Tip: Nevíte kam večer vyrazit? Náš Průvodce Vám poradí!
Muzeum M

Podezřelá revitalizace - 4 otázky pro zastupitele města

Vážení spoluobčané, vážení zastupitelé,

spolu s několika přáteli jsme na počátku letošních prázdnin založili občanské sdružení "Náš Mělník". Dění v našem městě nám není lhostejné,  cítíme se býti lokálními patrioty a proto považujeme za důležité se angažovat v současném i budoucím vývoji města. Neusilujeme o politickou moc, ale chceme se aktivně k problémům v Mělníku vyjadřovat. Přiznáváme zcela otevřeně, že jedním z hladním spouštecích podmětů k založení našeho občanského sdružení byla situace, která nastala na Radnici po 1.6.2010. O vystoupení několika občanů nespokojených s průběhem revitalizace, o následné reakci vedení města a o rozpadu demokraticky zvoleného orgánu Rady města jste byli informováni zde: http://melnicek.cz/node/5510. Především reakce vedoucích představitelů města pana Neumanna a Kováříka (ODS) v nás vyvolala jednu základní otázku - Bylo skutečně s Revitalizací všechno v pořádku, jak tvrdí tito odpovědní činitelé, nebo se za jejich hysterickou reakcí (plánovaný podmět Polici ČR, zda nebyl spáchán trestný čin pomluvy města) skrývá obava z toho, že na povrch vyplave něco nepříjemného? Založili jsme s přáteli občanské sdružení "Náš Mělník" a začali pátrat po všech informacích a zprávách, které jsou k Revit. dostupné a známé. Po cca jednom měsící kontastujeme, že některá učiněná zjištění nás nepříjemně překvapila a chceme se proto s vámi o ně podělit a zároveň položit členům Zastupitelstva 4 zásadní otázky, na které žádáme co nejdříve a nejpřesněji odpovědět.

 

1. otázka výběru dodavatele stavebního díla

Rada města dne 30.6.2008 schválila zveřejnění o zakázce "Revitalizace hist. centra města" na stavební práce v užším řízení v souladu se zákonem o veřejných zakázkách. Dne 11.8.2008 RM schválila protokol z otevírání obálek s žádostmi o účast v užším řízení a doklady k prokázání kvalifikace ze dne 1.8.2008 na výběr zhotovitele. RM schválila výzvu k podání nabídky a odeslání firmám Čermák a Hrachovec (ČH) a DAP. Zde vidíme první velký problém. Do soutěže se přihlásilo 9 firem, ale dle zápisu 7 z nich nesplnilo rozsah kvalifikace. Přitom při pohledu do obchodního rejstříku jsme zjistili, že fi. ČH a DAP mají společný pouze jeden předmět podnikání - provádění staveb, jejich změn a odstraňování. 1. otázka pro členy ZM tedy zní. Na základě neprokázání jakého kvalifikačního předpokladu bylo z výběrového řízení 7 z 9 firem vyřazeno?

 

2. otázka ceny revitalizace

Rada města dne 30.9.2008 schválila vítěze výběrového řízení firmu Čermák a Hrachovec s nabídkou 169 mil. Kč. a celkově ZM odsouhlasilo akci revitalizace dne 21.10.2008 za 173 mil. Kč. Firma DAP byla oproti ČH ještě o několik milionů dražší - tedy jak tvrdí vedení města, byla zvolena nejlevnější nabídka. Zde vidíme několik zásadních problémů: 1.) když bylo vyřazeno ze soutěže 7 z 9 firem, tak je logické, že při výběru z pouhých 2 společností již nemohlo město dostat tak atraktivní nabídku, jako kdyby se soutěže účastnilo více uchazečů. 2.) vedení města nás celou dobu (Radnice 5/2008, 9/2008, 10/2008) informovalo o tom, že investiční náklady na Revit. představují cca 132 mil. Kč. (dotace z EU 83 mil. Kč, spoluúčast města cca 50 mil. Kč). Díky "nejlevnější" nabídce firmy ČH se však spoluúčast města zdvihla o závratných cca 35 mil. Kč, tedy o zhruba 75 % oproti předpokládaným nákladům, což je nevídané sdražení! 3.) Jak je možno vyčíst z některých zápisů z kontrolních dnů, které se nám podařilo získat a také z toho co jsme viděli v průběhu stavby, firma DAP (která skončila ve výběrovém řízení druhá) se poté na stavbě významně podílela jako subdodavatel a měly tedy ze zakázky nemalý zisk. A zde se nabízí odvážná, ale nikoliv nesmyslná konstrukce, že v celém výběrovém řízení sehrála firma DAP pouze bílého koně, který měl zamaskovat předraženou (o cca 35 mil. Kč) nabídku firmy Čermák a Hrachovec a za svoji roli byla posléze odměněna ziskem při provedení významné části subdodávek. 2. otázka pro členy ZM tedy zní: Považujete částku (o  cca 35 mil. Kč dražší než odhad) vzešlou z výběrového řízení (kterého se účastnili pouze 2 z 9 zájemců) za skutečně reálnou, když se poté vítězná firma s druhou (a jedinou) v pořadí podělila o zisk v rámci subdodávek významným dílem?

 

3. otázka střetu zájmů

Rada města dne 30.9.2008 schválila uzavření mandátní smlouvy na činnost "Technický dozor investora" v rámci projektu "Revitalizace hist. centra města" s firmou SPS Engineering, která laicky řečeno měla na stavbě působit v roli hlídacího psa a kontrolovat pro město, že vše probíhá tak jak má. Na revitalizaci se formou subdodávek (jak vyplývá ze zápisů z kontrolních dnů, které se nám podařilo získat) podílelo více firem: DAP, PSVS, ZEPRIS, SHS a další, Sejně jako firmy ČH a DAP jsme si všechny subdodavatele prověřili v obchodním rejstříku a zjistili neuvěřitelnou věc. Firmu SPS, která pro město zajišťovala technický dozor na stavbě, vlastní majitelé: pánové Sádlo a Stibůrek. A firmu SHS, která je v zápisech uvedená jako dodavatel při opravě několika fasád, vlastní také pánové Sádlo a Stibůrek!!! V rámci jedné stavby tak došlo k tomu, že 2 stejní vlastníci vlastní firmu provádějící technický dozor pro investora a také firmu, která se na stavbě podílí subdodávkou. 3. otázka pro členy ZM tedy zní: Nepovažujete za jednoznačný střet zájmů, když v rámci Revitalizace prováděla technický dozor firma SPS vlastněná stejnými majiteli jako firma SHS provádějící jednu ze subdodávek a že tedy tito pánové kontrolovali sami sebe?

 

4. otázka technického dozoru investora

Jak jsme již ukázali v předešlém bodě, došlo k těžko uvěřitelnému souběhu firem SPS a SHS a jedné stavbě. Je otázka, jako mohlo tuto skutečnost město Mělník tolerovat a proč firma ČH udělila právě firmě SHS část subdodávky a umožnila jí tim zisk v rámci stavební akce. Protože toto všechno vede k otázce, zda když firma ČH platila na stavbě jednu firmu pánů Sádla a Stibůrka, zda druhá firma těchto pánů poté frimu ČH skutečně nezávisle a přísně kontrolovala. 4. otázka pro členy ZM tedy zní: Jste přesvědčeni, že firma SPS provedla pro město technický dozor investora vůči firmě ČH na nejvyšší možné úrovni, ačkoliv společnost ČH dala její sesterské společnosti SHS možnost zisku v rámci revitalizace?

Na základě výše popsaných faktů a informací se členové občanského sdružení "Náš Mělník" domnívají, že akce "Revitalizace hist. centra města" neproběhla zcela řádným a transparentním způsobem a že existují jasné indicie, že zájmy města nebyly řádně střeženy. Záštitu nad touto akcí převzali pánové Neumann a Kovářík (ODS) a za závažná pochybení v textu uvedená nesou dle našeho názoru odpovědnost. Žádáme zastupitele města, aby se výše uvedenými podměty zabývali a aby na naše otázky odpověděli co nejdříve. Město Mělník stála revitaliazce z vlastního rozpočtu cca 90 mil. Kč (oproti původně plánovaným cca 50 mil. Kč.) a jako občané tohoto města máme právo vědět, zda bylo s veřejnými prostředky nakládáno s péčí řádného hospodáře.

 

za členy občanského sdružení "Náš Mělník" - Tereza Matějáková 

           Město

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".

6 Utajené sdružení?


Diskuze a polemiky na www.melnicek.cz  nejsou mým oblíbeným čtením ke kávě a není to rozhodně způsobeno tím, že jsem zde v mnoha případech vylíčen jako potencionální, či skutečný zločinec. Jako místostarosta města Mělníka dostávám  poštou, e-mailem nebo telefonicky mnoho dotazů a stížností na to či ono. Vždy se snažím sám, pokud vím, nebo za pomoci a znalostí odborných pracovníků města odpovědět, a pokud je to možné, záležitost hned řešit, prostě jednat jako rovný s rovným.

 23.7.2010 zde byl zveřejněn článek  - otevřený dopis s výzvou k odpovědi na 4 závažné a obsáhlé dotazy k revitalizaci. Podepsána Tereza Matějáková za občanské sdružení Náš Mělník. Rád bych věděl, s kým mám tu čest, komu mohu odpovědět. Chci se případně se zástupci sdružení sejít a vzít na jednání i příslušnou dokumentaci, a tak hledám nějaké spojení na toto sdružení. Nedaří se mi, a tak nakonec žádám na ministerstvu vnitra o informace o tomto sdružení a dovídám se 5.8.2010 prostou věc, a to, že žádné občanské sdružení s tímto názvem není zaregistrováno. Napadat starostu, mne i další je u mnohých jaksi normální, proč ne, ale podepsat se svým pravým jménem a nezaštiťovat se smyšleným sdružením, pokud si za svými slovy stojím, by bylo zcela fér. Děkuji za pozornost.

Jaromír Kovářík

6.2 Pravní koutek


Tak si snad připomeneme zákon o sdružování občanů č. 83/1990 Sb., úvodní ustanovení.

      § 1
   (1) Občané mají právo se svobodně sdružovat.
   (2) K výkonu tohoto práva není třeba povolení státního
orgánu.

 

Takže jak je to s tím sdružením? Pletou se nám tu dva pojmy. Občanské sdružení jako právnická osoba s povinností registrace a občanská iniciativa, která tuto povinnost nemá. Sdružení tedy může vstupovat do právních vztahů, iniciativa ne. Pokud nemám registraci, neměl bych se nazývat sdružením, ale iniciativou. Tou je třeba iniciativa Ne základnám. Také nemá právní subjektivitu, ale nějak se s ní všichni baví. A to je ta základní otázka. Zda chci nebo nechci diskutovat. Byl dán podnět k veřejné diskuzi na veřejném fóru. Je vcelku jedno, kým. Myslím si, že odpověď, zda lze diskutovat veřejně či ne byla p. Kováříkem zodpovězena jasně a zřetelně nejen pro členy občanských iniciativ.

Hezký den všem

ing. R. Vajchr

 

6.2.1 Formalismus...


Čekal byste snad něco jiného? Nemáme věcné argumenty, tak se povozíme po formálních drobnostech. Typický přístup úředníka, v tomto případě navíc alibisty...

6.1 Tak to je vostrý


Tak to je vostrý Laughing out loud

 

Pane Kovařík, zbavte se starosty. At si jde ničit zase jiné město. Třeba to svoje. Vy si udělejte pořádek ve své straně a třeba vás půjdu volit.

 

Fakt je, že na maily odpovídáte. Ale ještě by to chtělo ty problémy dotáhnout do konce, když na ně odpovíte Smiling

 

Magnet172

5 Vážení členové


Vážení členové občanského sdružení " Náš Mělník "

Po přečtení článku " Podezřelá revitalizace ", musím, vzhledem ktomu, že moje jméno je v článku několikrát zmiňováno, reagovat.

Technický dozor investora prováděla fi. SPS engineering, s.r.o. (jsem jejím spolumajitelem) na základě vítězství ve vyběrovém řízení. Celková cena díla byla pod cenou obvyklou, která se vypočítává dle honorářového řádu a je přímo úměrná k celkové ceně dozorovaného díla. Z objemu prací fi. SPS za kalendářní rok se jednalo o finanční částku ve výši 0,5%. Po celou dobu revitalizace zůstala cena zachována i přesto, že došlo k navýšení ceny revitalizace.

K otázce ceny revitalizace a tím i k činnosti stavebního dozoru investora chci zdůraznit jednu velmi důležitou skutečnost. Dle zákona o veřejných zakázkách je možné v souladu se zákonem navýšit celkovou cenu díla až o 20 % ( což je v rámci veřejných zakázek naprosto běžná skutečnost ). Celková cena revitalizace se zvýšila pouze o 3,5 % ! Takto nízké zvýšení celkové ceny u zakázky, kde většina prací je prováděna v extrémě náročných podmínkách ( kanalizace, komunikace ), je zcela neobvyklé ! Spíše bych očekával uznání práce technického dozoru investora, ale vaše jednání a cíle jsou zřejmě někde jinde.

Generálním dodavatelem díla byla firma Čermák Hrachovec, která se specializuje na dodávky kanalizací a komunikací. V rámci revitalizace se prováděly i opravy 4 fasád obecních domů. Z celkového objemu revitalizace se finančně jednalo o 4 %.  Je pravdou, že firma SHS, která pro firmu Č a H prováděla tyto práce je majetkově propojena s mojí osobou. Chtěl bych však zdůraznit, že fi. SHS dílo předávala fi Č a H nikoliv Městu nebo technickému dozoru. Myslím si, že výsledky práce fi. SHS jsou jasně viditelné na realizovaných fasádách. Nebo máte pocit, že i ty jsou špatně provedeny ? Jestli se domníváte, že ve 4 % celkových rozpočtových nákladů se mohla odehrávat nějaká podezřelá činnost,  máte možnost vše nechat prověřit orgány činných v trestním řízení ( jak navrhuje ing. Patočka ). 

Závěrem bych chtěl popřát všem členům občanského sdružení "Náš Mělník" hodně energie v rozkrývání tajů tolik diskutované revitalizace a pokud se rozhodnete přepočítávat všechny dlažební kosky a kostičky použité při revitalizaci, tak už někde citované, "PEVNÉ NERVY" !

Petr Sádlo

P.S. Pokud budete mít připomínky k mému článku, kontaktujte mě prosím osobně nebo na        e-mail  [email protected]  Opravdu nerad vystupuji na Mělníček.cz 

5.3 Cena revitalizace...


Pokud čtu správně, původní cena měla být cca 135 milionů, upravená cena je 172 milionů. Jestliže jsem v páté třídě ZŠ nechodil za školu, snadno zjistím že to není 3,5%. A to nepočítám skutečnost, že se řeší další miliony na "vícepráce", které by město mělo platit (pokud mám správné informace). Argument že "Dle zákona o veřejných zakázkách je možné v souladu se zákonem navýšit celkovou cenu díla až o 20 % ( což je v rámci veřejných zakázek naprosto běžná skutečnost )" mi přijde opravdu hodně nemístný... 

5.3.1 Nevím do jaké ZŠ


Nevím do jaké ZŠ jste chodil, ale pletete si cenu s DPH a bez DPH, nebo je to záměr ?

5.3.1.1 To je vtip?


Ale no tak. I kdyby ten rozdíl měl spočívat v DPH, pořád mi tady tak nějak lítá cca 20 milionů...

Obrázek uživatele milk

5.2 Machr


Takže se tu s velkou slávou zjistíme,že jsou všichni vzájemně propojeni.Nakonec je možné,že to jeden člověk pod jednou firmou projektuje,pod jinou provádí práce,pod další má stavební dozor a kdydy došlo průšvihu tak je zněho soudní znalec.Při tom při projektování přehlédl,že je tam kanalizace a špatné fasády domů.Dokonce v jednom posudku bylo,že závady na dlažbě způsobil déšť a mráz.S tím takto erudovaný odborník přece nemohl počítat.A největším problémem je,že nepočítal,kolik blbců se v tom bude šťourat.No a celé to zamlží financemi v procentech,aby nikdo nezjistil kolik vlastně za toto dílo z našich peněz vydoloval.
Z jeho pohledu je to samožřejmě povedená revitalizace.

5.1 Rádi si to přečteme


Jen se nestyďte s kůží na trh, rádi si to přečteme. Mělníček.cz holt není selanka jako Týdeník Mělnicko...

5.1.1 :-)


Hlavní rozdíl mezi Týdeníkem Mělnicko s.r.o. a Mělníčkem je ten že tady nesedí předposraný zaměstnanec, ale lidi kteří používají vlastní mozek... A kromě toho můžou zdejší čtenáři reagovat bez cenzury Smiling

4 Drobná upřesnění


Dobrý den, byl jsem jako jeden ze zastupitelů vyzván k odpovědi. Protože ani já jako zastupitel do dnešního dne nemám řadu informací, mohu jen některé věci upřesnit.

ad otázka 1: výběrové řízení bylo dvoustupňové. V prvním kole zájemci jen prokazovali svoji kvalifikaci. Do druhého kola s nabídkou na cenu postupovali jen ti, kteří splnili kvalifikační předpoklady, tj. dvě firmy. Více firem, vyřazených v prvním kole, se nakonec podílelo jako subdodavatelé na vlastní dodávce. Např. DAP, PSVS a ZEPRIS.

Většina byla vyřazena pro nedodání kvalifikačních předpokladů u subdodavatele (i firmy jako Metrostav, Skanska, SWIETELSKY, HOCHTIEF a ZEPRIS), jednou pro starý výpis z OR (VCES) a jednou pro neprokázání oprávnění k geodetickým pracím (sdružení PSVS + Stavby Mělník).  

ad otázka 2: Stran ceny byl několikrát požadován její rozbor. Velmi důrazně o toto usiloval zastupitel ing. Čermák. Poněkud bezvýsledně. Zde je velmi zajímavé, že nejvyšší nárůst ceny byl u prací vyloučených z dotace a plně hrazených městem (nárůst o desítky procent). 

ad otázka 3: Pokud by skutečně dodavatel kontroloval sám sebe, pak je to špatně. Ale v této věci nemám písemné podklady. 

ad otázka 4: Vzhledem k tomu, že jsem byl jedním z iniciátorů zadání odborného posudku na revitalizaci a jako tehdy ještě člen rady měl střet o ulici Českou (následně byla ulice Česká rozebrána a přeložena), odpovím takto. Technický dozor pouze přesně plnil zadání vedení města.

 A drobné upřesnění na závěr. Pan Kovářík nepřevzal záštitu nad revitalizací. Funkce prvního (ač vlastně druhého)  místostarosty byla zřízena v tomto volebním období právě za účelem dozorování investičních akcí města. Vyplývá to i z organizační struktury městského úřadu. Takže je osobou odpovědnou za průběh revitalizace z titulu funkce.  

Jinak máte mé uznání za velmi kvalitní analýzu této akce.

Hezký den

ing. R. Vajchr 

3 Dobrý den, gratuluji


Dobrý den,

gratuluji autorům článku k jejich odvaze a děkuji za jejich zájem o dění ve městě. To co si my můžeme myslet , Vy jste zdokumentovali.

Mé předchozí příspěvky k revitalizaci mi dnes - pod dojmem tohoto článku - připadají jen plácáním do vody. Pokud, to co uvádíte je pravda, není zde moc co řešit a problémem by se měl zabývat někdo kompetentní, třeba orgány činné v trestním řízení. Jěště jednou děkuji a přeji pevné nervy.

Patočka

2 Občané nejsou lhostejní.


Velice mě potěšil fakt, že občané  NEJSOU  LHOSTEJNÍ ke svému městu, k majetku města a nakládání s ním, a k vedení radnice, kterou si volí sami občané v komunálních volbách na 4 roky. Z výše uvedeného článku vyplývá vaše kvalitní informovanost a zpracování. V tomto mém komentáři nelze odpovědět na vaše 4 otázky, zabrali bychom ostatním možnost vyjádření. Nabízím případné setkání s probráním předmětných otázek. Děkuji a přeji další reakce. Dušana Dolejšová mobil: 603529500 nebo e-mail:  [email protected]

Obrázek uživatele pa.well

1 Díky


Díky za práci, kterou jste si dali s dohledáváním faktů a držím Vám palce. Velice se těším na odpovědi zainteresovaných hlavounů.