Tip: Události z kalendáře si můžete pohodlně přenést ve formátu ICS do Vašeho mailového programu či mobilu.
CEZ distribuce - pracovni pozice

Město - z radnice

Jen pro články z MÚ

Komunitní plán sociálních služeb Mělník

Na tvorbu komunitního plánu sociálních služeb v Mělníku (KPSS) se město Mělník připravuje delší dobu, deklaruje jeho potřebnost v Akčním plánu realizace strategie rozvoje města na rok 2006 a nyní je zcela připraveno jej vytvořit. KPSS bude obsahovat dvě základní části. V analytické části bude zpracována sociodemografická analýza a výzkum poskytovatelů a příjemců sociálních služeb tak, aby byly připraveny kvalitní podkladové materiály pro zahájení druhé části projektu, a to tvorby vlastního komunitního plánu. V průběhu tvorby vlastního KPSS budou dále probíhat informační a propagační akce, zaměřené na přiblížení metodiky komunitního plánování.

Celková finanční náročnost tohoto projektu je předběžně vyčíslena na 831 tis. Kč, přičemž největší část prostředků bude vynaložena na zpracování analytické části projektu. Město Mělník připravilo žádost do grantového schématu SROP Středočeského kraje „Podpora sociální integrace v regionu“, na základě níž se ucházelo o finanční příspěvek z fondů EU ve výši 88 % celkových nákladů. V současné době již víme, že žádost byla úspěšná, město Mělník získalo podporu z fondů EU v celkové výši 731 580 Kč. Na realizaci projektu uvolní město Mělník ze svého rozpočtu částku cca 100 tis. Kč.

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál

Virtuální procházka po Mělníku

Projít se centrem Mělníka je od července možné téměř odkudkoliv. Potřebujete pouze připojení na internet, zvolíte webové stránky www.melnik.cz a v nabídce odkliknete Virtuální prohlídku. Pokud necháte volně plynout nastavenou rychlost i pořadí snímků, nejprve se rozhlédnete z různých stran po mělnickém náměstí, pak si doslova od sklepa až po půdu projdete Regionální muzeum Mělník.

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál

Informace o činnosti odboru správy majetku a služeb MÚ Mělník

Opravy komunikací

V týdnu od 24.7. se provádí oprava povrchu komunikace Lesní v úseku od ulice Kokořínské po ul. Chloumeckou s vyřešením přechodu pro chodce u autobusových zastávek. Oprava bude spočívat v odfrézování povrchu vozovky a v položení nového povrchu.

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál

Změny na úseku cestovních dokladů od 1. září 2006

Doba platnosti cestovních dokladů

Cestovní pas se strojově čitelnými údaji a s nosičem dat s biometrickými údaji se vydává občanům starším 15 let s dobou platnosti na 10 let, občanům ve věku od 5 do 15 let s dobou platnosti na 5 let. Občanům mladším 5 let se vydává cestovní pas bez strojově čitelných údajů a bez nosiče dat s biometrickými údaji s dobou platnosti na jeden rok.
Občanům, kteří žádají o vydání cestovního pasu v kratší lhůtě, se vydá cestovní pas bez strojově čitelných údajů s dobou platnosti pouze na dobu 6 měsíců.

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál

Výše školného v mateřských školách od 1. 9. 2006

Od 1. září 2006 dojde ke změně úplaty za děti v mělnických mateřských školách.

Stanovení výše úplaty za MŠ je plně v kompetenci ředitelek, které se při jejím výpočtu musí držet ustanovení vyhlášky MŠMT, jež stanovuje maximální možnou hranici úplaty.

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál

Městská policie Mělník informuje

V pátek 21.7. v 00:25 hodin strážníci vyjeli do Bezručovy ulice, kde v jednom bytě mělo docházet opětovně k velké hádce a byl tak rušen noční klid. Šlo o partnerskou hádku a oba aktéři k tomu strážníkům vysvětlili, že se rozcházejí, a proto se často hádají. Hlídka je upozornila na to, že je nutné dodržovat noční klid. Jelikož ale k obdobnému jednání dochází již delší dobu, situaci ani nelze z důvodu sociálního postavení aktérů vyřešit uložením blokové pokuty a domluva již nemá patřičný účinek, bude celá věc předána na příslušný odbor MÚ Mělník k dořešení.

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál

CRM - Centrální registrační místa

Hlavním cílem projektu CRM je odstranění administrativních bariér souvisejících s podnikáním a zjednodušení komunikace podnikatelské veřejnosti s orgány veřejné správy při zahájení a v průběhu podnikání. Zákonem č. 214/2006 Sb., kterým se mění zákon č. 455/1991Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony, došlo k rozsáhlé novele týkající se mimo jiné i centrálních registračních míst, která jsou zřízena na živnostenských úřadech.

Podnikatelé od 1.8.2006 společně s ohlášením živnosti nebo žádostí o koncesi na živnostenském úřadu mohou :

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál

Informace z majetkoprávního oddělení

Jak dál s městskými pozemky na Barabě?
Mělničtí zastupitelé schválili na svém posledním zasedání před prázdninami záměr prodeje části pozemku v lokalitě „ Baraba“. Město zde vlastní 42ha pozemků, které koupilo v dražbě v roce 1999 se záměrem vybudovat zde rekreační oblast pro obyvatele Mělníka. Vznikla studie, která vznik odpočinkového prostoru řešila, ale prozatím k realizaci nedošlo. V současné době se na zastupitele obrátil Český rybářský svaz, který by měl zájem o 6ha pozemků z celkové výměry. Původně chtěli pozemek směnit, ale jimi navržená směna byla neadekvátní, proto na červnové zastupitelstvo přišli s nabídkou, že požadovaných 6ha od města koupí. Zastupitelé zadali úkol, aby jim byl na dalším zasedání 5.9.2006 předložen rozbor situace a využitelnost oblasti pro příměstskou rekreaci a zároveň odsouhlasili záměr prodeje 6ha z celého pozemku. Tzn., že na zářiovém zasedání zastupitelů musí být předloženy podmínky, za jakých by bylo možné pozemek prodat.

Město - z radnice 3 komentáře | » číst dál

Opravy komunikací

1. sídliště Rousovice
26.7. se začne frézovat vozovka v ulicích: Jezdecká a Sportovní (nová) a 27.7.2006 v ulicích: O.Wenzla, Revoluční a Dukelská. V této době bude v místě zákaz zastavení (parkování). Pokládka asfaltového povrchu pak proběhne v týdnu od 31.7.2006.

2. ulice Lesní
Ve dnech 24. –31.7.2006 se bude pracovat stejným způsobem ( frézování, pokládka nového asfaltového povrchu) v ulici Lesní v úseku od ulice Kokořínská po ulici Chloumecká.

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál