Tip: Nevíte kam večer vyrazit? Náš Průvodce Vám poradí!

Blíží se stavba průtahu


Kdo chce více informací, najde je na stránkách města někde v hlubinách a popřípadě úplně nejnovější informace na stromě, ulice Pražská v místě kde vlečka podjíždí cestu Smiling

 

„I/9, I/16 Mělník obchvat, 1.stavba“

na pozemku parc.č. 1418, 1555/1, 1555/2, 1558/193, 1558/195, 1560/32, 1578, 1624/29, 1827, 2238,

4344/786, 4462, 4463, 7977, 7978, 7981, 8020, 8021/1, 8021/2, 8023, 8030/1, 8031/1, 8031/14 (ostatní

plocha – ostatní komunikace), 1475/4, 1475/5, 1475/6, 1577/1, 1577/2, 4447/2 (zahrada), 1558/191,

1560/1, 1560/29, 1560/30, 1560/31, 1560/34, 1560/35, 1576/1, 1576/2, 4338/1, 4344/1, 4442/2, 4442/3

(ostatní plocha – manipulační plocha), 1560/2, 1562/1, 1562/2, 1562/11, 1562/12, 1562/13, 2249/1,

2249/18, 2249/19, 2249/35 (ostatní plocha – jiná plocha), 4448 (ostatní plocha – neplodná půda), 1560/7,

1560/26 (zastavěná plocha – nádvoří), 1561, 8070, 8071 (ostatní plocha – dráha), 1624/34, 8031/2

(ostatní plocha – zeleň), 2263/1 (lesní pozemek), 8040/1 (vodní plocha – koryto vodního toku umělé),

8048/1 (vodní plocha - koryto vodního toku přirozené nebo upravené) v katastrálním území Mělník.

Popis stavby:

Předmětem návrhu je „Stavba č.1“, která je jednou ze 4 staveb, které jako celek řeší obchvat města Mělníka. Součástí stavby jsou kromě hlavní trasy obchvatu dvě okružní křižovatky na ul. Pražská a Mladoboleslavská, úprava ul. Mladoboleslavská, úprava ul. Cukrovarská (zobousměrnění, zřízení obratiště), úprava ul. Italská (zobousměrnění, řešení zastávek BUS v obou směrech), napojení ul. Lužická (zachování jednosměrného provozu, napojení na nově upravenou ul. Mladoboleslavskou), úprava ul. U vlečky, Dolní a Růžová ve stávajících šířkových poměrech, přístupová cesta k zásobníkům cukrovaru. Ve druhé části v místě bývalé vlečky je trasa z části vedena mezi opěrnou (vlevo) a zárubní (vpravo) zdí tak, aby byl umožněn příjezd k zásobníkům. Podél trasy jsou navrženy PHS dle hlukové studie, u obytných domů na ul. Pražská se předpokládá výměna oken. Dále součástí stavby jsou nutné přeložky inž. sítí (elektro, voda, kanalizace, plyn, horkovod). Na hlavní trase je navrženo veřejné osvětlení. Odvodnění hlavní trasy je do kanalizace. Součástí stavby je příprava území, demolice (2 garáže, most na ul. Pražská, zbytky oplocení u bývalé vlečky, jímka), náhrada garáží, sanace opěrné zdi podél ul. Pražská, náhrada dotčeného stáv. oplocení, vegetační úpravy, rekultivace.

Stavba se člení na tyto stavební objekty:

000 - příprava staveniště

SO 001 Demolice objektů cukrovaru

SO 102 Demolice garáží

Spis.zn. Výst. 1345/11/Tě str. 2

SO 103 Příprava území

100 - pozemní komunikace

SO 101 Hlavní trasa

SO 102 Okružní křižovatka Pražská

SO 103 Okružní křižovatka Mladoboleslavská

SO 104 Úprava ul. Mladoboleslavská

SO 160 Dopravně inženýrské opatření

SO 180 Oprava silnic

200 - mostní objekty a zdi

SO 201 Zárubní zeď vpravo km 0,292-0,655

SO 202 Opěrná zeď vlevo km 0,395-0,560

300 - vodohospodářské objekty

SO 301 Rekonstrukce odvodnění v Pražské ul.

SO 302 Dešťová kanalizace km 0,263-0,478

SO 303 Dešťová kanalizace km 0,478-0,824

SO 304 Dešťová kanalizace cukrovar

SO 310 Přeložka výtlaku splaškové kanalizace v Pražské ul.

SO 351 Přeložka vodovodu v Pražské ul.

SO 352 Přeložka vodovodu DN 150 v Mladoboleslavské ul.-vlevo

SO 353 Přeložka vodovodu DN 125 v Mladoboleslavské ul.-vlevo

400 - elektro a sdělovací objekty

SO 411 Přeložka a ochrana kabelového vedení VN 22 kV v ul. Mladoboleslavská

SO 412 Přeložka kabelového vedení VN 22kV v km 0,3-07

SO 413 Ochrana kabelového vedení VN 22kV v km 0,1 ul. Mladoboleslavská

SO 421 Přeložka kabelového vedení NN 0,4kV v ul. Pražská

SO 422 Přeložka a ochrana kabelového vedení NN 0,4kV v ul. Pražská - Cukrovary TTD

SO 423 Přeložka kabelového rozvodu NN 0,4kV v ul. Mladoboleslavská

SO 424 Přeložka kabelové přípojky NN 0,4 kV pro autosalon Roubíček

SO 431 Veřejné osvětlení obchvatu

SO 432 Veřejné osvětlení parkoviště supermarketu km 0,82

SO 451 Přeložky a ochrany metalických kabelů Telefónica O2 ul. Pražská

SO 452 Přeložky a ochrany HDPE trubek Telefónica O2 ul. Pražská

SO 453 Přeložka DK 85 Telefónica O2 ul. Pražská

SO 454 Přeložka metalického kabelu a vrch.vedení TO2 ul Mladoboleslavská

SO 455 Ochrana a demontáž kabelů Telefónica O2 ul. Mladoboleslavská

500 - objekty trubních vedení

SO 501 Středotlaký plynovod PE 315 ul. Pražská

SO 502 Přeložka STL plynovodů PE 225, PE 63, ul. Mladoboleslavská

SO 510 Přeložka horkovodu

700 - objekty pozemních staveb

SO 701 Protihluková stěna vpravo km 0,238-0,585

SO 702 Protihluková stěna vlevo km 0,264-0,334

SO 703 Protihluková stěna vpravo km 0,625-0,656

SO 704 Protihluková stěna vpravo km 0,634-0,815

SO 705 Protihluková stěna vpravo km 0,826-0,861

SO 706 Sanace opěrné zdi a mostu

SO 707 Náhrada garáží

SO 710 Náhrada oplocení

SO 711 Protihluková opatření

800 - objekty úpravy území

SO 801 Vegetační úpravy

Spis.zn. Výst. 1345/11/Tě str. 3

SO 803 Rekultivace ploch doč. záboru a ploch ZS

SO 804 Rekultivace silnic

SO 805 Náhradní výsadba

Stavba je vedena jako veřejně prospěšná stavba dopravní infrastruktury, včetně ploch nezbytných k zajištění její výstavby a řádného užívání pro stanovený účel. Veřejně prospěšná stavba je označena ve Změně č.3 ÚPN SÚ města Mělníka.

Při ústním jednání, které proběhlo 31.5.2011 stavební úřad obdržel stanovisko ke stavbě I/9, I/16 Mělník obchvat, 1.stavba, které stavebnímu úřadu předalo občanské sdružení Průtah vs. životní prostředí o.s. . V tomto stanovisku se uvádí, že Ředitelství silnic a dálnic ČR, jako žadatel o vydání územního rozhodnutí o umístění předmětné stavby, nesplnil podmínky stavebního zákona ve smyslu §87, odst.2. Vzhledem k této skutečnosti má stavební úřad povinnost nařídit opakované veřejné jednání. Městský úřad Mělník, odbor výstavby a rozvoje, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. f/ zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den 19. července 2011 (úterý) v 9:00 hodin se schůzkou pozvaných do velké zasedací síně č.p.51 (hlavní budova MÚ Mělník).
Závazná stanoviska dotčených orgánů, námitky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Mělník, odbor výstavby a rozvoje, úřední hodiny: Po a St 8 - 17).Město

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".

2 Mapa


Čitelná mapa s trasou by se hodila.

Obrázek uživatele milk

1 opět


Z popisu prací je naprosto jasné jak by bylo snadnější a lacinější postavit obchvat mimo město.To by ovšem investor dostal za kilometr podstatně méně a nemohl by si naúčtovat nepředvídatelné náklady.Při schvalování nákladnější varianty jsou také větší odměny pro tolik lidí.

Obrázek uživatele Alexander Klimeš

1.1 Inu,


psát o něčem, o čem nic nevím, je snadné.

Co třeba - na průtah jsou peníze odjinud, na obchvat ne? Jaké bude rozhodnutí?

Obrázek uživatele milk

1.1.1 Problém je přesně


Problém je přesně obrácený,vím o tom hodně.

Peníze jdou ze stejného zdroje-přeložka státních silnic.Mělník to neplatí,může do toho jenom kecat.

Když už má obchvat kdejaká vesnice(Malý Újezd,Býkev,Spomyšl,Mlčechvosty,Velvary),je nezodpovědné tahat tranzitní dopravu zástavbou ve městě.

Jel jsem po nově otevřeném obchvatu Nymburka,kde je i nový most přes Labe.Sleduji výstavbu obchvatu Kolína a každý profesionální řidič ví o dalších případech.

Obrázek uživatele Alexander Klimeš

1.1.1.2 No, a právě,   na


No, a právě,

 

na obchvat peníze schváleny nejsou, na průtah ano .....

 

Tak jak?

Obrázek uživatele steny

1.1.1.1 no co


 postaví se další silnice napříč městem a časem si město usmyslí, že by bylo vhodné postavit obchvat, aby se doprava dostala mimo město

1.1.1.1.1 Přesně tak


Město si za státní peníze nechá postavit vnitřní komunikaci a pak se náhodou přijde na to, že bude potřeba obchvat. Bohužel to ale bude tak za sto let, obchvat Mělníka a Liběchova se plánoval už po válce.