Tip: Staňte se redaktorem! Přidejte se k našemu teamu!
Zhudebnele leto

Město - z radnice

Jen pro články z MÚ

Pomóóóc, kyberšikana – sdílej to!!!

4.3. 2015 od 9.00 hodin proběhne vyhlášení vítězů akce preventivní skupiny Městské policie Mělník Pomóóóc, kyberšikana – sdílej to!!! Jedná se o téma, kde preventisté MP chtějí prostřednictvím besed dětem přiblížit nástrahy internetu a kyberprostoru. Žáci 2.stupně ZŠ a gymnázia odevzdali do konce února svá soutěžní videa a ve výše uvedeném termínu budou v Masarykově kulturním domě oceněni. O vítězi rozhodne nezávislá porota z řad zástupců městské a státní policie, zaměstnanců MÚ a odborníků. Volný program mezi soutěžními snímky zajistí žáci škol, kteří se soutěže účastní, a všichni jejich spolužáci je podpoří v hledišti. Ceny pro soutěžící jsou velice zajímavé – tablety, fotoaparáty a paměťová zařízení, atd. Tímto bychom rádi poděkovali sponzorům, kteří darovali peněžní nebo věcné ceny pro tuto akci.

Sponzoři: Dětský obchod slůně, Středočeské vodárny, a.s., Petr Maštálko, půjčovna nářadí, TEREOS TTD, a.s., Vitana a.s., Naitech – Vladimír Nývlt, JUNKER, Ing. Jan Barták

Za preventivní skupinu MP Mělník

Radka Havelková, DiS., strm. Martin Moták, por. Petr Limprecht

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál

Vyhlášeno I. kolo příjmu žádostí o dotace z Fondu regenerace MPZ Mělník

Rada Fondu regenerace MPZ Mělník vyhlašuje první kolo příjmu žádostí o finanční příspěvky z Fondu regenerace MPZ Mělník.

  • I. kolo příjmu žádostí o dotace probíhá od 16. 2. – 23. 3. 2015

Žádosti na předepsaném formuláři přijímá správce Fondu: Mgr. Markéta Fošumová, tel: 315 635 342, e-mail: [email protected], kancelář č. 218, budova MÚ Mělník, čp. 51 (bývalý Okresní úřad).

Letos byla do fondu schválena částka 600 000 Kč.

Zájemci o dotace naleznou všechny potřebné informace včetně formuláře k žádosti o dotaci na webové stránce města Mělník: http://www.melnik.cz/kultura-skolstvi-pamatky/pamatkova-pece/fond-regenerace-mpz-melnik/fond-regenerace-mpz-melnik.html, popřípadě je získají od správce Fondu Mgr. Markéty Fošumové, Ph.D.

 

Město - z radnice 1 komentář | » číst dál

V Mělníku bude F.A.Brabec natáčet vánoční díl Kameňáku

Ve dnech 12. – 18.2.2015 se mělnické náměstí Míru vrátí do období adventu, neboť filmaři zde pro natáčení vánočního dílu Kameňáku postaví vánoční trhy, chybět nebude ani vánoční strom a výzdoba domů. Pokud nenapadne přírodní sníh, bude vyroben umělý. 12. – 14.2. se bude natáčet ve dne. 15. – 16.2. filmaři na náměstí postaví skokanský můstek a 17. – 18.2. proběhne noční natáčení. Ve filmu se objeví i interiéry mělnické radnice – zde se budou filmaři pohybovat  4. a 6.března.

Mgr.Helena Vavřinová, tisková mluvčí MÚ Mělník

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál

Školné v předškolním zařízení si můžete odepsat z daní za rok 2014

Se zákonem o dětských skupinách č. 247/2014 Sb. vzešla změna i zákona o daních z příjmů.

Rodiče si budou moci uplatnit novou slevu na dani ve výši nákladů vynaložených na umístění dítěte v mateřské škole nebo v jiném zařízení péče o děti předškolního věku. Sleva na dani bude poskytnuta ve výši prokazatelně vynaložených výdajů, maximálně však do 8 500 Kč na jedno dítě. Výši výdajů bude potvrzovat provozovatel zařízení předškolního vzdělávání.

Bc. Monika Nová, DiS.
vedoucí oddělení školství

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál

Činnost městské policie za rok 2014

   Činnost MP je z obecního pohledu zákona pojata jako činnost veřejně prospěšná. Prostřednictvím MP město zajišťuje klid a pořádek na svém teritoriu vymezeném konkrétním katastrálním území. Věcná působnost MP vyplývající ze zákona o obecní policii je dána prioritním úkolem – zabezpečováním místních záležitostí veřejného pořádku a je zaměřena především do oblasti přestupků, která je převažující částí služební činnosti strážníků. Zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku je dáno zejména dohledem strážníků na dodržování obecně závazných právních předpisů o ochraně veřejného pořádku, dohledem na dodržování pravidel občanského soužití, dále strážníci přispívají k ochraně bezpečnosti osob a majetku, odhalují přestupky a jiné správní delikty a v rozsahu stanoveném zákonem  též ukládají a vybírají v blokovém řízení pokuty za přestupky. V poslední řadě upozorňují fyzické a právnické osoby na porušování obecně závazných právních předpisů a činí opatření k nápravě.   

   Výše uvedenou činnost v Mělníku zajišťuje šestnáct plně kvalifikovaných strážníků a pět operátorek. Tito zaměstnanci musí být rozděleni do čtyř směn, tak aby byl zajištěn nepřetržitý 24hodinový chod organizace, kdy čtyři  strážníci jsou vyčleněni na zajištění  dopravně – preventivní výkon služby, která je stavěna na denní hodiny v pracovní dny. Vedoucími zaměstnanci na úseku řízení MP jsou ředitel, vedoucí vnější služby, vedoucí vnitřního oddělení a vedoucí dopravně-preventivní skupiny, kteří zastupují ředitele MP.

Celá zpráva viz. příloha.

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál | 1 příloha

Mělničtí strážníci kladou důraz na preventivní práci

   V září minulého roku posílili tým prevence Městské policie Mělník Radka Havelková DiS. a strm. Martin Moták. Od září do prosince 2014 připravili besedy a akce pro téměř tisíc dětí.

   Šlo o tyto projekty: Představení práce Městské police Mělník a základy sebeobrany na seznamovacích pobytech pro střední školy, Medvídek Šikula, Chováme se dobře k pejskům, Právní vědomí, Vandalismus, Služební průkaz, Vím, kdo mě hlídá, Nenechte si ublížit, Šikana, Kyberšikana.

   Kromě klasických besed tým prevence přednášel na výstavě konané v Regionálním muzeu Mělník – „Stopa, vyřeš zločin“. Tématem byly nástrahy kyberprostoru. Kyberprostor a s ním související kyberšikana byla právě ve výše uvedeném období nejčastěji žádanou problematikou, proto se tým prevence rozhodl toto téma ještě více přiblížit všem žákům druhého stupně základních škol a gymnázia.

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál

Jak odhlásit a přihlásit na úřadě ojeté osobní auto z ČR

Klíčové změny od 1. ledna 2015 v souvislosti s novelou zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích (č. 56/2001 Sb.).

 

Jedna žádost, jedna návštěva, jeden úřad

  1. Změnu provozovatele auta v registru vyřídíte na úřadě, který je místně příslušný z pohledu prodávajícího.
  2. Jako prodávající a kupující podáváte na úřad jen jednu společnou žádost. Formulář je ke stažení na www.mdcr.cz nebo na webech samospráv.
  3. Na úřad můžete přijít společně nebo jen jeden z vás. Nepřítomný však musí zmocnit plnou mocí s úředně ověřeným podpisem toho, kdo na úřad půjde (v případě podání žádosti elektronickou formou stačí ověřený elektronický podpis). Ověření je nejsnazší vyřídit na Czechpointu. Další možnost je zmocnit k vyřizování celé věci třetí osobu.
Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál

Omezení provozu úřadu v pátek 23.ledna

Provoz Městského úřadu Mělník v budově čp.51 ( bývalý okresní úřad) na náměstí Míru bude v pátek 23.1.2015  od 10:00 hodin až do konce pracovní doby omezen, a to z důvodu přerušení dodávky elektrické energie kvůli rekonstrukci hlavního přívodu elektřiny. Děkujeme za pochopení.

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál

Ptačí park

Město Mělník podalo loni na podzim žádost do Operačního programu životní prostředí spravovaného Ministerstvem životního prostředí na projekt „Opatření ke zvýšení ekologické stability v nadregionálním biokoridoru č. K10 Stříbrný roh - Polabský luh“. Žádost úspěšně prošla procesem administrace a projekt byl doporučen k podpoře.

Pod tím poněkud krkolomným názvem se skrývá soubor opatření, jejichž cílem je ve dvou na sebe navazujících etapách vytvoření tzv. „ptačího a povodňového parku“ na pravém břehu Labe v prostoru mezi čističkou odpadních vod a teplovodem. V rámci projektu dojde k pokácení a výchovným řezům 12 dřevin v řešené lokalitě, které byly odborníky v průběhu dendrologického průzkumu vybrány k zásahu. Cílem projektu je v první etapě výsadbou nových stromů a dalších křovin podpořit přirozený vývoj a vznik lužního lesa, vytvořit příhodné prostředí pro hnízdění ptactva. Součástí záměru je obnova trvalých travních porostů.

V navazující druhé etapě, vytvoření tzv. „povodňového parku“, pak dojde ke zvýšení retenčních schopností údolní nivy (zadržení vody v krajině a zpomalení jejího povrchového odtoku), aby se podpořily životní podmínky v lokalitě žijících druhů obojživelníků (např. chráněná a silně ohrožená kuňka obecná). Realizace se předpokládá do poloviny roku 2015.

Bc.Lukáš Kuda, euromanažer

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál