Tip: S ostatními uživateli si můžete posílat soukromé vzkazy!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Na co se ptáte na odboru dopravy

Tentokrát k povinnému ručení

Musím platit povinné ručení, i když v zimě na motorce nejezdím?

Musím platit povinné ručení na vozidlo, které mám rozebrané v garáži?

Musím platit povinné ručení i na přívěs k jednonápravovému traktoru?

Toto jsou nejčastější dotazy týkající se pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla všeobecně označovaného jako „povinné ručení“. Problematiku pojištění odpovědnosti nám upravuje zákon vydaný pod č. 168/1999 Sb.

Platí pro silniční vozidla, zvláštní vozidla a trolejbusy:

 • Silničním vozidlem je vozidlo druhu moped, motocykl, tříkolka nebo čtyřkolka, osobní automobil, autobus, nákladní automobil, speciální automobil, tahač, přípojné vozidlo

 • Zvláštním vozidlem je vozidlo druhu traktor a jeho přípojná vozidla (včetně jednonápravového traktoru s přívěsem), pracovní stroj samojízdný, pracovní stroj přípojný a vozidla kategorie R (tj. ostatní vozidla, která nelze zařadit do výše uvedených kategorií, zejména sněžný skútr, rolba, čtyřkolka určená pro přepravu materiálů nebo technologií, za vozidlo se nepovažuje invalidní vozík).

Povinnost uzavřít pojistnou smlouvu má vlastník tuzemského vozidla nebo řidič cizozemského vozidla. Tímto není dotčeno právo uzavřít pojistnou smlouvu i jinou osobou.

  • Tuzemským vozidlem je vozidlo, které podlého registraci (tj. musí mít státní poznávací značku) nebo této registraci nepodléhá a je ve vlastnictví fyzické osoby s bydlištěm nebo právnické osoby se sídlem na území ČR

  • Cizozemským vozidlem je vozidlo, které je vybaveno cizí státní poznávací značkou a je ve vlastnictví fyzické osoby s bydlištěm nebo právnické osoby se sídlem mimo území ČR.

Výjimky z pojištění odpovědnosti:

Povinnost uzavřít pojistnou smlouvu nemá

 • řidič cizozemského vozidla, který je držitelem platné zelené karty

 • složka integrovaného záchranného systému pro všechna vozidla neužívaná k podnikání a zařazená do poplachového plánu integrovaného záchranného systému kraje.

 • Bezpečnostní informační služba; Ministerstvo vnitra - Vojenského zpravodajství a Úřad pro zahraniční styky a informace a Policie ČR útvary kriminální policie a vyšetřování; obec – sbor dobrovolných hasičů.

Sankce:

 • Provozuje-li fyzická osoba vozidlo bez pojištění odpovědnosti může jí správní orgán uložit pokutu až do výše 20.000 Kč nebo zákaz činnosti spočívající v zákazu řízení motorových vozidel až na dobu jednoho roku. Právnické osobě může být uložena pokuta do 20.000 Kč.

 • Neodevzdá-li fyzická nebo právnická osoba orgánu evidence státní poznávací značku a osvědčení o registraci vozidla v případě zániku pojištění odpovědnosti může jí správní orgán uložit pokutu až do výše 10.000 Kč.

 • Nepředloží-li fyzická osoba při provozu vozidla na požádání příslušníka Policie ČR doklady o pojištění odpovědnosti může jí správní orgán uložit pokutu až do 1.000 Kč.

Připomeňme si tedy:

 • Každé vozidlo, i když je třeba dočasně nepojízdné a uložené na soukromém pozemku, musí mít jeho vlastník buď pojištěno nebo musí odevzdat státní poznávací značky a malý technický průkaz na odboru dopravy a dočasně tak vozidlo vyřadit (takzvaný „depozit“). Toto platí i u vozidel, která v určitém časovém období nejsou k provozu na silnicích používána – jako např. motocykly. Vlastník tedy buď platí povinné ručení i když s vozidlem delší dobu nejezdí, nebo využije dočasného vyřazení. Za dočasné vyřazení vozidla se platí správní poplatek 100 Kč. Za následné ukončení dočasného vyřazení není správní poplatek stanoven.

 • Zánik pojistných smluv oznamují České kanceláři pojistitelů přímo jednotlivé pojišťovny, u kterých se pojištění odpovědnosti sjednává. Česká kancelář pojistitelů pak skutečnost, že pojištění odpovědnosti na určité vozidlo zaniklo, oznamuje odboru dopravy. Odbor dopravy prověří, zda je vozidlo vyřazeno z evidence. Není-li tomu tak, je povinen tato oznámení řešit s vlastníkem vozidla v přestupkovém řízení s využitím výše uvedených sankcí.

Je tedy určitě účelné občas si překontrolovat platnost pojištění odpovědnosti a v případě prodeje vozidla dbát na to, aby byla v registru vozidel nahlášena změna vlastníka vozidla. Opakují se totiž případy, kdy správní orgán předvolá k přestupkovému řízení v registru vedeného vlastníka vozidla, který pak dokládá, že již skutečným vlastníkem vozidla není. I když povinnosti spojené s pojištěním odpovědnosti nejsou věcí novou, přesto možná toto připomenutí pomůže předejít právě těmto nepříjemných předvoláním nebo dokonce výše uvedeným sankčním postihům.

Renata Michňová, odbor dopravyMěsto - z radnice