Tip: Máme přehled co se kde šustlo! Buďte v obraze!

Město - z radnice

Jen pro články z MÚ

Sportovci mají podporu ve sportovní komisi

Vážení spoluobčané, sportovci, rada města má ke své činnosti možnost vytvořit si poradní komise. Jednou z nich je také sportovní komise. Radním pro oblast sportu byl zvolen Petr Limprecht, v jehož gesci bylo vytvoření sportovní komise, což nebylo jednoduchou záležitostí.

Každý, kdo se ve větší míře věnuje sportu, je hoden obdivu a měl by mít možnost přispět svými názory, radami a podněty k dalšímu zlepšování a vývoji sportu v našem městě. Bohužel není možné, aby zástupce každého sportovního odvětví byl zároveň členem komise. Složení komise bylo koncipováno tak, aby jednotliví členové zastupovali různé druhy sportů. Samozřejmostí je účast zaměstnance města ve funkci tajemníka komise. Každý mělnický sport by tak v komisi měl mít svého zástupce, který rozumí jeho problémům, požadavkům či potřebám.  Je nutno podotknout, že celá komise byla vytvořena naprosto apoliticky a se zaměřením na odborníky z různých sportovních oborů. Děkuji za činnost členům komise předešlé a rád bych vyzval sportovní veřejnost k vyjádření názorů, návrhů a ke konstruktivní kritice. Obracejte se na nás, prosím, a my se budeme snažit udělat maximum pro mělnický sport.

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál

Změny v poskytování dotací na sport a kulturu

Chceme touto cestou informovat žadatele o dotace z rozpočtu města na sportovní a kulturní aktivity, že na základě novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde ke změně formalit při vyřizování těchto dotací. Zákon vstoupil v platnost 20. 2. 2015. Všechny podané žádosti, které nebyly vypořádány k tomuto datu, se budou muset znovu předložit a projdou složitějším procesem. Všichni zájemci budou vyzváni k novému podání. Nové formuláře  a  pravidla budou zveřejněny na webových stránkách města.

Mgr.Zuzana Jansová, vedoucí Odboru školství a kultury Městského úřadu Mělník

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál

Prázdninový provoz v mělnických mateřských školách

Provoz mateřských škol bude během letních prázdnin opět rozdělen mezi čtyři školky.

 

Termíny:                     MŠ:                                    Kontakt:

1. 7. – 24.7.                Motýlek, Nemocniční        315 623 114, [email protected]

 

1.7. –  24.7.                 Zvoneček, Dukelská          313 118 228, [email protected]

 

1.7. –  24.7.                Pohádka, Slovany              774 623 817, [email protected]

 

13.7. – 7.8.                 Pod Vrchem                       315 622 632, [email protected]

 

 

MŠ V Zátiší bude uzavřena z důvodu rozsáhlé rekonstrukce.

 

Od 24. 8. budou mít všechny školky tzv. přípravný týden, ve kterém probíhá příprava na nový školní rok, porady, úklid, přípravy tříd a učebních plánů. Nový školní rok začíná v úterý 1. 9. 2015.

 

Bc. Monika Nová, DiS., vedoucí oddělení školství

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál

Jak bude na jaře fungovat krytý plavecký bazén?

V mělnickém krytém bazénu se bude plavat do konce března. V dubnu můžete využívat posilovnu, sauny, kadeřnictví a bistro.

Město Mělník se rozhodlo začít s nezbytnou rekonstrukcí krytého plaveckého bazénu, v rámci níž bude opravena střecha včetně vnitřních podhledů a zateplení. Milovníci vody se mohou těšit na zbrusu novou vířivku, která bude nainstalovaná vedle velkého plaveckého bazénu v části u skokánku, což je jediné místo, kam se vířivka včetně potřebné technologie vejde. Rekonstrukce za téměř 9 milionů by měla být dokončena do konce května.

S rekonstrukcí se začne od poloviny března, ale v té době ještě tyto práce plavce a chod bazénu neomezí. Bazén bude plně fungovat do konce března.

V dubnu mohou zájemci využívat posilovnu, sauny, kadeřnictví a bistro. Sauna a posilovna bude otevřena denně od 16.00 do 20.00 hodin.

V květnu se bazén uzavře zcela, ale to již budou probíhat veškeré přípravné práce na koupališti, které své brány otevře hned, jakmile to počasí dovolí.

 

Mgr. Helena Vavřinová, tisková mluvčí MÚ Mělník

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál

Rekonstrukce ulice Pražská

Po rekonstrukci ulice Kpt. Jaroše přistoupí město Mělník ke generální opravě Pražské ulice v celé její délce, od ulice 5. května přes náměstí Karla IV. (jen průjezdný profil) až k cukrovaru.

V horní části budou nejprve opraveny kanalizační šachty. V celé délce pak budou srovnány obrubníky, bude odfrézováno několik vrstev starého asfaltového povrchu až na dlažbu, která zůstala pod ním. Na ni pak bude položena mříž bránící sesouvání a na ni nový živičný povrch. Ten bude opatřen novým vodorovným značením, tzn. vodicí čáry, přechody, jízdní pruhy v křižovatce Pražská x Fibichova. Ve směru do centra bude vyznačen cyklopruh, ve směru dolů piktogramy upozorňující na řidiče.

Rekonstrukce tohoto rozsahu výrazně zasáhne dopravu ve městě. Navíc se bude kombinovat se zahájenou výstavbou nově budované spojky mezi Pražskou a Mladoboleslavskou ulicí, která si vyžádá úplnou uzavírku Pražské ul. od 1.dubna do konce června.(viz článek výše). Naší snahou je zkoordinovat tyto činnosti do stejného termínu, a proto se úsek od ulice Oldřicha Wenzla k cukrovaru bude rekonstruovat v dubnu. Objízdné trasy povedou Nemocniční – Mladoboleslavskou a Cukrovarskou -Italskou.

Po celou dobu uzavírky nebude autobusy obsluhována zastávka „U Hřiště“. Linkové autobusy budou mít 1. zastávku „U Cukrovaru“ v opačném směru bude využívána zastávka „Slovany“ v Italské ulici. Linky MHD budou v této době vedeny podle výlukových jízdních řádů, které budou včas vyvěšeny na zastávkách, na webových stránkách města a budou poskytnuty všem dostupným médiím. Proto, prosím, věnujte výlukovým jízdním řádům pozornost.

Další uzavírky nad ulicí Oldřicha Wenzla již budou relativně krátkodobé, a proto jejich dopad na dopravní systém nebude tak velký.

Prosím všechny občany o pochopení, neboť bez těchto zásahů nelze jak rekonstrukci, tak novou výstavbu provádět. Pevně věřím, že výsledek přispěje ke zkvalitnění dopravy v našem městě.

 

Mgr.Milan Schweigstill, 1.místostarosta města Mělníka

 

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál

Stavba obchvatu byla zahájena

Dne 19.12.2014 byla zahájena stavba „I/9 a I/16 Mělník, obchvat - stavba 1“, které je ze strany Ředitelství silnic a dálnic ČR věnována velká pozornost a je první etapou čtyřčlenného souboru staveb. Generálním projektantem je Pragoprojekt Praha, a.s. a generálním zhotovitelem stavebních prací je Strabag a.s. Během stavby, která bude ukončena v září 2016, dojde k dopravním omezením v ulici Pražská a Mladoboleslavská. Dle stávajícího plánovaného harmonogramu prací bude od dubna 2015 do června 2015 uzavřena ulice Pražská.  Stávající průtah silnice I/9 v úseku stavby nyní tvoří dvě jednosměrné komunikace, ulice Cukrovarská a Italská, s vážnými dopravními závadami, které představují zejména prudké směrové oblouky, nenormová stoupání v podélném profilu, zúžená místa, nepřehledné křižovatky atd. Situaci komplikuje i skutečnost, že se jedná o trasu nadměrných přeprav, směřující do přístavu Mělník. Velmi negativní je i zátěž na přilehlou zástavbu -  hlukem a emisemi z dopravy.  Tyto závady stavba odstraňuje. Nová vozovka má základní šířku jízdních pruhů 3,25 m, s odbočovacími pruhy v místech křižovatek. Díky upravenému podélnému profilu se stoupáním 0,6-1,0% a přestavbě nepřehledných křižovatek na okružní se doprava podstatně urychlí. Tím klesne vliv z dopravní zátěže v opravovaných úsecích ulic Pražská a Mladoboleslavská. Nové propojení je opatřeno protihlukovými zdmi, které splňují ty nejpřísnější limity.

Mgr. Nina Ledvinová, tisková mluvčí Ředitelství silnic a dálnic ČR

 

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál

Nutrie se přemnožily

Během posledních tří let se radikálně zvýšila populace nutrií, které žijí v jezírku v parku Na Podolí. Odsud se postupně rozšířily po celém toku říčky Pšovky. Okusují a ničí veřejnou zeleň, v břehových svazích si budují své nory a narušují stabilitu břehů. Z těchto důvodů muselo město přistoupit k razantnějšímu řešení a momentálně se provádí odchyt nutrií. V jezírku zůstane pouze jeden pár nutrií a v budoucnu bude udržována populace těchto zvířat v přijatelné míře.

V letošním roce by měla být realizována druhá etapa revitalizace jezírka, kterou město začalo realizovat již v minulém roce. O finančních prostředcích na tuto etapu rozhodnou zastupitelé na svém zasedání 23.března.

 

Mgr. Helena Vavřinová, tisková mluvčí města Mělníka

Město - z radnice 1 komentář | » číst dál

Uzavírky v Rousovicích

V souvislosti s opravou vodovodního řadu dojde k částečným a úplným uzavírkám v městské části Rousovice, a to takto:

     1. etapa :   2.3. – 18.3.2015 – částečná uzávěra ul. Krátká

     2. etapa : 18.3. – 27.3.2015 – úplná uzávěra ul. Mlýnská

     3. etapa : 27.3. – 24.4.2015 – úplná uzávěra ul. Okružní a ul. Dolní 

     4. etapa :  24.4. – 19.5.2015 – úplná uzávěra ul. Stará

     5. etapa : 19.5. – 26.6.2015 – úplná uzávěra ul. Okružní a ul. Mýtní

 

Mgr. Helena Vavřinová
vedoucí Kanceláře vedení úřadu
tisková mluvčí

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál

Letos si do konce roku musí vyměnit průkazy osoby se zdravotním postižením

Když se v roce 2012 změnila legislativa v oblasti sociálního zabezpečení, došlo mimo jiné ke zrušení institutu mimořádných výhod, na jehož základě dostávali lidé se zdravotním postižením papírové kartičky s označením stupně přiznaných výhod (TP, ZTP nebo ZTP/P). Vydané průkazy jsou platné po dobu, která je uvedena na jejich zadní straně, nejdéle však do 31. prosince 2015.

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál