Tip: S ostatními uživateli si můžete posílat soukromé vzkazy!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Zajímavá čísla za rok 2011 z odboru dopravních a správních agend

Dopravní agendy
 
Registr vozidel
Registr vozidel obce s rozšířenou působností Mělník spravuje celkem 54 tisíc spisů vozidel. Během roku 2011 bylo v mělnickém registru přihlášeno více jak 3,3 tisíce vozidel a odhlášeno přes 1,2 tisíce vozidel. Jen změna provozovatele vozidla byla zapisována u 2,8 tisíce vozidel. Za úkony u přepážky registru vozidel bylo vybráno 4,8 milionu korun.
 
Registr řidičů
Z celkového počtu 2.802 vydaných řidičských průkazů bylo vydáno 601 novým řidičům po absolvování autoškoly a 197 vráceno řidičům, kterým uplynul rok od vybodování nebo kterým skončil zákaz řízení. V roce 2011 pozbylo řidičské oprávnění 351 řidičů, a to 272 z důvodu udělení zákazu řízení motorových vozidel a 79 z důvodu vybodování. Registr řidičů rozhodoval o 137 případech policií zadržených řidičských průkazů a o 95 případech odejmutí řidičských oprávnění z důvodu pozbytí odborné nebo zdravotní způsobilosti.
 
Bodový systém
V roce 2011 bylo řidičům spadajícím do správního obvodu Mělník v registru řidičů zaznamenáno celkem 6.554 porušení pravidel silničního provozu, z toho bylo za 3.164 těchto porušení přiděleny řidičům body do bodového hodnocení.
 
Zkušební komisaři
V roce 2011 bylo přezkoušeno celkem 711 žadatelů o nová řidičská oprávnění. Neprospělo 205 žadatelů, z toho 120 z písemných testů, 75 z praktické jízdy a 10 z ovládání a údržby vozidla. Dále bylo přezkoušeno 31 žadatelů o vrácení řidičského oprávnění po vybodování a po uplynutí zákazu řízení, z nichž zkoušku napoprvé nesložilo 21. Tito žadatelé jsou přezkušováni z jízdy všech skupin řidičského oprávnění, o jehož vrácení žádají. Ve správním obvodu ORP Mělník bylo ke konci roku 2011 evidováno 14 autoškol.
 
Přestupky na úseku dopravy
Z celkového počtu přestupků 1.708 se jednalo z 65 % o přestupky proti bezpečnosti silničního provozu a zbytek o přestupky proti pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a přestupky podle dalších zákonů. Celková částka uložená na pokutách se vyšplhala na 4,72 milionu korun. Zákaz řízení motorového vozidla byl uložen 263 řidičům.
 
Přestupky na úseku povinného ručení
Registr vozidel evidoval ke konci roku 3.795 oznámení České kanceláře pojistitelů o zániku povinného ručení na vozidla, která jsou vedena v registru jako provozovaná. Prověřeno bylo 1.480 těchto oznámení, z nichž 348 bylo zaznamenáno jako podněty pro přestupkové řízení.
 
Silniční hospodářství
V roce 2011 bylo v rámci správního obvodu obce s rozšířenou působností povoleno 36 uzavírek, z toho 20 na území města Mělníka. Povoleno bylo 98 zvláštních užívání pozemních komunikací, zejména pro stavební práce nebo položení inženýrských sítí, a stanoveno 103 dopravních značení. Vydáno bylo 298 vyjádření ke stavebním a územním řízením.
 
 
 
Správní agendy
 
Občanské průkazy
 V roce 2011 bylo vydáno 5 344 občanských průkazů, z toho prvních občanských průkazů 385. Občanský průkaz bez strojově čitelných údajů s platností 1 měsíc byl vydán při ztrátě nebo odcizení. Této možnosti minulém v roce využilo 128 občanů.
 
Cestovní doklady
V roce 2011 bylo vydáno 2 100 cestovních pasů - se strojově čitelnou zónou 1 990 cestovních dokladů, z toho dětem do 15 let na platnost pasu 5 let bylo vydáno  794 cestovních dokladů. Cestovní doklady se strojově čitelnou zónou a s biometrickými prvky zpracovává Ministerstvo vnitra v Praze ve lhůtě do 30 dnů, proto občané nadále využívají služby vydání cestovního dokladu bez strojově čitelné zóny v kratší lhůtě do 15 dnů za poplatek ve výši 1 500 Kč pro dospělou osobu a za 1 000 Kč pro osobu do 15 let, ale s platností pouze na půl roku. O tuto službu bylo zažádáno celkem 110x.
 
Evidence obyvatel
K 31.12.2011 byl počet obyvatel na Mělníku 18 978 (bez cizinců). V roce 2011 bylo na Mělníku přihlášeno 885 občanů k trvalému pobytu. Z toho přistěhováno z jiných obcí bylo 408 občanů a v rámci Mělníka si změnilo trvalé bydliště 477 občanů. Z Mělníka se odstěhovalo 380 obyvatel. Narodilo se 185 mělnických dětí a zemřelo 167 občanů. Ohlašovně bylo předáno ohlašovně 79 nalezených věcí a z toho 31 jich bylo vráceno zpět majitelům.
 
Matrika
V roce 2011 se na Mělníku narodilo 856 dětí, což je o 227 dětí více než v  roce 2010. V matričním obvodu (včetně obcí) bylo uzavřeno 136 sňatků, z  toho 45 mimo obřadní místo - 41 na zámku v Mělníku, 4 před obecními úřady a 4 sňatky byly církevní. Matrika vystavila 8 vysvědčení o právní způsobilosti k uzavření manželství v cizině. Na zvláštní matriku v Brně bylo odesláno 6 žádostí o vystavení matričního dokladu pro občany České republiky, kteří uzavřeli sňatek nebo se narodili v cizině.
Zemřelo 479 občanů, z toho 449 osob zemřelo přímo v Mělníku, ve 14 obcích správního obvodu zemřelo 30 osob.
Před matrikou bylo sepsáno 185 zápisů o určení otcovství, což znamená, že rodiče dětí nejsou manželé.
 
 
Mgr.Josef Daniška, vedoucí Odboru dopravních a správních agend MÚ Mělník


Město - z radnice