Tip: Události z kalendáře si můžete pohodlně přenést ve formátu ICS do Vašeho mailového programu či mobilu.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Zákon o sociálních službách

Od 1.1.2007 nabývá účinnosti Zákon o sociálních službách.

Základní cíl zákona je zajistit lidem v nepříznivé sociální situaci pomoc a podporu prostřednictvím sociálních služeb a stanovit pravidla pro jejich poskytování. Lidé budou moci volit z nabídky sociálních služeb, která jim umožní žít v jejich přirozeném prostředí.

Sociální služby můžeme rozdělit na pobytové, ambulantní, nebo terénní. Pobytovými službami se rozumí služby spojené s ubytováním v zařízeních sociálních služeb. Ambulantními službami se rozumí služby, za kterými osoba dochází nebo je doprovázena nebo dopravována do zařízení sociálních služeb a součástí služby není ubytování. Terénními službami se rozumí služby, které jsou osobě poskytovány v jejím přirozeném sociálním prostředí.

Na úhradu výše uvedených služeb bude obecní úřad obce s rozšířenou působností (u nás Městský úřad Mělník) poskytovat příspěvek na péči. Řízení o udělení příspěvku se skládá ze dvou částí – posouzení zdravotního stavu žadatele a sociálního šetření.

Výše příspěvku je odvislá od žadatelova věku (vyšší do osmnácti let, v prvním roce života na něj nárok není) a míry jeho závislosti na pomoci jiné osoby (minimální, lehká, středně těžká, těžká).

Výše příspěvku na péči (Kč měsíčně)

stupeň závislosti

mladší 18 let

starší 18 let

I, lehká

3 000

2 000

II, středně těžká

5 000

4 000

II, těžká

9 000

8 000

IV, úplná

11 000

11 000

Při posuzování soběstačnosti (resp. závislosti na péči jiné osoby) se hodnotí úkony péče o domácnost (obstarávání potravin a běžných předmětů, mytí nádobí, úklid, péče o prádlo, péče o lůžko, obsluha domácích spotřebičů a manipulace s kohouty a vypínači) a základní sociální aktivity (schopnost komunikace, vyřizování osobních věcí a nakládání s penězi, účast na volnočasových a pracovních aktivitách a vzdělávání).

Kvůli posuzování stupně závislosti byla navržena reorganizace posudkové služby. Posudková komise byla zřízena od 1.7.2006 při úřadech práce a posuzuje stupně závislosti i pro účely zaměstnanosti, státní sociální podpory a sociální péče.

Příjemce příspěvku jej musí využít na zajištění potřebné pomoci. Musí také do patnácti dnů od přidělení příspěvku úřadu obce s rozšířenou působností písemně oznámit, kdo a jakým způsobem mu pomoc poskytuje.

Od ledna 2007 nebudou občané, kterým bylo přiznáno zvýšení důchodu pro bezmocnost, tuto bezmocnost pobírat. Bude jim však automaticky přiznán příspěvek na péči bez toho, že by o něj tito občané museli žádat!!!

Tato skutečnost bude znamenat velký nápor na pracovnice odboru sociálních věcí a zdravotnictví, které budou muset během měsíce ledna vystavit rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči pro stovky občanů v pověřené oblasti a příspěvek odeslat k jeho příjemcům. Žádám vás, budoucí příjemce příspěvku na péči, o velkou trpělivost, aby tato velká změna nastala v klidu a bez závažných problémů.

Mgr. Drahomíra Pavlíková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictvíMěsto - z radnice