestádních" (od slova stádo) příspěvků si lze něco vzít, zamyslet se nad nimi.

8 Jestli si dobře pamatuji


Alena

jako dítě jsem chodila do knihovny do kulturáku. Pak se knihovna z KD přestěhovala, asi bylo proč. Tak jen když pominu ty ostatní důvody, které z celého případu evidentně a nepřehlédnutelně čnějí na všechny strany ven, je to krok zpět. Bohužel tohle je ale více než krok zpět. Určitě budu proti. Jen nevím, jestli to bude stačit. Alena Herinková

Obrázek uživatele Honza Čé

7 přidám se


Podnikám kroky po jiné než "zde-diskuzní" linii... Ptám se některých zastupitelů, radních, aj. (ještě snad napíšu víc) - za jejich vyjádření timto velice děkuji. Opozice (nevím u KSČM) má názor jasný. Média o věci ví a podklady prý mají. 

Na pondělní zastupitelstvo se budu snažit přijít. Jsem proti účelovému (respektive úplně bezúčelnému) sloučení MKD pod knihovnu - tím spíš, pokud název "Masarykův" tím zanikne!

Přijďte na zastupitelstvo, kdo můžete. 

 

Honza Č. 

6 Nechápu. Ještě


Nechápu. Ještě sloučit pod knihovnu kino Sokol a obchodní dům na nám. Karla IV. a bude nabídka kultury tak "široká", jakou si nedovedeme představit Laughing out loud Nebo přestěhovat knihovnu do MKD, ať mají větší prostory, ale jestli se v probíhající rekonstrukci s knihovou nepočítá, tak je to nesmysl. Celé je to nesmysl.

Mimochodem, se mi líbí, jak p. Vajchr velmi rychle aktualizuje ty svoje stránky, dává nové materiály, zatímco stránky MKD byly x let pořád "v rekonstrukci" Smiling

6.1 Stránky mkd


nebyly  , ale pořád jsou v rekonstrukci...docela by mne zajímalo , kdo tyto stránky obhospodařuje  a kolik to radnici stojí a kdo zodpovídá za jejich obsah...nepřijde Vám dost zbytečné  , najít  tam pouze program na měsíc - který mimochodem najdeme ve všech periodikách vycházejících na území města a na plakátech - kontakty a pak spoustu reklam na zbytečnosti s kulturou nesouvisejících ?

5 Důvod odvolání:


Důvod odvolání: odfláknutá dlažba před MKD? Tak se projděte po městě, jak to, že na radnici stale sedí Ti, co mají na svědomí dlažbu na Palackého náměstí, Legionářů, Česká atd....? Počítám, že to bude asi víc metrů, než plácek před MKD. To jsou paradoxy...

5.1 Dlažba v centru odvolání


Přijďte se jich v toto pondělí v 16 hodin zeptat na Městský úřad (to začíná jednání ZM).

Ondřej Tichota,
zastupitel za TOP 09 a nezávislé

5.1.1 Bohužel...


Tohohle bych se opravdu ráda účastnila, ale bohužel moje pracovní doba končí o hodinu déle. :o/

5.1.1.1 Přijďte i po pracovní době


V jednání ZM jsou i přestávky, kdy je možné zastupitele oslovit a zeptat se jich na cokoli. 

5.1.1.1.1 Děkuju


To je dobrá připomínka, děkujem. Vidět a slyšet naše zvolené zastupce, že jo.

Obrázek uživatele Alexander Klimeš

4 Sloučení


No, mně to zas tak blbé nepříjde. Blbé to může být v kontextu odvolávání autora článku. Ale argument dvou účetních úplně asi obstojí, běhat v době intranetu netřeba, méně demagogie by tedy též slušelo.

Koneckonců - loni se takto slučovaly školní jídelny .......

Nicméně názor respektuji, nesouhlasím s tím.

4.3 Běhat se (ne)bude


Za loňský rok jsem podepsal (fyzicky) cca 200 smluv - pronájmy, vystoupení, rodáci, vinobraní, vánoční trhy. K tomu další věci jako příkazy k jízdě, výplaty, účetní doklady atd. - bratru 1700 dokladů. Pokud bude jeden ředitel, 1x denně se někdo projde (nepoběží,pravda) mezi objekty. Tak to prostě je. 

Hezký den

Vajchr

4.2 Až na to, že i kolem


Až na to, že i kolem slučování jídelen nebyla jednota názorů a myslím, že stále nelze jednoznačně říci, že to bylo ku prospěchu.

Teď se jen hrozím, že nějaký vůl (myšleno obecně, není to na Vás) přijde s nápadem, že by nám stačil 1 ředitel základních škol.

Milan Schweigstill

4.2.1 Němec


Hm, to by byla hezká trafika pro pana Němce.

4.1 Slepota


 

Dobrý den

Sloučit  jídelnu a jídelnu, to pochopím, ale sloučit MKD a Knihovnu, je jako sloučit cukrárnu a železářství. Možná účetně to jde,ale  reálně to bude špatně fungovat. Vždyť v tom je opravdu vidět ta účelovost o které p. Vajchr píše. Nedávno jsem psal o tom, že se ještě dočkáme zajímavých věcí na Radnici, no a je to tady. Jenom zaslepenec nevidí skutečnou pravdu. Protože si vážím p. Volfa tak doufám , že brzy prohlédne tu špinavou politiku a zachová se jako slušný člověk a politik,  ten čas právě přichází.Přeci nemůže nečině koukat, jak tu jsou ničeni lidé, co předtím na něco poukázali.  Každý může udělat chybu a sednou někomu na lep,ale musí tu chybu napravit. Škoda, že neuvidíme na internetu video ze zastupitelstva, jak budou řešit tento problém. Navrhuji tímto dobrovolnou sbírku na pořizování videozáznamu.  

V.

4.1.1 Informoval jsem se u firmy


Informoval jsem se u firmy BITEST, že video ze ZM bude.

4.1.1.1   Děkuji za info, to


 

Děkuji za info, to jsem rád, vždyť  to jen každý chválil. Myslíte, že to bude již standartní. Děkuji

4.1.1.1.1 I když to většina


I když to většina rady nepodpořila (zřejmě se něčeho bojí), má pan starosta odvahu dát to rovnou schválit zastupitelstvu. Pokud ZM částku schválí, mělo by se to stát pravidlem.  M.S.

3 Smí se během zasedání


Smí se během zasedání zastupitelstva zvracet? Nějak začínám z těchto lidí cítit nevolnost Sad

3.1 Samozřejmě můžete, jen


Samozřejmě můžete, jen doufám, že se trefíte na správné sako.

3.1.1 Teda pane Schweiggstil vy se mi líbíte


čtu si v práci starý příspěvky a za tedle sem vám musel dát bod. Představil sem si toho Magnetoföna jak v tom zastupytelstvu blyje někomu na to sako jak píšete a směju se eště teďkonc Smiling Ste fakt dobrej budu vás volit. Takovýho vtipnýho starostu sme tu eště neměly. Eště vás poprosim jestli byste byl tak hodnej a nenapsal přímo komu má magnetof'on to sako poblejt. to by byla eště větší sranda. chtěl bych taky volit Rudu škodaže nejste na stejný kandidatůře. Přeju vám abyste se do toho parlamentu dostal tam jich potřebuje poblýt daleko víc než než tady u nás. Doufám že to zvládnete ( myslim se tam dostat né jim všem poblejt to sako)

Magnetof'one napiš kdy do toho zasedání pudeš přídu se na to podivat teda, když nebudu ve službě.

čest vaší práci

2 Fuj tajbl


Fuj tajbl

1 MKD


Proč se všichni pořád v tomto městě divíte?  Dokud se mělničtí obyvatelé nedohodnou a neprovedou defenestraci

celé radnice nic se nezmění, vždyť jsou to všechno starý zkorumpovaný struktury.

1.1 No to je děsný


No to je děsný, voni na radnici, aby za každou cenu vodstřelili Vajchra, tak se udělají " mafiánské " tahy, radči se spojí knihovna a kulturák. To je Vajchr asi těžkej kalibr, když se kvůli jeho likvidaci musej podnikat takový machimace. Celé je to podle nesmysl jako některé zákony, který vymášlejí poslanci a vláda. 

Obrázek uživatele Honza Čé

1.1.1 Škoda, že


Škoda, že neexistuje hlasování o nedůvěře - ne vládě, ale RADĚ ...


https://www.traditionrolex.com/7