https://www.traditionrolex.com/7

 Zásady ochrany osobních údajů portálu Mělníček.cz | Mělníček.cz - Mělník v pohybu
Tip: S ostatními uživateli si můžete posílat soukromé vzkazy!

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Zásady ochrany osobních údajů portálu Mělníček.cz

Počínaje dnem 25.5.2018 vstupuje v účinnost NAŘÍZENÍ EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů), dále jen GDPR, které rovněž nahrazuje zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů.

Tento dokument podává srozumitelnou formou základní informace o zpracování a ochraně osobních údajů na stránkách portálu Mělníček.cz, které je správce osobních údajů povinen poskytnout. V případě jakýchkoliv dotazů ke zpracování a ochraně osobních údajů nás můžete kontaktovat e-mailem na info@melnicek.cz nebo telefonicky na číslech +420 777 199 261 a +420 777 107 133.

 

1. Kdo je správcem osobních údajů?

Správcem osobních údajů je zájmová skupina fyzických osob, provozující regionální informační a komunitní webový portál Mělníček.cz (více viz. team Mělníček.cz a Podmínky použití služeb portálu Mělníček.cz). Správce lze kontaktovat e-mailem na info@melnicek.cz nebo telefonicky na číslech +420 777 199 261 a +420 777 107 133.

2. Za jakým účelem jsou osobní údaje zpracovávány a jaký je právní základ pro zpracování osobních údajů?

Správce zpracovává osobní údaje zejména k zajištění a naplnění deklarované služby, tj. k umožňění komukoliv založit si vlastní účet/profil na portálu http://melnicek.cz (dále jen portál), publikovat na portálu články a další typy příspěvků, číst obsah. Rozsah takto zpracováváných osobních údajů je omezen na uživatelem zvolené přihlašovací jsméno a heslo (login) a platnou e-mailovou adresu.

V případě služby Komerce zpracovává správce osobní údaje zejména k zajištění uzavření a následného plnění smluvního závazku mezi správcem a vámi, (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR), z čehož následně vyplývají i další zákonné povinnosti a správce tak musí zpracovávat osobní údaje i za tímto účelem (čl. 6 odst. 1 písm. c) GDPR). Poskytování osobních údajů správce je obecně zákonný a smluvní požadavek.

Osobní údaje zpracovává správce také pro ochranu jeho a vašich oprávněných zájmů. Oprávněné zájmy správce jsou zejména řádné plnění veškerých smluvních závazků, ochrana majetku a podnikání správce či ochrana životního prostředí apod.

Zákonnost zpracování je podložena článkem 6 odst. 1 GDPR, podle nějž je zpracování zákonné, je-li nezbytné pro splnění smlouvy, pro splnění legislativních povinností správce, pro ochranu oprávněných zájmů vás a správce anebo zpracování probíhá na základě souhlasu, který jste správci udělil/a.

Zákonnost zpracování dále vyplývá např. ze zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, podle kterého jsou zpracovávány a uchovávány fakturační údaje, ze zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, podle kterého hájí správce své oprávněné zájmy, a také např. ze zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty.

3. Jak byly osobní údaje získány?

Správce získal osobní údaje přímo od vás, a to zejména z uzavřených smluv, z objednávek, z vyplněných formulářů (např. registrace uživatele na webu, e-malová komunikace) apod.

Zpracovávané osobní údaje mohou pocházet i z veřejně dostupných zdrojů (např. obchodní a živnostenský rejstřík, veřejné internetové databáze) a v neposlední řadě i ze sociálních sítí na internetu, kam jste je sám/sama dobrovolně a veřejně umístil/a.

4. Jaké konkrétní osobní údaje (či jejich kategorie) jsou zpracovávány?

K zajištění a naplnění deklarované služby, popsané podrobně na webové stránce Podmínky použití služeb portálu Mělníček.cz, zpracovává správce pouze uživatelem zvolené přihlašovací jsméno a heslo (login) a platnou e-mailovou adresu.

V případě služby Komerce pak za účelem řádného plnění závazku a zajištění vaší spokojenosti, dále pak k zajištění plnění zákonných povinností, k zajištění plnění služeb správce, k zajištění personalizované nabídky zboží a služeb a k dalším výše jmenovaným účelům zpracovává správce následující kategorie osobních údajů:

  1. Obecné identifikační údaje – jméno a příjmení fyzické osoby či název firmy, sídlo, IČ, DIČ;
  2. Kontaktní údaje – e-mailová adresa, telefon či fax;
  3. Informace o využívání produktů a služeb správce – údaje o zakoupených produktech a službách, nastavení cen apod.;
  4. Informace o vzájemné komunikaci – informace z e-mailů, z elektronických komunikátorů nebo jiných kontaktních formulářů a komunikačních kanálů;
  5. Fakturační a transakční údaje – zejména informace objevující se na fakturách a souvisejících dokumentech, o sjednaných fakturačních a platebních podmínkách a o přijatých platbách.

5. Budou osobní údaje předány třetím osobám nebo do třetích zemí či mezinárodních organizací?

Osobní údaje budou v rozsahu zákonných povinností poskytnuty orgánům státní správy, např. správci daně, soudu, orgánům činným v trestním řízení apod.

Osobní údaje nebudeme předávat dalším třetím osobám bez vašeho řádného obeznámení a bez vašeho souhlasu, a také bez toho, aniž bychom měli s třetí osobou uzavřenou smlouvu (dodatek) o zpracování osobních údajů.

Osobní údaje nebudeme předávat do zemí mimo Evropskou unii nebo Evropských hospodářských prostor, ani do žádné mezinárodní organizace.

6. Jak dlouho budou osobní údaje uchovávány?

Osobní údaje budou zpracovávány a uchovávány nejméně po dobu, kdy je jejich uchování potřebné pro zajištění provozu delkarované služby, tj. k umožňění komukoliv založit si vlastní účet/profil na portálu http://melnicek.cz (dále jen portál), publikovat na portálu články a další typy příspěvků, číst obsah. V případě využití služby Komerce budou osobní údaje zpracovávány a uchovávány nejméně po dobu trvání smluvního závazku. Některé osobní údaje, potřebné pro daňové a fakturační povinnosti, budou uchovávány déle, zpravidla 5 a více let (počínaje rokem následujícím od vzniku uchovávané skutečnosti).

Osobní údaje nebudou uchovávány déle, než je zákonem stanovené maximum, není-li to v oprávněném zájmu vás a správce nebo nestanoví-li tak zvláštní smluvní ujednání mezi vámi a správcem. Po uplynutí doby uchovávání budou osobní údaje bezpečně odstraněny tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití (např. skartace papírových záznamů, bezpečné vymazání z databází, datových úložišť a digitálních archivů apod.)

7. Jak budou osobní údaje chráněny před zneužitím?

Osobní údaje budou chráněny proti zneužití v nejvyšší možné míře, přiměřeným způsobem a odpovídajícími technickými prostředky (např. politika tzv. „čistého stolu“, zásady silných hesel, zásady bezpečného ukládání dat, dvoufaktorové ověřování, zabezpečená/šifrovaná komunikace mezi vámi a webem správce apod.)

8. Jsou osobní údaje automaticky vyhodnocovány?

Osobní údaje nejsou automaticky vyhodnocovány.

9. Jaká jsou vaše práva související se zpracováním osobních údajů a jak je můžete uplatnit?

Správce se v maximální možné míře snaží zajistit, aby zpracování osobních údajů probíhalo řádně, bezpečně a podle stanovených pravidel.

Následující jednotlivá práva můžete uplatnit zasláním e-mailu na info@melnicek.cz nebo telefonicky na číslech +420 777 199 261 a +420 777 107 133.

Veškerá informace a sdělení k vámi uplatněným právům poskytuje správce v běžných případech bezplatně. Pokud by však došlo zjevně k nedůvodné či nepřiměřené žádosti, zejména proto, že by se opakovala, je v takovém případě správce oprávněn si účtovat přiměřený poplatek ve výši administrativních nákladů spojených s poskytnutím požadovaných informací.

Informace a sdělení k vámi uplatněným právům vám správce poskytne bez zbytečných odkladů, nejpozději do jednoho měsíce od podání žádosti (uplatnění práva). Správce je oprávněn v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit lhůtu o dva měsíce. V takovém případě vás o prodloužení lhůty včetně uvedení důvodů bude správce neprodleně informovat.

Právo na informace o zpracování vašich osobních údajů

Jste oprávněn/a od správce požadovat informace, jak a zda jsou osobní údaje zpracovávány či nikoli. Pokud jsou osobní údaje zpracovávány, máte právo od správce požadovat informace zejména o totožnosti a kontaktních údajích správce, jeho zástupci a případně osobě odpovědné za ochranu osobních údajů, o účelech zpracování, o kategoriích dotčených osobních údajů, o příjemcích nebo kategoriích příjemců osobních údajů, o oprávněných správcích, o výčtu vašich práv, o možnosti obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, o zdroji zpracovávaných osobních údajů a o automatizovaném rozhodování a profilování.

Pokud správce hodlá dále vaše osobní údaje zpracovávat pro jiný účel, než pro který byly získány, poskytne vám ještě před uvedeným dalším zpracováním informace o tomto jiném účelu a další příslušné informace.

Právo na přístup k osobním údajům

Jste oprávněn/a od správce požadovat informaci, zda jsou vaše osobní údaje zpracovávány či nikoliv a pokud ano, máte přístup k informacím o účelech zpracování, kategoriích dotčených osobních údajů, příjemcích nebo kategoriích příjemců, dobu uchovávání osobních údajů, informace o vašich právech (práva požadovat od správce opravu nebo výmaz, omezení zpracování, vznést námitku proti tomuto zpracování), o právu podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů, informace o zdroji osobních údajů, informace o tom, zda dochází k automatizovanému rozhodování a profilování a informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro vás, informace a záruky v případě předávání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizace. Máte právo na poskytnutí kopií zpracovávaných osobních údajů. Právem získat tuto kopii však nesmějí být nepříznivě dotčena práva a svobody jiných osob.

Právo na opravu

Pokud došlo na vaší straně například ke změně bydliště, telefonního čísla nebo jiné skutečnosti, kterou lze považovat za osobní údaj, máte právo od správce požadovat opravu zpracovávaných osobních údajů. Navíc máte právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.

Právo na výmaz (právo být zapomenut)

V určitých stanovených případech máte právo požadovat, aby správce vaše osobní údaje vymazal. Mezi takové případy patří například, že zpracovávané údaje nejsou pro výše zmíněné účely nadále potřebné. Správce osobní údaje maže po uplynutí doby nezbytnosti automaticky, můžete se však na něj se svou žádostí kdykoliv obrátit. Vaše žádost pak podléhá individuálnímu posouzení (i přes vaše právo na výmaz může mít správce povinnost či oprávněný zájem si vaše osobní údaje ponechat) a o jejím vyřízení budete detailně informováni.

Právo na omezení zpracování

Správce zpracovává vaše osobní údaje pouze v nezbytně nutném rozsahu. Pokud byste však měli pocit, že správce např. překračuje výše stanovené účely, pro které osobní údaje zpracovává, můžete podat žádost, aby vaše osobní údaje byly zpracovávány výhradně pro nejnutnější zákonné důvody nebo aby byly osobní údaje blokovány. Vaše žádost pak podléhá individuálnímu posouzení a o jejím vyřízení budete detailně informováni.

Právo na přenositelnost údajů

Pokud si přejete, aby správce poskytl vaše osobní údaje jinému správci, resp. jiné společnosti, předá správce Vaše osobní údaje v odpovídajícím formátu, Vámi určenému subjektu, pokud mu v tom nebudou bránit žádné zákonné či jiné významné překážky.

Právo vznést námitku a automatizované individuální rozhodování

Pokud byste zjistili nebo se jen domníváte, že správce provádí zpracování osobních údajů v rozporu s ochranou vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s právními předpisy (za předpokladu, že osobní údaje jsou správcem zpracovávány na základě veřejného nebo oprávněného zájmu, nebo jsou zpracovávány pro účely přímého marketingu, včetně profilování, či pro statistické účely), můžete se na správce obrátit a požádat jej o vysvětlení či odstranění vzniklého závadného stavu.

Námitku můžete dále vznést i přímo proti automatizovanému rozhodování a profilování.

Právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů

Můžete se kdykoliv obrátit s vaším podnětem či stížností ve věci zpracování osobních údajů na dozorový orgán, a to na Úřad na ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00  Praha 7, webové stránky https://www.uoou.cz.

Právo odvolat souhlas

Udělený souhlas se zpracováním osobních údajů máte právo kdykoliv odvolat, a to buď zasláním odvolání na adresu sídla správce nebo pomocí linku v e-mailové komunikaci.

 

Děkujeme Vám, že jste se seznámili s informacemi o ochraně osobních údajů.

V Mělníku, dne 24.5.2018
team Mělníček.cz 

https://www.traditionrolex.com/7