https://www.traditionrolex.com/7

 Miniškolku v Mělníku slavnostně otevře starosta města MVDr. Ctirad Mikeš 29. dubna v 9:30 hodin! | Mělníček.cz - Mělník v pohybu
Tip: Přehledná a stále aktuální nabídka zaměstnání je dostupná zde.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Miniškolku v Mělníku slavnostně otevře starosta města MVDr. Ctirad Mikeš 29. dubna v 9:30 hodin!

Rodinné centrum Kašpárek Mělník o.s. se zhostilo nelehkého úkolu: zřízení miniškolky v Mělníku.
Projektem Zřízení miniškolky na Mělníku chceme zaplnit citelnou mezeru v nabídce služeb města Mělník. Zahájení realizace projektu předcházelo dotazníkové šetření, kterým jsme monitorovali zájem o danou službu. Odezva byla významná, 62 respondentů během jednoho měsíce uvedlo vážný zájem o umístění dítěte do zařízení tohoto typu. S přihlédnutím k tomu, že legislativa umožňuje, aby zřizovatelem miniškolky bylo mimo jiné i občanské sdružení, rádi bychom tuto službu rodinám s malými dětmi nabídli. Jedná se o službu poskytovanou na nekomerčním základě, nikoliv za účelem dosažení zisku. Rodiče přispívají na úhradu nákladů na provoz miniškolky ve výši dle dohody s RC Kašpárek Mělník.

Miniškolka bude provozována v půldenním režimu od 8-12 hod. Služba je určena dětem od jednoho do čtyř let věku.

Maximální kapacita miniškolky je čtyři děti v jednom čase. Rodiče předem určí, který den chtějí své dítě do miniškolky dát, mohou si určit, zda bude dítě navštevovat miniškolku jenom např. v pondělí, nebo vícekrát do týdne. Z toho též vyplývá, že kapacitu miniškolky nenaplní pouze 4 děti, ale odhadujeme, že budou přihlášeny děti z cca 12-ti rodin (některé děti budou chodit 1x týdne, jiné 2x, některé každý všední den).

V zájmu kvality poskytované služby se nebude jednat o pouhé hlídaní dětí, ale péče bude zaměřená na celkový rozvoj dítěte s ohledem na jeho individuální specifika a věk, bude přiměřeně rozvíjet jeho rozumové a řečové schopnosti, pohybové, pracovní, hudební i výtvarné schopnosti a kulturně hygienické návyky. Bude dbáno také na bezpečnost a zdraví dítěte, součástí služby bude pobyt na čerstvém vzduchu.

Osnovy budou upraveny pružně, sestavovat je bude pečovatelka spolu s koordinátorkou, a to podle konkrétní denní skupiny dětí, přičemž budou brát zřetel i na doporučení a připomínky rodičů.

V rámci projektu bude upravena místnost pro potřeby miniškolky, bude vybavena kobercem, nábytkem, hračkami a dalším potřebným příslušenstvím.

Cílem služby je vytvořit rodičům žijících na Mělníku podmínky pro snadnější sladění pracovního a rodinného života prostřednictvím rozšíření nabídky péče o děti předškolního věku na Mělníku.Tato péče o dítě je doplňkem péče rodinné, není její náhradou a bude odpovídat věkovým a individuálním zvláštnostem dítěte. Svým uspořádáním se tato péče co nejvíce přibližuje životu dítěte v rodině.

Naším cílem je napomoci řešit situaci zaměstnaných rodičů nebo rodičů, kteří se z nejrůznějších důvodů chtějí vrátit do zaměstnání po ukončení péče o dítě v rámci mateřské a rodičovské dovolené a preferují péči o dítě poskytovanou na individuálním základě nebo jejichž žádosti o přijetí dítěte do jeslí, mateřské školy nebo obdobného zařízení nebylo z kapacitních důvodů vyhověno. Kapacita jeslí na Mělníku je 6 dětí, což zdaleka nepokrývá poptávku po zařízeních tohoto typu ve městě Mělník s necelými 20 tis. obyvateli.

Cílem je také poskytovat individuální výchovnou péči o svěřené dítě, nabídnout dítěti harmonické prostředí, kde se setkává s jinými dětmi svého věku, socializuje se a posléze se lehčeji adaptuje na prostředí mateřské školy.

Miniškolka bude provozována na nám. Karla IV. v domě Obchodu a Služeb, v bývalé ordinaci mamografie. Cena na 1 hodinu je 65 Kč/hod - 260 Kč dopoledne. Cena je kalkulovaná tak, že pokryje režijní náklady a náklady na pečovatelku a asistenta.

Garantem projektu je MVDr. Ctirad Mikeš - starosta města Mělník, Mgr. Klára Stočková z odboru školství a kultury Mú Mělník.

Projekt byl podpořen NADACÍ ČEZ  ve výši 186 760 Kč.

Spuštení projektu je plánováno na 2.5.2011 od 8,00 hodin. Slavnostní otevření proběhne za účasti starosty města Mělníka MVDr. Ctirada Mikeše dne 29.4.2011 v 9,30, hodin. Od 10,00 hodin budou prostory miniškolky otevřeny pro veřejnost.           Město - z radnice

https://www.traditionrolex.com/7