Tip: Chcete i Vy mít svůj banner nebo komerční inzerát na tomto webu? Napište nám na [email protected].

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Zákon o sociálních službách - Příspěvek na péči

Příspěvek na péči se poskytuje osobám závislým na pomoci jiné fyzické osoby za účelem zajištění potřebné pomoci.

Nárok na příspěvek vzniká od 1 roku a rozhoduje o něm obecní úřad obce s rozšířenou působností – v našem případě Městský úřad Mělník. Osoba se považuje za závislou na pomoci jiné fyzické osoby ve stupních I. – IV. Stanovení stupně závislosti se hodnotí schopností zvládat úkony stanovené zákonem. Nárok na příspěvek vzniká splněním podmínek daných zákonem a je nutné na příspěvek na péči (vyjma občanů, kterým bylo přiznáno do 31.12.2006 zvýšení důchodu pro bezmocnost, ti příspěvek obdrží automaticky) podat žádost na Odboru sociálních věcí zdravotnictví Městského úřadu v Mělníku. Žádost bude posouzena, bude provedeno sociální šetření u žadatele a posudková komise úřadu práce v Mělníku provede posouzení zdravotního stavu žadatele. Na základě těchto získaných skutečností bude příspěvek na péči přiznán. Příspěvek na péči bude poskytován měsíčně, po dobu jeho nároku a jeho využívání bude kontrolováno. Občan je povinen oznámit na odboru sociálních věcí a zdravotnictví do 15 dnů ode dne přiznání příspěvku, kdo mu poskytuje pomoc.

Příspěvek na péči od 1.1.2007 nahradí dosavadní zvýšení důchodu pro bezmocnost a příspěvek při péči o osobu blízkou a bude ho vyplácet obecní úřad obce s rozšířenou působností – u nás Městský úřad Mělník.

 

Zvýšení důchodu pro bezmocnost je do 31.12.2006 poskytováno k důchodu a vyplácí ho Česká správa sociálního zabezpečení. Příspěvek při péči o osobou blízkou nebo jinou osobu vyplácí do 31.12.2006 pověřený obecní úřad – ve vašem případě Městský úřad Mělník.

Občané, kterým bylo do konce roku 2006 přiznáno zvýšení důchodu pro bezmocnost, bude automaticky a bez žádosti (tito občané nemusí přijít na městský úřad a vyplnit si žádost!) přiznán příspěvek na péči, a to podle následujícího ustanovení Zákona o sociálních službách :

Osoby, kterým ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona náleželo zvýšení důchodu pro bezmocnost – částečně bezmocná - náleží příspěvek na péči ve stupni I., tj. u dospělého 2 000 Kč a u dítěte do 18 let 3 000 Kč.

U osoby mající převážnou bezmocnost náleží příspěvek na péči u dospělého 4 000 Kč a u dítěte 5 000 Kč/měsíčně.

Občané s úplnou bezmocností obdrží od nového roku 8 000 Kč dospělí a 9 000 Kč dítě, tj. III. stupeň - těžká závislost.

O IV. stupeň (11 000 Kč) závislosti si občan bude muset požádat na odboru sociálních věcí a zdravotnictví. Jeho žádost bude posouzena posudkovou komisí při úřadu práce a bude u něj provedeno sociální šetření, jakožto i u každé nové žádosti po 1.1.2007.

Trochu jiný režim bude u občanů, kteří jsou starší 80 let a byla jim přiznána částečná bezmocnost a pečuje o ně fyzická osoba, které náležel ke dni účinnosti tohoto zákona příspěvek při péči o osobu blízkou nebo jinou osobu náleží příspěvek ve výši podle stupně závislosti :

U občanů převážně bezmocných, o které pečuje osoba, která pobírá příspěvek při péči o osobu blízkou nebo jinou, náleží od 1. 1.2007 příspěvek na péči ve stupni III., a to na dobu 2 let ode dne účinnosti zákona .

Pokud chcete vědět více, obraťte se na pracovnice odboru sociálních věcí a zdravotnictví.

Mgr. Drahomíra Pavlíková, vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví


Město - z radnice