Tip: Události z kalendáře si můžete pohodlně přenést ve formátu ICS do Vašeho mailového programu či mobilu.

Středočeské odpady

Zahájení hlavní části Krajské komunikační a informační kampaně k problematice třídění využitelných odpadů

V měsíci září 2006 byla ve Středočeském kraji zahájena hlavní část Krajské komunikační a informační kampaně k problematice třídění využitelných odpadů. Kampaň je součástí projektu „Intenzifikace odděleného sběru komunálních odpadů a zajištění jejich využití včetně jejich obalové složky“ realizovaného Středočeským krajem ve spolupráci se společností EKO-KOM a.s.
Kampaň bude probíhat až do listopadu 2006 a navazuje na obdobné kampaně probíhající v letech 2004 a 2005. Jejím cílem je zvýšit zájem veřejnosti o třídění odpadů a zvýšit počet obyvatel kraje, kteří soustavně třídí odpady. Kampaň bude také navazovat na obdobnou celostátní kampaň společnosti EKO-KOM, a.s.
„Kampaň je zaměřena na všechny cílové skupiny obyvatelstva, zejména však na aktivní obyvatele ve středním věku. Tedy na skupinu, která dle průzkumu postojů veřejnosti v kraji třídí nejméně odpady,“ upřesnil Ing. Vilém Žák, náměstek pro oblast životního prostředí, zemědělství a informatiku. Kampaň bude podle jeho slov vedena jednoduchým a záživným způsobem a bude podpořena několika celokrajskými soutěžemi.
Kampaň bude zahrnovat direct mail, outdoorovou reklamu, upoutávky a PR rozhovory v regionálních rozhlasových stanicích Rádio Relax a Rádio Blaník, PR články a rozhovory pro obecní zpravodaje, PR články a reklamy v regionálním tisku, soutěž domácností ve třídění plastů, celoroční soutěž obcí kraje ve třídění, akce pro veřejnost, zapojení odpadových firem do podpory kampaně, informování obcí o možnostech zlepšení zajištění třídění odpadů a vedení kampaně také pomocí internetu.
Hlavním sdělením kampaně pro občany bude: „Třiďte odpady soustavně a pravidelně.“ Toto sdělení bude podpořeno praktickými informacemi o tom, jak správně třídit, a co se s odpadem děje po vytřídění (tj. k čemu dále slouží, co se z něj dá vyrobit apod.). Hlavním sdělením kampaně pro pracovníky a volené zástupce obcí bude: „Objednejte dostatečné množství kontejnerů na tříděný odpad a nechte je dostatečně často vyvážet.“
Outdoorová reklama bude spočívat ve využití 32 billboardových ploch umístěných v centrech 19 měst Středočeského kraje v měsíci září a říjnu. Cílem je touto formou upozornit veřejnost na třídění odpadů (např. i formou ukazatelů k nejbližšímu kontejneru na tříděné odpady s uvedením vzdálenosti). V Kladně a Mladé Boleslavi budou na několik autobusů MHD umístěny velké poutače upozorňující na důležitost třídění odpadů.
Ve vybraných městech a obcích Středočeského kraje, kde je převážně dosahována podprůměrná celková míra výtěžnosti tříděného sběru papíru, skla a plastů na jednoho obyvatele, proběhne direct mailová kampaň. Obsahem direct mailu bude „startovací sada“ pro třídění odpadů. Bude se jednat o 3 barevně rozlišené plastové tašky (modrá, zelená, žlutá). Tašky jsou určené k odkládání separovaného odpadu v domácnosti a budou potištěny informací o tom, které druhy odpadů se do nich mají ukládat. Součástí zásilky bude i letáček, kde významné osobnosti kulturního, politického a sportovního života bydlící ve Středočeském kraji budou vyzývat ke třídění odpadů. Cílem direct mailu je „nastartovat“ třídění odpadů v domácnostech, které odpady netřídí. Půjde celkem o 104.000 balíčků a tato forma kampaně zasáhne cca 277 000 obyvatel Středočeského kraje. V rámci balíčku se mohou domácnosti ve vybraných městech zapojit do soutěže ve třídění plastů. Do obsahu balíčku je přidána nálepka. Na ní soutěžící vyplní jméno a adresu a nalepí ji na použitou PET lahev, kterou vhodí do kontejneru na třídění plastů. Nálepka má „svítivou“ barvu a bude tak snadno rozeznatelná (nálepka bude také snadno odstranitelná, tak aby nebyla znemožněna recyklace PET lahví). Na třídících linkách v daných městech budou PET lahve označené soutěžní nálepkou zvlášť vytříděny a budou z nich v polovině října slavnostně na náměstích vylosováni výherci.
V rozhlasových stanicích Rádio Blaník a Rádio Relax bude kampaň probíhat formou opakovaného odvysílání zábavného spotu o třídění odpadů a bude dojednám rozhovor o třídění odpadů.
V rámci kampaně bude připraveno i několik verzí PR článků s tématikou třídění odpadů. Tyto články budou na CD spolu s dopisem a informací o kampani rozeslány do všech obcí Středočeského kraje se žádostí o jejich uveřejnění v obecních zpravodajích a místních novinách. Obecní zpravodaje a noviny jsou velmi vhodným prostředkem podpory kampaně pro svoji vysokou lokální čtenost.
Ve všech okresních denících, vycházejících ve Středočeském kraji a patřících do skupiny Deníky Bohemia, budou opakovaně otištěny inzeráty upozorňující na smysluplnost třídění odpadů. Bude dojednáno i otištění rozhovorů, článků a reportáží o třídění odpadu.
V rámci kampaně budou také v září 2006 probíhat akce pro veřejnost, a to formou putovní roadshow zvané „Barevný den“. Jedná se o půldenní zábavný program pro děti i dospělé zaměřený na podporu a propagaci třídění a recyklaci odpadu. Program her pro všechny věkové skupiny zahrnuje mimo jiné soutěže v šeslapávání PET lahví, kvízy o třídění odpadu, barevnou autodráhu, lezení po horolezecké stěně, házení na desku, třídící domino pro děti apod..
I v letošním roce pokračuje celoroční soutěž obcí ve třídění odpadů nazvaná „My třídíme nejlépe“. Každé čtvrtletí je vyhodnocována úspěšnost třídění, tj. výtěžnost na 1 obyvatele ve sběru skla, plastů a papíru v 995 obcích kraje zapojených do systému Eko-kom. Obce jsou rozděleny do čtyř kategorií podle velikosti obce. Zatím jsou ve svých kategoriích nejlepší tyto obce: Trnová (u Mníšku pod Brdy), Ořech (Praha-západ), Kamenice (u Říčan) a Čelákovice. Celkové výsledky za konec roku 2005 a tři čtvrtletí 2006 budou známy v listopadu 2006. Soutěž umožňuje obcím porovnat své úsilí s úspěšností obcí v kraji a případně využít výsledků ke zvýšení motivace svých občanů.
Informace o průběhu kampaně budou pravidelně zveřejňovány v měsíčníku „Středočeské listy“, který vydává Středočeský kraj.
Informaci o třídění odpadů ve Středočeském kraji a o kampani můžete také získat na www.stredoceska-kampan.cz
Informační mediální kampaň pro rok 2006 navazuje – jak bylo výše uvedeno - na obdobnou kampaň, která úspěšně probíhala v letech 2002 – 2005 a stala se součástí společných projektů Středočeského kraje a autorizované obalové společnosti EKOKOM. Těchto projektů bylo v minulých čtyřech letech realizováno celkem 22. Mezi významné patří například podrobné zhodnocení svozových firem a zařízení k využití a odstraňování odpadů. Za tímto účelem byl proveden reprezentativní výběr 33 skládek jak ostatního, tak nebezpečného odpadu, 32 svozových firem a 36 zařízení na využívání odpadu, z toho zejména 19 kompostáren a 8 zpracovatelů plastového odpadu. U těchto zařízení byly provedeny podrobné revize a audity za účelem zjištění stavu nakládání s odpady a vypracování doporučení pro zvýšení efektivity. Výsledky byly využity při zpracování krajského Plánu odpadového hospodářství.
V letech 2002 a 2005 byly provedeny průzkumy veřejného mínění, týkající se postoje obyvatel Středočeského kraje k problematice třídění odpadů. Osloveno bylo cca 500 respondentů ve věku 15 – 74 let. Výzkum prokázal, že v roce 2005 třídilo odpad 62% obyvatel, což je o 65% více než v roce 2002.
Pro zahuštění sběrné sítě využitelných složek komunálního odpadu byly v letech 2002 – 2005 obcím přidělovány k bezplatnému pronájmu kontejnery na využitelné složky komunálního odpadu – papír, sklo a plasty. Celkem bylo přiděleno 1043 kontejnerů cca 200 obcím. Pronájem kontejnerů byl vždy podmíněn nákupem množství odpovídajícího polovině přidělených nádob z vlastních prostředků obce. Počet kontejnerů na oddělený sběr využitelných složek komunálního odpadu ve Středočeském kraji se tak zvýšil o cca 1500.
Ke zvýšení motivace v oblasti separovaného sběru využitelných složek komunálního odpadu byla uspořádána v roce 2005 poprvé krajská soutěž pro obce. Hodnocena byla výtěžnost v jednotlivých využitelných komoditách i v jejich souhrnu za 1. – 3. kvartál roku 2005. Do soutěže byly zařazeny všechny obce zapojené do systému EKO-KOM a.s., tj. 968 obcí, hodnocení bylo prováděno na základě čtvrtletních hlášení pro EKO-KOM a.s. Podmínky soutěže splnilo 856 obcí. První místo v kategorii obcí do 499 obyvatel obdržela obec Pavlov, v kategorii do 1999 obyvatel obec Čisovice, v kategorii do 9999 obyvatel obec Kamenice a v kategorii nad 10 000 obyvatel město Čelákovice.
Náklady na realizaci projektu v letech 2002 – 2005 byly 17 680 000 Kč, přičemž z prostředků kraje bylo od r. 2003 uvolněno 5 100 000 Kč. V roce 2002 byl celý projekt financován společností EKO-KOM a.s.

Zdroj: Tisková zpráva Středočeského kraje

Ostatní předchozí téma | následující téma