https://www.traditionrolex.com/7

 NOVÝ DOMOV SENIORŮ V MĚLNÍKU | Mělníček.cz - Mělník v pohybu
Tip: Přehledná a stále aktuální nabídka zaměstnání je dostupná zde.

Mělníček se potýká s technickými obtížemi.
Na uzdravení pracujeme. Prosíme o trpělivost.

NOVÝ DOMOV SENIORŮ V MĚLNÍKU

Rozestavěná budova, u zimního stadionu naproti Kauflandu není rozhodně stavbou, na kterou by mohlo být Město pyšné. Vznikala podle projektu ing. arch. Cajthamla CSc., v komunistické akci "Z" kolem roku 1985. V akci "Z" se jí Městu nepodařilo dokončit, a tak ji v roce 1994 prodalo.

Ani nový vlastník stavbu nedokončil a po několika letech byla nemovitost znovu na prodej.

V roce 2004 ji koupili noví majitelé, kteří podle průběžných informací uveřejněných v týdeníku Mělnicko, nechali provést geologický a statický průzkum a v roce 2005 podali žádost o změnu územního plánu, které bylo zastupitelstvem v roce 2009 vyhověno.

V roce 2006 dále odkoupili i část pozemku pod objektem, která patřila Městu. V roce 2007 pak byla ubourána nástavba objektu, která byla v rozporu s původním projektem, a následně byl objekt zajištěn proti vstupu nepovolaných osob.

Již před změnou územního plánu vznikl projekt na dostavbu budovy na bytový dům s padesáti bytovými jednotkami. Podmínkou pro vydání stavebního povolení bylo zřízení parkoviště k objektu, které by částečně zasahovalo do pozemků Města. Tyto pozemky mělo Město v plánu využít při stavbě plánovaného kruhového objezdu, proto nevyhovělo opakovaným žádostem majitelů objektu o jejich prodej.

Teprve po jejich odkoupení mohlo být vydáno stavební povolení. 

Investoři, kteří měli zájem se na dostavbě podílet dlouhé jednání o prodeji pozemků nakonec odradilo a od projektu odstoupili.

Nakonec se i majitelé po mnoha neuspěšných jednáních se zástupci Města rozhodli nemovitost prodat.

V  květnu 2012 nemovitost koupila naše společnost J.V.P. Stavební s.r.o.

Naším záměrem je přestavba budovy na Domov seniorů se 108lůžky, z nichž 2/3 budou určeny pro seniory se zvýšenou péčí postižené Alzheimerovou chorobou a 1/3  lůžek pro seniory se standardní péčí.

Pozemky o jejichž prodej žádáme, jsou nezbytně nutné pro realizaci našeho projektu, bude na nich vybudováno parkoviště k objektu, vstupní zóna s pergolou a kašnou, okrasná zahrada a zahrádky pro aktivní seniory, lesopark se senior fit parkem, odpočinkovou zónou a jezírkem, vstupy a vjezd do areálu.

Do uvedeného zařízení budou přednostně přijímáni občané Mělníka.

Město se tak nejen zbaví problémové lokality, kterou lze jen těžko využít, neboť pozemky jsou pro stavební účely znehodnoceny trasou horkovodu, která pod nimi vede, ale získá pro své občany i možnost umístění do nového moderního zařízení, které bude splňovat veškeré parametry EU. Částečně se také uleví tlaku na obdobná zařízení Města, která jsou kapacitně nedostačující a v současné době evidují  stovky žádostí o umístění. V neposlední řadě dojde i k vytvoření přibližně padesáti nových pracovních míst pro občany Mělníka.

Společnost J.V.P. Stavební s.r.o. je novou společností bez minulosti, která vznikla za účelem výstavby Domova seniorů v Mělníku, přesně podle požadavků banky, která bude na výstavbu Domova seniorů poskytovat úvěr. Společnost s ručenímomezeným je formou, kterou banka výslovně požaduje, aby úvěr poskytla. Bankovní úvěr bude zajištěn i dalšími nemovitostmi ve vlastnictví jednatelů společnosti.

V květnu 2012, tedy ihned po koupi objektu společnost  J.V.P. Stavební s.r.o. zahájila jednání s Městem o prodeji pozemků v okolí stavby, které jsou pro provoz Domova seniorů nezbytné.

Bohužel již od počátku, projekt provází nepřízeň některých zastupitelů. Nejprve Mgr. Schweigstill rozporoval náš záměr, když nevěřil, že chceme skutečně postavit Domov seniorů a podmiňoval prodej tím, že po dobu výstavby Domova seniorů, složíme na účet Města částku ve výši  trojnásobku tržní ceny pozemků.

Tržní cena za m2 byla stanovena na 800,- Kč/m2, museli bychom tedy složit na účet Města více jak 14.000 000,- Kč ( čtrnáct milionů korun ).

S tím jsme nesouhlasili a na jednání jsme navrhli jiný dostačují způsob zajištění realizace našeho záměru.

 

ZM na svém jednání dne 19.1.2012 schválilo prodej pozemků:

307/2012 (číslo usnesení) číslo materiálu: 294/2012

Ve věci: Podmínky prodeje pozemků k.ú.Mělník 4077/1 část, 4077/4, 4077/6, 8049/5 část,

8049/6 část, 4050/3 část, J.V.P.Stavební s.r.o. Petr Tauchman

schvaluje

ZM schvaluje následující usnesení:

1. ZM schvaluje prodej pozemků v katastrálním území Mělník, a to parc. č. 4077/1 (část),

4077/4, 4077/6, 8049/5 (část), 8049/6 (část), 4050/3 (část), dle přiloženého plánku, za

účelem výstavby domu pro seniory; kupující obchodní společnost J.V.P. Stavební s.r.o.

2. ZM schvaluje kupní cenu shora uvedených převáděných pozemků či jejich částí ve výši Kč

500,-/m2. Důvodem odchýlení se od ceny zjištěné znaleckým posudkem Ing. Vondrouše

jsou sociální důvody, když město Mělník v současnosti nemá dostatečnou kapacitu domů

pro seniory a eviduje několik stovek zájemců o tuto službu.

3. ZM schvaluje návrh kupní smlouvy a pověřuje starostu města jejím podpisem po předání

studie výstavby a zajištění geometrického plánu pro dělení pozemků.

4. Kupní smlouva je konstruována tak, že pro případ nesplnění podmínek ze strany

kupujícího (typ výstavby, doba výstavby) bude město oprávněno od smlouvy odstoupit

s tím, že odstoupením zaniká smlouva od samého počátku, včetně případných

bankovních zástav.

 

Zastupitelé tedy schválili způsob zajištění, který jsme navrhli, s tím, že stanovili kupní cenu za m2 na 500,- Kč, která je zhruba o 50,- Kč až 100,- Kč vyšší než úřední cena stanovená úředně,úředním odhadem podle úřední vyhlášky. Tuto cenu jsme akceptovali, přestože pod pozemky vede hlavní trasa horkovodu a přípojka horkovodu pro zimní stadion, nad kterými se v ochranném pásmu 7 m nesmí nic stavět ani vysazovat. Na základě usnesení zastupitelstva  jsme od Města  obdrželi text kupní smlouvy s tím, že před jejím podpisem musíme předložit zpracovanou projektovou studii na domov seniorů a geometrický plán, tedy nechat pozemky geometricky zaměřit.

Po splnění těchto podmínek jsme se obrátili na Město se žádostí o stanovení termínu podpisu kupní smlouvy.

K našemu překvapení nám bylo sděleno, že věc bude znovu projednávat zastupitelstvo Města. Průběh tohoto jednání, kde nám v rozporu s usnesením zastupitelstva, a v rozporu se zaslaným textem kupní smlouvy bylo uloženo složit po dobu výstavby na účet Města částku téměř dva miliony korun, můžete sledovat ze záznamu přenosu ze ZM na webových stránkách Mělníka.

Po tomto jednání zastupitelstva jsme nechali Znalecký posudek posoudit nezávislými soudními znalci v oboru oceňování nemovitostí, kteří zjistili, že úřední (administrativní) cena pozemků nebyla snížena o hodnotu věcných břemen. Po tomto snížení by se úřední ( administrativní ) cena pozemků pohybovala na hranici 400,- Kč.

Dále bylo nezávislými soudními znalci v oboru oceňování nemovitostí zjištěno, že ve zmíněném posudku nebylo ve skutečnosti provedeno porovnání jednotlivých pozemků v posudku uváděných s oceňovanými pozemky, a proto cena obvyklá (tržní), která je vodítkem pro dohodu o ceně mezi kupujícím a prodávajícím vyšla na 800,- Kč za m2. Ve skutečnosti je tato cena obvyklá ( tržní ) po provedení porovnání pozemků 550,- Kč. 

Po dobu jednoho roku jsme usilovali o koupi pozemků pro vybudování Domova seniorů v Mělníku. V průběhu této doby banky s ohledem na ekonomickou situaci v EU zpřísnily podmínky poskytování úvěrů. Od 1.1.2013 došlo ke zvýšení DPH.

V roce 2012 Petr Tauchman jednatel spol. J.V.P. Stavební s.r.o. postavil, a v roce 2013 uvedl do provozu Domov seniorů v Lužci nad Vltavou - http://www.senior-komplex.cz/index.html

Tento Domov seniorů má kapacitu 60 lůžek a jeho součástí je dalších dvanáct bytových jednotek pro seniory, kteří nevyžadují stálou péči.

Naše společnost, která byla na základě žádosti banky založena za stanoveným účelem, bude při stavbě Domova seniorů disponovat pouze našimi vlastními finančními prostředky a bankovním úvěrem. Nemáme bohužel možnost vyhovět pro nás nepochopitelné žádosti Mgr. Schweigstilla, a jen tak složit po dobu výstavby na účet Města dva miliony korun.

V současné době již začínáme zvažovat i možnost prodeje naší nemovitosti zájemci o její koupi, který nás po jednání ZM dne 29.4.2013 oslovil.

 

jednatelé společnosti J.V.P. Stavební s.r.o.

Petr Tauchman a Jiří Váňa

 

přílohy:

01 Katastrální mapa klášterní 3.pdf
http://melnicek.cz/files/01 Katastrální mapa klášterní 3.pdf

Domov mělník.jpg
http://melnicek.cz/files/Domov mělník.jpg

p1-2.jpg
http://melnicek.cz/files/p1-2.jpg

Ostatní předchozí téma | následující téma

Volby prohlížení komentářů

Vyberte si, jak chcete zobrazovat komentáře a klikněte na "Uložit změny".

91 kOMENTÁŘE Z FACEBOOKU TOP 09 MĚLNÍK


ZDÁ SE, ŽE OBčANÉ SI ZJIŠŤUJÍ VÍCE INFORMACÍ NEŽ SAMI ZASTUPITELÉ, to je trošku smutné, ne?

 

Jindra Kovářová Posledně jste možná zabránili, ale co váš protinávrh na únorovém zastupitelstvu ohledně pozemků na domov pro seniory? Nezdá se mi, že by to bylo výhodné pro město. A argument, proč jedné firmě jo a druhé firmě ne, není argument, když jde o nevýhdný obchod, z kterého město bude mít jen vícenáklady.

Ondřej Tichota: Žel, v únoru jsme těsně nezabránili tomu, že vedení města bez jakýchkoli argumentů neumožnilo vstup dalšího subjektu do oblasti sociálních služeb pro seniory pro naše město a jeho široké okolí. Pan Tauchman svůj domov pro seniory může postavit (s ohledem na to, jaké tanečky kolem toho byly, nevěřím tomu, že postaví - ale třeba se pletu), ale nikdo jiný ne? Měli jsme v materiálech dvě zajímavé poznámky - že dle jedné z komisí (stavebně-dislokační) jde o nevýhodnou nabídku (ačkoli žádná cena nebyla specifikována, šlo o záměr prodeje - proto si klademe otázku, proč má jít o údajně nevýhodnou nabídku) a že se při vyřizování této žádosti o odkup pozemků čekalo na výsledek jednání s panem Tauchmanem, který tedy chce údajně vystavět dům seniorů u zimního stadionu. Velice uvítám, pokud rozvedete své argumenty o nevýhodnosti prodeje uvedených pozemků pro město a vícenákladech ad.? Moc by mne to zajímalo, protože jsme se ani od pana starosty ani od nikoho jiného žádné důvody nevýhodnosti nedověděli. Pan starosta k tomu očividně nechtěl nic říkat, vůbec nereagoval na poznámky kolegy Schweigstilla, prostě řekl, že takto to leží a stejně jako u řady jiných navržených materiálů tedy nijak neodůvodnil doporučení rady. Dle našeho názoru, založeného na dostupných informacích, není důvod pro to neumožnit vstup dalšího subjektu, který by rozšířil nabídku služeb. Děkuji Vám tedy předem za doplnění, které by mohlo být skutečně obohacující, protože světlo do předkládaného materiálu vedení města nevneslo. Naopak, očividně se mlžilo. Děkuji tedy předem za předložené argumenty.

Jindra Kovářová Nicméně souhlasím s Vámi, že informace v materiálu: odkládá se do doby vypořádání s panem Tauchmannem je divná- podezřelá, to však nic nemění na tom, že nabídka je nevýhodná. Někde jsem také zaslechla nebo četla, že se jedná o jakous "pozemkovou rezervu", jestli to uvádím správně.

Milan Schweigstill Zatím stále ale od Vás nevím, proč si myslíte, že je nevýhodná? Proč je nevýhodné prodat pozemky pro stavbu bydlení pro seniory? O nevýhodnosti lze mluvit až bude známa cena za pozemky. O té ale nepadlo zatím ani slovo a bylo by na ZM, jakou cenu stanoví. Třeba by to ta fima pak ani nechtěla.

Jindra Kovářová Kopíruji ještě jednou, známý říkal, že můj přispěvek se nezobrazuje, zřejmě proto, že je moc dlouhý, takže to vložím na vícekrát

Jindra Kovářová Vážený pane Tichoto – dnes ještě jednou,
Důvody jsou vlastně uvedeny v materiálech. Stačí se podívat na zveřejněné materiály na webu města, zřejmě ty, které jste měli k dispozici před jednáním ZM, byť jen zběžně si celý dokument pročíst, vzít si do ruky kalkulačku a najít si chvilku času. Trochu jsem se s tím minulý týden zabývala a toto konkrétní hlasování byla ta pomyslná poslední kapka.

Jindra Kovářová Společnost EBM žádá o vypůjčení pozemku o rozloze 8074 m2 s tím že následně odkoupí 1400 m2 a 6674 m2 po provedení výstavby (zeleň, chodníčky, parkovací místa) vrátí městu.
Za kolik chce EBM odkupovat m2 jsem nikde nedohledala nebo jsem to přehlédla, ale snažila jsem se dohledat, co stojí roční cena údržby veřejného prostranství. Cenu na m2 na Mělníku jsem nenašla, ale našla jsem dvě jiné varianty a to 427 Kč/m2 to bylo v Praze a potom jsem našla nějaké město na Moravě (už si teď nevzpomínám jaké, hledala jsem minulý týden a teď se mi to dohledávat znovu nechce, protože jsem to hledala opravdu dlouho) kde ve veřejné zakázce vysoutěžili cenu 208 Kč/m2, budu brát tedy v potaz druhou variantu, i když dost silně pochybuji o tom, že to tak Mělník umí a spíš bych se přikláněla k druhé variantě, případně něco mezi.

Jindra Kovářová Takže dále:
Cenu m2 stavební parcely v této lokalitě (Rousovice) jsem dohledala za 1350 Kč až 1950 Kč/m2.
To znamená, že pokud by společnost EBM zaplatila vyšší tržní cenu za 1m2, tj. 1950 Kč, při odkupu těch požadovaných 1400 m2, městu by za odkup připadla částka 2.730.000 Kč. Přijde Vám to adekvátní ? Kdyby se tento prostor rozparceloval a prodal – město by získalo minimálně 10.899.900 Kč (při ceně 1350 Kč/m2, ale pravda je taková, že cena těchto pozemků je spíše u té horní hranice, tj. více než 15.milionů). Ještě pořád Vám to nepřijde jako argument ?

Jindra Kovářová U pozemků, které by společnost EBM vrátila městu, tj. 6674 m2 (chodníčky, zeleň, parkovací místa) – by ročně město hradilo částku 1.388.192 Kč za údržbu (opět beru tu nižší dohledanou částku, tj. 208Kč/m2), to znamená, že již za necelé dva roky (přesněji za 717 dnů) by město bylo v podstatě na nule.
Pokud jste si nechávali dělat, či dělali přesnější analýzu, nechápu jak jste mohli hlasovat tímto způsobem. Pokud jste si nedělali analýzu žádnou a hlasovali jen oko za oko (tj. když na Bezručovce, tak tady taky), bez zjištění důsledků, tak také nechápu…
Ale stačí jen číst a nemusíte ani mezi řádky. To, že se jedná o nevýhodnou nabídku, tam je uvedeno, jejíž nevýhodnost není těžké spočítat.

TOP 09 Mělník Vaše výpočty jsou dobré a pádné, ale jste trošku v předstihu. K této diskusi vůbec nedošlo. My jsme naše námitky směřovali k tomu, že jedné firmě se za účelem této výstavby prodaly levně pozemky (v centru města)a zdůvodnilo se to bohulibostí tohoto záměru a když přijde druhá firma s úplně stejným záměrem, tak je prostě vyhozena. Proč? Takže si myslím, že by bylo logické schválit záměr prodeje, protože podporujeme výstavbu takových zařízení a pak diskutovat o ceně. A znovu opakuji: pokud bychom se pak dohodli třeba na tržní ceně, tak to firma EBM asi nekoupí . Jen malé doplnění - tyto pozemky byly mnoho let drženy jako rezerva pro výstavbu bydlení pro seniory.

Jindra Kovářová V tom případě mi, prosím, vysvětelte, co by se stalo, kdyby vám tento materiál prošel hlasováním. Chyběl jeden hlas. Co by se dělo potom?

Jindra Kovářová Nehledě na to, že jsem si teď všimla, že firma EBM má nesprávné výpočty výměry pozemků ve své žádosti, nejedná se o 8.000 m2, ale o 9.400 m2 jak je uvedeno v materiálu ZM, takže čísla by byla opět trochu jiná.

Milan Schweigstill Pak by pokračovala diskuse jakou část prodat. Firma totiž chce koupit jen část a druhou si půjčit pro dobu výstavby a pak jí předat do péče městu (to se mi moc nelíbí). A teprve pak bychom se bavili o ceně, kde by byly ve hře dvě varianty: za relativně nízkou cenu s písemným závazkem postavit skutečně bydlení pro seniory. Nízká cena se zdůvodní sociální potřebností (jak už se na Mělníku stalo - takže máme precedens). Nebo b) prodej za tržní cenu. Výsledek tohoto rozhodnutí by byl předložen firmě ve smyslu ber nebo nech ležet. Ale mi jsme jakékoli další manévrování zarazili v zárodku - snad abychom tu neměli konkurenční prostředí.

Jindra Kovářová Tak to opravdu nechápu. Nejdříve hlasujete, potom teprve budete jednat? Jestli si takhle představujete vedení města, tak to palec dolu.

91.1 Jestli to dobre chapu, tak


Jestli to dobre chapu, tak prodej mestskych pozemku je ve dvou krocich

1) zastupitelstvo schvali zamer prodeje, tzn. nema v principu nic proti prodeji; konkretni podminky budou stanoveny a pripraveny radou/uradem az po tomto schvaleni

2) zastupitelstvo schvali prodej podle pripravene smlouvy a podminek akceptovanych obema stranami (tzn. radou a kupcem)

v tomto diskutovanem pripade zastupitelstvo odmitlo rovnou zamer, takze diskuse o cene a dalsich podminkach ani probehnout nemohla..

Nevim konkretni hlasovani TOP09, ale tvrdit, ze pokud nesouhlasim s bodem 2 u jedne firmy (Tauchman) ale souhlasim s krokem 1 u jine (EBM) je obrat o 180 stupnu je hovadina...

91.1.1 Dyž sme byly malý tak sme řikaly blbí nebo navedený.


Já teda nejsem žádnej magistér xjozefepepane ale když sem si to přečet tak i já sem pochopil že nám tady chtěl někdo dát dáreček ňáký soukromý firmě. To co tam píšeš vo těch záměrech bude asi blbost. Ty lidi toho moc koupit nechtěli spíš pučit a to se tam málem vodsouhlasilo. Koukal sem na tohostymdlouhymmenem jak jim to tam cpal do hlavy... Ten byl teda celej nadrženej. jak ňákej sochař. Nevim na co. V zájmu města to nebylo určitě tak teda nevim v čim zájmu to bylo a proč. Zeptám se Karla až příde na noční von byl teďka nemocnej tak nepsal. Já psát nesmim že dělám hrubky Karel né von chodil vo rok dýl do školy. Von totiž jednou propat. Sem si to teď eště přečet hrubku nevidim tak vám to pošlu aby konečně i ty hloupější věděly jak to je.

Já se menuju Lojzyk aby zas někdo neměl řeči že neví kdo jako sem

 

90 Koalice zmařila záměr Mgr. Schweigstilla,


který na posledním zastupitelstvu dne 3.2.2014 navrhl odsouhlasit prodej městských pozemků v Italské ulici společnosti EBM PARTNER a.s. za účelem postavení Domu seniorů. Tento záměr bohužel neprošel pro odpor koaličních zastupitelů o jediný hlas.

90.2 Zastupitelé koalice měli rozum


Mgr. Schweigstill totiž jak sám v přenosu ze zastupitelstva připustil, vůbec nepochopil zjevnou nevýhodnost nabídky. V případě schválení záměru a následného prodeje pozemků, by totiž městu vznikla několika milionová škoda. To, že se mu tento záměr málem podařilo prohlasovat svědčí o ,, dobré připravenosti´´ toho času opozičních zastupitelů na jednání ZM. Na druhou stranu je skvělé, že Mgr. Schweigstill konečně dostal rozum a přestal bránit výstavbě domů seniorů v Mělníku. Při současném nedostatku lůžek by vznik dalších dvou až tří podobných zařízení, jaké postaví pan Tauchman byl zcela jistě potřeba. Zejména zastupitelé se však musí chovat k majetku Města jako dobří hospodáři, a pokud něčemu nerozumí jsou povinni si potřebné informace obstarat. Tentokrát navíc byly veškeré potřebné informace obsaženy ve veřejně přístupných materiálech pro jednání ZM, které zastupitelé dostávají týden dopředu.

90.2.1 Na facebooku TOP 09 Mělník


je věc v diskusi srozumitelně vysvětkena:

Ondrej Tichota Žel, v únoru jsme těsně nezabránili tomu, že vedení města bez jakýchkoli argumentů neumožnilo vstup dalšího subjektu do oblasti sociálních služeb pro seniory pro naše město a jeho široké okolí. Pan Tauchman svůj domov pro seniory může postavit (s ohledem na to, jaké tanečky kolem toho byly, nevěřím tomu, že postaví - ale třeba se pletu), ale nikdo jiný ne? Měli jsme v materiálech dvě zajímavé poznámky - že dle jedné z komisí (stavebně-dislokační) jde o nevýhodnou nabídku (ačkoli žádná cena nebyla specifikována, šlo o záměr prodeje - proto si klademe otázku, proč má jít o údajně nevýhodnou nabídku) a že se při vyřizování této žádosti o odkup pozemků čekalo na výsledek jednání s panem Tauchmanem, který tedy chce údajně vystavět dům seniorů u zimního stadionu. Velice uvítám, pokud rozvedete své argumenty o nevýhodnosti prodeje uvedených pozemků pro město a vícenákladech ad.? Moc by mne to zajímalo, protože jsme se ani od pana starosty ani od nikoho jiného žádné důvody nevýhodnosti nedověděli. Pan starosta k tomu očividně nechtěl nic říkat, vůbec nereagoval na poznámky kolegy Schweigstilla, prostě řekl, že takto to leží a stejně jako u řady jiných navržených materiálů tedy nijak neodůvodnil doporučení rady. Dle našeho názoru, založeného na dostupných informacích, není důvod pro to neumožnit vstup dalšího subjektu, který by rozšířil nabídku služeb. Děkuji Vám tedy předem za doplnění, které by mohlo být skutečně obohacující, protože světlo do předkládaného materiálu vedení města nevneslo. Naopak, očividně se mlžilo. Děkuji tedy předem za předložené argumenty.

90.2.1.1 Žel, pan Tichota neporozuměl pane profesore,


stejně jako Vy.

Byla to TOP 09, která zde rok a půl bránila vstupu dalšího subjektu (pana Tauchmana) do oblasti sociálních služeb. To, že přišla nyní k rozumu je potěšující. Důvody pro tento obrat o 180 stupňů, by jistě také byly velmi zajímavé.

Pan Tichota našel v materiálech dvě zajímavé poznámky:

1) podle stavebně dislokační komise se jedná o velmi nevýhodnou nabídku - inu jsou v té komisi chytří a vzdělaní lidé, odborníci, lidé, které zřejmě mělnická TOP 09 ve svých řadách postrádá. Tito lidé se podívali do stejných materiálů, které měli k dispozici týden dopředu všichni zastupitelé a okamžitě pochopili to, co je z materiálů na první pohled každému zřejmé - že společnost EBM PARTNER žádá o zapůjčení 8 000 m2 pozemků, které po postavení budovy vrátí městu, a to se o tyto stavbou znehodnocené pozemky bude starat. (Odbor životního prostředí a zemědělství to ve svém stanovisku jasně sděluje). EBM od města koupí jen 1 400 m2 pod budovou. Cena pozemků se v této lokalitě pohybuje okolo 1 900,- Kč za m2. Městu by tak vznikla škoda kolem 16 000 000 ,- Kč ( ŠESTNÁCT MILIONŮ KORUN PANE PROFESORE ! ). A navíc by každý rok vynaložilo na údržbu 8000 m2, které by EBM vrátilo, částku okolo 1 000 000,- Kč. ( JEDEN MILION KORUN PANE PROFESORE ). Těchto 9 400 m2 tvoří nejen územní, ale i finanční rezervu města a jejich celková hodnota je přibližně 20 000 000,- Kč. Na těchto pozemcích je možná výstavba rodinných domů. Tuto informaci všichni zastupitelé znají. Postavením budovy roztažené po 9 400m2 dojde ke znehodnocení všech těchto pozemků pro další prodej. ( Stačí se podívat do plánků přiložených k materiálu do zastupitelstva ). JEDNÁ SE O STEJNĚ VÝHODNÝ OBCHOD PRO MĚSTO, JAKÝ PŘED ČASEM PROSADIL V ZASTUPITELSTVU  PŘÍTEL PANA MGR. SCHWEIGSTILLA, PAN MGR. ŠAMAN.

2)Důvod proč Rada čekala na výsledek jednání je také zřejmý. Toto stanovisko rady je ze dne 10.6.2013, tedy z doby kdy se TOP 09 podařilo prosadit do smlouvy s panem Tauchmanem další nové podmínky - nesmyslná kauce, a bylo velmi reálné, že pan Tauchman bude požadovat náhradu škody. Bylo tedy logické a správné, že radní jako dobří hospodáři, v obavě před další nepředvídatelnou reakcí  zastupitelů za TOP 09, která v té době přes rok účelně bránila výstavbě Domova seniorů, byly opatrní a chtěli nejprve vyřešit jednu věc a teprve následně druhou. Ostatně ve stanovisku Rady ze dne 27.1.2014 se již tato podmínka logicky neopakuje.

Takže pokud pana Tichotu moc zajímají důvody nevýhodnosti prodeje pro město, tak stačilo, kdyby si on a jemu podobní alespoň přečetli pečlivě připravené materiály pro zastupitelstvo. Nemusel by se pak otírat o pana starostu, který s noblesou sobě vlastní celou věc nekomentoval, aby Mgr. Schweigstilla ( a jak čtu i další zastupitele TOP 09 ) nezesměšnil a neudělal z něj úplného hlupáka, který nechápe černé na bílém.

ODKAZ NA MATERIÁLY DO ZM:

http://www.melnik.cz/modules/dokumenty/dokumenty.html?topsekce=2  část 2, materiál 23

O větě pana Tichoty ,,stejně jako u řady jiných navržených materiálů ´´ si udělá nyní obrázek každý sám.

 

90.2.1.1.3 Dobrý den anonymní pane milde,


když už máte takové informace, se kterými mohu vyjádřit jen souhlas, je divné, že to podstatné vám uniklo.

1) letos budou volby

2) volební kampaň je drahá ( vím z vlastní zkušenosti )

3) sponzor se hodí vždy

4) i bohatá společnost ráda ušetří miliony

5) při sledování přenosů ze zastupitelstva je vidět na první pohled, kdo je dokáže zmanipulovat (oblbnout) nejlépe

Čeho se tady ještě dočkáme - nechci ani domyslet.

Přeji hezký den a mnoho úspěchů při hledání pravdy

                                                                                                                                           

 

                                                                                                                                    Jaromír Jirmář

90.2.1.1.2 Pan Tichota rozuměl, pane milde


Dobrý den,

píšete jako demagog. Vyňal jste věci řádně z kontextu.

Projekt pana Tauchmana vykazoval od počátku velké otazníky, především s ohledem na realizovatelnost projektu za ca 100 milionů a víc, a tedy velkou nejistotu pro město jako částečného donátora (že zájemce chtěl pozemky ještě daleko levněji, než za kolik je ve výsledku dostal, jak jistě víte). Otazníky vzbuzuje spíše otázka, proč vedení města tak náhle otočilo. My jsme naopak požadovali, aby se pokračovalo v nastoleném trendu, když město už jednou za určitých zvýhodněných podmínek vstup jednoho subjektu umožnilo. Tedy, aby město zahájilo jednání s dalším zájemcem v takřka téže věci. Město by se mělo chovat nediskriminačně, konstantně a otevřeně, a to jsme v tomto případě neviděli. Což obecně vzbuzuje nejistotu a nedůvěru v město jako partnera.

Pokud jste sledoval dále diskusi na facebooku, tak jsme uvedli, že dané pozemky byly a jsou dlouhodobě zamýšleny jako rezerva pro výstavbu právě pro zařízení pro seniory - takže Vaše výpočty jsou sice pádné, ale aplikované na nevhodném případu. Samozřejmě, kdyby se to prodalo jako stavební parcely, tak by se vydělalo, ale jsem si skoro jist, že kdyby zde nebyl výhled uvedené "sociální" výstavby, která má pro město jiný než finanční přínos, tak už by byly pozemky dávno prodané nějakému developerovi. 

Je škoda, že takové výpočty neuvádíte pro pozemky pro pana Tauchmana. 

Pan starosta a noblesa jemu vlastní... To nemá s noblesou co dělat. Pokud je před hlasováním pochybnost, je úkolem předkladatele materiálu pokusit se danou věc zastupitelům objasnit a vysvětlit - pokud mu ovšem o objasnění jde. A v tomto případně očividně nešlo.

Ještě poznámky:

1. Obecně, od sociální demokracie bych čekal větší zájem o nabídku sociálních služeb pro občany.   

2. Schválení záměru prodeje dává radě města mandát k vyjednávání o podmínkách prodeje. V návrhu usnesení stálo pouze, že ZM schvaluje záměr - bez specifikace podmínek. Samozřejmě bychom jednali o jiných než žadatelem předkládaných podmínkách. Jenže tady se ani nezačalo jednat, jednání bylo koalicí hned na počátku zmařeno. 

3. Nevidím důvod, proč se mělo při jednání o záměru prodeje pozemků v Italské čekat na výsledek jednání s panem Tauchmanem. Vnímám to jako jistou diskriminaci druhého zájemce, který s žádostí pana Tauchmana neměl co do činění.

4. Chceme záruky. Pokud pozemek v zajímavé a hodnotné lokalitě (Bezručova ulice) máme prodat pod cenou s tím, že je to kvůli sociálnímu projektu, pak chceme garance, že projekt se uskuteční, aby město bylo za hlupáka, který věřil a bez záruk tratil. To je chování dobrého hospodáře. Asi byste svůj vlastní byt či dům neprodal pod cenou s tím, že z něj bude chráněné bydlení, a zároveň nechtěl záruky, že to tam opravdu vznikne, prostě proto, abyste nebyl uveden v omyl a nepozbyl majetek nevýhodně.

Pěkný den.

Ondřej Tichota,
opoziční zastupitel za TOP 09 a nezávislé

90.2.1.1.2.1 Pane Tichoto Bonde


popisuji to co vidím nebo čtu, nemyslím si, že by něco z toho, co jsem napsal byla demagogie. Z kontextu jsem také nic nevyjímal.

Pokud projekt pana Tauchmana vzbuzoval nějaké otazníky, myslím že je společnost JVP v této diskusi těm, kteří o to měli zájem dostatečně vysvětlila.

Vedení města neotočilo, ale chovalo se jako dobrý hospodář. Společnost EBM může dát další nabídku. I pan Tauchman předložil několik nabídek, až nakonec přistoupil i na všechny další podmínky Města, jak jistě víte.

Navíc srovnáváte nesrovnatelné - odhadní cena pozemků v Bezručově je 500/m2, v Italské takřka čtyřnásobek. Pan Tauchman zaplatil 800 Kč za každý m2 pozemků, EBM chce zaplatit pouze pozemky pod budovou - přečtěte si materiály pro zastupitele. Pozemky v Bezručově jsou znehodnoceny věcnými břemeny, zejména horkovodem. Mimo ruinu, která na nich stojí 35 let se na nich takřka nedá stavět.

Tady vůbec nejde o to, že by koalice bránila výstavbě dalšího sociálního bydlení jak zde nepravdivě a demagogicky píšete, ale o to, že město nemůže takto lehkovážně hospodařit, jak zde TOP 09 prosazuje.

Asi si nepamatuje jak ostře jste kritizovali s panem Schweigstillem projekt sociálního bydlení na předchozích zastupitelstvech, proto zřejmě nechápete, proč píšu, že jste otočili o 180 stupňů.

Na bod 3. jsem odpověděl ve svém předchozím příspěvku, dříve než jste se opět zeptal; nečtete moc pozorně.

Znovu nesmyslně vytýkáte panu starostovi, že se nechoval jako učitel ZŠ praktické a ZŠ speciální v Seifertově ulici. Opravdu by jste se necítil hloupě, kdyby vám pan starosta předčítal to, co jste před sebou měl černé na bílém? Pokud těm transparentním, velmi podrobným materiálům nerozumíte, jak zde již poněkolikáté čtu, tak se na mne nezlobte, ale do našeho zastupitelstva nepatříte, stejně tak Mgr. Schweigstill.

Přeji hezký den a dlouhá léta v opozici

mild

90.2.1.1.2.1.1 Hloupý pocit


Vážený pane, 
uzavřel jste to správně, rozhodnou voliči. Tímto bych to asi ukončil, protože bychom se zřejmě točili v kruhu. Budu rád, pokud budete kandidovat a řídit město zodpovědněji než stávající koalice. Pokud nebudete kandidovat, přeji Vám dobrou ruku a volbu opravdu dobrých hospodářů, kteří nebudou chtít rozprodat to hodnotné, co městu ještě zbylo, pod cenou nebo to nevýhodně nesmění za pozemky pod komunikacemi, jak jsme tomu byli svědky nejen v předchozím volebním období, ale i docela nedávno, a kteří budou chtít nabízet opravdu kvalitní veřejnou službu svým spoluobčanům.

K hloupému pocitu... Ano, takřka na každém jednání ZM se cítím hloupě, když panu starostovi předčítáme, co má v materiálech černé na bílém. 

K transparentnosti "velmi podrobných" materiálů... Ty materiály bych někdy nazval spíše "transparentně velmi nepodrobnými". Možná jsou ke kvalitnímu rozhodování potřeba lepší a transparentnějcí podklady s daleko více informacemi, než si myslíte. 

S pozdravem a přáním spokojeného života v našem městě

Ondřej Tichota

90.2.1.1.1 Poznámky k porozumění.


Vy tomu rozumíte. Dokonce mám dojem, že si osobujete právo vysvětlovat, jakým směrem se ubírá naše myšlení.

1. Nedošlo k žádnému obratu o 180°. Naopak, byl jsem a jsem stále osobně příznivcem vstupu soukromých subjektů do sociálních služeb.

2. Nebránili jsme a nehodláme bránit vstupu soukromých subjektů. Náš požadavek měl jediný cíl - získat garanci, že když město prodá pozemky levně za účelem výstavby bydlení pro seniory, tak skutečně vznikne jen a jedině tento projekt.

3. Vím, že pan Tichota studuje materiály velmi podrobně a tak si určitě přečtl návrh usnesení, kde se hovořilo o schválení či neschválení záměru prodeje, nikoli o prodeji. Diskuse o podmínkách na ZM neproběhla, ta by teprve následovala.

4. Tak, jak tady propočítáváte myšlené škody je to i pro nás naprosto nepřijatelné. Vy jste slyšel někoho z nás, že by tyto podmínky obhajoval? Kde a kdy? Myslím, že nám jen podsouváte Vaše úvahy.

5. Pokud by záměr prodeje prošel, následovala by diskuse o vlastním prodeji a podmínek pro prodej. Tam bychom mohli navrhnout, aby ty podmínky byly úplně stejné jako v předcházejícím precedensu. Nechápu, proč by vstupující subjekty měly mít rozdílné podmínky. Bylo by na EBM, zda-li by tyto podmínky akceptovala.

6. Vsuvku o mgr.Šamanovi nemohu komentovat, protože ji v této souvislosti nechápu. Ostatně znám ho jen velmi povrchně, kdežto Vy víte jistě, že je mým přítelem.

Tolik jen stručně k našemu náhledu. Podrobnější diskuse proběhla nedávno na našem facebooku.                  Milan Schweigstill

90.2.1.1.1.1 Vážený pane Schweigstille


vysvětlovat jakým směrem se ubírá vaše myšlení.....to mne přeceňujete, takový borec nejsem, ani na to nemám příslušné vzdělání.

ad 1) v minulých ZM to tak nevypadalo, vycházel jsem z toho co jsem viděl a slyšel, jakým směrem se ve skutečnosti ubíralo vaše myšlení opravdu nevím.

ad 2) spol. JVP nekoupila pozemky levně, ale za cenu téměř dvojnásobnou než je úřední odhad v revizním znaleckém posudku.

ad 3) obrázek o tom jak pan Tichota čte nebo nečte materiály do ZM si z jeho příspěvků udělá každý sám.

ad 4) NESLYŠEL, PROTOŽE JSTE V ZM JASNĚ ŘEKL, ŽE TO NECHÁPETE, TAKŽE JSTE NEMĚL CO OBHAJOVAT, KDYŽ JSTE NIC NECHÁPAL.

ad 5) Pokud by záměr prodeje a výpůjčky prošel, tak jediné o čem by se diskutovalo, by byla cena za 1 400 m2 zastavěné plochy. Není možné, že tohle nevíte.

ad 6) Zase nechápete....taky to byl bezva obchod pro město, tentokrát naštěstí chyběl jeden hlas. Míru vaší známosti s Mgr. Šamanem mi nepřísluší komentovat, popisuji co vidím.

 

90.1 Zastupitelé koalice měli rozum


Mgr. Schweigstill totiž jak sám v přenosu ze zastupitelstva připustil, že vůbec nepochopil zjevnou nevýhodnost nabídky. V případě schválení záměru a následného prodeje pozemků by totiž městu vznikla několika milionová škoda. To, že se mu tento záměr málem podařilo prohlasovat svědčí o ,, dobré připravenosti´´ toho času opozičních zastupitelů na jednání ZM. Na druhou stranu je skvělé, že Mgr. Schweigstill konečně dostal rozum a přestal bránit výstavbě domů seniorů v Mělníku. Při současném nedostatku lůžek by vznik dalších dvou až tří podobných zařízení, jaké postaví pan Tauchman byl zcela jistě potřeba. Zejména zastupitelé se však musí chovat k majetku Města jako dobří hospodáří, a pokud něčemu nerozumí jsou povinni si potřebné informace obsarat. Tentokrát navíc byly veškeré potřebné informace obsaženy ve veřejně přístupných materiálech pro jednání ZM, které zastupitelé dostávají týden dopředu.

9 Sleduji tuhle debatu už


Sleduji tuhle debatu už od začátku jako obyčejný občan našeho města.Někomu se to líbí,někomu ne.Nikdo tady ale ještě nevyzvyhnul,že by tento projekt mohl mít i další plus a to,že by vytvořil nová pracovní místa.V dnešní době,kdy nezaměstnanost je i tak bídná,by se tu mohli uvolnit nové pracovní příležitosti ať už se jedná o kvalifikovaný personál nebo i jen obyčejné uklízečky či údržbáře.Zase by se zaplnila nějaká ta díra po poptávce pracovního trhu a i to je pro naše město dobré.I nad tím by se měl člověk zamyslet,než něco odsoudí či rovnou zatratí.

8 Soused domova seniorů


Nevím to asi úplně přesně, ale myslím si, že jsem někde kdysi četl, v nějakém materiálu do ZM, že parkoviště vedle pozemků, které potřebuje společnost J.V.P. pro dům seniorů, neprovozuje Město, ale má ho pronajaté nějaký soukromník. Možná to byl nějaký soukromý podnikatelský záměr, ani nevím jestli na to byla nějaká řádná soutěž, už si to nepamatuji. Myslím ale, že toto přeplněné parkoviště, se nemá kam rozšiřovat. Vazbu mezi Mgr. Schweigstilem resp. TOP 09 a tímto soukromým podnikatelským subjektem také neznám.  

8.3 Mgr. Švejk


Nevěřím tomu, že by měl Mgr. Schweigstill cokoli společného s výhodami, které práce pro město přináší. Vždy je tam někdo takový a obvykle je snadné ho určit, ať už rešerší na interentu nebo na základě kvalitních drbů, ale mise Mgr. Schweigstilla je jiná.

Jakkoli si vážím jeho snahy a osobní oběti, jsem ale také přesvědčený, že některá rozhodnutí, na kterých se podílí, nejsou správná.

Boj za za ideály musí mít i realistický rozměr a nestačí být přesvědčen o tom, co je pro ostatní nejlepší - je potřeba se jich také zeptat. Občané Mělníka nejsou dospívající děti, které potřebují vedení, jako na gymnáziu, naopak stále kritizované zastupitelstvo potřebuje zpětnou vazbu od těch, kterým se zodpovídá.

Diskusi zde nebere vážně (viz přes silný odpor realizované Pango), občané nevěří, že cokoli změní a sami nevystoupí.

Je nějaký způsob, jak tento kruh nefunkční demokracie prolomit?

8.3.1 Jsme otevřeni návrhům občanů


Dobrý den,

náš boj za ideály má realistický rozměr. Což je vidět při naší argumentaci na jednáních ZM. Na jednání se poctivě připravujeme a argumentuneme věcně, nikoli emocemi. 

Opakuji, změna systému parkování nemá s Pangem co dělat, systém by se měnil i bez něj, bylo to dlouhodobě v plánu. Změnu systému a nastavení cen nerealizoval Mgr. Schweigstill, ani TOP 09, ani žádná opoziční strana, ale koaliční rada města, v jejíž plné kompetenci a politické odpovědnosti toto rozhodnutí o nastavení systému je. Zastupitelstvo o systému parkování nejednalo ani nehlasovalo. Pokud chce někdo hledat "viníka", pak svoji nespokojenost směrujte na jednotlivé radní, kteří pro dané nastavení hlasovali. Oni by měli vysvětlovat, proč takový systém nastavili. Jak vidíte, vysvětlujeme pouze my, ale přesto jsme pořád popotahováni. Mimochodem, pokud bychom byli v radě města my jako TOP 09 a nezávislí, pak by takové nastavení systému parkování neprošlo. Vyplynulo to z naší diskuse.

Diskuse s občany bereme velmi vážně, a některé naše připomínky a podněty či otázky vychází právě od nich, tedy od Vás. Já osobně mám moc rád kritiky, což neberte s ohledem na Váš nick jako pochlebování Smiling Je to proto, že pokud jsou věcní, nabízejí netradiční pohledy na věc, a tudíž nám rozšiřují obzory. 

Někdy je pro nás obtížné sledovat všechny diskuse, a proto stačí se na nás obrátit osobně, kontakty jsou na http://melnik.cz/radnice-a-urad/rada-a-zastupitelstvo/zastupitelstvo-mesta/radnice-a-urad/rada-a-zastupitelstvo/zastupitelstvo-mesta/slozeni/slozeni.html Komunikujeme se všemi, kdo se na nás obrátí. Jak jsem již několikrát psal, nemáme patent na rozum, a zkušenosti a názory druhých jsou pro nás důležité. Aby mohly vycházet i z dokumentů, které mají k dispozici zastupitelé, prosadili jsme, aby se věškeré podklady pro naše rozhodování umísťovaly na web. O videopřenosech z jednání ZM ani nemluvě. 

Doufám, že zvážíte dát nám v podzimních volbách šanci ukázat, jak bychom pro město pracovali, pokud bychom na jeho chod měli účinný vliv v koalici, tedy dát nám svůj hlas. Z opozice se toho dá udělat opravdu málo. To nepláču, to je prostě fakt.

S pozdravem

Ondřej Tichota

8.2 Nechce se mi věřit, že by se jednalo o tak ubohý důvod,


který plyne z toho co jsem si zde přečetl. Nevěřím tomu, že by někdo blokoval ojedinělou možnost zkulturnění a zkrášlení tohoto místa jen proto, aby si nějaký soukromník měl kam rozšířit plochu parkoviště, kterou má za pár korun pronajatou od Města. Něvěřil bych tomu ani v případě, že by se jednalo o nějakého sponzora nějaké strany. Tak ubozí snad opravdu nejsme. 

A navíc jsem před časem někde slyšel, že toto parkoviště ani neprosperuje, a proto, že Město snížilo soukromníkovi nájem. Ani za tím bych nic nehledal. V dnešní době se našim živnostníkům moc nedaří, to víme všichni.

To parkoviště by snad mohlo prosperovat jen v případě, že by někdo zpoplatnil ještě více parkovacích ploch ve Městě a zároveň bránil výstavbě nových parkovišť.

Já bych byl naopak pro vrácení cen parkovného ve Městě na původní úroveň a pro zrušení systému Pango. Myslím si totiž, takový  systém by mohl být zaveden teprve po odborné analýze a po vysoutěžení v řádné soutěži, pokud bychom dospěli k názoru, že Městu přinese užitek.

A navíc si v tomto případě nemyslím, že by tento systém byl přínosem pro Město a opravdu si nemyslím, že by podpora tohoto soukromého podnikatelského záměru, byť možná s bohulibým cílem, měla spočívat v rozdávání či participaci na výtěžku z majetku města.

R.

8.2.1 Ehm?


Můžete mi prosím vysvětlit, proč by tohle hlídané parkoviště nemělo prosperovat? Většina těch aut, co tam stojí, tam stojí dlouhodobě, tzn. mají za nějaký měsíční či roční poplatek zaplacené místo. Náklady na provoz jsou téměř stálé, nájem městu asi taky. Údržba nula nula nic. Prosperovat by to jedině nemohlo, že by tam většina aut přestala parkovat. To se ale asi jen tak nestane (při dnešním riziku krádeží či vykradení aut). Si snad myslíte, že kdyby město ještě rozšířilo placené parkování v centru, že by na tohle plné parkoviště něco získalo? Jsem asi hloupý, ale fakt tomu nerozumím, jak dostat na dlouhodobě předplacená místa, na plné parkoviště nějaká auta, která by tam krátkodobě, třeba na 2-3 hodiny parkovala a platila? Vedle je velký prázdný plac, kde skoro nikdo, a to bezplatně, neparkuje.

8.2.1.1 BFU hloupý určitě nejste,


já znám Radka dobře, takže bych řekl, že si myslí, že se někdo snaží překazit prodej pozemků, kde chce spol. J.V.P. vybudovat park pro staré lidi, kteří budou obývat domov seniorů jen proto, aby se na tyto pozemky mohlo rozšířit sousední parkoviště.

Tohle jak říkáte přeplněné parkoviště, kde většina aut stojí dlouhodobě, by takto získalo nová místa, která by soukromník, který parkoviště provozuje také dlouhodobě pronajal a zvýšil by si tak zisk.

 

Krásný deštivý den přeji všem

JJ 

8.2.1.1.1 Je to naopak...


Vaše domněky jsou založené na špatných informacích - takže jsou nesmyslné. Stávajícímu parkovišti stále klesá počet zákazníků (jo, ta krize...), takže by naopak mohlo městu platit i za menší pozemekl než v současnosti, kam se auta součansých klientů dobře vešla - problém je v tom, že kvůli vjezdu by potřebovalo část bližší silnici, ovšem právě do úpravy té spodní investovalo největší částku - a město nemá v úmyslu to při případném vrácení  zhodnoceného pozemku zohlednit. Takže problém je zcela opačný než píšete - nejde tudíž o žádný "utajený" záměr na rozšíření parkoviště - to je jen "někým" vhodně šířený drb.

Bára

8.2.1.1.1.1 Báro takřka to samé


jsem napsal, jen jsem neznal tolik detailů.

Ještě jednou se vrátím k domu bezdomovců, který mě jako mělničákovi už léta vadí:

http://www.melnicko.cz/index.asp?typ_c=7&c_clan=24849

 

R Sad

8.1 Parking


Myslíte to hlídané oplocené parkoviště? Co by jako mělo mít s TOP09 a panem Schweigstillem společného? Co vím, tak to parkoviště je tam už dost dlouho (10-12 let?), kdy ani TOP 09 nevěděla, že nějaká TOP 09 vznikne, natož aby pan Schweigstill věděl, že bude mělnickým zastupitelem. Parkoviště se snad jen kousek posunulo blížek zimáku v souvislosti s výstavbou těch 2 barevných domů. Zase nebuďme takoví tmáři Smiling

8.1.1 Nebuďme tmáři


parkoviště provozuje pan Egr a ten s panem Schweigstillem asi nic společného nemá, natožpak s TOP 09. Možná bychom se měli seriozně vrátit k diskusi o Domově seniorů a nedělat tady z pana Schweigstilla bubáka, který ničemu nerozumí a za všechno může. To by ho tady taky za chvíli mohl nějaký jeho oponent obviňovat z bůhví čeho. 

Diskuse na Mělníčku by si měla uchovat svoji úroveň a měla by být vedena korektně, a ne si brát za cíl obviňování ať už Mgr. Neumana nebo Mgr. Schweigstilla z něčeho co nelze dokázat. Už jsme zde o tom psali. Jestli někdo nějaké důkazy o nějaké nepravnosti má, tak je může předložit.

Také si myslím, že lidé jako mělničan nebo lulu, jestli s námi chtějí diskutovat, tak by měli dodržovat pravidla slušného chování, nenadávat a nevyhrožovat.

8.1.1.3 Není co tajit


 

 Volby do zastupitelstev obcí 15.10. - 16.10.2010

Hlasy pro kandidáty

Zastupitelstvo města

Kraj: Středočeský kraj

Okres: Mělník

Obec: Mělník

Kandidátní listina: TOP 09

Platné hlasy celkem:  27 154

Hranice pro změnu pořadí kandidáta:  1 422,3Kandidát Počet hlasů Pořadí
zvolení
/náhradníka
Mandát
poř.
číslo
příjmení, jméno, tituly abs. v %
1 Schweigstill Milan Mgr. 1 833 6,75 1 *
2 Egr Michal 1 408 5,18 1 -
3 Ullrych Dalibor PaedDr. 1 512 5,56 5 *
4 Večl Ivan Ing. 1 339 4,93 2 -
5 Herinková Alena 1 594 5,87 2 *
6 Štajnc Michal 1 224 4,50 3 -
7 Klihavec Martin 1 326 4,88 4 -
8 Špánik Pavel 1 208 4,44 5 -
9 Tichota Ondřej Mgr. DiS. 1 516 5,58 4 *
10 Kulhánek Michal 1 154 4,24 6 -
11 Němcová Ilona PhDr. 1 389 5,11 7 -
12 Trejbal Lubomír 1 195 4,40 8 -
13 Karban Adam 1 100 4,05 9 -
14 Kuchařová Jitka MUDr. 1 326 4,88 10 -
15 Drápalová Šajtarová Tereza Mgr. 1 143 4,20 11 -
16 Housková Marie MUDr. 1 551 5,71 3 *
17 Vojta Jan PhDr. 1 118 4,11 12 -
18 Vajchr Radim 1 020 3,75 13 -
19 Dočekal Pavel 1 064 3,91 14 -
20 Patočková Helena MUDr. 1 209 4,45 15 -
21 Kulhánek Josef Ing. 925 3,40 16 -
 

8.1.1.3.2 1833 hlasů


to neměl ani pan starosta. To neměl nikdo. Možná to neměl nikdo nikdy. Jen pan Mgr. Schweigstill. 1833 z nás mu dalo svůj hlas. Zírám v němém úžasu. Vsadím se, že někteří zastupitelé neměli ani polovinu. A přesto tam taky sedí a zájmu svých nebo města si hledí. Jak kdo, že ano.

1833 to musí být k pousmání to nedat. Nejvíce hlasů, nejvíce mandátů. Věc v kraji našem  nevídaná. A přesto nic. Jen smutný piškvorek za nejsilnější opozici v širokém okolí.

Politická nezralost, nešikovnost nebo totální neschopnost ? Kdo ví. Uvidíme příšte jak některé z jeho přehmatů oceníme.

8.1.1.3.2.1 Mgr.Schweigstill


Já nevím co tu pořád řešíte ohledně Mgr. Schweigstilla ? Jednou jste si ho zvolili,tak tam je,tak nechápu co pořád klejete na jeho osobu ? Nebo jste ho volili podle toho co Vám na nějakém mítinku povídal,či jak se tvářil někde na bilboardu?Já s ním v některých věcech taky nesouhlasím,ale taky jsem ho nevolil,a buďte rádi že je to takový borec,že se tu s Vámi všemi vůbec zabývá.Jiný politik by sem ani nevpáchl,natož aby cokoliv řešil,nebo se snad pletu ???

Oceňte radši jeho snahu něco řešit,byť né vždy se mu to daří.

8.1.1.3.2.1.1 Regionální politik pracuje pro občana.


.... A protože každý občan Mělníka, ač se to nikde nepíše, dobře ví, že mnoho očí je právě tady, tak vždy před volbami sem dorazí mnoho kandidátů, kteří kandidují na radnici, nebo když chtějí propagovat svoji stranu v parlamentních volbách. Většina z nich pak už nepřijde, někteří občas i později a mgr. Schweigstill si zde do jisté míry určitě vybudoval přízeň některých čtenářů.

Paradoxně, se pak občan tady dozví názor, že může být vůbec rád, že s ním jde ten politik vůbec diskutovat. ( teď už Tě občane nepotřebuji)

Nemyslím si, že je správné, když zde občané o něčem diskutují a radní to ignorují, anebo dokonce tvrdí, že tady je to jen takové drbátko a občan přece může podat oficiální námět na stránkách OU u příslušného resortu. Vždyť ostatně ani řada námětů ( různé možné výhledy) nemůže být oficiální žádostí, přímo volá po kolektivních názorech a zajímá více lidí. A každý ví, že když někomu něco napíšu mezi čtyřma očima, tak je to zcela jiné, než když to napíšu před veřejností. A napsat něco před veřejností je ošemetné, že Eye-wink Smiling.

Na druhou stranu má vše své mantinely a nemůže nikdo chtít, aby radní donekonečna oponoval nějakému zatvrzelému účastníkovi. Zkrátka, názory obou stran byly vyřčeny, strany sdělily své důvody, k dohodě se nedospělo a je čas jít na jiné plodné téma. Pokud si toto účastníci diskusí uvědomí, tak je to správné a má to smysl. Pokud si to neuvědomí, tak si budou diskutující myslet, že tu na diskutáčku vlastně regionální politiky vůbec nepotřebujeme ( oni si budou myslet, že je zbytečné sem chodit) a diskuse se změní v  jen trochu hospodskou rozpravu. A že takových webu je Eye-wink

8.1.1.3.1 Volby


Po tom, co město zavedlo restriktivní parkovací platby na tak rozsáhlém prostoru, už nemám v úmyslu volit nikoho.

V tomto zastupitelstvu jsou dvě až tři osoby, které jsem původně respektoval, ale nyní už mi nezbývá, než pokrčit rameny a smířit se s tím, že můžeme říkat, co chceme, ale nikoho to nebude zajímat.

Pokud se naši volení zástupci obrací proti nám, jako v případě placeného parkování všude (včetně u pošty), ve skutečnosti tu o ničem nerozhodujeme a nic neovlivníme ani formou voleb.

A všichni víme, že peníze a zakázky nevytvářejí okolo radnice náhodné obrazce, ale přesně ty, které si odpovědné osoby přejí.

8.1.1.2 Dobrý večer


Dobrý večer Milde,

nemohu jinak ,než se ohradit proti Vašemu tvrzení v tomto příspěvku.Uvádíte že já někomu nadávám a nedodržuji pravidla slušného chování.Takže asi tak,ano nepíši vždy podle etikety,ale pokud umíte číst,byl jsem to já kdo se zastal Milka když byl nazvám homosexuálem a byl jsem to já kdo požádal aby se sem navrátila "obvyklá slušnost" (tento příspěvek je patřičně v mínusu,asi je slušnost na obtíž).Snažím se vždy nepoužívat vulgární výrazy (občas to možná nevyjde) ale co vůbec,nepíšu sprostě,na to jsou tu jiní,já totiž vím že jsem pod kontrolou cenzora a dostal bych hned stopku.A prosím,nespojujte mne s člověkem pod nickem mělničan,neboť je to on kdo mi vyhrožoval napadením,a už vůbec nechci být spojovám s někým kdo píše takto hrubě a neurvale,navíc jeho styl na mne působí velmi negativně.A pokud jde o nadávání,tak snad můžu adekvátně slušnou formou vyjádřit nesouhlas s něčím co se mi nelíbí...

8.1.1.1 NEPRAVOSTI NEBO NEMRAVNOSTI ?


nauč se psát ty midltóne intelikentní, nevim co ti na mě vadí vychodil sem skoro celou měštanku a vod tý doby poctivě pracuju narozdíl vod těch co tady vládnou tak se vo mě nevotírej!

7 TY VOLE


Tušil jsem, že nežiji mezi intelektuály, ale to, co tu vidím dole za příspěvky, mě zarazilo - vážně máte takovou úroveň?

7.1 Tak já zas vidím, že je


Tak já zas vidím, že je zde nutno psát jak vidlák z pomocné školy,vulgárně,ještě lépe sprostě,druhé napadat z jiné sexuální orientace,a teprv potom je téma příspěvku samotného.Pakliže jsou tyto náležitosti splněny,dostane se Vám patřičného obdivu a kladného hodnocení....

...to je zas můj postřeh...

7.1.1 ...tak málo mínusů ???


...tak málo mínusů ??? a kde se válí místní cenzor???,nebo už se tu fakt může psát jakkoliv???

Je mi z této diskuze zle,že se uhne z tématu,budiž,stane se,výměna názorů?? v pořádku,od toho to je,ale do háje,to tu nikomu nevadí ta kultura??? Cca 3 dny zpátky tu byl napaden diskutující že je homosexuál a co? NIC!!! Mě tu vyhrožuje stupidní omezenec fyzikým násilím a co??? NIC!!! (pozn. je mi ukradený  a NEBOJÍM SE) Jiný zas napíše "Ty vole" a co?? nic!!! Zítra to bude co??? Ty čů..ku ??? Ty buze...te ???

Uvědomuje si někdo z místních intelektuálů že tyhle stránky čtou i jinde a tímhle se Mělník opět prezentuje NEGATIVNĚ ???

Zkusme společně nastolit zpět naši místní obvyklou slušnost,chápu že to občas ujede každému,nejsem "cimprlich",ale vše má své meze...DĚKUJI...

6 Můj pohled na věc.


Nejprve musím říci, že nic proti firmě J.V.P.Stavební s.r.o. nemám a z ničeho jí neobviňuji.
Jen se obecně pokusím vysvětlit příčiny, které mě vedou ke zvýšené ostražitosti.
 
Pozemky kolem ruiny u zimáku, která sama o sobě není majetkem města, byly dlouhodobě v zorném poli spekulantů, kteří je chtěli od města levně získat. Nepodařilo se jim to. A (promiňte, že nejsem skromný) je to z velké části moje zásluha.
Najednou ruina změnila majitele – koupila ji J.V.P. Stavební s.r.o. a přišla s výše zmiňovaným projektem. Na schůzce s p.Tauchmanem, kam jsem byl pozván, jsem ho ujistil, že ten projekt se mi líbí a byl by pro město přínosem. Rád bych ale viděl nějakou garanci, že bude Domov pro seniory skutečně dokončen. Obával jsem se toho, že nastane situace, kdy město nebude mít ani pozemky, ani peníze za ně a ani Domov.
Nechci ale písemné záruky – papír snese všechno, jistější je vratná kauce. Dostavíte, zkolaudujete, bude vráceno. Pan Tauchman reagoval, že určitou částku by dokázal akceptovat.
Na základě toho vzniklo 1. usnesení zastupitelstva z července 2012 (č. 169/2012) o záměru prodeje a této kauci (v usnesení ZM se to nazývá smluvní pokuta). Když si to ale propočítali přesně podle rozměrů pozemků, zjistili, že by se jednalo o oněch 14 milionů. Z mnoha stran jsem najednou byl přesvědčován, že požadovat takovou částku je prostě nemožné.
Mezi tím proběhlo jednání ZM v listopadu 2012, kde se podařilo vládnoucí koalici prosadit nízkou kupní cenu a vnést do smlouvy jen písemné záruky. Smlouva byla schválena (č.usnesení 307/2012), avšak nerespektuje usnesení č. 169/2012, kterým ZM rozhodlo, že kauce bude. A toto usnesení dosud nikdo nezrušil!
Protože se necítím odborníkem v „developeřině“, tak jsem se rozhodl přeptat. Obrátil jsem se na své bývalé studenty, kteří se již mnoho let pohybují v obchodu, výstavbě a vybavování nemovitostí (mj. i nemocničních a sociálních) a kteří (to zdůrazňuji) nemají žádný vztah k Mělníku a aktéry této kauzy neznají. Resumé jejich zkušeností se dá shrnout asi těmito slovy: pokud se investor pouští do akce za více než 100 milionů, tak by měl mít určitě 10-20% z této částky připraveno pro podobné kauce, případně na úplatky (v Čechách známá věc, běžně přetřásaná v tisku – nikoho neobviňuji, jen prezentuji stanovisko). Pokud je nemá, je dost velké riziko, že to nemusí dostavět.
I přes toto stanovisko jsme s mými kolegy zastupiteli ustoupili s tím, že ale odmítáme jít pod cenu znaleckého posudku, který stanovuje 800 Kč/m2.
A to je závěr dubnového ZM: pozemky se mohou prodat za 500 Kč/m2 (dle mého názoru bezprecedentně nízká cena) a dále bude složena kauce ve výši 300 Kč/m2. Pokud bude včas zkolaudován Domov pro seniory bude tato částka firmě J.V.P.Stavební vrácena.
 
Ještě se musím vyjádřit k jakýmsi novým znaleckým posudkům, zmíněným ve výše uvedeném článku. Jako zastupitel vycházím z podkladů, které dostáváme pro jednání ZM a které jsou k dispozici i pro občany na stránkách města. Pokud do dubnových materiálů nahlédnete, tak tam najdete jen zmínku, že byl vypracován nový posudek, který cenu 4 x snížil – na 200 Kč!?!?
Hodnoty uvedené v článku (400,500,550) v materiálech zastupitelstva nejsou. Proč? To nevím. To se musí jednatelé firmy J.V.P.Stavební zeptat předkladatele materiálu.
 
Na závěr mi dovolte ještě 2 malé postřehy, které se do té složité skládačky snaží zapadnout:
1. Ze závěru článku vyplývá, že se po dubnovém ZM objevil kupec. Tak rychle?
2. Jediný zastupitel, který vehementně bojoval za ještě nižší cenu a za to aby to bylo bez kauce byl Mgr. Neumann. Ještě se divíte mojí ostražitosti a nedůvěře?
 
                                               Milan Schweigstill, zastupitel za TOP 09

6.2 Smluvní pokuta 14 000 000,- Kč ?


Milionovou kauci může navrhnout jen blázen, který žije mimo realitu a jen blázen, to může akceptovat.

A to pan Tauchman podle toho co v Lužci vytvořil rozhodně není, a ani Ti, kteří tvrdí, že požadovat takovou částku je nemožné.

6.1 Odpověď Mgr. Schweigstillovi


Vážený pane magistře Schweigstille,

ani společnost J.V.P.Stavební s.r.o. proti Vám zatím nic nemá a  z ničeho Vás neobvinila.

Jen se obecně pokusím vysvětlit příčiny, které mě vedou ke zvýšené ostražitosti. Pozemky kolem ruiny u zimáku, která sama o sobě není majetkem města, byly dlouhodobě v zorném poli spekulantů, kteří je chtěli od města levně získat. Nepodařilo se jim to. A (promiňte, že nejsem skromný) je to z velké části moje zásluha. 

Nevíme z čeho jste usoudil, že zájemci o koupi těchto pozemků jsou nějací spekulanti, ale věříme, že toto své tvrzení máte podložené důkazy, a v případě potřeby budete schopen je doložit a prokázat. Mělničtí občané jistě nejen tuto Vaši zásluhu o zachování Domu bezdomovců uprostřed Městem neudržovaných pozemků správně ocení.

Najednou ruina změnila majitele – koupila ji J.V.P. Stavební s.r.o. a přišla s výše zmiňovaným projektem. Na schůzce s p.Tauchmanem, kam jsem byl pozván, jsem ho ujistil, že ten projekt se mi líbí a byl by pro město přínosem. Rád bych ale viděl nějakou garanci, že bude Domov pro seniory skutečně dokončen. Obával jsem se toho, že nastane situace, kdy město nebude mít ani pozemky, ani peníze za ně a ani Domov.

Ruina majitele nezměnila najednou, jak jistě tušíte prodeji nemovitostí předchází jednání s realitní kanceláři, sepsání kupní smlouvy, zaplacení kupní ceny, převod nemovitosti - změna vlastníka v Katastru nemovitostí ...     Situace, že by Město nemělo ani pozemky, ani peníze a ani Domov seniorů, kterou zde tak sugestivně popisujete, nastat pochopitelně nikdy nemůže. To snad musíte vědět i Vy pane magistře. Naše společnost nejprve přece za pozemky zaplatí kupní cenu a teprve potom budou převedeny do jejího vlastnictví. 

Takže tyto Vaše nesmyslné obavy jsou mírně řečeno přehnané.    

Nechci ale písemné záruky – papír snese všechno, jistější je vratná kauce. Dostavíte, zkolaudujete, bude vráceno. Pan Tauchman reagoval, že určitou částku by dokázal akceptovat. Na základě toho vzniklo 1. usnesení zastupitelstva z července 2012 (č. 169/2012) o záměru prodeje a této kauci (v usnesení ZM se to nazývá smluvní pokuta). Když si to ale propočítali přesně podle rozměrů pozemků, zjistili, že by se jednalo o oněch 14 milionů. Z mnoha stran jsem najednou byl přesvědčován, že požadovat takovou částku je prostě nemožné.

Papír opravdu snese všechno, v tom máte pravdu. Je pravda, že jsme v návaznosti na stanovení kupní ceny byli ochotni složit určitou částku, to jsme však netušili, že se bude jednat o milionové částky, a už vůbec ne o 14 000 000,- Kč  (čtrnáct milionů korun).  

Mezi tím proběhlo jednání ZM v listopadu 2012, kde se podařilo vládnoucí koalici prosadit nízkou kupní cenu a vnést do smlouvy jen písemné záruky. Smlouva byla schválena (č.usnesení 307/2012), avšak nerespektuje usnesení č. 169/2012, kterým ZM rozhodlo, že kauce bude. A toto usnesení dosud nikdo nezrušil! 

Prokazatelně účelově nemluvíte pravdu, když tvrdíte, že cenu na ZM v listopadu 2012 prosadila vládnoucí koalice. Kupní cenu za m2 jste prosadil, a  při jednání zastupitelstva odůvodnil Vy, jak je ze záznamu patrné.

Správně píšete, že smlouva byla  na tomto ZM schválena (č.usnesení 307/2012), koneckonců zápis ověřoval Mgr. Tichota t.č. opoziční zastupitel za TOP 09 a ing. Čermák.

Mýlíte se však, pokud jde o platnost usnesení č. 169/2012, to bylo tímto novým usnesením zrušeno, když jak plyne z usnesení 307/2012 byl ZM schválen jiný způsob zajištění. 

Protože se necítím odborníkem v „developeřině“, tak jsem se rozhodl přeptat. Obrátil jsem se na své bývalé studenty, kteří se již mnoho let pohybují v obchodu, výstavbě a vybavování nemovitostí (mj. i nemocničních a sociálních) a kteří (to zdůrazňuji) nemají žádný vztah k Mělníku a aktéry této kauzy neznají. 

Vaše tvrzení, že bývalí studenti Gymnázia Jana Palacha nemají žádný vztah k Mělníku je velmi úsměvné. Pokud je vůbec pravda, že jste něco s těmito ,, experty ´´ konzultoval.

Resumé jejich zkušeností se dá shrnout asi těmito slovy: pokud se investor pouští do akce za více než 100 milionů, tak by měl mít určitě 10-20% z této částky připraveno pro podobné kauce, případně na úplatky (v Čechách známá věc, běžně přetřásaná v tisku – nikoho neobviňuji, jen prezentuji stanovisko). Pokud je nemá, je dost velké riziko, že to nemusí dostavět.

Toto Vaše tvrzení pokládáme za naprostou nehoráznost a  jsme na rozpacích zda ji máme komentovat. Nevíme jaké zkušenosti máte s výstavbou a s úplatky Vy nebo Vaši experti, a o čích praktikách jste se někde něco dočetl, ale my vlastní poznatky o tom, že by pro účely jedné konkrétní stavby vzniklá, malá česká rodiná firma disponovala takovými volnými prostředky v hotovosti,  připravenými jako úplatky, nemáme. Koneckonců jak to je ve skutečnosti popisuje náš článek.

I přes toto stanovisko jsme s mými kolegy zastupiteli ustoupili s tím, že ale odmítáme jít pod cenu znaleckého posudku, který stanovuje 800 Kč/m2. 

Nikam jste neustupoval, o tržní ceně 800Kč/m2 mluvíte neustále, a to že cena nebyla podle podkladů v posudku dopočítána správně víte také.

A to je závěr dubnového ZM: pozemky se mohou prodat za 500 Kč/m2 (dle mého názoru bezprecedentně nízká cena) a dále bude složena kauce ve výši 300 Kč/m2. Pokud bude včas zkolaudován Domov pro seniory bude tato částka firmě J.V.P.Stavební vrácena. 

Cena 500 Kč/m2 je cena Vámi prosazená a odůvodněná.  Následně jste skutečně  na ZM v dubnu 2013 prosadil nové podmínky do smlouvy, která již byla mezi naší společností   a Městem odsouhlasena, a na jejímž základě naše společnost utratila statisícové částky za projektové a další studie, aby splnila podmínky ve smlouvě Městem stanovené. 

Tyto podmínky jste dodatečně prosadil, poté co jsme odsouhlasili Vámi navrženou cenu a dostali od Města návrh smlouvy s podmínkami pro její uzavření, pravděpodobně jen proto, aby jste celý záměr překazil.

Ještě se musím vyjádřit k jakýmsi novým znaleckým posudkům, zmíněným ve výše uvedeném článku. Jako zastupitel vycházím z podkladů, které dostáváme pro jednání ZM a které jsou k dispozici i pro občany na stránkách města. Pokud do dubnových materiálů nahlédnete, tak tam najdete jen zmínku, že byl vypracován nový posudek, který cenu 4 x snížil – na 200 Kč!?!? 

Hodnoty uvedené v článku (400,500,550) v materiálech zastupitelstva nejsou. Proč? To nevím. To se musí jednatelé firmy J.V.P.Stavební zeptat předkladatele materiálu. 

Nejedná se o jakési nové znalecké posuky, jak si výše můžete přečíst, ale o připomínky soudních znalců k posudku, který si Město objednalo. Toto posouzení vzniklo teprve na základě dubnového jednání ZM, což nejspíš víte.

Na závěr mi dovolte ještě 2 malé postřehy, které se do té složité skládačky snaží zapadnout: 

1. Ze závěru článku vyplývá, že se po dubnovém ZM objevil kupec. Tak rychle? 

2. Jediný zastupitel, který vehementně bojoval za ještě nižší cenu a za to aby to bylo bez kauce byl Mgr. Neumann. Ještě se divíte mojí ostražitosti a nedůvěře? 

Milan Schweigstill, zastupitel za TOP 09

K Vašim dvěma malým postřehům na závěr:

1. Jak sám připouštíte, tak již rok úspěšně sabotujete možnost přestavby Domu bezdomovců na Domov seniorů. Nepřipadá nám tedy, že by se kupec objevil rychle.

2. Ostražitost a nedůvěru bychom neprojevovali vůči Mgr. Neumannovi, kterého bez jediného důkazu již několik let zatím beztrestně očerňujete v očích veřejnosti, a který zde společně s panem starostou MVDr. Mikešem prosazuje prioritní zájmy Města - přestavbu ostudy Mělníka u zimáku na zařízení prospěšné pro jeho občany. 

Spíše by nás velmi zajímalo komu překazení našeho záměru přinese prospěch. 


J.V.P. Stavební s.r.o.

 

 

 

6.1.3 záměr


Pěkně jste popsal co vás s..., bohužel jste ne úplně přesně pochopil místní kolorit. Naši uvolnění zastupitelé v žádném případě neprosazují prioritní zájmy města jak uvádíte, ale hlavně hájí své zájmy. Kdo byl svědkem jejich předchozích akcí tak ví o čem je řeč. Když potom při zasedání zastupitelstva začne Mgr.Neuman "něco" tlačit jako buldozer, tak to vždy smrdí. Taková tlačenka se pro modrý oči investora nedělá.

Jestli ovšem zájem investora, vytvořit zisk v sociálních službách, považujete za prioritní zájmy města, tak Vám můžu pouze sdělit, že takových kabrňáků je tu dost a městskou kasu to dost vysává.

6.1.2 Listopadové ZM, 2012


Chci se vyjádřit především k tomu listopadovému ZM. Máte plnou pravdu, že jsem to byl já,kdo navrhl cenu 500 Kč, ale je třeba předeslat, že Vámi navrhovaná a některými koaličními zastupiteli prosazovaná cena byla poloviční. Takže jsem navrhl určitý kompromis ze dvou krajních variant (250 - 800 Kč). Myslím, že to ukazuje, že nejsem až takový odpůrce Vašeho projektu.

V čem se ale podstatně rozcházíme je smluvní pokuta. Znovu jsem si přečetl listopadové usnesení a nevidím tam žádnou větu, která by rušila usnesení předcházející. Nenapadlo mě, že smluvní pokuta bude ze smlouvy vyňata i když nebyla (dle mého názoru) zrušena. Tím se smlouva dostala do rozporu s usneseními ZM. A já myslím, že si to uvědomili i někteří odpovědní činitelé. Asi proto to bylo znovu v zastupitelstvu v dubnu 2013 a návrh usnesení začínal - ZM ruší....

Ale neprošlo to, jen jsme navrhli tu pokutu snížit ze 14 na necelé 2 milióny.

Milan Schweigstill

6.1.1 Odborník žasne, laik by se z to ...


Pan Mgr. Schweiqstill je odborník na všechno.

Na pozemky, parkování a nejvíc na spoluvedení Gymnázia J.P. Mělník. Pak by vás asi mohla zajímat finanční situace tohoto ústavu. Pomůcky učitelům se kupují ze SRPŠ, protože škola na ně nemá. Prý dokonce připravuje jakýsi program "spolufinancování" studia. Vybavení školy je pomalu jako za Marie Terezie, interaktivní tabule, na mnohých ZŠ normální vybavení třídy, jsou na Gymnáziu dvě. Ano, na prémiové škole, jakou by GJP chtělo být. Učitelský sbor s hrůzou v očích rodičům sděluje, že bude muset na školení, aby moderní techniku mohl využívat. Děti a studenti se učí stejným způsobem jako za komunistů, nesmyslné "šrocení" pojmů, které je dnes možné vyhledat během max. několika minut a které si stejně nikdo nepamatuje. Jsou zde samozřejmě i světlé výjimky, abych zase neházel všechny do jednoho pytle, ale moc jich není. A bezpečnost ve škole také není zrovna ideální, nedávno došlo k poškození šaten a dotaz na instalaci kamer se přejde sdělením, že na ně nejsou peníze. Interiér školy také nevypadá jako něco, do čeho by člověk s radostí docházel, to snad i v nemocnicích to dnes vypadá lépe.

To je současný stav instituce, kterou pan Mgr. vede jako zástupce ředitele.

6.1.1.3 Zřejmě patříte


Zřejmě patříte k někomu, komu jsme na gymnáziu (či Vašim dětem) asi šlápli na kuří oko.

Rozhodně si nemyslím, že by gymnázium patřilo ke špatně vybaveným školám, ale kupujeme především to, co potřebujeme - hlavně počítače a dataprojektory. Interaktivní tabule jsou vhodné pro nižší gymnázium, kde se používají. Pro starší studenty téměř neexistují programy a navíc si nedovedu představit, že bych studentům závěrečného ročníku na semináři z politické geografie navrhl, že si budeme hrát s interaktivní tabulí. Cílem gymnázia je příprava na vysoké školy.

Co se týče finanční situace školy, tak, pokud je mi známo, není příliš odlišná od jiných škol. S návrhem na určitou dobrovolnou pomoc ze strany rodičů přišlo samo SRPŠ a určité náměty se hledají i na stránkách jiných gymnázií. Stávající vedení školy není stoupencem této cesty, ale akceptuje stanovisko SRPŠ jako reprezentanta rodičů.

Co máte na mysli poškozením šaten to nevím. Kamerami jsme se zabývali před několika lety, ale nepřistoupili jsme k tomu, protože se objevily hlasy, že se jedná o šmírování a záznamy bychom mohli zneužít. Nechceme být popotahováni Úřadem pro ochranu osobních údajů.

Nevím, co je na interiéru tak děsného. Zvu Vás, přijďte nám to říct. Rádi to napravíme. Samozřejmě kdokoli se může přijít přesvědčit o pravdivosti či nepravdivosti tvrzení v komentáři, na který reaguji.

Milan Schweigstill

6.1.1.3.1 GJP


váš přístup je zřejmý z odpovědi "hrát si s interaktivní tabulí". Evidentně nevíte, o co jde. Jinak s vaší osobou nemám nic společného... A jestli se mohu zeptat: co to bylo za hlasy proti kamerám?

6.1.1.3.1.2 Tabule


Tak možná byste mohla říci sama, k čemu ty slavné interaktivní tabule jsou...? Co přinesou za užitek budoucím vysokoškolákům? Předchozích x generací vyrostlo bez inter. tabulí a taky žijou a mnohdy znalosti jsou vyšší, než u generace aktuální. Stěžujete si, že nejsou tabule, ale taky se divíte, že se učitelky musí školit... To je snad logické, ne? Pokud s tím neumí pracovat a chtějí z tabulí vytěžit maximum. Podle mě je to jen dočasný hit školství a jediný užitek z toho mají firmy, co je dodávají. Tyhle tabule rozhodně spása školství nejsou a nebudou.

6.1.1.3.1.2.1 základy


Základem našeho školství by měla být schopnost pracovat s textem a porozumět mu. Asi jste chyběl, bohužel...

6.1.1.3.1.2.1.1 Základem školství


Základem školství je pro mne slabikář,né tablet, a normální psaní rukou,né klování do klávesnice,pak se ty děti neumí ani podepsat.Nic proti moderní výuce,ale základ je TOTO !!!

6.1.1.3.1.2.1.1.1 nepochopení


Nevím, jestli jste to někdy viděl, to není o žádném klepání do klávesnice, to je dotykové zařízení poměrně odolné vůči poškození. V závislosti na spuštěné aplikaci se na tom dá dělat mnoho věcí, včetně psaní, kreslení a rýsování, jde připojit na net, spustit video, zvukový soubor a hlavně, používat multimediální učebnice a učitelem vytvořené učební aplikace a plány. Rozhodně to urychlí výuku, učitel nemusí trávit dlouhé minuty kreslením tabulek, grafů pro každou hodinu znovu a znovu. Jednoduše spustí svou přípravu a může vykládat. Výklad může proložit videem nebo jiným souborem. To dělá hodinu zajímavější pro žáky a učivo se jim snadněni zapamatuje, když látku slyší od učitele a vidí na tabuli. Samozřejmě to není spása pro školství, ale může to pomoci zaujmout děti pro výuku. Nedá se to porovnat s naší generací, protože jsme neměli internet a počítače, dnešní děti jsou někde jinde a mnohdy nechápou, proč se musí učit, jak se jmenuje ta poušť o pěti zrncích písku někde v Asii, když si to za dvě minuty najde na netu.

6.1.1.3.1.2.1.1.1.2 Jen taková připomínka.


Pokud chcete diskutovat na téma vzdělání, tak prostor je právě tady na http://melnicek.cz/node/13101

Akce v Jungmance dne 1.6. může být zajímavá. Počítač nám dnes umožňuje například graficky přehrát i nějaký fyzikální děj, což je jistě lepší na pochopení, než nějaké nákresy a vysvětlování. Na druhou stranu je trochu smutné, když někdo z hlavy neví, kde leží Mongolsko, takže zlatá střední cesta Smiling.

6.1.1.3.1.2.1.1.1.2.1 Máte


pravdu. Poslední poznámka ke GJP. Na uvedených stránkách je seznam škol, které se účastní akce 31.5. a 1.6. Jsou mezi nimi i gymnázia. To je zajímavé, protože pan zástupce tvrdil, že nic takového nepotřebují, když připravují studenty na VŠ. Asi si to všichni nemyslí a systém, zavedený zde už v osmdesátých letech minulého století, který nyní evidentně selhává, chtějí změnit. A výsledky žáků nižšího gymnázia po změně přístupu přímo volají !!!!!!! A teď mě omluvte, jdu opravit domácí úkol.

Obrázek uživatele Markéta Želva Přerovská

6.1.1.3.1.2.1.1.1.1 mimo


nevím, jestli to tu někdo zmínil, ale pojďme se vrátit k meritu věci této diskuze, tj. k Domovu seniorů, kauci za pozemky a podobně... Eye-wink

6.1.1.3.1.2.1.1.1.1.1 Světlo


Když on pan magistr se nás snaží přesvědčit, jaký je ochránce městského majetku a že bez něj by už město žádný nemělo, ale za ta léta, co je zastupitel, pro občany neudělal nic. A o pozemku a domově se stejně už nic nedozvíme, protože ten bordel u zimáku mu asi vyhovuje a tak se každý záměr s tím něco udělat zabije.

A je to stejné jako se stavem gymnázia, kterému "šéfuje". Stačí si na stránkách GJP přečíst závěrečnou zprávu o hospodaření. Ani se tam nemusíte chodit dívat, je naprosto přesná!

6.1.1.3.1.1 Interaktivní tabule


A prosím ještě jednu odpověď: kolik tříd nižšího gymnázia má interaktivní tabuli? Kolik tříd používá interaktivní učebnici od Frause a jakou?

6.1.1.2 GJP


Jak to na té škole může vypadat, když pan Mgr. Schweigstill ve své placené pracovní době už přes hodinu visí na mělníčku Smiling

 

JJ

6.1.1.2.1 Pracovní doba


Ačkoli Vám, pane Jirmáři, do mé pracovní doby vůbec nic není, tak vězte, že jsem na pracovišti denně od 6:00 do 16 až 18 hodin. Běžně pracuji pro svojí školu i o víkendech (včera 15 - 21 h. - tisk maturitních vysvědčení). Proto si rád po obědě uvařím kávičku, dám si nohy na stůl a probírám se internetových tiskem.

S úctou  Milan Schweigstill

6.1.1.2.1.1 Pracovní doba


To se ale velmi pletete, do Vaší pracovní doby nám je mnoho neb vás platíme z daní.

6.1.1.2.1.1.1 nejsem


Já nejsem placen od hodiny...

6.1.1.2.1.1.1.2 To jim tu


To jim tu nevysvětlujte,to jsou většinou všechno zaměstnanci,čili hodináři.Že existuje něco ,jako je úkolová mzda,či dohoda o provedení práce s fixní odměnou,to je ani nenapadne.A že makáte přesčas,to už vůbec...

Pokud jde o mne,tak s Pangem jste mne nenadchl,resp. celá radnice,ale v tomto se Vás musím zastat...

6.1.1.2.1.1.1.2.1 Správně ! lululane !


možná sme si hned napoprvý nepadly do voka ale teď sis to vyžehlil. Já teda nejsem hodinář já pracuju ve vrátnici tam sou akorát píchačky. Nevim teda kolik lidí tady vocať pracuje v tom hodinářství myslim že tak asi nejvíc dva. Přes čas já nedělám my se tam střídáme. Leda teda dyž se Lojzik vopozdí tak tam počkám.

Ale s tim Mrg. Stimdlouhymmenem máš pravdu. Jási taky myslym že to s náma myslí dobře. Chodim volit. Volim vždycky KSČ ale možná příští rok zvolim jeho a pak zase komunisty jestli se toho teda dožiju. Nejrači mam Fidlera toje správnej chlap melnickej rodák, dbá na pořádek a má todle město moc rád. Znám Rudu už jako malýho kluka. Vždycky uměl pěkně pozdravit.

Tady todlecto Pango to mi vubec nevadí nemam auto ani řidičák. 

6.1.1.2.1.1.1.2.1.1 Já vím o čem


Já vím o čem mluví,sám jedu zásadně v úkole,bez ohledu na čas,někdy jsem hotov brzy,někdy jedu do večera,a hlavně zodpovídám sám za sebe (+ 3 zaměstnanci).Takže nejen že vím co je tvrdá práce,ale i zodpovědnost.S těmi volbami to mám tak,že jsem byl po xx letech volit,a sice prezidenta,ale vidím to stejně jako Vy,jak to půjde dám KSČ a nestydím se za to.Nic mi neprovedli,a špatně jsem se taky neměl.To že to Mgr. nemyslí špatně vím od začátku (Pango),jen ten způsob provedení je trošku nešťastný,a tím pádem s tím nemohu souhlasit,nic víc,nic míň...

A dlužno dodat,že Mgr. tu s námi alespoň debatuje,což se o ostatních radních říci nedá....

6.1.1.2.1.1.1.1 Pak


připomínku beru zpět, i když nějakou pracovní dobu jistě na papíře máte, že?

6.1.1.1 ANITE bylo by slušné, poctivé a rozumné napsat


poslední větu takto:

 

TO JE SOUČASNÝ STAV INSTITUCE, KTEROU MGR. SCHWEIGSTILL VEDE.    

6.1.1.1.1 Mohu si to myslet, ...


ale ve skutečnosti je zástupcem ředitele, alespoň na papíře Smiling

5 Jde o pozemky a né o budovu


Město vlastní okolní pozemky. Budova vlasníka má, tak ať stavební úřad koná dle zákona. Budovu město nevlastní, jen tak na upřesnění. Jinak na všechny tyto projekty se každý snaží čerpat dotace, takže skvělý podnikatelský záměr a všichni to stejně zaplatí z daní.  Není lepší dát peníze státu či Evropské unie městu a nebo ať takové centra  provozuje rovnou stát. Takto se z nás starších stává zboží a tro není dobře. Jinak pozemek v centru za 500,- perfektní byznys. V Liberci před lety prodalo zastupitelstvo pozemky pod cenou a skončilo to trestním oznámením. Takže se ani nedivým některým zastupitelům, že s tím mají problém. Tady pokud k tomuto prodeji dojde, by mohla nastat stejná situace.

5.2 Rumcajsi hovoříš mi z duše


A nejen  v tomto případě by mohla podobná situace jako v Liberci nastat. I v případě plánovací smlouvy Na Podhoří bychom si z Liberce příklad vzíti mohli. Vždyť pozemek v minimální ceně 2000,-Kč za m2 (za kterou jsme ho prodat odmítli, neboť příliš nízká se nám zdála), jsme zapůjčili podnikateli ke zřízení příjezdu k jeho pozemku vlastnímu a tento mu tak nesmírně zhodnotili.  Jedenáct zastupitelů tak v neprospěch svého města rozhodlo. Cestu nám pak podnikatel daruje a mi mu ji zdarma v létě i v zimě udržovati budeme.

Neboj se Rumcajsi pozemky panu Tauchmanovi neprodáme. Neprodáme je nikomu. Necháme si je a až se objeví ten správný tak mu je pro jeho účely smlouvou plánovací zapůjčíme. Do té doby je na své náklady udržovat nebudeme.

Tato myšlenka se zrodila v mé hlavě a za velmi chytrou ji pokládám.

Spi v klidu Rumcajsi i ty milku město o pozemky nepřijde.

Obrázek uživatele milk

5.1 A o to jde,když jsem tady


A o to jde,když jsem tady upozornil na rozdíl cen ve státním a soukromém zařízení,tak se na mě snesla snůška téměř nadávek.Kolik seniorů si může dovolit platit v soukromém penzionu s jídlem 20 000,-Kč za měsíc.Nebo každý nemá děti,ktré mohou doplácet 10 000,-ze svých příjmů.

Takže s vaším názorem na těchto stránkách, s tímto složením diskutujícíc, moc neuspějete.

4 Ostuda u zimáku


Je tu tak dlouho, že jsme si na ni zvykli. Centrum bezdomovců a drogově závislých. V noci jdou někteří z nás raději po druhé straně silnice. Nyní je možnost to změnit. Nebudu posuzovat jestli to je nebo není podnikatelský záměr, nebudu počítat kolik kdo vydělá nebo prodělá, to mi nepřísluší. Stejně tak mi nepřísluší posuzovat kvalitu projektu, možnost přestavby atd. Nejsem finanční expert ani architekt, a i kdybych byl, pokládal bych to za výlučné právo vlastníka stavby. Člověka, který se do tohoto projektu chce pustit, bychom v jeho snaze měli podporovat, a ne mu klást překážky. To dělají jen malí, hloupí a závistiví lidé, kteří v životě nic nedokázali a těm druhým úspěšnějším jsou schopni pouze škodit a závidět. Možná jsme si zvykli, ale doufám, že alespoň někteří z nás se nesmířili.

Díval jsem se na poslední přenos ze ZM ze dne 29.4.2013 ( Úprava podmínek prodeje pozemků k.ú.Mělník 4077/4, 4077/6, 8049/45 dle geom.pl. č. 6856-2052/2013, J.V.P. Stavební s.r.o. ) Stojí za to se na tuto diskuzi podívat. Takovou hloupost a ubohost jsem dlouho neviděl.

Jako volič TOP 09 ve volbách 2010, mám v živé paměti volební program této strany a slib změn, které přijdou. Vybírám z obsahu:

Volební program TOP 09 Mělník

Spolupráce s místními podnikateli Vám zvýší pracovní možnosti
• Chceme podporovat mělnické podnikatele, kteří zde vytvářejí pracovní příležitosti.
Péče o maminky a seniory Vám dodá více jistoty
• Česká populace stárne a seniorů přibývá. Přitom jsou dnes velmi aktivní skupinou obyvatel města. Budeme jejich aktivitu využívat, vyhledávat a podporovat projekty právě pro ně.
Ochrana životního prostředí Vám rozšíří možnosti pro odpočinek
• Své životní prostředí lze vylepšit i drobným detailem. 

:-) Budovu Domova seniorů místo stávající ostudy pokládám za poněkud větší detail.

Sliby chyby, i proto je dobré se jednou za čtyři roky přemluvit a jít volit.

 

R.

4.2 Máme tam taky


další bod:
Pokud přistoupíme k prodeji majetku, tak jen po odborné analýze a v řádné soutěži.

Opravdu si nemyslím, že podpora jakéhokoli soukromého podnikatelského záměru, byť s bohulibým cílem, by měla spočívat v rozdávání či levném rozprodeji majetku města.

4.2.1 Ano opravdu to tam máte


A já bych byl hodně ostražitý a nedůvěřivý vůči tomu, kdo bez výběrového řízení nechá participovat soukromou firmu na majetku a ziscích Města, a v zájmu jejích zisků (společnost Pango má 7% z vybrané částky) zvýší občanům ceny parkovného na úroveň cen v hlavním městě republiky. Jestli s tím pane Mgr. Schweigstille nemáte, jak říkáte nic společného, tak nám prosím odhalte toho, kdo za to může.

4.2.1.1 Ano, a proto ještě jednou Pango


- systém parkování prosazený bez odborné analýzy a bez řádné soutěže (výběrového řízení)

- systém kvůli kterému bylo přes odpor občanů Mělníka prosazeno  naprosto nehorázné zvýšení     cen parkovného. 

Z programu TOP 09:

• Pokud přistoupíme k prodeji majetku, tak jen po odborné analýze a v řádné soutěži.

• Občan musí vědět, jak se nakládá s majetkem města. Proto všechna výběrová řízení a poptávky budou od počátku (poptání) do konce (výběr a zdůvodnění) zveřejňovány. Budete tak moci sledovat postup, jakým byla zakázka zadána. 

To by bylo zejména v tomto případě pěkné. Ono se, ale jaksi v zastupitelstvu nehlasovalo, že ano??? 

4.2.1.1.2 Rekapitulace.


Bylo řečeno již mnohokráte:

1. Zvýšení cen parkovného by proběhlo i bez Panga. Chyba byla, že se to spojilo.

2. Pango jsem přivedl já - pro vyzkoušení systému.

3. Příjmy jsou zatím tak malé, že by bylo směšné vypisovat výběrové řízení.

4. Pilotní projekt je termínovaný. pokud by to pokračoval, muselo by být výběrové řízení.

5. Placení přes parkovací automaty nemají s Pangem nic společného.

Milan Schweigstill

4.2.1.1.1 Placení parkování jako v Praze


Souhlasím. Město, které by mělo respektovat zájmy svých občanů, zavede placené zóny na většině parkovacích míst, přinutí je tak platit. Rozsah, v jakém placené zóny realizovalo, neodpovídá okresnímu městu, dostali jsme na výběr - běžte pěšky, nebo při každé návštěvě města plaťte.

Nevypsalo referendum, nereagovalo na negativní reakce, nezajímalo se o zájmy těch, kdo je volili a pro které pracují. Vše proto, aby zajistilo finanční prostředky pro svůj chod, pro chod našeho města - na náš úkor.

Zároveň ale neprodá pozemky, které by umožnily financování vyřešit způsobem, který není vydíráním jeho občanů extenzivním placením parkovného. Nechá dál chátrat budovu, nechá si dál pozemky, které nevyužije. Všichni, kterých se to týká, přitom vědí, jak těžké je dostat místo v Domově seniorů a že jde o správný záměr.

Nesouhlasím s tvrzením "papír snese všechno" a po zkušenostech s Pango systémem, jeho personálním provázáním s radnicí se odvracím od svého zastupitelstva a příště už volit nebudu - raději nikoho.

Stydím se za lidi ve vedení Mělníka a za jejich způsob, jak využívají své místo pro vlastní prospěch.

4.1 Zdravím Radku,


tak ostrou střelbu do vlastní strany bych nečekal. Musím ale souhlasit, taky jsem z nich smutný. Nemyslí si někdo z Vás, že je to zrada na voličích? Pokud více mělnických bude při komunálních volbách smýšlet jako minule - Bůh ochraňuj toto město. Na plácání o úřední ceně stanovené úředně OSVČ a na povídání o bohatém či krachujícím s.r.o. se nedá dívat. Někdo by těm co nevědí, nerozumí, neznají a nepřejí měl vysvětlit rozdíl mezi administrativní a tržní cenou a jak to chodí při poskytování úvěrů.

 

Přeji hezký den

Jaromír Jirmář

 

                                                                                                         

3 Pan Tauchman postavil v


Pan Tauchman postavil v Lužci naprosto stejné zařízení které funguje a vydělá si na sebe. Proto chce stavět další zařízení. Větší a ještě lepší. Tak proč mu ho nedají. 

To je taková hrůza v které bydlí jen fetky že město o nic nepřijde. Proč mu to proboha nedají za kurunu jen at se toho zbaví a něco tam je?

Pan mgr z Topky se stará o parkování. Vymejšlí blbosti a pak brání tomuhle projektu? Tomu jsem dal hlas ve volbách? Ted nevím jestli jsem víc blbej já, že jsem mu ho dal. Nebo on že dělá snad všechno naopak než by to chtělo. 

3.2 DS Lužec + o co může město přijít


 

Pánové, víte, jaká je obsazenost vámi velebeného domova seniorů v Lužci? Celkem nízká. Lidi na to nemají peníze.

O co by město přišlo? Město by přišlo o poměrně zajímavé pozemky za nízkou cenu. O to.* Pokud by se to nepostavilo. A pak by šly pozemky bance, od banky do dražby a z dražby komu? Někomu, kdo by domov seniorů jistě nestavěl - i když k tomuto účelu město pozemky v dobré víře za nízký peníz prodávalo. Proto se šiknou nějaké záruky, to dá rozum. A samozřejmě, s.r.o. není žádná jistota, zkrachuje, zavře se krám a jede se dál - ručí jen do 200 tisíc, pokud něco v takové hodnotě vůbec má. Zamete se a ticho po pěšině.  Takhle to pradávno chodí v naší kotlině, pokud jste to nezaznamenali. Ani sedlák by bez jistiny do takového obchodu nelez. (A to žádná proti firmě p. Tauchmana, to je prostě česká realita, ze které je třeba vyjít.)

A navíc, zákruty mělnické politiky jsou vskutku zakroucené. A právě "pan mgr z Topky" se, jak vidno, snaží o jejich rovnání, takže se nestrachujte, nehlasoval jste špatně a nejste blbý, když jste ho volil. A pro úplnost ještě toliko:

"Pan mgr z Topky" se stará nejen o parkování (je členem dopravní komise, což je poradní orgán RM, tak ještě aby se nestaral; diskuse u jiného článku ukazuje, že on a jeho kolegové o výši parkovného nerozhodli, narozdíl od stávající koalice). "Panu mgr z Topky" a jeho kolegům se naopak daří eliminovat nevýhodné věci pro město, které RM v čele starostou zastupitelům vesele předkládají i s výraznými chybami, a bez jejich místy nadmíru zásadních úprav materiálů by se pan Mikeš topil v ještě větší kaši, než v jaké se topí a ani sedmimílové boty by mu nepomohly, jak je té už tuze převařené kaše hodně. 

Grav.

 

* Pokud ovšem chcete, aby město hospodařilo takhle, tak dál volte stávající koalici. Prodej bytů v centru za hubičku, prodej horkovodu za hubičku... A teď pozemky za hubičku. To je líbačka jak za totáče. Topka je samozřejmě v opozici proti tomuhle typu hospodaření, když uvádí, že chce, aby město dobře hospodařilo. Používejte rozum, dívejte se na zákulisí. Jdu se odgravitit a zas někdy zajdu na pokec, až nebudete vědět kudy kam.

Obrázek uživatele milk

3.1   Určitě by bylo dobré


  Určitě by bylo dobré zbavit se toho hrůzného baráku.

Ale než zde začnete psát chvály na investora,tak si laskavě srovnejte ceny Lužce a centra seniorů Mělník.

Na Mělníku to máte kompletně i s jídlem za max.9000,-Kč,v Lužci to máte taky max.za 9000,-,ale bez jídla a další poplatky za energie,parkování,odpady,osvětlení spol.prostor atd.(píší že 1500-2000).To by bylo ,aby Lužec nevydělával.

3.1.5 Diferenciace


Stávající Domov seniorů (Ludmila a starší penzion naproti) pokryjí potřeby většiny zájemců o ubytování. Nový Domov seniorů si tak při umístění ve stejné lokalitě může dovolit být dražší, počet dražších lůžek bude odpovídat rozložení majetku v populaci.

Péče o pacienty s Alzenheimerem je také dražší a pro běžnou příjmovou skupinu ji bude dále zajišťovat Vážka v Ludmile. Pokud nebude o dražší lůžka zájem, v pořádku, investor sníží cenu nebo rozsah služeb. Pokud zájem bude, je to také v pořádku - děti by se o své rodiče měli postarat a (rozumně) vyšší cenu, které bude odpovídat vyšší kvalita služeb, částečně hradit nad rámec důchodu.

Nejsem zastáncem investora a nelíbí se mi, jakým způsobem s.r.o. útočně reaguje na příspěvek Mgr. Schweigstilla, který je čím dál tím svéráznější, ale korektní. Z podnikatelského hlediska je ale myšlenka vybudování Domova seniorů rozumná a je na s.r.o., jak se s tím vypořádá. Samozřejmě tuší slušné zisky, ale ty na nás vydělávají všichni, jen o tom obvykle nevíme.

Obrázek uživatele Markéta Želva Přerovská

3.1.4 a mimochodem - ceník DS Mšeno


Obrázek uživatele Markéta Želva Přerovská

3.1.3 ...


"Centrum seniorů Mělník (dále jen CSM) je příspěvkovou organizací města Mělník". 

http://www.ssmm.eu/soubory/informace_o_socialni_sluzbe.pdf

Představte si, jak byste všichni prskali, kdyby si "městem provozovaný" domov důchodců troufl vybírat tržní nájemné... Ale proč by si nemohl soukromý provozovatel určit cenu podle poptávky a předpokládaných finančních možností klientů ...

Obrázek uživatele milk

3.1.3.1 Naprosto souhlasím,ale


Naprosto souhlasím,ale vykládejte seniorovi,že za stejnou službu má platit dvojnásobek.Něco jiného je když potřebuje navíc nějakou péči,to je potom jasné.

3.1.3.1.1 Tosem rád Milánku


že se mnou souhlasíš. Až to tady postavěj tak se tam ubytuju. Do Lužce se mi nechce já sem zvyklej tady. Děti mi to doplatěj kdyby nestačil ten důchod co mi ty lumpove co tady vládnou platěj. Voni choděj do práce ( moje děti myslim . né ty lumpy ty dělaj víš co.. že jo)

3.1.2 Pronajímám 2+1 za 1000KČ za měsíc


ale mám jenom jeden, takže máš Milánku milku smůlu, kdybysisi ho chtěl ode mě pronajmout. Stejnou smůlu máš když se budeš chtít nastěhovat do centra seniorů Mělník. Nemaj místo, takže je jedno kolik se tam platí. Čekám na to místo už pár let. Voni se tady na Mělníku lidi dožívaj vysokýho věku. Tak tam maj takovej dlouhej pořadník a když někdo umře, tak vemou dalšího. Nevim kolik ti je let ale možná si už dej přihlášku a něco do ní přibal. To myslim v dobrym .. dobrá rada nad zlato milej Milánku milku.

3.1.2.1 Pane mělničan


Pane mělničan,milk není homosexuál,tak ho laskavě neoslovujte milej Milánku.

Váš příspěvek jinak nehodlám komentovat,zvláště o příbalku k přihlášce.

3.1.2.1.1 HOMOSEXUÁL MILK


néni, milej mnb a i dyby byl tak co ti je do toho a co vubec taháš ty homosexuáli do debaty. Ty za to že tydlecty příspěvkový orgányzace nemaj místo nemužou. Za to muže někdo jinej. Za komunistů to bylo lepší. Homosexuál nebo né všichni bydleli dobře. A jinak to klidně komentuj mě to je jedno.

3.1.2.1.1.1 No když srovnám


No když srovnám Váš první příspěvek s tímhle,tak jste buď zhulenej nebo máte "silnou virózu".A navíc,ikdyby byl MILK byl homosexuál,tak Vám to může být úplně jedno,nebo jste snad zapšklý stařík trpící předsudky ???

Spíš jste teplej Vy, viz. Vaše   "milej mnb"

3.1.2.1.1.1.1 lLulululululululululululululu


lane, ty smažko bláznivá estli je někdo z nás dvou zhulenej tak já to nejsem. Až se z toho probereš tak si přečti co sem napsal a příště nevopisuj mně je putna jak seš ty nebo někdo jinej přeorijentovanej.

A nikomu tady neřikej že je teplej nebo ti dám přes hubu hajzle drzej

Sem po noční tak čau Lululululu......sakra eště si musim vodskočit...... Lulánku

3.1.2.1.1.1.1.1 OMLUVA


Velmi se Vám omlouvám,již vidím že to co zde publikujete není zaviněno vlivem návykových látek či alkoholu,ale Vaším IQ.

3.1.1 A v čem je problém?


A v čem je problém? Pokud centrum v Lužci chce dvakrát více než v Mělníku a stejně je o něj zájem, tak to musí mít nějaký důvod ne?

 

Někdo má Škodovku a někdo Mercedes. Stejně tak někdo má na to aby platil devět a někdo má třeba i pomoct dětí a může platit dvacet. Na tom není asi nic špatného. Prostě soukromý podnikatelský plán za účelem zisku.  

Obrázek uživatele milk

3.1.1.1 Já jsem nikde nepsal o


Já jsem nikde nepsal o žádném problému,to vy ho hledáte.

Platí to,co zde napsala Želva:Centru seniorů provozuje město,takže na tu Škodovku nebo Mercedesa doplácí. 

2 Určo dobrý


Určo dobrý nápad,zbavíme se nevzhledné budovy,zároveň se udělá něco pro seniory.Jak známo na místa v domovech jsou pořadníky,takže tímto projektem by se mohlo mělnickým občanům částečně ulevit.Otázka zní jak to nakonec dopadne,mnoho investorů si na podobných projektech vylámalo zuby,a když už to dopadne dobře v což doufám,tak aby to taky bylo pro seniory finančně únosné,aby z toho nebylo pár pokojů/bytů pro majetné zazobánky.O tom kolik činí běžný důchod není třeba polemizovat,každý z nás má nějakého člena rodiny v důchodu,tak ví...

2.1 http://www.senior-komplex.cz/index.html


No jak vidno z tohoto odkazu, tito investoři si na srovnatelném projektu v Lužci nad Vltavou zuby nevylámali. Jak si zde můžeme přečíst a v přenosech ze Zastupitelstev vidět, tak zatímco někteří zastupitelé jim už rok hážou klacky pod nohy, a uvádějí jakoby v zájmu města naprosto nepravdivé údaje, tak oni postavili Domov seniorů v Lužci.


https://www.traditionrolex.com/7