Tip: Chcete poradit kam dnes zajít na oběd? Prohlédněte si mělnické jídelní lístky.

Ministr životního prostředí navštívil Máchův kraj


V pátek 18. března v odpoledních hodinách navštívil ministr životního prostředí Tomáš Chalupa spolu se svým náměstkem Tomášem Tesařem území navrhovaného rozšíření Chráněné krajinné oblasti Kokořínsko. Přehlásit Kokořínsko v nových hranicích a pod novým názvem Kokořínsko – Máchův kraj vychází ze snahy koncepčně a efektivněji zajistit vývoj území, které patří z pohledu ochrany přírody v České republice k těm nejzajímavějším a spoluvytváří soustavu evropsky významných území NATURA 2000. Současný návrh navazuje na prvorepublikovou posléze zrušenou ochranu území Dokeska i na nerealizovaný záměr rozsáhlé rezevace zpracované v roce 1997.

První a nejdelší zastávkou na cestě ministra bylo jednání na radnici města Doksy. Za přítomnosti vedení měst Doksy a Ralsko, jako dvou obcí s největším podílem území v navrhované nové části CHKO, byl vedením Agentury ochrany přírody a krajiny České republiky (AOPK ČR) a Správy CHKO Kokořínsko představen již připravený koncept rozšíření CHKO. Pan ministr následně diskutoval s přítomnými o jejich názorech a byl informován i o některých problémech, které se při dosavadních pracovních jednáních vyskytly. Uložil stávající materiál na základě diskuse s dotčenými subjekty dopracovat a předat Ministerstvu životního prostředí.

V Doksech, které je tradičně rekreačním centrem Máchova kraje, nemohla být opomenuta ani problematika Máchova jezera. Tento rybník (původní název opravdu zněl „Velký rybník“) se v nedávné minulosti potýkal s nepříjemných rozvojem sinic omezujích letní koupací sezónu. Byl informován o společném postupu Města Doksy a AOPK ČR jako správce státního Máchova jezera (které je částečně i chráněným územím – Národní přírodní památkou Swamp)a o plánovaných opatřeních ke zlepšení kvality vody.

Kratší zastávkou bylo setkání s představiteli obcí Jestřebí a Provodín na Robečském potoce. Diskuse se vedla zejména k problematice vodního režimu v nivě potoka, kde dochází ke zvýšenému podmáčení a následné absenci údržby zemědělských pozemků. Tento problém se dotýká i zájmů ochrany přírody – dochází k nežádoucímu rozšiřování dřevin a rákosin na úkor sečených luk s výskytem chráněných druhů rostlin včetně orchidejí.

Při přesunu na hráz Novozámeckého rybníka došlo k malému zpestření pozorováním jeřába popelavého, vůdčího druhu místní ptačí oblasti, kdy za pomoci optiky si pan ministr prohlédl tohoto krásného a důstojného opeřence přes jeho několikasetmetrový odstup. Na hrázi Novozámeckého rybníka, který tvoří jádrové území stejnojmenné národní přírodní rezervace, bylo předvedeno manipulační zařízení rybníka, které spolu s historickou výpustí vytesanou v pískovcové skále bylo vyhlášeno kulturní technickou památkou. V objektu historické rybářské bašty došlo k setkání se zástupci Obce Zahrádky a Rybářství Doksy, které nyní na Novozámeckém rybníku hospodaří jako nájemce (správce státního majetku je zde rovněž AOPK ČR). Vedle rozšíření CHKO se diskutovalo o rybářském hospodaření v chráněných územích i o škodách způsobovaných rybářům chráněnými živočichy, zejména kormoránem velkým.

Přestože počasí příliš představení konceptu CHKO Kokořínsko-Máchův kraj nepřálo, věříme, že dojmy z návštěvy pana ministra nebyly chladné a zamračené.Příroda