Tip: Události z kalendáře si můžete pohodlně přenést ve formátu ICS do Vašeho mailového programu či mobilu.

Město - z radnice

Jen pro články z MÚ

Potřebujete vědět, jak získat rybářský lístek?

Rybářský lístek se vydává pro celé území České republiky na dobu 10 let, 3 let nebo 1 roku ode jeho vydání. MÚ Mělník, Odbor životního prostředí a zemědělství ho vydává se českým občanům, kteří mají trvalý pobyt ve správním obvodě Mělník.

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál

Aktuální informace k územně plánovací dokumentaci města Mělníka

Proces pořízení územně plánovací dokumentace zahrnuje: rozhodnutí o pořízení, přípravné práce s průzkumy a rozbory, zadání, které se veřejně projednává, koncept řešení s veřejným projednáváním, souborné stanovisko, návrh s veřejným projednáním, schválení územně plánovací dokumentace a vydání obecně závazné vyhlášky. Územní plán řeší celé administrativní území města a stanoví zejména urbanistickou koncepci a funkční využití ploch. Regulační plán je podrobnější pro vymezenou část území. Stanoví využití jednotlivých pozemků a regulační prvky plošného a prostorového uspořádání. Před novelou stavebního zákona č.50/1976 v roce 1998 byl územní plán sídelního útvaru a územní plán zón.

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál

Má složitá dopravní situace na Mělníku řešení?

Město Mělník nemá vyřešenou otázku obchvatu, trpí stále narůstajícím dopravní zatížením. V roce 1999 byl schválen územní plán, ve kterém je trasa obchvatu stanovena a označena jako stavba veřejně prospěšná. Projednávání variant před schválením obchvatu v dnešní podobě mělo dramatickou podobu. Zvažoval se i velký obchvat kolem města, ale stanovisko Ministerstva dopravy bylo záporné – protože Mělník není tranzitním městem.

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál

Městská policie Mělník informuje

Pozor na podvodnici!

V pátek 28.7. v 11:00 hodin vyjížděli strážníci k 80leté paní ve Veslařské ulici, kterou okradla mladá asi 25letá žena. Ta paní oslovila na chodbě panelového domu a nabídla jí velkou bonboniéru od firmy Orion a k tomu
2 000Kč jako dárek od firmy pro starší občany. Ochotně ji doprovodila k jejímu bytu a požádala ji, jestli by jí mohla rozměnit, protože má jen bankovku v hodnotě 5 000Kč. V průběhu celé záležitosti se neznámá dívka snažila vetřít do bytu této paní. Když mladá podvodnice odešla, zjistila majitelka bytu, že jí chybí 6 000Kč. Celou věc si převzala hlídka OO P ČR Mělník.

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál

Energetické audity v mělnických školách

Dle nařízení EU musí být topení na školách regulované – např.pomocí regulačních ventilů na radiátorech. Město do konce tohoto roku namontuje ventily do budov základních a mateřských škol, kromě ZŠ Matiegky a MŠ Nemocniční, kde je třeba souběžně řešit zateplení budov.

Firma ENESA zpracovala v městských školách energetické audity a navrhla úsporná opatření. Přišla se zajímavou nabídkou, kdy zainvestuje ze svých prostředků úsporný program a město z toho, co díky těmto opatřením uspoří, bude postupně firmě její investici splácet. Pokud úspora nebude taková, jak ji firma deklarovala, také splátka bude o to menší.

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál

Úsek evidence obyvatel a osobních dokladů

Ohlašovna

V 1. čtvrtletí roku 2006 se přistěhovalo na Mělník 78 občanů, odstěhovalo 77 občanů a v rámci obce se stěhovalo 95 občanů. Ve 2. čtvrtletí tohoto roku bylo 60 přistěhovaných, 83 odstěhovaných a 106 občanů se stěhovalo v rámci Mělníka.

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál

Komunitní plán sociálních služeb Mělník

Na tvorbu komunitního plánu sociálních služeb v Mělníku (KPSS) se město Mělník připravuje delší dobu, deklaruje jeho potřebnost v Akčním plánu realizace strategie rozvoje města na rok 2006 a nyní je zcela připraveno jej vytvořit. KPSS bude obsahovat dvě základní části. V analytické části bude zpracována sociodemografická analýza a výzkum poskytovatelů a příjemců sociálních služeb tak, aby byly připraveny kvalitní podkladové materiály pro zahájení druhé části projektu, a to tvorby vlastního komunitního plánu. V průběhu tvorby vlastního KPSS budou dále probíhat informační a propagační akce, zaměřené na přiblížení metodiky komunitního plánování.

Celková finanční náročnost tohoto projektu je předběžně vyčíslena na 831 tis. Kč, přičemž největší část prostředků bude vynaložena na zpracování analytické části projektu. Město Mělník připravilo žádost do grantového schématu SROP Středočeského kraje „Podpora sociální integrace v regionu“, na základě níž se ucházelo o finanční příspěvek z fondů EU ve výši 88 % celkových nákladů. V současné době již víme, že žádost byla úspěšná, město Mělník získalo podporu z fondů EU v celkové výši 731 580 Kč. Na realizaci projektu uvolní město Mělník ze svého rozpočtu částku cca 100 tis. Kč.

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál

Virtuální procházka po Mělníku

Projít se centrem Mělníka je od července možné téměř odkudkoliv. Potřebujete pouze připojení na internet, zvolíte webové stránky www.melnik.cz a v nabídce odkliknete Virtuální prohlídku. Pokud necháte volně plynout nastavenou rychlost i pořadí snímků, nejprve se rozhlédnete z různých stran po mělnickém náměstí, pak si doslova od sklepa až po půdu projdete Regionální muzeum Mělník.

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál

Informace o činnosti odboru správy majetku a služeb MÚ Mělník

Opravy komunikací

V týdnu od 24.7. se provádí oprava povrchu komunikace Lesní v úseku od ulice Kokořínské po ul. Chloumeckou s vyřešením přechodu pro chodce u autobusových zastávek. Oprava bude spočívat v odfrézování povrchu vozovky a v položení nového povrchu.

Město - z radnice Napsat komentář | » číst dál