Tip: Přehledná a stále aktuální nabídka zaměstnání je dostupná zde.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Směrnice města Mělníka o veřejných zakázkách

Ve městě Mělníku, jako v celé České republice, bylo hlavním tématem volební kampaně nakládání s veřejnými penězi. Nová koalice si dala za úkol ve spolupráci s opozicí minimalizovat tento prokorupční faktor.

Řešení tohoto problému velmi úzce souvisí se způsobem, jak jsou připravovány, zadávány a realizovány veřejné zakázky. Není od věci říci, že způsob nakládání s veřejnými penězi se stal projevem patologickým a deformuje celou společnost a vnímání správy věcí veřejných. Příznačné je, že dnes již nikoho nenapadne politiku označit za „veřejnou službu“, nebo dokonce za záležitost úctyhodnou.

Koalice si položila otázku , jak tento problém řešit.  Je zřejmé, že je třeba se vrátit ke kořenům. Hovoříme o „veřejných penězích“, tedy i nakládání s nimi musí být maximálně veřejné. To ale neznamená pouze transparentnost, ale také zdůvodnitelnost. Proč? Každý výdaj z veřejných peněz, které jsou politikům a administrativě veřejností pouze svěřeny k hospodaření, musí být účelný a legitimní. Jsou to veřejné peníze, veřejnost tedy má právo dozvědět se účel, důvod a formu výdaje. A vyjádřit se k nim, případně se zbavit všech pochybností. Jak toho ale dosáhnout? Maximální transparentností celého záměru od počátku zrodu myšlenky až po realizaci a vyhodnocení. Výdaj musí být legitimní od počátku do konce.

 Z tohoto důvodu Rada města Mělníka dne 21.6.2011 schválila směrnici – Metodický pokyn pro zadávání a hodnocení veřejných zakázek. Směrnice stanovila postup, jehož cílem je mimo jiné umožnit:

 1. Zveřejnění toho, jaké podmínky musí realizátor splňovat. Tyto podmínky samozřejmě musí odpovídat zamýšlenému záměru.
 2. Zveřejnění seznamu firem, které se do veřejné soutěže přihlásily, a také seznam firem, které byly vyřazeny. Včetně důvodů, proč se tak stalo.
 3. Zveřejnění průběhu výběru. V jaké je fázi, kdy bude další fáze, proč byl nějaký uchazeč vyřazen.
 4. Stanovení, že z veřejných peněz může být zaplacen pouze subjekt, jehož vlastnická struktura je známá a jasná. (Bez této podmínky nelze vyloučit osobní provázanost zadavatele a realizátora.)
 5. Zveřejnění složení výběrových komisí.
 6. Zveřejnění obsahu hlavních bodů smlouvy, aby bylo veřejně známo, nakolik smlouva odpovídá záměru, zadání a podmínkám soutěže.
 7. V příslušném momentu zveřejnění uzavřené smlouvy.
 8. Podávání a zveřejňování průběžně zprávy o tom, jak je zakázka realizována. Objeví-li se nutnost dodatku, je nezbytné zveřejnit důvody, proč daná záležitost nemohla být podchycena ve smlouvě. S přípravou případného dodatku je třeba nakládat opět transparentně tak, jako v případě samotné smlouvy.
 9. Vypracování  a zveřejňování závěrečné zprávy o realizaci zakázky – zda byla zrealizována v termínu a dle podmínek smlouvy, případně, proč termín nebyl dodržen, z jakých důvodů a kde se objevily případné vícenáklady apod.
 10. Vyhodnocení, zda realizovaná zakázka splnila svůj účel.
 11. Přesunutí celé dokumentace do veřejně přístupného archivu.

 

MVD.Ctirad Mikeš, starosta města MělníkaMěsto - z radnice