Tip: Uvítáme nové uši a oči. Staňte se zvědem serveru Mělníček.cz! [email protected]

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Topná sezóna začala

Čas letí neuvěřitelně rychle a po krásném babím létu se přikradl podzim, začala topná zimní sezóna a s tím spojené vytápění našich domovů.

Ne každý má možnost se připojit na ekologické zdroje tepla či veřejné rozvodné a distribuční sítě nebo provést okamžitě radikální výměnu staršího zdroje za nový.

Mnoho domácností, zejména v okrajových částech města, stále používá k vytápění tuhá paliva. A právě tady každoročně vznikají pravidelně se opakující problémy.

Obyvatelé si zde stěžují na to, že lidé v jejich ulici topí vším možným a výsledkem je černý kouř linoucí se z komínů a nepříjemný zápach.

Každý provozovatel malého spalovacího zdroje, tedy nejen podnikatelé, ale i každý jednotlivý občan, má zákonem 86/2002 Sb. o ochraně ovzduší stanoveny konkrétní povinnosti.

Mezi ně patří zejména povinnost uvádět do provozu a provozovat stacionární spalovací zdroj jen v souladu s podmínkami pro provoz těchto zdrojů. Dodržovat přípustnou tmavost kouře a přípustnou míru obtěžování zápachem. Neobtěžovat kouřem a zápachem osoby ve svém okolí a obydlené oblasti. Je zakázáno spalovat v těchto zdrojích nejen odpad, ale i jiné materiály, které ke spalování nejsou určeny výrobcem zařízení.

Čím starší zdroje, převážně kotle, máme, tím větší pozornost musíme věnovat jejich údržbě. Příčinou většiny stížností bývá právě technologická nekázeň obsluhy kotle a spalování odpadů a také nedostatečná kontrola spalinových cest ( komínů).

Je třeba si uvědomit, že nedodržování povinností stanovených výše uvedeným zákonem fyzickou osobou je přestupkem.

I občan má povinnost podle stále platné vyhlášky 111/1981 Sb. o čištění komínů zajišťovat čištění komínů, popřípadě kontrolu jejich stavu ( podle druhu paliva a výkonu zdroje v kW ) v předepsaných lhůtách a to :

1) jsou-li do komínů zapojeny spotřebiče na paliva tuhá a kapalná do výkonu 50 kW – šestkrát ročně, s výkonem nad 50 kW – čtyřikrát ročně,

2) jsou-li do komínů zapojeny spotřebiče na paliva plynná do výkonu 50 kW, pokud jsou opatřeny komínovou vložkou, dvakrát ročně, do výkonu 50 kW, pokud nejsou opatřeny komínovou vložkou, šestkrát ročně, s výkonem nad 50 kW čtyřikrát ročně,

3)jsou-li do komínů zapojeny spotřebiče paliv do výkonu 50 kW v rekreačních domcích a chatách, pokud nejsou užívány celoročně, nejméně jednou ročně.

 

Kvalita ovzduší v ČR se po roce 1989 výrazně zlepšila díky restrukturalizaci průmyslu a také díky opatřením ke snižování emisí na velkých zdrojích znečišťování ovzduší.

V současné době je kvalita ovzduší do značné míry ovlivňována chováním samotných obyvatel, přičemž nejvýznamnější roli hraje volba a způsob vytápění domácností a nadměrné využívání automobilů.

 

 

V této souvislosti připomínáme, že město Mělník na základě novelizovaných Zásad o poskytování příspěvku za provedení změny topného systému na ekologická paliva v obytných domech na území města Mělníka, přispívá od 14. 2. 2006 žadatelům, kteří provedli změnu topného systému z používání klasických pevných nebo tekutých paliv na ekologická paliva a média v celém objektu, příspěvkem ve výši 7 000 Kč.

Žádost a další podrobnosti získáte na Odboru životního prostředí a zemědělství, úsek ochrany ovzduší, tel. 315 635 375.

 

MVDr.Ctirad Mikeš, vedoucí Odboru životního prostředí a zemědělství MÚ MělníkMěsto - z radnice