https://www.traditionrolex.com/7

 Informace o zápisu dětí do 1. tříd pro školní rok 2012/2013 | Mělníček.cz - Mělník v pohybu
Tip: Chcete i Vy mít svůj banner nebo komerční inzerát na tomto webu? Napište nám na komerce@melnicek.cz.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Informace o zápisu dětí do 1. tříd pro školní rok 2012/2013

Přehled termínů zápisů do prvních tříd v základních školách zřizovaných městem Mělník. K zápisům se chystá celkem 177 mělnických dětí.
Základní škola
Ředitel
Termín zápisu
Web/telefon
ZŠ J.Matiegky, Pražská
Mgr. Bc. Vladimír Škuta
13. – 15. 2. 2012
14 – 17 h
www.zsjm-me.cz/
315 623 015
ZŠ, J. Seiferta 148
PaedDr. Milan Němec
13. – 15. 2. 2012
14 – 17 h
315 622 374
ZŠ Jungmannovy sady, Tyršova 93
PaedDr. Dalibor Ullrych
13. – 15. 2. 2012
14 – 17 h
315 622 060
ZŠ Mělník-Mlazice, Českolipská 1386
Mgr. Ladislava Kaňková
13. – 14. 2. 2012
14 – 17 h
315 670 355
ZŠ Mělník-Pšovka, Blahoslavova 2461
Mgr. Martin Kružica
13. – 14. 2. 2012
14 – 17 h
315 624 308
 
Zápis a jeho organizace se řídí ustanoveními zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon) v platném znění.
 
  • § 36 odst. 2
Povinná školní docházka se vztahuje na státní občany ČR a na občany jiného členského státu EU, kteří na území ČR pobývají na základě zvláštního pobytového povolení, a dále na jiné cizince, kteří mají na území ČR trvalý nebo přechodný pobyt, a na účastníky řízení o oddělení mezinárodní ochrany.
 
  • § 36 odst. 3
Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne 6. roku věku, pokud mu není udělen odklad. Dítě, které dosáhne 6. roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce.
  • § 36 odst. 4
Zákonný zástupce dítěte je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce při zápisech konaných v kalendářním roce, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku.
 
  • § 36 odst. 5
Žák plní povinnou školní docházku v ZŠ zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má žák místo trvalého pobytu, pokud zákonný zástupce nezvolí pro žáka jinou než spádovou školu.
 
  • § 37 odst. 1
Není-li dítě po dovršení 6. roku věku tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte do 31. 5. kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o 1 školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení, nebo odborného lékaře. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší 8. rok věku.
Rodiče ze škol obdrží pozvánky k zápisu.
Rozdělení dětí do jednotlivých základních škol stanovuje Obecně závazná vyhláška města Mělníka č. 2/2008 o společných školských obvodech základních škol (je přístupna na www.melnik.cz -> vyhlášky města -> č. 2/2008), a to podle trvalého bydliště dítěte.
Mgr.Klára Stočková, vedoucí oddělení školství MÚ Mělník


Město - z radnice

https://www.traditionrolex.com/7