Tip: Nevíte kam večer vyrazit? Náš Průvodce Vám poradí!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Městská policie Mělník v roce 2011 - rekapitulace

Městská policie Mělník v roce 2011
 
V roce 2011 službu u Městské policie Mělník ( MP) zajišťovalo celkem 15 plně kvalifikovaných strážníků a šest operátorek operačního pracoviště. Městská policie působí v nepřetržité pracovní době, tudíž tento počet strážníků musí být rozdělen do jednotlivých služeb tak, aby při zachování zákonného nároku na odpočinek jednotlivých pracovníků byla zajištěna služba v denních i nočních hodinách. Pozornost věnujeme i tomu, aby naši strážníci byli na službu dobře připraveni - dvakrát měsíčně se provádí výcvik a technicko-taktický trénink.
 
Prostřednictvím městské policie  město  zajišťuje  klid  a pořádek ve svém katastrálním územím. Prioritním  úkolem je zabezpečování  místních záležitostí veřejného pořádku.
Nárůst a hustota dopravy a s tím spojený nárůst dopravních přestupků, tlačí městskou policii v této oblasti působit nejen preventivně, ale i represivně. V centru města městská policie zastává prioritní úlohu při řešení dopravních přestupků – v roce 2011 jich bylo 10 788. Ve 23 případech bylo nutno přistoupit i k odtahu vozidla. Dopravní situaci ve městě se musí plně věnovat dva strážníci, kteří z 90% nejsou stavěni do směnného provozu. Ovšem tato opatření zcela odklání městskou policii od původního poslání - působit na úseku veřejného pořádku. Mnohdy je městská policie vzhledem k vysokému počtu řešených dopravních přestupků chápána pouze jako represivní orgán.
Represivní činnost se snažíme v co největší míře kompenzovat činností preventivní, která by měla být hlavní náplní městské policie. Katastr města je  pro vnitřní  potřeby městské policie rozdělen do dvanácti úseků. Každý z těchto úseků je přidělen konkrétnímu strážníkovi, který za něj nese osobní zodpovědnost. 
 
Činnost městské policie
 
1. Operační pracoviště městské policie
Městská policie Mělník má v současné době na operačním pracovišti k dispozici celkem šest operátorek, které přijímají telefonická oznámení včetně obsluhy linky tísňového volání 156. Se strážníky v terénu komunikují pomocí radiostanic.Provádějí kontrolní činnost pomocí Městského kamerového dohlížecího systému (MKDS), pracují s Pultem centrální ochrany (PCO) v rámci střežení objektů města, s pultem GESPA (protipožární zabezpečení objektů města), s pultem VISO (varovný informační systém obyvatelstva), a v neposlední řadě dále zajišťují styk s veřejností přes okénko přímo na služebně MP.
 
Linka 156
Na lince tísňového volání 156 bylo v roce 2011 zaznamenáno 11 353 telefonních hovorů a oznámení, což je o 892 hovorů méně než v roce 2010, kdy zhruba v 86 % se jednalo o žádost o pomoc. V ostatních případech se jednalo o přesměrování hovoru na MP Neratovice, příp.omyl nebo zneužití této linky.
 
PCO (Pult centrální ochrany objektů)
MP dále zajišťuje pomocí PCO ochranu objektů, které jsou ve vlastnictví města, a ušetří tak nemalé finanční prostředky, které by musely být vynaloženy při zajištění této služby soukromou firmou. Jedná se o budovy MŠ a ZŠ, budovu MKD, Domu dětí a mládeže, areál technických služeb atd. V roce 2011 byla hlídka MP nejméně v 73 případech vyslána operátorkou k prověření signalizovaného poplachu, či přímo provedení kvalifikovaného zásahu, kdy včasným zákrokem nebyla dána potencionálním pachatelům žádná šance k vniknutí do objektů.
 
Městský kamerový dohlížecí systém (MKDS)
Stávající kamerový dohlížecí systém, který od samého počátku obhospodařuje Městská policie Mělník, čítá v současné době 10 pevných kamerových bodů – 1.a 2. bod – náměstí Míru, 3. – náměstí Karla IV., 4. – na budově České spořitelny, 5. – sídliště Sportovní, 6. – ul. Jezdecká, 7. – kruhový objezd Pšovka, 8. – Kosmonautů, 9. – autobusové nádraží, 10. – pohledová kamera - monitoruje hladinu řeky Labe, oba mosty přes řeku Labe a okolí zámku a kostela.V průběhu roku 2011 byly provedeny úpravy na operačním pracovišti ke zlepšení a zkvalitnění sledování kamer, především byly vyměněny staré monitory ORT za  ploché LCD a LED monitory.    
MKDS je nepřetržitě obsluhovaný kvalifikovanými pracovníky, kteří jsou schopni vyhodnotit ze sledovaného záznamu stupeň nebezpečnosti chování závadových osob nebo stupeň ohrožení občanům a předat tyto informace orgánům schopným zasáhnout a pomoci.
 
 V roce 2011 byly díky kamerovému systému zjištěny tyto přestupky (trestné činy):
 • Předejití a zabránění dokonání trestného činu či závažnějšího přestupku – 122
 • Přestupky na úseku dopravy - 2013
 • Zadržení při neoprávněném vylepování různých plakátů a poutačů – 26
 • Další přestupky na úseku veřejného pořádku - 315   
 
2. Činnost strážníků v úsecích 
Město je pro potřeby městské policie rozděleno do 12 úseků. Každý má na starosti konkrétní strážník. Mimo jiné zde zjišťuje nejrůznější závady a nedostatky – ať už způsobené rukou vandalů, zlodějů či povětrnostními vlivy. Od roku 2011 byl v odstraňování závad nastolen pevný řád se zpětnou vazbou. Výsledkem je operativní a rychlé řešení zjištěných problémů ve spolupráci s jednotlivými odbory městského úřadu a technickými službami. Hlídka městské policie je v terénu schopna řešit akutní problémy týkající se přímého ohrožení okamžitě. Strážníci také upozorňují na nedostatečné zajištění objektů proti vstupu nepovolaných osob.V letošních třeskutých mrazech bylo díky tomu zjištěno několik osob zcela bez finančních prostředků. Jedná se o strážníkům známé bezdomovce, kteří dlouhodobě odmítají jakoukoliv pomoc. Nyní však byli vděčni za podanou ruku, ve dvou případech s nutnou okamžitou hospitalizací v nemocničním zařízení.
 
V roce 2011 zjištěno celkem 483 závad (vraky vozidel, dopravní značení,veřejná zeleň, černé skládky, neoprávněné zábory). Z uvedeného počtu se vlastním šetřením a spoluprací se zainteresovanými složkami podařilo odstranit 429 závad.
 
3. Schránky důvěry
Schránky důvěry jsou využívány celoročně v hojné míře. Navíc občané našeho města často odevzdávají nalezené věci přímo hlídkám v terénu a nebo je přijdou odevzdat na služebnu Městské policie Mělník. Ve schránkách důvěry byly nalezeny celé peněženky ( v roce 2011 celkem 48), klíče ( v roce 2011 celkem 35) a také podněty občanů k problémům ve městě, které je trápí. Ty pak předáváme na příslušné odbory MÚ Mělník k dořešení. 
Nalezené doklady posíláme na příslušné správní odbory dle místa bydliště, neboť často jsou nalezeny věci občanů z jiných měst. V roce 2011 bylo nalezeno celkem 357 dokladů, z toho 88 občanských průkazů, 34 řidičských průkazů a 4 cestovní pasy. Dále doklady k vozidlu, platební karty, karty ČSAD, ČD, Opencard. Poctiví nálezci odevzdali i finanční hotovost ve výši 5 951 Kč, 70 EURO, 57 hřiven a 13,80 zlotých. Na městskou policii byly doneseny i další předměty - kamera a fotoaparát, notebook, jízdní kola, tašky, kabelky, registrační značky atd.
                                                                                 
4. Prevence kriminality MP Mělník
 
Celkový sumář projektů


Projekt
Počet besed, akcí
Počet účastníků
Chováte se dobře k pejskům
13
299
Kyberšikana
10
220
Cyklisté
8
168
Vandalismus a právní vědomí
23
529
Medvídek Šikula
7
140
TK Karlov
2
63
Nenechte si ublížit
11
220
BESIP
1
100
Senioři
3
100
Šikana
6
78
Ostatní akce (sebeobrana, Železný měšťák, atd.)
19
1518
Celkem
103
3 435
 
Projekty pro I.stupeň ZŠ a MŠ
 • Medvídek Šikula
Zejména pro MŠ a pro 1.třídy ZŠ je určen projekt s názvem Medvídek Šikula. Podstatou projektu je přiblížit formou pohádkového příběhu nástrahy dnešního života.
 • Chovám se dobře k pejskům ?
Jedná se o projekt, který se věnuje problematice chování dětí ke psům. Tato akce je prováděna preventistou MP společně s další zaměstnankyní MP Mělník, která vlastní řádně vycvičeného psa se všemi potřebnými kvalifikačními předpoklady a doklady. 
 • Cyklistou bezpečně
Projekt je zaměřen na dopravní výchovu. Celá beseda, která je spíše komunikační hrou je určena zejména dětem od 10 let. Na žádost škol ovšem dochází i k besedám s dětmi mladšími. 
 • Malý eMPík
Děti spolu se strážníkem provádějí upravenou kontrolní činnost v daných úsecích města, kde oslovují občany a zjišťují jejich případné přestupkové jednání, ale také jednání, které je provedeno v souladu se zákonem. Oslovení občané jsou poté dětmi ohodnoceni obrázkem.
 
Projekty pro II.stupeň ZŠ a pro střední školy
 • Nenechte si ublížit
Tento projekt je určen dívkám z 8. – 9. tříd a pro středoškolačkám. V první části dívky vyslechnou přednášku o nebezpečích, která jim hrozí, a o tom, jak ohrožení minimalizovat a jaká preventivní opatření mohou využít. Při besedě jsou sehrány motivační scénky ve kterých účinkují sama děvčata. Část akce je i praktická – zaměřená na základní výuku sebeobrany.
 • Vandalismus a právní vědomí
Strážníci se při těchto besedách určených zejména pro druhé stupně, zaměřují na problémy dnešní doby a to zejména na projevy vandalství, krádeže, požívání alkoholu, kouření atd. Součástí besedy je dále vysvětlení pojmu přestupek a trestný čin.
 • Kyberšikana
Kyberšikana je již několik let plnohodnotnou součástí šikany a v některých případech se dokonce jedná o skutečnost, kdy dojde k závažnějším následkům. MP Mělník proto na toto ožehavé téma připravila samostatný projekt.
 
Individuální projekty
 • Šikana na mělnických školách
Preventista městské policie velmi úzce spolupracuje s kurátorkami pro mládež, školními psychology, metodiky prevence kriminality a dalšími odborníky na dětské problémy. Tato spolupráce se velmi kvalitně promítá do užší spolupráce například při řešení projevů šikany. V roce 2011 tak došlo přímo k řešení projevů šikany na mělnických školách.
 • O drogách trochu jinak
Podařilo se nám navázat spolupráci s Terapeutickou komunitou Karlov, která je určena pro drogově závislé klienty - pro mladistvé a pro matky s dětmi, kteří již prošli základní léčbou a připravují se na vstup do „nového života“. Městská policie Mělník zprostředkovává studentům mělnických středních škol jakýsi zážitkový pobyt v této komunitě.
 • Reflexní obojky zdarma aneb Pejsku, buď dobře vidět!
Strážníci připravili tento nový projekt, aby se eliminoval počet nehod, při nichž je na silnici sražen pes. MP Mělník nechala vyrobit reflexní obojky ve třech velikostech tak, aby mohl být použit takřka pro všechny velikosti psů. Tyto obojky rozdávají hlídky MP přímo v terénu.
 • Městská policie Mělník seniorům
Každoročně připravují strážníci besedy pro seniory zaměřené na bezpečné chování, na fungování tísňových linek apod.
 • Železný měšťák 2011
V roce 2011 proběhl již druhý ročník soutěže Železný měšťák 2011. Na trati podél Labe a v parku na Polabí čekalo na 33 družstev žáků z 2.stupně ZŠ a osmiletého gymnázia celkem šest stanovišť. Zde si vyzkoušeli základy poskytnutí první pomoci, střelbu ze vzduchovky, zjednodušený požární útok a teoretické znalosti z oblasti hasičské. Slavnostní vyhlášení výsledků soutěže četně bohatého programu škol proběhlo v kulturním domě.
 • Den bezpečí a pořádku
Této akce se zúčastnilo mnoho bezpečnostních a záchranných složek. Mezi nimi samozřejmě i Městská policie Mělník, která zde předvedla nejen součásti a náležitosti služebních stejnokrojů a služební výstroje výzbroje, ale také předvedla svůj výcvik a přípravu na zákroky.
 • Spolupráce s dalšími subjekty
Došlo k výraznému zkvalitnění spolupráce mezi koordinátorkou prevence kriminality MÚ Mělník, Policií České republiky a Městskou policií Mělník. Byl vytvořen tým, který má v plánech pořádání a koordinaci projektů zaměřených na prevenci kriminality. Městská policie se každoročně aktivně účastní soutěže mladých cyklistů, kterou pořádá BESIP.
Preventista MP se zúčastnil kurzu pro žáky 8.a 9.tříd ZŠ Jindřicha Matiegky. Dvoudenní blok městské policie byl rozdělen do několika tematických akcí ( např. závislosti, sebeobrana, práce v týmu). Připraven byl i program pro kurz žáků 6.třídy ZŠ Jungmannovy sady.
Byla navázána spolupráce s Dětským domovem v Liběchově. Několik projektů bylo připraveno i mimo území města – pro ZŠ Obříství a Vysoká.
 
Zdroj:
Ladislav Hošmánek
ředitel městské policie Mělník                                                                                   


Město - z radnice