Tip: Přehledná a stále aktuální nabídka zaměstnání je dostupná zde.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Daňové přiznání

PLACENÁ INZERCE

Koho se daňové přiznání týká?
Asi nejčastější omyl se kterým se ve své praxi potýkám je názor, že daně z příjmů se týkají jen podnikatelů. Další rozšířený mýtus je, že pokud podnikatel neměl v daném roce žádné příjmy nebo byl ve ztrátě, tak nemá žádné povinnosti vůči státním orgánům. Oba tyto názory mívají často za následek nepříjemné pokuty ze strany jednak finančního úřad, tak ostatních orgánů – sociální správy a zdravotních pojišťoven.
 

Jaké příjmy tedy podléhají zdanění? 
V pravé řadě jde o již jmenované příjmy z podnikání - § 7 Zákona o dani z příjmů č. 586/1992 Sb. (dále jen „ZDP“). Sem patří příjmy ze živností, z podnikání podle zvláštních předpisů (např. lékaři, advokáti, daňový poradci), příjmy z autorských práv, příjmy sportovců, umělců, soudních znalců tlumočníků apod. Dále sem patří příjmy autorů za příspěvky do novin, časopisů, rozhlasu nebo televize pokud jsou vyšší než 7000 Kč za měsíc od jednoho plátce (např. jednoho vydavatelství). Občas se stane, že podnikatel ani neví, že podniká. Což sebou nese nejen problémy v oblasti daní a pojištění, ale i v oblasti živnostenského zákona (nepovolené podnikání). 

 

Co to tedy podnikání je?
Podnikání je soustavná činnost vykonávaná vlastním jménem na vlastní zodpovědnost za účel dosažení zisku. Takže např. pokud maminka na mateřské prodá na internetu nějaké oblečky, ze kterých její dítě již vyrostlo nejedná se o podnikání (je to ostatní příjem ve smyslu § 10 ZDP). Pokud ale tatáž maminka tráví 2-3 hodiny denně tím že kupuje na internetu levné dětské oblečení a to pak s přirážkou prodává a vylepšuje rodinný rozpočet jedná se už o podnikání.

Dalším typem příjmů podléhajících zdanění jsou příjmy ze závislé činnost tzn. ze zaměstnání - § 6 ZDP.


Kdy je zaměstnanec povinen podat si přiznání sám?
Jde zejména o tyto případy:

  • zaměstnanec nepožádal zaměstnavatele do 15.2.2011, aby mu provedl roční zúčtování daně a to formou podpisu Prohlášení poplatníka v praxi známé jako tzv. „růžový papír“

  • zaměstnanec má příjmy ze dvou nebo více zaměstnání najednou. Přičemž ve vedlejším (v tom kde nepodepsal Prohlášení poplatníka) zaměstnání dosáhl alespoň v jednom měsíci příjmy vyšší než 5000 Kč. Přičemž není podstatné jestli druhé zaměstnání bylo formou pracovního poměru na zkrácený úvazek, dohody o pracovní činnosti nebo o dohody o provedení práce tzv. „brigády“. Pokud však byl hrubý příjem maximálně 5000 Kč a zároveň v tomto zaměstnání zaměstnanec nepodepsal prohlášení (prohlášení je možné mít podepsáno pouze u jednoho zaměstnavatele) není důvod řešit daň z příjmů. Tento příjem byl již zdaněn zaměstnavatelem srážkovou daní.

  • zaměstnanec má kromě příjmů ze zaměstnání ještě jiné příjmy vyšší než 6000 Kč za rok a to buď z podnikání, pronájmu, z kapitálového majetku nebo ostatní příjmy.

V ostatních případech musíte podat přiznání pokud jste měli příjmy jako fyzická osoba vyšší než 15000 za rok (vyjma příjmů osvobozených od daně) nebo pokud vykazujete daňovou ztrátu.

Kromě již zmíněných příjmů ze zaměstnání a z podnikání podléhají dani z příjmů ještě příjmy z pronájmu, z kapitálového majetku nebo ostatní příjmy.

Mezi příjmy z kapitálového majetku dle §8 ZDP patří například úroky z půjček, které Vám někdo zaplatil za to, že jste mu půjčili peníze. Nepatří sem úroky z běžných účtů, spořících účtů a termínovaných účtů u českých bank. Ty Vám zdaňuje banka. Pokud byste však měli peníze uloženy u banky v zahraničí, musíte zdanit i úroky z účtů.

Příjmy z pronájmu dle § 9 ZDP jsou příjmy z pronájmu nemovitostí nebo movitých věcí, které nejsou součástí obchodního majetku (neslouží k podnikání). Tyto příjmy si můžete ponížit buď o skutečné výdaje nebo paušální výdaje 30% z příjmů.

Ostatní příjmy dle § 10 ZDP jsou všechny ostatní příjmy kromě osvobozených. Např. příjmy z prodeje zeleniny z vlastní zahrady, příjmy z automobilu, který vlastníte kratší dobu než jeden rok a další příležitostné příjmy. Tyto příjmy jsou od daně osvobozeny do výše 20 000 Kč za rok. Také tyto příjmy si můžete ponížit o prokázané výdaje (nelze však použít výdajový paušál).
 

Osvobozené příjmy
Příjmy, které jsou od daně osvobozené tzn. nemusíte je vůbec uvádět do přiznání jsou vyjmenovány v § 4 ZDP. Patří sem například:

  • příjmy z prodeje rodinného domku nebo bytu pokud v něm měl prodávající bydliště 2 roky bezprostředně před prodejem.

  • Příjmy z prodeje nemovitostí, bytů nebo nebytových prostor přesáhne-li doba mezi nabytím a prodejem 5 let (toto osvobození se nevztahuje na nemovitosti v obchodním majetku a to do 5 let od vyřazení).

  • Příjmy z prodeje movitých věcí s vyjímkou motorových vozidel, letadel a lodí, které prodáváme méně než 1 rok od nabytí.

  • Dávky nemocenského, přijaté výživné, sociální dávky, stipendia

  • Příjmy z prodeje cenných papírů přesáhne-li doba mezi prodejem a nabytím 6 měsíců

  • Starobní důchody do výše 36 násobku minimální mzdy (v současnosti 8000 Kč * 36 = 288 000 Kč)

 

Termíny pro podání přiznání a úhradu daně
V roce 2011 došlo díky novému daňovému řádu k posunutí termínů pro podání daňového přiznání a to do 1.4.2011. Do stejné doby je třeba podat na finanční úřad plnou moc pro daňového poradce, pokud Vám přiznání zpracovává daňový poradce. Pak je termín pro podání přiznání 1.7.2011. 1.7. podávají daňové přiznání také Ti kdo mají povinný audit a to i když jim přiznání nezpracovává daňový poradce.

V těchto termínech je třeba také uhradit daň. Přičemž nově se při úhradě bankovním převodem nepovažuje za den úhrady den odeslání platby, ale den připsání na účet finančního úřadu. Zároveň však nově nebudete pokutování pokud daň uhradíte do 5 dnů od termínu. A také za pozdní podání přiznání do 5 dnů od termínu. Ovšem za pozdní podání daňového přiznání (více než 5 dnů) budete pokutováni automaticky a to minimálně 500 Kč.
 

Jak a kam přiznání podat
Přiznání se podává na místně příslušný finanční úřad, což je pro fyzické osoby vč. podnikatelů finanční úřad dle místa trvalého bydliště a pro právnické osoby finanční úřad dle sídla firmy.

Přiznání můžete podat osobně v podatelně finančního úřadu, poslat poštou (je vhodné poslat ho doporučeně) nebo elektronicky.

Zaslání elektronicky bez nutnosti vlastnit elektronický podpis je možné pouze přes datovou schránku. Tuto schránku mají automaticky zřízenou všechny právnické osoby. Ostatní si jí mohou nechat zřídit dobrovolně na jakékoliv pobočce České pošty.

Pokud vlastníte elektronický podpis můžete formuláře vyplnit a poslat na tomto odkazu:
http://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/idpr_pub/dpr/uvod.faces

Zde v sekci Elektronická podání pro daňovou správu naleznete všechny aktuální formuláře pro vyplnění a kontrolu správnosti. Vyplněný formulář můžete dále buď vytisknout na tiskárnu a poslat nebo odnést na FÚ nebo ho poslat elektronicky a to jak to datové, tak do daňové schránky.

 

Pojištění
Podání daňového přiznání však ještě vše nekončí. Podnikatelé a to včetně OSVČ (osoba samostatně výdělečně činná) vykonávajících vedlejší činnost jsou povinni podat přiznání na sociální a zdravotní pojištění. Přehled o příjmech výdajích OSVČ za rok 2010 je OSVČ povinna podat nejpozději do 2.5.2011 příslušné OSSZ (Okresní správa sociálního zabezpečení) popř. PSSZ (Pražská správa sociálního zabezpečení). Pokud jí přiznání zpracovává daňový poradce, musí to do 2.5.2011 OSSZ popř. PSSZ oznámit a podat Přehled do 1.8.2011. Doplatek pojištění je splatný do 8 dnů od podání Přehledu tj. do 8.5.2011.

Přehled OSVČ o zdravotním pojištění se podává zdravotní pojišťovně, ke které je OSVČ přihlášena do 30 dnů od termínu pro podání přiznání tj. do 2.5.2011. Ale případný doplatek je splatný do 8 dnů od podání daňového přiznání tj. do 8.4.2011.

 

Závěrem
Zdá se Vám toho opravdu moc? Je to složité? Řešíte problém nepopsaný v tomto článku? Pak neváhejte a obraťte se na profesionály.
Zpracujeme za Vás daňové přiznání fyzických osob včetně Přehledů na sociální a zdravotní pojištění. Zpracujeme daňové přiznání právnických osob včetně výkazů a vložení do sbírky listin.

Zuzana Bartůšková, DiS.

www.ucetnictvibezstarosti.cz
e-mail: [email protected]
mobil: 723 788 363
 Sponzorované články

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".

1 Jak minimalizovat daně :)