Tip: Události z kalendáře si můžete pohodlně přenést ve formátu ICS do Vašeho mailového programu či mobilu.

Město - z radnice

Jen pro články z MÚ

Školné v předškolním zařízení si můžete odepsat z daní za rok 2014

Se zákonem o dětských skupinách č. 247/2014 Sb. vzešla změna i zákona o daních z příjmů.

Rodiče si budou moci uplatnit novou slevu na dani ve výši nákladů vynaložených na umístění dítěte v mateřské škole nebo v jiném zařízení péče o děti předškolního věku. Sleva na dani bude poskytnuta ve výši prokazatelně vynaložených výdajů, maximálně však do 8 500 Kč na jedno dítě. Výši výdajů bude potvrzovat provozovatel zařízení předškolního vzdělávání.

Bc. Monika Nová, DiS.
vedoucí oddělení školství

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál

Činnost městské policie za rok 2014

   Činnost MP je z obecního pohledu zákona pojata jako činnost veřejně prospěšná. Prostřednictvím MP město zajišťuje klid a pořádek na svém teritoriu vymezeném konkrétním katastrálním území. Věcná působnost MP vyplývající ze zákona o obecní policii je dána prioritním úkolem – zabezpečováním místních záležitostí veřejného pořádku a je zaměřena především do oblasti přestupků, která je převažující částí služební činnosti strážníků. Zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku je dáno zejména dohledem strážníků na dodržování obecně závazných právních předpisů o ochraně veřejného pořádku, dohledem na dodržování pravidel občanského soužití, dále strážníci přispívají k ochraně bezpečnosti osob a majetku, odhalují přestupky a jiné správní delikty a v rozsahu stanoveném zákonem  též ukládají a vybírají v blokovém řízení pokuty za přestupky. V poslední řadě upozorňují fyzické a právnické osoby na porušování obecně závazných právních předpisů a činí opatření k nápravě.   

   Výše uvedenou činnost v Mělníku zajišťuje šestnáct plně kvalifikovaných strážníků a pět operátorek. Tito zaměstnanci musí být rozděleni do čtyř směn, tak aby byl zajištěn nepřetržitý 24hodinový chod organizace, kdy čtyři  strážníci jsou vyčleněni na zajištění  dopravně – preventivní výkon služby, která je stavěna na denní hodiny v pracovní dny. Vedoucími zaměstnanci na úseku řízení MP jsou ředitel, vedoucí vnější služby, vedoucí vnitřního oddělení a vedoucí dopravně-preventivní skupiny, kteří zastupují ředitele MP.

Celá zpráva viz. příloha.

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál | 1 příloha

Mělničtí strážníci kladou důraz na preventivní práci

   V září minulého roku posílili tým prevence Městské policie Mělník Radka Havelková DiS. a strm. Martin Moták. Od září do prosince 2014 připravili besedy a akce pro téměř tisíc dětí.

   Šlo o tyto projekty: Představení práce Městské police Mělník a základy sebeobrany na seznamovacích pobytech pro střední školy, Medvídek Šikula, Chováme se dobře k pejskům, Právní vědomí, Vandalismus, Služební průkaz, Vím, kdo mě hlídá, Nenechte si ublížit, Šikana, Kyberšikana.

   Kromě klasických besed tým prevence přednášel na výstavě konané v Regionálním muzeu Mělník – „Stopa, vyřeš zločin“. Tématem byly nástrahy kyberprostoru. Kyberprostor a s ním související kyberšikana byla právě ve výše uvedeném období nejčastěji žádanou problematikou, proto se tým prevence rozhodl toto téma ještě více přiblížit všem žákům druhého stupně základních škol a gymnázia.

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál

Jak odhlásit a přihlásit na úřadě ojeté osobní auto z ČR

Klíčové změny od 1. ledna 2015 v souvislosti s novelou zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích (č. 56/2001 Sb.).

 

Jedna žádost, jedna návštěva, jeden úřad

  1. Změnu provozovatele auta v registru vyřídíte na úřadě, který je místně příslušný z pohledu prodávajícího.
  2. Jako prodávající a kupující podáváte na úřad jen jednu společnou žádost. Formulář je ke stažení na www.mdcr.cz nebo na webech samospráv.
  3. Na úřad můžete přijít společně nebo jen jeden z vás. Nepřítomný však musí zmocnit plnou mocí s úředně ověřeným podpisem toho, kdo na úřad půjde (v případě podání žádosti elektronickou formou stačí ověřený elektronický podpis). Ověření je nejsnazší vyřídit na Czechpointu. Další možnost je zmocnit k vyřizování celé věci třetí osobu.
Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál

Omezení provozu úřadu v pátek 23.ledna

Provoz Městského úřadu Mělník v budově čp.51 ( bývalý okresní úřad) na náměstí Míru bude v pátek 23.1.2015  od 10:00 hodin až do konce pracovní doby omezen, a to z důvodu přerušení dodávky elektrické energie kvůli rekonstrukci hlavního přívodu elektřiny. Děkujeme za pochopení.

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál

Ptačí park

Město Mělník podalo loni na podzim žádost do Operačního programu životní prostředí spravovaného Ministerstvem životního prostředí na projekt „Opatření ke zvýšení ekologické stability v nadregionálním biokoridoru č. K10 Stříbrný roh - Polabský luh“. Žádost úspěšně prošla procesem administrace a projekt byl doporučen k podpoře.

Pod tím poněkud krkolomným názvem se skrývá soubor opatření, jejichž cílem je ve dvou na sebe navazujících etapách vytvoření tzv. „ptačího a povodňového parku“ na pravém břehu Labe v prostoru mezi čističkou odpadních vod a teplovodem. V rámci projektu dojde k pokácení a výchovným řezům 12 dřevin v řešené lokalitě, které byly odborníky v průběhu dendrologického průzkumu vybrány k zásahu. Cílem projektu je v první etapě výsadbou nových stromů a dalších křovin podpořit přirozený vývoj a vznik lužního lesa, vytvořit příhodné prostředí pro hnízdění ptactva. Součástí záměru je obnova trvalých travních porostů.

V navazující druhé etapě, vytvoření tzv. „povodňového parku“, pak dojde ke zvýšení retenčních schopností údolní nivy (zadržení vody v krajině a zpomalení jejího povrchového odtoku), aby se podpořily životní podmínky v lokalitě žijících druhů obojživelníků (např. chráněná a silně ohrožená kuňka obecná). Realizace se předpokládá do poloviny roku 2015.

Bc.Lukáš Kuda, euromanažer

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál

Výdej parkovacích karet na rok 2015

Blíží se nový rok 2015 a s tím i možnost zakoupení parkovacích karet na určená místa v centru Mělníka. O vydání parkovací karty může požádat občan s trvalým pobytem nebo vlastník nemovitosti ve vymezené oblasti města, v případě podnikatele je pak určující sídlo nebo provozovna.

Žádosti o vydání parkovacích karet budou přijímány a vyřizovány od 2. ledna 2015 na Odboru dopravních a správních agend Městského úřadu Mělník (případné informace na tel. 315 635 502 p. Brenn). Na dřívější podání žádostí nebude brán zřetel. Samotným podáním žádosti však nevzniká žadateli automaticky právní nárok na vydání parkovací karty, neboť kapacita parkovací míst je omezená.

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál

Důležité informace z MÚ Mělník před koncem roku

Důležité informace ke konci roku:

Jak budou otevřeny pokladny na konci roku
Pokladny MÚ budou  pro veřejnost v letošním roce otevřeny naposledy dne 30.12.2014 do 15.00 hod. Dne 31.12. 2014 budou zavřeny.

Upozornění
Ve středu 31.12. 2014 bude Městský úřad Mělník otevřen pro veřejnost  od 7.00 do 11.30 hodin.

Hřbitov sv.Václava o Vánocích
Od 20.12. 2014 do 23.12.2014 bude hřbitov sv.Václava v Pražské ulici na Mělníku otevřen do 19:00 hodin, na Štědrý den do 20:30 hodin a od 25. 12. do 26.12. do 19.00 hodin.

Svoz komunálního odpadu na Vánoce a  Nový rok
Svoz komunálního odpadu o vánočních svátcích a na Nový rok bude prováděn dle pravidelného harmonogramu, a to i ve dnech pracovního klidu 24. - 26.12.2014 a 1.1.2015.
Sběrné dvory v ulici Řipská, Karolíny Světlé a v Rousovicích budou uzavřeny ve dnech 24. - 26.12.2014 a 1.1.2015. Ve středu 31.12.2014 budou otevřeny od 8:00 do 13:00 hodin. 
Sběrný dvůr Vehlovice bude uzavřen ve dnech 24.12.2014 a 31.12.2014.
Mobilní svoz odpadů na Chloumku proběhne v řádném termínu v sobotu 27.12.2014.

Mgr. Helena Vavřinová
vedoucí Kanceláře vedení úřadu
tisková mluvčí

 

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál

Pozor! Od pondělí 1.prosince začne platit avizovaná úprava provozu v centru města

Jak už jsme informovali, po dokončení rozsáhlé opravy ulice Kpt. Jaroše, začne od pondělí 1.prosince platit nová úprava provozu v těchto ulicích:  ul. Kpt. Jaroše v úseku od křižovatky s ul. U Sadů po křižovatku s ul. Fibichova, ul. U Sadů v úseku od křižovatky s ul. Kpt. Jaroše po křižovatku s ul. 28. října, ul. Jiráskova, ul. 28. října v úseku od křižovatky s ul. U Sadů po křižovatku s ul. Fibichova, ul. Fibichova v úseku od křižovatky s ul. 28. října po křižovatku s ul. Kpt. Jaroše a prostor křižovatky ul. Kpt. Jaroše, Vodárenská, Fibichova. V přílohách je k dispozici grafické znázornění.

Město - z radnice 37 komentáře | » číst dál