https://www.traditionrolex.com/7

 Povodňové zpravodajství : 652cm | Mělníček.cz - Mělník v pohybu
Tip: Nemáte se jak dostat domů? Pomůžeme vám zde.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

Povodňové zpravodajství : 652cm


AKTUALNĚ :

06.04. 11:40 Povodňová výstraha zruąena [nové]
Český hydrometeorologický ústav (ČHMÚ) zruąil dnes v 10:00 výstrahu na povodně, která původně platila aľ do pátečního podvečera. "Výstrahu ruąíme vzhledem k tomu, ľe na vąech tocích pokračují poklesy hladin a nepředpokládáme nebezpečí opětovných vzestupů," píąe se ve zprávě ČHMÚ. Meteorologové ale zároveň upozorňují, ľe stupně povodňové aktivity budou zejména na dolních tocích setrvávat jeątě několik dní. 

04.04. 10:00 Řeky ve Středočeském kraji pomalu klesají
Labe v Mělníku během pondělního večera a noci pomalu kulminovalo, ráno byla jeho hladina na 720 centimetrech, nyní je na 715 centimetrech.
Během dne můľe jeątě hladina kolísat, maximálně ale do 730 centimetrů, coľ je úroveň desetileté vody. Při ničivé povodni v roce 2002 vystoupalo Labe v Mělníku na 1075 centimetrů.
Vedoucí městského odboru ľivotního prostředí Ctirad Mikeą pro ČTK dodává "Jsem optimista, protoľe sráľky, které byly na horách, nás teď neohrozí, projevily by se za tři aľ čtyři dny," Mezitím podle něj voda odteče, na horním toku u Přelouče uľ Labe klesá. Mikeą odhaduje, ľe těsně pod hranicí sedmi metrů se řeka bude drľet jeątě týden. Víc neľ na Labi bude ale podle něj záleľet na Vltavě, která se do něj u Mělníka vlévá.
Voda klesá také v Hoříně na Mělnicku, kde dobrovolníci spolu s vojáky a hasiči staví od minulého týdne protipovodňovou hráz dlouhou kolem 400 metrů. "Hráz drľí, nevidíme nikde chybu," řekl ČTK dnes ráno starosta Petr Fous. Nikoho nemuseli evakuovat.
[ceskenoviny.cz]

03.04. 22:40 Na pomoc zatopeným obcím se jiľ vybralo přes milion korun
Na pomoc obcím, které zatopily rozvodněné řeky, jiľ lidé prostřednictvím nevládních organizací přispěli částkou přesahující jeden milion korun. Větąinu peněz vybrala formou SMS zpráv společnost Člověk v tísni. Nakoupí z nich například vysouąeče nebo je pouľije na rekonstrukce poničených domů, řekl hlavní koordinátor pomoci společnosti Tomáą Vyhnálek.

Informace o moľnostech finanční pomoci naleznete na konci článku povodňového zpravodajství (ve spodní části této stránky).

03.04. 22:32 Situace ve Spolaně
Voda se jiľ od středy dostává kanály do severovýchodní části areálu, kde dosud nevytváří souvislé vodní plochy, ale spíąe menąí louľe a jezírka. Dostala se tak do některých objektů, ve kterých jsou ale podle mluvčího Spolany Jana Martínka předevąím pouze sklady a odkud zaměstnanci včas přemístili vąe do vyąąích pater. V provozu nadále zůstávají v činnosti jen závody vodního hospodářství a energetiky, které budou odstaveny aľ ve chvíli akutního ohroľení závodu stoupající vodou. To bezprostředně podle mluvčího nehrozí.

Dostatečně zabezpečena je také část areálu, ve které začala sanace dioxinových objektů. Kolem vystavěných konstrukcí jsou ochranné fólie, pytle s pískem, a navíc nastříkaný speciální beton. Tím jsou pokryty i hromady znečiątěné zeminy, aby ji případně voda neodplavila do řeky. Podle Martínka je ale v této části závodu zatím sucho.
[kr-stredocesky.cz]

03.04. 15:40 Příprava pomoci oblastem zasaľeným povodněmi
Ústřední krizový ątáb začíná připravovat pomoc oblastem zasaľeným povodněmi. Zjią»uje, kolik je k dispozici vysouąečů a čerpadel, aktivoval také sluľbu zásobování uľitkovou vodou. Ministr vnitra Frantiąek Bublan na tiskové konferenci po dneąním jednání ątábu prohlásil, ľe balené pitné vody je pro postiľené obyvatele dostatek. Důleľité podle něj bude zprovoznění úpraven vod pro výrobu vody uľitkové.

Vysouąečů má být ve středu k dispozici na 6000. S vysouąením vąak bude moľné začít aľ poté, co voda z domů opadne. Proces urychlí hasičské čerpací týmy. Ve spolupráci s kraji krizový ątáb také připravuje dostatečné mnoľství dezinfekčních prostředků.
V případě, ľe nynějąí pokles hladin otočí, je podle ątábu k stále dispozici daląí zásoba pytlů na stavění ochranných bariér.
[ceskenoviny.cz]

03.04. 15:30 Prodlouľení výstrahy ČHMÚ
Aľ do pátku prodlouľil Český hydrometeorologický ústav výstrahu před povodněmi. Ve středu totiľ meteorologové předpokládají vyąąí sráľky, které by opět mohly zvednout hladiny řek.
Vzhledem k předpokládané meteorologické situaci se očekávají v pondělí a úterý na naąem území četné přeháňky s 24-hodinovými úhrny sráľek do 5 mm. A tak lze předpokládat, ľe výstraľná informace bude během středy upřesněna. 
[ČHMÚ]

03.04. 11:25 Uzavírky komunikací
Uzavřena komunikace z Brozánek do Vliněvsi (silnice č.III/24637)
Uzavřena komunikace z Větruąic do Červená Píska (silnice  č. III/24415)
Uzavřena komunikace od Horních Počapel (silnice č. III/24050)
Uzavřena komunikace Hořín-Vrbno (silnice č. III/24635)
Uzavřena komunikace v Klích ze silnice č.I/9 k řece (silnice č. III/00910)

Detailní informace o uzavírkách a objíľďkách najdete - zde
Daląí dopravní hláąení z naąeho okresu najdete - zde

[MÚ Mělník]


Podrobné informace z MÚ Mělník :
Podrobné informace o povodních, ohroľení a povinnostech občanů naleznete - zde
Informace o uzavřených komunikacích - zde

Stavy a průtoky na vodních tocích


Aktuální fotogalerie Mělníček.cz :
02.04.


Voda u Sinca

Loděnice

Voda v polich

Evakuace

Mlazická čistička obklopená vodou

01.04.


Přístav a starý most

Loděnice

Pohled na druhý břeh

Z loděnic

Firmy na pąovce

Most Nůąařské

Nůąařská

Měření v Nůąařské

30.03.


Zámek Mělník, a Hořínský park

Hořínský park

Zámek a Labe

Loděnice

Soutok

Plavební komory

Povodňový ątáb je připraven

Labe u domů

Labe u loděnic

Labe

Labe v zahradě
 

 


Fotogalerie od uľivatelů : [nové]

 


Ingrid - Přístav

Verda - Hořínský park

Verda - Hořínský park

Verda - Rybáře

Verda - Hořínská hráz

Verda - Hořínská hráz

Martik - Soutok

Martik - Pilíř starého mostu

Martik - Starý most

Martik - Pohled na Brozánky

Tereza

Tereza

Tereza

Tereza

Tereza

Tereza

Marekhav

Marekhav

Marekhav

Marekhav

Marekhav

 
Aktuální graf stavu Labe na Mělníku : 
Stav : 652 H[cm], průtok : - Q[m3s-1]
 

Mapa předpokládaného zatopení oblasti Mlazice - Pąovka :
mapka povodňové komise  Mapa aktualního zatopení
 

Historie aktualit :

03.04. 11:20 Labe kulminuje
Střední Labe dnes kulminuje v oblasti Mělnicka. Tato situace bude trvat přibliľně dva dny. Hladina řeky bude vzhledem k malému mnoľství sráľek stoupat maximálně o několik centimetrů. Nejzávaľnějąí ąkodu ve Středočeském kraji zatím představuje poąkozený pilíř mostu v Brandýse nad Labem a několik vyřazených čističek odpadních vod. V celém kraji je povodní postiľeno 132 obcí, z toho 21 na Mělnicku.

Řeka se zvýąí maximálně o 10 centimetrů, tedy na 740 centimetrů, to odpovídá desetileté vodě," řekl Mikeą. Neočekává proto, ľe by hrozila ve městě evakuace daląích domů a naopak by se situace měla během dneąního odpoledne či nejpozději zítra ráno zlepąit.

[aktualne.cz, ceskenoviny.cz]

03.04. 09:10 Aktualní stav
Hladina řeky Labe v Mělníku sice stále mírně stoupá, ale začíná jiľ kulminovat a neměla by tak ohrozit výrazně větąí území, neľ dosud.
V chemickém závodě Spolana je podle vodohospodářů stav setrvalý.

02.04. 22:15 Regulace průtoku Vltavy
Vodohospodáři budou i nadále regulovat průtok Vltavy pomoci soustavy přehrad tak, aby v Praze vydrľel druhý povodňový stupeň. Tím se udrľuje rovněľ přijatelná hladina vody na Labi od Mělníka dál. Rozhodla o tom dnes večer ústřední povodňová komise, kterou svolal ministr ľivotního prostředí Libor Ambrozek. 
[aktualne.cz]

02.04. 17:30 Posílení počtu policistů, předpověd stavu hladiny na pondělí
Podle sdělení hydrometeorologů, pracovníků Povodí Vltavy a Povodí Labe dochází na vąech středočeských tocích, kromě středního Labe, k poklesům hladin nebo ke stagnaci. Mírně stoupat by nadále měla hladina Labe na středním toku. V případě příznivého vývoje by podle upřesnění hydrometeorologů a vodohospodářů měla hladina Labe v Mělníce vystoupat v pondělí dopoledne přibliľně na 730 cm s průtokem 2650 m3/s, coľ by mělo proti současnému stavu znamenat navýąení přibliľně o 20 cm.

Podle ředitele středočeské policie Vladimíra Ladovského se uvaľuje o daląím posílení 300 uniformovaných přísluąníků zasahujících v Mělníku. Mohlo by jít aľ o 100 policistů zajią»ujících ochranu osob a majetku evakuovaných obyvatel a odjezd vozidel bránících pohybu těľké techniky policie a armády.
"Zatím jsme nezaznamenali ľádný trestný čin související s povodňovou situací," uvedl Ladovský.

Nebezpečí trvá také v areálu Spolany Neratovice na Mělnicku, kde podle Bendla zbývá přibliľně 20 centimetrů do přelivu hladiny Labe do prostor chemičky.
[ceskenoviny.cz , kr-stredocesky.cz]

02.04 14:10 Kulminace dnes?
Kulminace Labe v Mělníku se očekává v průběhu dneąka. Počítá se přitom s evakuací přibliľně 2000 lidí, jejichľ seznam se v současné době tvoří. Po ranním zasedání krizového povodňového ątábu středních Čech to sdělil středočeský hejtman Petr Bendl s tím, ľe stav nebezpečí trvá. Na Labi u Mělníka se předpokládá zvýąení hladiny na 730 centimetrů. Z mělnického přístaviątě se proto musí přestěhovat 320 nákladních kontejnerů, aby neuplavaly.
[aktualne.cz]

02.04. 09:20 Aktuální stav
Labe ve středních Čechách opět stoupá, v Mělníku je zhruba na úrovni mezi pětiletou a desetiletou vodou.
Labe by mělo kulminovat v Mělníku pravděpodobně v pondělí na úrovni průtoku kolem 2600 metrů krychlových za vteřinu. Pokud bude nutné zvýąit odtok z přehradní nádrľe Orlík, průtok by se mohl zvýąit aľ na 3000 metrů krychlových za vteřinu, coľ by si podle Bendla na Mělnicku vyľádalo evakuaci aľ 2000 lidí. 

01.04. 18:56 Situace ve stedočeském kraji
Středočeský hejtman Petr Bendl vyhlásil od 17:00 stav nebezpečí v ąestnácti správních oblastech obcí s roząířenou působností. Mimořádná opatření se týkají obcí postiľených povodní. Podle předpovědí hydrometeorologů a vodohospodářů lze totiľ očekávat daląí nárůst hladiny některých řek, zejména Labe. Stav nebezpečí platí do 30. dubna.

Podle sdělení hydrometeorologů, pracovníků Povodí Vltavy a Povodí Labe by Labe mělo kulminovat v Mělníku na úrovni průtoku kolem 2600 metrů krychlových za vteřinu, pokud nebude nutné zvyąovat odtok z přehradní nádrľe Orlík. V případě nepříznivého vývoje můľe Labe kulminovat v Mělníku s průtokem aľ 3000 metrů krychlových za vteřinu. Kulminace by měla podle předpovědi nastat pravděpodobně v pondělí dopoledne. "Na Mělnicku by si takový stav mohl vyľádat evakuaci aľ 2000 lidí," upozornil Bendl.

Středočeský policejní ředitel Vladimír Ladovský informoval krajský krizový ątáb, ľe má k dispozici 100 přísluąníků pořádkové policie a dopravní sluľby pro zajiątění případných bezproblémových evakuací i pro daląí pomoc. V současné době podle něj platí kvůli zatopení 27 uzávěr silnic v kraji.
[ceskenoviny.cz]

01.04 14:30 Předpověď na víkend
Meteorologové dávají naději Během nadcházející noci a v neděli předpovídají meteorologové na větąině České republiky přeháňky, přes den ojediněle i bouřky. Vzhledem k prognóze sráľek i nočnímu ochlazování proto čekají stagnaci a koncem víkendu i mírné zlepąení situace na větąině horních a středních toků. 

Avąak Jizera ve svém dolním toku na Mladoboleslavsku stále stoupá a předpovědi daląího vývoje podle zástupců měst přitom přílią dobré nejsou.

A podle zatím neoficialních zpráv má začátkem týdne přijít na Mělnicku k jeątě výraznějąímu zvýąení hladiny Labe.

01.04 10:45 Voda na Mělníku viditelně ustupuje
Pokud vydrľí počasí situace se bude nadále uľ jen zlepąovat.
Avąak v Mělníku stále mírně přibývá evakuovaných lidí, řekl po jednání povodňové komise mělnický starosta Miroslav Neumann. Objevily se ale první případy obyvatel, kteří na vlastní nebezpečí zůstávají doma.

31.03. 22:25 Začala prudce stoupat Jizera
Ve středních Čechách dnes začala prudce stoupat Jizera, která v podvečer dosáhla v Bakově uľ druhého povodňového stupně. Na území středních Čech dále pomalu stoupá také Labe do kterého se Jizera před Brandýsem nad Labem vlévá,  a můľe tak způsobit silný výkyv současného stavu hladiny.

Archiv aktualit naleznete -  zde

 


Hydrologická situace:

V úseku Labe zasaľeném povodňovou situací (Hradec Králové – státní hranice se SRN) je průtok nad Přeloučí na poklesu, na niľąím úseku středního Labe probíhá kulminace nebo stav kulminaci blízký. Labe pod soutokem s Vltavou je stále na mírném vzestupu.

Dochází ke zvyąování průtoků na tocích pramenících v horských oblastech Krkonoą, Orlických hor a Jizerských hor.

Na Mrlině, kde v předchozích dnech nastala kritická situace v obci Vestec, pokračuje pokles vodního stavu. V současné době zde jiľ platí 2.SPA.

Zejména na vodních tocích, na kterých je povodňová situace nejzávaľnějąí, realizují obecní a městské povodňové komise jiľ celou řadu opatření, např. evakuace obyvatel, čerpání vody ze sklepů, stavění povodňových zábran z pytlů z pískem, uvolňování ucpaných mostků, atd.
[pla.cz]


Předpověď počasí pro ČR :

Předpověď na pondělí 3. 4.
Zataľeno aľ oblačno, na větąině území přeháňky. Nejvyąąí denní teploty 9 aľ 13 °C. Během dne od severozápadu ochlazování. Teplota v 1000 m na horách kolem 4 °C. Mírný západní vítr 3 aľ 7 m/s.

Předpověď na úterý 4. 4. a středu 5. 4.
V úterý bude oblačno, občas přeháňky, od 800 m sněhové. Noční teploty 5 aľ 1 °C. Denní teploty 7 aľ 11 °C. Západní vítr 3 aľ 7 m/s. Ve středu bude oblačno aľ zataľeno, občas déą» nebo přeháňky, od 800 m sráľky sněhové. Noční teploty 4 aľ 0 °C. Denní teploty 4 aľ 8 °C. Severní vítr 3 aľ 7 m/s.

[ceskenoviny.cz]


 
Pomoc postiľeným povodní :
 
Obecně prospěąná společnost  Člověk v tísni aktivně monitoruje situaci v oblastech postiľených povodní a pro případ zhorąení situace má připraven krizový tým, který prováděl obnovu a likvidaci ąkod jiľ při posledních povodních v roce 2002.
A oznamuje, ľe vąechni, kteří by postiľeným občanům chtěli finančně pomoci, mohou tak učinit na zvláątní účet: 555111222/0300.
Pomoci je moľné také zasláním dárcovské SMS zprávy ve tvaru DMS POVODNE2006 na číslo 87777.

Situaci v oblastech postiľených povodní monitoruje také nadace ADRA, která taktéľ zřídila účet na který je moľné zasílat finanční prostředky na pomoc obětem záplav: 211211211/0300, variabilní symbol 444

Daląí organizací, která se zapojila do charitativních projektů na pomoc postiľeným povodní je sdruľení Česká katolická charita, které zřídilo daląí účet, na který můľete přispět: 369-369369369/0800, variabilní symbol 906.

 
I Český červený kříľ dnes vyhlásil veřejnou finanční sbírku určenou na projekty pomáhající překonat následky současných povodní. Sbírka je vyhláąena na čísle účtu 20150217/0100. 
 

Daląí informace :


Středočeský kraj dnes zřídil bezplatnou telefonní linku pro obyvatele kraje. Lidé mohou na telefonním čísle 800 710 710 nepřetrľitě získat aktuální informace o povodňové situaci na území kraje.

Daląí povodňová linka funguje na Středočeském kraji pro starosty ohroľených obcí. Ti mohou volat na číslo 257 280 182.

Veąkeré informace ze ątábu povodňové komise mohou občané získat u městské policie na tel.: 315 622 322 a 315 635 129.

Detailní informace pro občany, ze stránek MÚ Mělník.
Informace o uzavírkách silničních komunikací ze stránek MÚ Mělník.


Podělte se prosím formou komentářů o vaąe informace ohledně povodní s ostatními.

 Články

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".
Obrázek uživatele Markéta Želva Přerovská

6 povodí Labe pro informaci


mapa povodí: odkaz

Obrázek uživatele Markéta Želva Přerovská

5 Fotogalerie z povodní z regionu


Některé fotky od některých redaktorů, kteří v minulých dnech fotili vodu, jsme dnes přidali na stránky TEPu regionu. Další fotografie budou přibývat během dalších dnů.

4 hellooooo :)


k fotu "voda v polích" .. ta fotka má téměř umělecké ambice Smiling působí velmi jemně v kontrastu s podhoubím celé povodňové akce, skoro tam vidím čínského rýžo-rolníka, jen trochu vyladit barvy .. paráda ! Každopádně díky za tento webový projekt, na první pohled vypadá velmi dobře .....

3 z Hořína


v Hoříně začne evakuace při 7,40m zatim je tam kolem 7,30m, na stavbě hráze pracuje armáda, hasiči a dobrovolníci

Obrázek uživatele raist

2 predpoved


Předpověď vodních stavů a průtoků v Labi:
Mělník  31.3. v 18 hodin :
Vodní stav : 695cm
Průtok : 2350m3.s-1

Předpokládané kulminace vodních stavů a průtoků :
Mělník 31.3. ve večerních hod.
Vodní stav : 695cm
Průtok : 2350m3.s-1 (Q>5)
 
Uvedené kulminace budou velmi ploché a časově dlouhé.
zdroj : pla.cz a čhú

Obrázek uživatele Markéta Želva Přerovská

1 informace?


včera večer někteří lidé a firmy v Přístavní ulici vyklízeli domy, zahrady za jejich domy byly už pod vodou. z přístavu POMALU mizí haldy kontejnerů ...


https://www.traditionrolex.com/7