Tip: Nemáte kam kliknout? A co tohle?

Zábavná pyrotechnika?

Stejně jako minulý rok, tak i letos se na stránkách mnoha tiskovin setkáváme s varováním před nerozvážným používáním zábavné pyrotechniky. Také však každý rok ve stejných tiskovinách čteme články, jaká zranění tato pyrotechnika způsobila.
 
Městská policie Mělník se každoročně snaží nebezpečí související s použitím pyrotechniky eliminovat na co nejnižší možnou hranici. Takřka největší naší zbraní je kontrola samotných prodejců. Při prodeji se prodejce musí řídit zákonem upraveným postupem, tento je jasně stanoven ve Vyhlášce Českého báňského úřadu č. 174/1992 Sb. V této vyhlášce se mimo jiné stanoví, že zábavná pyrotechnika je rozdělena do tří tříd a to podle své účinnosti. Výrobky I.třídy mohou být prodávány mládeži do 18 let. Třídy II.a III. pak již nelze prodávat osobám mladším 18 let. Ve stánkovém prodeji lze pak prodávat pouze pyrotechniku I.třídy. Každý pyrotechnický výrobek musí být opatřen českým návodem k použití, datem použitelnosti, znakem lva v oválu a pod ním zkratka Českého úřadu pro zkoušení zbraní a střeliva (ČÚZZS). Jestliže prodejce prodává pyrotechniku bez těchto zákonem stanovených povinností, dopouští se protiprávního jednání na které se samozřejmě vztahují sankce. Mnohem důležitější je ale skutečnost, že kupující při koupi neoznačené pyrotechniky nemá jistotu v jaké kvalitě pyrotechniku kupuje a zda je její použití bezpečné. Velmi obtížné je dále například následné vymáhání škody při poškození zdraví či majetku v případě, že výrobek není schválen pro použití v ČR.
 
V loňském roce strážníci nezjistili žádné porušení výše uvedených předpisů a všichni kontrolovaní prodejci měli své zboží řádně označeno a prodej byl uskutečňován podle daných bezpečnostních tříd. Samozřejmě také v letošním roce proběhne rozsáhlá kontrola prodejců pyrotechniky.
Jistě jste zaznamenali používání pyrotechniky dětmi. Je velmi smutnou skutečností, že v mnoha případech pyrotechniku dětem poskytují sami rodiče. O tom, co jejich dítko pak s pyrotechnikou provádí, však již rodiče nemají mnohdy ani ponětí. Používání zábavné pyrotechniky v katastru města Mělníka není žádným zákonným způsobem omezeno, ale městská policie může vycházet  z právních norem, které lze v této souvislosti využít. Jedná se opět o již zmiňovanou vyhlášku Českého báňského úřadu, kde je přímo uvedeno:
Pyrotechnické předměty se mohou používat jen v souladu s návodem k používání. V prodejních a skladových prostorách se nesmí provádět zapalování pyrotechnických předmětů. Pyrotechnické předměty třídy II.  a III.  se nesmí používat v uzavřených prostorách (místnosti, dopravní prostředky atd.), v blízkosti kostelů, nemocnic, dětských zařízení, domovů důchodců, škol, ozdravoven a při sportovních akcích, což neplatí pro pyrotechnické předměty používané ve filmu, televizi a pro scénické a stolní salonní efekty.
Což pro strážníky ovšem znamená, že zjištěné přestupkové jednání může řešit pouze příslušný správní orgán.
 
Používání zábavné pyrotechniky by mohlo být strážníky a policisty klasifikováno v určitých případech jako přestupkové jednání  - znečišťování veřejného prostranství, rušení nočního klidu či narušování občanského soužití. Zde by již mohlo protiprávní jednání být vyřešeno uložením blokové pokuty či oznámením správnímu orgánu.
Městská policie Mělník se opět pokusí udělat vše pro to, aby byl pro občany města prosinec a hlavně dny svátečního klidu  příjemně prožitým časem a nebyl rušen zbytečným používáním zábavné pyrotechniky. Také však žádáme občany o jakousi shovívavost a trpělivost. Jelikož není mnohdy jednoduché pachatele vypátrat a hlavně mu použití pyrotechniky dokázat.
                         
Všeobecné rady při používání pyrotechniky:
  • Zábavnou pyrotechniku si kupujte pouze v osvědčených a pokud možno „kamenných“ obchodech.
  • Nekupujte výrobky s jakkoliv porušeným obalem, či s nedostatečnými, nebo chybějícími informacemi.
  • Vyberte si s rozmyslem místo, kde budete pyrotechniku používat.
  • Berte v potaz také rozptyl výrobku po výbuchu.
  • Mějte dostatek prostoru jak pro samotné odpálení, tak pro přihlížející diváky.
  • Nesvěřujte pyrotechnické výrobky dětem.
  • Při nevybouchnutí výrobku se nepokoušejte jej znovu odpálit či s ním jinak manipulovat. Buďte ohleduplní ke svému okolí a neobtěžujte záměrně jiné občany.
 
Petr Limprecht
prevence kriminality MP Mělník


Město