Tip: Chcete i Vy mít svůj banner nebo komerční inzerát na tomto webu? Napište nám na [email protected].

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Upozornění pro rodiče na některá nová ustanovení školského zákona

 

Dnem 1. ledna 2012 nabyl účinnosti zákon č. 472/2011 Sb., kterým se mění zákon

č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů.

Novela zákona přinesla mnohé změny v předškolním, základním i středním vzdělávání, a proto představujeme rodičům alespoň některé z nich, které by se jich mohly bezprostředně týkat:

  • bezúplatné vzdělávání v mateřské škole, § 123 odst. 2

S cílem omezit nadužívání odkladů povinné školní docházky se nově stanovuje bezúplatnost posledního ročníku v mateřské škole, a to nejvýše na 12 měsíců. V posledním ročníku, tj. ve třetím ročníku MŠ, se vzdělávají děti, které v daném školním roce dovrší věku šesti let, a děti, kterým byl povolen odklad povinné školní docházky. Období 12 měsíců bezúplatného vzdělávání počíná dnem 1. ledna 2012. Při posuzování nároku na bezúplatnou docházku do posledního ročníku MŠ je však třeba vzít v úvahu další aspekty, které rozsah bezúplatné docházky mohou ovlivnit podle toho, zda se jedná o „standardní“ případ předškolního vzdělávání s obvyklým nástupem do základního vzdělávání, nebo jde o dítě, kterému byl povolen odklad povinné školní docházky. Ustanovení § 123 odst. 2 se vztahuje na děti bez zdravotního postižení. Děti se zdravotním postižením (mentální, tělesné, zrakové nebo sluchové postižení, vady řeči, souběžné postižení více vadami, autismus, a vývojové poruchy učení a chování) se v posledním ročníku veřejné MŠ vzdělávají vždy bezúplatně.

  • odklad povinné školní docházky, § 37 odst. 1

Není-li dítě po dovršení šestého roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte nejpozději do 31. 5. kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok. Žádost musí být doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Nově tedy musí být žádost doložena dvěma doporučujícími posudky.

  • počet podávaných přihlášek ke střednímu vzdělávání, § 60 odst. 7

Od 1.1.2012 podávají uchazeči v prvním kole přijímacího řízení do denní formy vzdělávání nejvýše dvě přihlášky ke vzdělávání do prvního ročníku oborů vzdělání středních škol. Počet se tak snižuje ze tří na dvě. Týká se i uchazečů o přijetí do prvního ročníku nižšího stupně šestiletého a osmiletého gymnázia. Od školního roku 2012/2013 se bude tato úprava týkat i uchazečů podávajících přihlášky do oborů vzdělání s talentovou zkouškou. Přijatý uchazeč nově již nečeká na písemné rozhodnutí o výsledku přijímacího řízení. Ředitel školy odesílá rozhodnutí pouze nepřijatým uchazečům, seznam přijatých uchazečů zveřejní pod přiděleným registračním číslem na veřejně přístupném místě ve škole a v případě základní, střední a vyšší odborné školy též způsobem umožňujícím dálkový přístup, a to alespoň na dobu 15 dnů

  • uplatnění zápisového lístku ke vzdělávání na střední škole, § 60a odst. 6

Lhůta pro uplatnění zápisového lístku se prodlužuje z 5 na 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl zveřejněn výsledek přijímacího řízení v dané střední škole Vzít zpět zápisový lístek novela školského zákona neumožňuje.

Mgr. Klára Stočková
vedoucí oddělení školstvíMěsto - z radnice

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".

1 a co děti školkové?


kdepak je nějaká zmíňka o tom, že do školky nově mohou už děti od 2 let..a kde je nějaké vyjádření jak se k tomu město postaví. Nikde, protože tohle město na lidi z vysoka kašle! mísa ve školkách nejsou ani pro 3 leté děti natož pro ty mladší.....takže páni poslanci takový zákoník ani nemuseli schvalovat. Dělají zbytečnou práci!

1.1 Souhlas!!!!! O tomto nikdo


Souhlas!!!!! O tomto nikdo nic neví!!!!!!!!!!!!!!!!!!